Eiropas Savienības (ES) iestāžu darbiniekam, kurš pievienojies ES pensiju shēmai, ir tiesības pieprasīt savu Latvijā valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrāto pensijas kapitālu nodot ES pensiju shēmai, tāpat var arī pieprasīt ES pensiju shēmā uzkrāto pensijas kapitālu nodot Latvijas valsts obligātajai pensiju apdrošināšanas sistēmai.

Latvijas pensiju kapitāla nodošanu ES pensiju shēmai un ES pensiju shēmas uzkrātā pensiju kapitāla saņemšanu nodrošina VSAA saskaņā ar Padomes 1968.gada 29.februāra Eiropas institūciju ierēdņu Regulu (EEK, Euratom, EOTK) Nr.259/68, ar ko nosaka Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (turpmāk – Regula Nr.259/68) un 2008.gada 16.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1023 “Noteikumi par pensijas kapitāla nodošanu Eiropas Savienības pensiju shēmai un saņemšanu no tās”.

ES pensiju shēmai nododamais Latvijā valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrātais pensijas kapitāls veidojas no:

1) sākuma kapitāla (nefondētais pensiju kapitāls par periodu līdz 21.12.1995.)

2) VSAA reģistrētā pensiju kapitāla (nefondētais pensiju kapitāls par periodu no 01.01.1996.)

3) valsts fondētā pensiju kapitāla.

Ja ES iestāžu darbinieks vēlas, lai Latvijas valsts pensiju sistēmā uzkrātais pensijas kapitāls tiktu pārskaitīts ES pensiju shēmai, viņam šis lūgums jāizsaka, vēršoties ES iestādes struktūrvienībā, kas koordinē ES ierēdņu pensiju jautājumus. Saņemot ES iestādes pieprasījumu par darbinieka vēlmi nodot Latvijas pensijas kapitālu ES pensiju shēmai, VSAA uzsāks pensijas kapitāla nodošanas procedūru. Procedūras pozitīva risinājuma gadījumā ieinteresētās personas Latvijas pensijas kapitāls tiek pārskaitīts ES pensiju shēmai. Šai personai, nostrādājot ES iestādē pensijas piešķiršanai nepieciešamos gadus un izpildot citus Regula Nr.259/68 paredzētos nosacījumus pensijas piešķiršanai, pensiju izmaksās no ES pensiju shēmas.

Darbinieks, kurš ir pārtraucis darbu ES iestādēs, kurās nostrādājis mazāk par nepieciešamajiem gadiem, lai viņam rastos tiesības uz pensiju sakarā ar dalību ES pensiju shēmā, var pieprasīt uzkrātā ES pensiju kapitāla pārskaitīšanu uz Latvijas valsts pensiju sistēmu. Arī šajā gadījumā, personai lūgums par ES pensiju kapitāla nodošanu Latvijas valsts pensiju sistēmai jāizsaka, vēršoties ES iestādes struktūrvienībā, kas koordinē ES ierēdņu pensiju jautājumus. Saņemot ES iestādes pieprasījumu par darbinieka vēlmi ES pensiju shēmā uzkrāto pensijas kapitālu nodot Latvijas pensiju shēmai, VSAA uzsāks pensijas kapitāla saņemšanas procedūru. Procedūras pozitīva risinājuma gadījumā ieinteresētās personas ES pensijas kapitāls tiek pārskaitīts Latvijas pensiju shēmai. Pēc ES pensiju kapitāla saņemšanas, VSAA to reģistrē Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā, kas tiks ņemts vērā, nosakot tiesības uz Latvijas pensiju.