Tiesības uz valsts atbalstu ir ar celiakiju slimam bērnam vecumā:

 • līdz 18 gadiem (nav sasniedzis pilngadību);
 • pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas (pēc pilngadības sasniegšanas), ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecāks par 20 gadiem vai studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāks par 24 gadiem.

Ja bērns:

 • pastāvīgi dzīvo Latvijā;
 • bērnam ir  piešķirts personas kods.

Atbalstu var saņemt:

 • viens no vecākiem,
 • aizbildnis vai adoptētājs,
 • persona, kura faktiski audzina bērnu, tai skaitā audžuģimene;
 • pats bērns pēc 18 gadu sasniegšanas.

Dokuments, kas pamato tiesības uz valsts atbalstu:

 • sertificēta gastroenterologa rakstiska izziņa, kurā ir norādīta diagnoze – celiakija un norādīts atkārtotas pārbaudes termiņš, kas nepārsniedz divus gadus kopš izziņas izsniegšanas dienas.
 • šī izziņa jāiesniedz VSAA, pieprasot valsts atbalstu.

Atbalsta apmērs atbilst piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti apmēram, kas ir 106,72 euro.

Atbalstu piešķir uz laiku līdz ārsta izziņā noteiktās atkārtotās pārbaudes termiņam (bet ne ilgāk kā par 2 gadiem).

Atbalsta izmaksa pēc atkārtotas bērna veselības pārbaudes tiek turpināta, ja tā veikta ārsta izziņā norādītajā laikā.

Ja atkārtotā pārbaude nav veikta ārsta izziņā norādītajā laikā, atbalsta izmaksu atjauno ar dienu, kad izsniegta ārsta izziņa (bet ne vairāk kā par iepriekšējiem 12 mēnešiem, skaitot no atbalsta pieprasīšanas dienas).

Ja bērns pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācīties, tad atbalstu izmaksā:

 • Ja informācija par kārtējo mācību gadu nav saņemat VSAA, atbalsta izmaksu pārtrauc ar 1.oktobri. Izlaiduma klasēs vai kursos izglītojamajiem atbalsta izmaksu pārtrauc ar 1.jūliju.
 • Atbalsta izmaksu atjauno ar nākamo kalendāra mēnesi pēc elektroniski sniegtās informācijas vai izziņas saņemšanas dienas.
 • Neizmaksāto atbalsta summu, kas pienākas par iepriekšējiem mēnešiem, pieskaita atbalstam par kārtējo mēnesi.

Ja bērns pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas mācās ārvalstī, tad, lai saņemtu valsts atbalstu, VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņa:

 • Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam jāsatur informāciju, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laikposmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē).
 • Iesniedzot ārvalstīs izdotus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

Atbalsta izmaksu pārtrauc:

 • uz laiku, kamēr pabalsta saņēmējs vai bērns par kuru piešķirts pabalsts, atrodas pilnā valsts apgādībā vai ievietots valsts, pašvaldības vai privātā aprūpes institūcijā;
 • ja pabalsta saņēmējs vai bērns par kuru piešķirts pabalsts izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī.

Atbalstu izmaksā reizi mēnesī par kārtējo mēnesi (piemēram: maijā par maiju).

Atbalstu var saņemt:

 • ieskaitīt atbalsta saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.