Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pensiju 2. līmeņa dalībnieks, pieprasot valsts vecuma pensiju, 2. līmenī uzkrāto kapitālu var izmantot mūža pensijas polises iegādei. Ja pensiju 2. līmeņa dalībnieks ir noslēdzis mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar licencētu apdrošināšanas sabiedrību, kura piedāvā mūža pensijas apdrošināšanas pakalpojumus, tad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārskaita dalībnieka uzkrāto kapitālu šai apdrošināšanas sabiedrībai.

Pensiju 2. līmeņa kapitāla izmantošanu var atlikt līdz 2021. gada 30. novembrim. Ja persona līdz šim datumam nebūs iesniegusi iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai par kapitāla izmantošanu mūža pensijas apdrošināšanas polises iegādei, tas tiks pievienots pie valsts vecuma pensijas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieprasītu pakalpojumu, jāpieprasa valsts vecuma pensija vai jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • elektroniski - izmantojot oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • pa pastu.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.

  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Paziņojumu par valsts fondēto pensiju shēmas kapitāla izmaksas iespējām un informāciju par mūža pensijas apdrošināšanas prēmijas pārskaitīšanu persona var saņemt:
  • klātienē;
  • pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi.

Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu var noslēgt, ja pensiju 2.līmeņa kapitāls ir vienāds vai lielāks par 2000 eiro.

Izvēloties noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu, VSAA izsūtīs paziņojumu, ar šādu informāciju:

 • pensiju 2.līmenī uzkrātā kapitāla kopējais apmērs;
 • prognozējamā vecuma pensijas daļa no pensiju 2.līmenī uzkrātā kapitāla, kura tiktu pievienota vecuma pensijai, ja persona izvēlēsies pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu pievienot vecuma pensijai;
 • kontaktinformācija par apdrošināšanas sabiedrībām, kuras piedāvā mūža pensijas apdrošināšanas pakalpojumus;
 • apdrošināšanas sabiedrību mājas lapas interneta adreses, kurās pieejami prognozējamo mūža pensiju mēneša izmaksu noteikšanas kalkulatori;
 • apdrošināšanas sabiedrību noteiktais minimālais uzkrātais pensiju 2.līmeņa kapitāla apmērs,kas dod tiesības noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu (apdrošināšanas sabiedrībām minimālais apmērs var būt atšķirīgs);
 • kārtība, kādā pensiju 2.līmeņa dalībnieks var noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību (Datums, līdz kuram jānoslēdz mūža pensijas apdrošināšanas līgums, informācija, ka VSAA paziņojums jāņem līdzi, vēršoties pie izvēlētās apdrošināšanas sabiedrības).

Mūža pensija tiek piešķirta uz mūžu un tā tiks izmaksāta atbilstoši noslēgtajam mūža pensijas apdrošināšanas līgumam.

Ja pensiju 2.līmeņa dalībnieks vēlēsies noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu, bet:

 • pensiju 2.līmenī uzkrātais kapitāls būs mazāks par apdrošināšanas sabiedrību norādīto minimālā kapitāla apmēru, kas dod tiesības noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu;
 • pēc paziņojuma saņemšanas izteiks vēlmi uzkrāto kapitālu pievienot 1.līmeņa vecuma pensijai;
 • sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma Par uzkrātā valsts fondētā pensijas kapitāla izmantošanu iesniegšanas dienas VSAA nebūs saņēmusi informāciju no apdrošināšanas sabiedrības par noslēgto mūža pensijas apdrošināšanas līgumu

pensiju 2.līmenī uzkrātais kapitāls tiks pievienots vecuma pensijai.

  

Nr

Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums

Kontakt-informācija

Interneta mājaslapas adrese

Minimālais uzkrātais kapitāla apmērs, kas dod tiesības iegādāties mūža pensijas polisi

Apdrošināšanas sabiedrības kārtība, kādā var noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu

Datums ar kuru apdrošināšanas sabiedrība uzsāk darbību

1

ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle

Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013
Tālr. 1887
e-pasts: dziviba@ergo.lv

http://www.ergo.lv

3 000,00 EUR

02.01.2014.

2

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle

Vienības gatve 87h, Rīga,
LV-1004
Tālr.67606939
e-pasts: info@compensalife.lv

http://www.compensalife.lv/muzapensija

2 000,00 EUR

11.06.2014.

3

AAS „CBL Life”

Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010
Tālr. 67010000
e-pasts: life@cbl.lv

http://www.citadele.lv/muzapensija

2 000,00 EUR

30.06.2016.

Apdrošināšanas līgumu pensiju 2.līmeņa dalībniekam ir tiesības atsaukt 15 dienu laikā no apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienas. Kad līgums ir stājies spēkā, apdrošināšanas sabiedrība elektroniski informēs VSAA. VSAA pēc šīs informācijas saņemšanas 10 darbdienu laikā pārskaita pensiju 2.līmeņa dalībnieka pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu attiecīgajai apdrošināšanas sabiedrībai, kura veiks izmaksu atbilstoši noslēgtajam līgumam.

Jautājums: Vai mūža pensijas apdrošināšanas līgumu var noslēgt pensionējoties priekšlaicīgi vai pēc atvieglotiem noteikumiem?

Atbilde: Jā.

Jautājums: Kas jāņem vērā, noslēdzot mūža pensijas apdrošināšanas līgumu?

Atbilde: Mūža pensija tiek piešķirta uz mūžu un tā tiks izmaksāta atbilstoši noslēgtajam mūža pensijas apdrošināšanas līgumam. Slēdzot līgumu tajā var:

 • noteikt mūža pensijas izmaksas periodiskumu (reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā);
 • noteikt dažādus mūža pensijas izmaksas posmus (ne vairāk kā trīs). Pirmais posms ir vismaz 5 gadi un tajā nevar izmaksāt vairāk par pusi no uzkrātā kapitāla (apdrošinātās prēmijas);
 • atlikt mūža pensijas izmaksas uzsākšanu (līdz 10 gadiem);
 • norādīt labuma guvēju.

Ja tiek norādīts labuma guvējs, ir jānosaka garantētais mūža pensijas izmaksas posms (līdz 20 gadiem). Labuma guvējs var būt jebkura persona. Pensiju 2.līmeņa dalībnieka nāves gadījumā viņam paredzēto mūža pensiju līdz garantētā mūža pensijas izmaksas posma beigām turpinās saņemt labuma guvējs.

Jautājums: Kas jādara, lai noslēgtu mūža pensijas apdrošināšanas līgumu?

Atbilde: Piecu mēnešu laikā no dienas, kad esat iesniedzis VSAA Iesniegumu vecuma pensijas piešķiršanai, kurā ir atzīmēts, ka pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu izmantosiet mūža pensijas apdrošināšanas līguma noslēgšanai vai iesniedzis iesniegumu Par uzkrātā valsts fondētā pensijas kapitāla izmantošanu, kurā esat atzīmējis, ka pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu vēlaties izmantot mūža pensijas apdrošināšanas līguma noslēgšanai:

 • jāizvēlas apdrošināšanas sabiedrība;
 • jānoslēdz ar izvēlēto apdrošināšanas sabiedrību mūža pensijas apdrošināšanas līgums.

Jautājums: Vai man ir jāinformē VSAA par mūža pensijas apdrošināšanas līguma noslēgšanu?

Atbilde: Nē. Apdrošināšanas sabiedrība, pēc līguma noslēgšanas, kad tas stāsies spēkā, elektroniski informēs VSAA.

Jautājums: Vai apdrošināšanas sabiedrība nosacījumu par minimālo summu var mainīt?

Atbilde: Apdrošināšanas sabiedrība var mainīt minimālo apmēru, noslēdzot vienošanos ar VSAA par grozījumiem sadarbības līgumā. Nav ierobežojumu minimālā apmēra izmaiņām. Ja esat noslēdzis apdrošināšanas līgumu līdz izmaiņu veikšanai, jaunās izmaiņas jūs neietekmēs.

Jautājums: Vai mūža pensijas izmaksai tiks piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis?

Atbilde: Jā.

Jautājums: Kas notiek ar mūža pensijas polises izmaksu, ja apdrošināšanas sabiedrība tiek likvidēta?

Atbilde: Apdrošināšanas sabiedrības likvidācijas gadījumā Apdrošināto aizsardzības fonds, ko pārrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija, garantē klientiem 100% atmaksu uzkrājumam, bet ne vairāk kā 15000 eiro.

 • Pensiju 2. līmeņa dalībnieka konta izraksts
 • Vecuma pensija