Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atlīdzību izmaksā audžuģimenei (izņemot specializēto audžuģimeni), kurai ar bāriņtiesas lēmumu un līgumu, ko noslēgusi pašvaldība un audžuģimene, audzināšanā nodots bērns uz laiku, kas ilgāks par vienu mēnesi. Atlīdzības apmērs ir atkarīgs no audžuģimenei audzināšanā nodoto bērnu skaita.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Atlīdzība jāpieprasa 6 mēnešu laikā no dienas, kad saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērns ievietots audžuģimenē. Pieprasot atlīdzību vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms atlīdzības pieprasīšanas dienas.

  Lai pieprasītu atlīdzību, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • elektroniski - izmantojot oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • pa pastu.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par atlīdzības piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā www.latvija.lv, atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

  Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Tiesības saņemt atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu ir vienam no audžuvecākiem:

 • kuram saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu nodots audzināšanā bērns;
 • kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību par bērna ievietošanu audžuģimenē (šāds nosacījums spēkā līdz 31.12.2020.);

No 01.01.2021. audžuvecāki savā starpā vienojas, kurš no viņiem pieprasīs atlīdzību par visiem audžuģimenē nodotajiem bērniem. Nav būtiski, kurš no audžuvecākiem noslēdzis līgumu ar pašvaldību, jo audžuģimenes statusu piešķir ģimenei, ne katram laulātajam atsevišķi.

 • ja bērns nodots audzināšanā uz laiku, kas ir ilgāks par vienu mēnesi.

Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu var saņemt audžuvecāks:

 • kurš pats un audžubērns pastāvīgi dzīvo Latvijā (Latvijas pilsoņi, nepilsoņi, ārvalstnieki un bezvalstnieki);
 • kuram pašam un audžubērnam ir piešķirts personas kods.

Atlīdzību nevar saņemt:

 • audžuvecāks, kurš pats vai tā audžubērns  dzīvošanai Latvijā ir  saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju;
 • audžuģimene, kura ieguvusi specializētās audžuģimenes statusu (2.sējums) un tajā ievietots bērns.

Atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmērs ir atkarīgs no audžubērnu skaita audžuģimenē:

 • par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu171 euro mēnesī;
 • ja audžuģimenē ir ievietoti divi bērni 222,30 euro mēnesī,
 • ja trīs un vairāk bērni 273,60 euro mēnesī.

Mainoties bērnu skaitam audžuģimenē, apmērs tiek pārrēķināts:

 • ja bērnu skaits palielinās, tad atlīdzības apmēru pārskata ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē;
 • ja audžubērnu skaits samazinās, tad atlīdzības apmēru pārskata ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā pieņemts bāriņtiesas lēmums, ar kuru izbeigta bērna uzturēšanās audžuģimenē.

Pabalstu kalkulators adoptētājiem, aizbildņiem un audžuģimenēm

Atlīdzību piešķir un izmaksā:

 • no dienas, kad bērns nodots audzināšanā audžuģimenei,
 • līdz dienai, kas norādīta bāriņtiesas lēmumā un līgumā, kas noslēgts starp pašvaldību un audžuģimeni, bet ne ilgāk kā  līdz bērna pilngadībai.

Atlīdzību izmaksā reizi mēnesī par kārtējo mēnesi (piemēram: maijā par maiju).

Atlīdzības apmēru pārrēķina vai izbeidz tās izmaksu, ja:  

 • tiek pieņemts bāriņtiesas lēmums par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē,
 • beidzas līgumā noteiktais termiņš,
 • audžubērns tiek adoptēts,
 • atlīdzības saņēmējs ieguvis specializētās audžuģimenes statusu un šajā audžuģimenē ievietots bērns.

Atlīdzību var saņemt:

 • pārskaitīt uz  atlīdzības saņēmēja norādīto Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.

Jautājums
Vai saņemot atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, audžuvecāks ir apdrošināts kādam sociālā riska gadījumam?

Atbilde
Par audžuvecāku, kurš saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un nav sociāli apdrošināta persona (nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais), valsts veic sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu no 171 eiro, neatkarīgi no bērnu skaita. Attiecīgi šis periods veido audžuvecākam apdrošināšanas stāžu.

Jautājums
Audžuģimene saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu 171 eiro mēnesī par tajā ievietoto audžubērnu Jāni (dzimis 2015.gadā). 2021.gada 10.janvārī bāriņtiesa šai ģimenei piešķir arī specializētās audžuģimenes statusu un tajā ievieto citu bērnu, 2018.gadā dzimušo Pēteri. Sekojoši ģimene atrodas divos statusos vienlaicīgi. Attiecībā pret Jāni tā ir kā audžuģimene, bet attiecībā pret Pēteri – kā specializētā audžuģimene. 2021.gada 5.martā Pēteris tiek izņemts no specializētās audžuģimenes. Specializētajā audžuģimenē vairs neatrodas neviens bērns. Jānis turpina atrasties audžuģimenē.

Kā VSAA izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu?

Atbilde
VSAA atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu izmaksā sekojoši:

 • atlīdzības izmaksu pārtrauc ar 01.02.2021. (ar nākamā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad bērns Pēteris ievietots specializētajā audžuģimenē);
 • atlīdzības izmaksu, pamatojoties uz audžuvecāka iesniegumu, piešķir no 06.03.2021. (ar nākamo dienu pēc tam, kad ar bāriņtiesas lēmumu no specializētās audžuģimenes izņemts bērns Pēteris un specializētajā audžuģimenē vairs neatrodas neviens bērns).

Audžuģimenei ir tiesības arī uz pārējiem regulāri izmaksājamajiem pabalstiem, kas tiek piešķirti personai, kura bērnu faktiski audzina un kopj:

 • Maternitātes pabalsts
 • Vecāku pabalsts
 • Bērna kopšanas pabalsts
 • Ģimenes valsts pabalsts un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta

Ja audzina bērnu ar īpašām vajadzībām:

 • Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai
 • Bērna invalīda kopšanas pabalsts
 • Valsts atbalsts ar celiakiju slimam bērnam