No 2022.gada pabalsta apmērs būs atkarīgs no ģimenē faktiski audzināmo bērnu skaita un no tā, par cik bērniem vecumā no viena gada līdz 20 gadu vecumam saņem ģimenes valsts pabalstu:

 1. par vienu bērnu — 25 eiro mēnesī;
 2. par diviem bērniem — 100 eiro mēnesī;
 3. par trim bērniem — 225 eiro mēnesī;
 4. par četriem un vairāk bērniem — 100 eiro mēnesī par katru bērnu.

Ja tiks mainīts pabalsta saņēmējs, tad, lai atteiktos no pabalsta, tam vecākam, kurš pabalstu saņem, ir jāaizpilda un jāiesniedz iesniegums (veidlapa pielikumā) par atteikšanos no piešķirtā pakalpojuma. Savukārt otram vecākam jāaizpilda un jāiesniedz iesniegums, pieprasot pabalstu.

 

Visērtāk pieprasīt ģimenes valsts pabalstu portālā www.latvija.gov.lvĢimenes valsts pabalsts.

 

Iesniegumus var iesniegt kādā no sekojošiem veidiem:

Plašāku informāciju par prasībām ar drošu elektronisku parakstu parakstītiem elektroniskajiem dokumentiem varat iegūt pakalpojuma sniedzēja mājas lapā https://www.eparaksts.lv/lv/.

 • nosūtot pa pastu tūvākajai VSAA nodaļai;
 • atstājot jebkurā VSAA nodaļā dokumentu kastītē.

VSAA nodaļu adreses ir norādītas šeit: https://www.vsaa.gov.lv/lv/filiales.  

Par diviem bērniem pabalsts no 1. janvāra būs 100 eiro mēnesī – 50 eiro par katru bērnu.

Pakalpojumi, kas jau šobrīd piešķirti saistībā ar invaliditāti, paliks nemainīgi, kamēr spēkā būs noteiktā invaliditāte. Sekojoši, ja bērnam piešķirta invaliditāte, tad tiks izmaksāta piemaksa pie pabalsta 106,72 eiro mēnesī par katru bērnu ar invaliditāti. Maksā līdz bērna 18 gadu vecumam.

Jā, bērnam ar invaliditāti ģimenes valsts pabalsts tiks maksāts neatkarīgi no mācīšanās fakta līdz 20 gadiem.

No 2022.gada 1.janvāra būs iespēja vienam no laulātajiem, pamatojoties uz otra laulātā labprātīgu piekrišanu, saņemt ģimenes valsts pabalstu par visiem kopīgi audzināmajiem bērniem, ne tikai par saviem bioloģiskajiem bērniem. Jaunajā ģimenes valsts pabalsta sistēmā tas ir būtiski, jo pabalsta apmēru nosaka bērnu skaits, par kuriem saņem pabalstu.

 • Laulātajam, kurš saņem ģimenes valsts pabalstu par savu bērnu, jāiesniedz iesniegums VSAA par labprātīgu atteikšanos no viņam piešķirtā pabalsta turpmākās saņemšanas, piekrītot šīs tiesības turpmāk nodot otram laulātajam,
 • savukārt laulātajam, kurš nav bērna vecāks, jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Sekojoši, ja Jūs saņemat pabalstu par vienu bērnu, savukārt vīrs saņem pabalstu par vienu bērnu, kurš nav abu kopīgs bērns, vīrs var uzrakstīt iesniegumu, lai turpmāk ģimenes valsts pabalstu Jūs saņemtu jau par diviem bērniem.

Iesniegumu (sk. pielikumā) par labprātīgu atteikšanos no turpmākās ģimenes valsts pabalsta saņemšanas un piekrišanu, ka to saņems otrs laulātais var iesniegt:

 • elektroniski oficiālajā e-adresē;
 • elektroniski e-pastā pasts@vsaa.gov.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
 • nosūtot pa pastu jebkurai nodaļai vai ievietojot VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā.

Lai mainītu izmaksas adresi, Jums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) jāiesniedz brīvā formā rakstīts iesniegums, korekti norādot savus personas datus un izmaksas adresi. Varat iesniegt  aizpildītu iesnieguma veidlapu.


Iesniegt to var:

 • izmantojot elektronisko adresi jeb e-adresi.

Informāciju par to varat iegūt šeit: https://mana.latvija.lv/e-adrese/.

 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu pasts@vsaa.gov.lv.

Plašāku informāciju par prasībām ar drošu elektronisku parakstu parakstītiem elektroniskajiem dokumentiem varat iegūt pakalpojuma sniedzēja mājas lapā https://www.eparaksts.lv/lv/.

 • nosūtot pa pastu tuvākajai VSAA nodaļai;
 • atstājot jebkurā VSAA nodaļā dokumentu kastītē.

VSAA nodaļu kontaktinformācija.

Pirmā pabalsta vai pensijas izmaksas datums var atšķirties no lēmumā norādītā, jo, lai nodrošinātu iespējami ātrāk pakalpojuma izmaksu, pirmo reizi pakalpojuma summas izmaksai tiek nosūtītas pirmajā iespējamā izmaksas datumā. Lēmumā norādītais izmaksas datums būs Jūsu turpmākais regulārais pabalsta izmaksas datums. Saņemot lēmumu par pabalsta piešķiršanu, varat precizēt neskaidros jautājumus, rakstot uz konsultacijas@vsaa.gov.lv vai, zvanot uz savu nodaļu.

Vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu izmaksā par iepriekšējo kalendāro mēnesi. Piemēram, ja pabalsti piešķirti no 15.maija, pirmā pabalstu izmaksa tiks veikta jūnijā par maija dienām. Attiecīgi pabalsti par jūniju tiks izmaksāti jūlijā, bet ne vēlāk par lēmumā norādīto izmaksas datumu.

Apgādnieka zaudējuma pensiju var saņemt vienlaicīgi ar darbā gūtajiem ienākumiem. Pensiju līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai maksā bez papildus nosacījumiem. Personām, kuras vecākas par 18 gadiem, ir tiesības saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju, ja tās mācās vidējās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs vai studē augstskolā pilna laika klātienē un nav vecākas par 24 gadiem. Strādājoša persona nezaudē tiesības saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju.

Informāciju par Jums izsniegtajām elektroniskajām darbnespējas lapām varat noskaidrot:

Iesniegumu pabalsta piešķiršanai iespējams iesniegt kādā no sekojošiem veidiem:

Plašāku informāciju par prasībām ar drošu elektronisku parakstu parakstītiem elektroniskajiem dokumentiem varat iegūt pakalpojuma sniedzēja mājas lapā https://www.eparaksts.lv/lv

 • nosūtot pa pastu tuvākajai VSAA nodaļai;
 • atstājot jebkurā VSAA nodaļā dokumentu kastītē.

VSAA nodaļu kontaktinformācija.

Klientu apkalpošana klātienē tiek veikta pēc pieraksta - https://www.vsaa.gov.lv/lv/filiales

Slimības un maternitātes pabalsti tiek piešķirti, ja ir noslēgta darbnespējas lapa B un VSAA saņemts personas iesniegums.

Ja ir izsniegta elektroniskā darbnespējas lapa B, visērtāk iesniegumu būs iesniegt, izmantojot portāla www.latvija.gov.lv e-pakalpojumu "E-iesniegums VSAA pakalpojumiem".

Lai uzsāktu pakalpojumu, lūdzu, spiediet šeit: https://www.latvija.gov.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts, autentifikācijai izmantojiet vienu no piedāvātajiem veidiem, piemēram, internetbanku.

Pēc autentificēšanās no iesniegumu saraksta izvēlieties vajadzīgo iesnieguma formu, aizpildiet visus nepieciešamos laukus un nosūtiet VSAA.

Nereti kredītiestādes vai AS “Latvijas pasts”, izpildot zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumus, arī personas kontā ieskaitītos Valsts sociālās aģentūras (VSAA) pakalpojumus, uz kuriem nevar vērst piedziņu, novirza parādsaistību izpildei. Lai novērstu pārpratumus, parādniekam, kā to paredz Civilprocesa likuma 552.panta pirmā daļa, pašam ir jāsadarbojas ar zvērinātu tiesu izpildītāju, sniedzot informāciju par savu mantisko stāvokli un darbavietu, vienlaikus informējot par VSAA izmaksātajām summām, uz kurām nevar vērst piedziņu.

Ir vairāki VSAA pakalpojumi, uz kuriem nevar vērst parāda piedziņu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 596.pantu zvērināts tiesu izpildītājs (ZTI) nevar vērst piedziņu uz apbedīšanas pabalstu, vienreizēju pabalstu mirušā laulātajam, uz valsts sociālajiem pabalstiem (ģimenes valsts pabalsts, bērna kopšanas pabalsts, pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu, atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu, atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi, bērna invalīda kopšanas pabalsts, pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana), valsts atbalstu ar celiakiju slimam bērnam, apgādnieka zaudējuma pensiju un atlīdzību par apgādnieka zaudējumu.

Savukārt Civilprocesa likuma 594.pants nosaka, ka pēc ieturējumu veikšanas parādniekam jāsaglabā ienākumi vai nu minimālās mēnešalgas apmērā vai 50% apmērā no minimālās algas apmēra.

Persona, kurai ir internetbanka, pati var iegūt informāciju par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem. Lai uzsāktu pakalpojumu, šeit autentificējieties ar vienu no autentifikācijas veidiem un tālāk sekojiet dotajiem norādījumiem un tos izpildiet.

Vēl VSAA nodaļā persona var pieprasīt paziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā uzkrātajiem datiem (sociālās apdrošināšanas periodiem un iemaksām pēc 1996.gada ), iesniedzot iesniegumu šādos veidos:

Plašāku informāciju par prasībām ar drošu elektronisku parakstu parakstītiem elektroniskajiem dokumentiem varat iegūt pakalpojuma sniedzēja mājas lapā https://www.eparaksts.lv/lv

 • nosūtot pa pastu tuvākajai VSAA nodaļai;
 • atstājot jebkurā VSAA nodaļā dokumentu kastītē.

VSAA nodaļu kontaktinformācija.

Sagatavoto paziņojumu VSAA nosūta pa pastu uz personas iesniegumā norādīto adresi.

Paziņojuma saņemšana VSAA ir bezmaksas pakalpojums.

VSAA informāciju par noslēgtajām darbnespējas lapām B E-veselības sistēmā saņem elektroniski.

Ja darbnespējas lapa B reģistrēta un noslēgta E-veselības sistēmā, tad visātrāk un visērtāk iesniegumu var iesniegt portālā www.latvija.gov.lv. Ja personai ir internetbanka, tad jāizmanto e-pakalpojums "E-iesniegums VSAA pakalpojumiem", kurā ir pieejamas VSAA e-iesniegumu veidlapas. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, šeit var autentificēties ar kādu no norādītajiem autentifikācijas līdzekļiem. No piedāvātā iesniegumu saraksta jāizvēlas vajadzīgais iesniegums, jāaizpilda visi nepieciešamie informācijas lauki un jānosūta VSAA.

Vēl iesniegumu papīra formātā var iesniegt:

 • izmantojot elektronisko adresi jeb e-adresi.

Informāciju par to varat iegūt šeit: https://mana.latvija.lv/e-adrese/.

 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu pasts@vsaa.gov.lv.

Plašāku informāciju par prasībām ar drošu elektronisku parakstu parakstītiem elektroniskajiem dokumentiem varat iegūt pakalpojuma sniedzēja mājas lapā https://www.eparaksts.lv/lv/.

 • nosūtot pa pastu tuvākajai VSAA nodaļai;
 • atstājot jebkurā VSAA nodaļā dokumentu kastītē.

VSAA nodaļu kontaktinformācija.

VSAA, saņemot informāciju no Valsts ieņēmuma dienesta par darbiniekam izmaksātajiem ienākumiem slimības pabalsta saņemšanas laikā, izskata jautājumu par attiecīgā pabalsta izmaksas pamatotību, pieprasot darba devējam sniegt papildus informāciju par izmaksāto ienākumu summu.

Ja periodā, kad darbinieks ir saņēmis slimības pabalstu par pilnu mēnesi, darba devējs ir izmaksājis piemaksas vai prēmijas par darba izpildi pirms darba nespējas vai pabalstus un cita veida atlīdzību, kas nav tieši saistīta ar darba izpildi, slimības pabalstam netiks aprēķināta pārmaksa, tas nozīmē, ka persona nezaudēs tiesības uz slimības pabalstu.

Tas attiecināms arī uz gadījumiem, kad minētā rakstura ienākumi tiek izmaksāti grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma, bērna kopšanas atvaļinājuma vai atvaļinājuma bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu laikā un tiek izvērtētas personas tiesības saņemt maternitātes pabalstu un vecāku pabalstu.

Ja darba nespēja iestājusies ikgadējā atvaļinājuma laikā, Darba likuma 150.panta sestajā daļā noteikts, ka ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu pārceļ vai pagarina darbinieka pārejošas darbnespējas gadījumā. Darba devējam par pirmajām 9 dienām jāmaksā slimības nauda un no 10.darbnespējas dienas VSAA piešķir slimības pabalstu. Arī tad ja visas slimības dienas iekrīt ikgadējā atvaļinājuma laikā.

Arī slimības pabalstu sakarā ar slima bērna kopšanu piešķir un izmaksā gadījumos, kad bērns saslimis ikgadējā atvaļinājuma laikā.

Latvijas nepilsoņiem un ārvalstniekiem apdrošināšanas stāžā ir ieskaitāms obligātais militārais dienests PSRS Bruņotajos spēkos līdz 1990.gada 31.decembrim, ja dienests ir bijis Latvijas teritorijā.

Latvijas nepilsoņiem un ārvalstniekiem, kuri dzīvo Latvijā un kuri dienējuši PSRS Bruņotajos spēkos PSRS teritorijā (izņemot tās valstis, ar kurām Latvijai ir noslēgts līgums par sadarbību sociālās drošības jomā) un ārpus PSRS teritorijas, dienesta laiks netiek ieskaitīts apdrošināšanas stāžā.

Tā kā starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju ir noslēgts līgums par sadarbību sociālās drošības jomā, tad saskaņā ar šo līgumu Latvijas nepilsoņiem un Krievijas pilsoņiem apdrošināšanas stāžā tiek ieskaitīts obligātais militārais dienests Krievijas teritorijā.

Savukārt saskaņā ar līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā starp Latviju un Ukrainu Latvijas nepilsoņiem un ārvalstniekiem apdrošināšanas stāžā ir ieskaitāms obligātais dienests arī Ukrainā.