Slimības pabalstu var saņemt bērna vecāks (arī aizbildnis vai citai persona, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu aprūpē bērnu), kurš ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, ja tas slima bērna kopšanas dēļ nevar ierasties darbā un zaudē algotā darbā vai no saimnieciskās darbības gūstamos ienākumus un, kuram ārsts ir izsniedzis darbnespējas lapu B sakarā ar slima bērna kopšanu mājās vai stacionārā.

Ievērībai!

Ja slimības pabalsts ir piešķirts, tad to pabalsta saņēmējs var saņemt tikai tad, ja tā saņemšanas laikā negūst ienākumus , t.sk. autoratlīdzību.

Vienīgais izņēmums ir, ja pašnodarbināta persona ir reģistrējusi Valsts ieņēmumu dienestā saimniecisko darbību, viņa ienākumi mēnesī nesasniedz minimālo algu un pašnodarbinātais pats veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. 

Ja kāda objektīva iemesla dēļ slimo bērnu nevar kopt bērna vecāki, ārsts darbnespējas lapu B slima bērna kopšanai var izsniegt arī vecvecākam, pilngadīgajam brālim vai māsai, vecāka laulātajam. Arī šīm personām, ja tās ir nodarbinātas (darba ņēmēji vai pašnodarbināti), ir tiesības saņemt slimības pabalstu.

Darbnespējas lapu B par slima bērna kopšanu ārsts izsniedz no bērna pirmās saslimšanas dienas.

Slimības pabalstu var saņemt, ja tiek kopts slims bērns vecumā līdz 14 gadiem (nav sasniedzis 14 gadu vecumu).

Ja bērnam diagnosticēta smaga saslimšana, tad slimības pabalstu var saņemt, ja tiek kopts bērns vecumā  līdz 18 gadiem. Tie ir gadījumi, kad:

 • Valsts SIA „Bērnu klīniskās universitātes slimnīca” ārstu konsīlijs, izsniedzot atzinumu, noteicis vecāka nepārtrauktas klātbūtnes nepieciešamību smagas saslimšanas dēļ, kuras rezultātā bērnam nepieciešama ilgstoša ārstēšanās stacionārā ārstniecības iestādē;
 • par bērnu ir piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts.

Ārsta konsīlija atzinumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) saņem elektroniskā veidā un šis dokuments, pieprasot slimības pabalstu, vecākam nav jāiesniedz. Tāpat VSAA rīcībā ir informācija par bērnu, par kuru ir piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts.

Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no darbnespējas lapas B sākuma datuma, kas ir bērna pirmā saslimšanas diena.
Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
Iesniegumu var iesniegt:

 • portālā www.latvija.gov.lv;
 • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
 • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
 • pa pastu;
 • ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.


Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC).

Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

E-iesniegumu portālā 
www.latvija.gov.lv var iesniegt tikai tad, ja darbnespējas lapa B ir reģistrēta elektroniski vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā.

Nosakot slimības pabalsta apmēru, ņem vērā pieprasītājam aprēķināto vidējo apdrošināšanas iemaksu algu.

Kalendāra dienas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina

darba ņēmējam par 12 mēnešu periodu, kas beidzies divus mēnešus pirms mēneša, kurā iestājusies pārejoša darbnespēja (pirmā darbnespējas diena):

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

-

-

Mēnesis, kurā iestājusies pārejoša darbnespēja

Pašnodarbinātajam, atbilstoši faktiski veiktajām iemaksām, par pēdējo 12 mēnešu periodu, kas beidzas vienu ceturksni (3 mēnešus) pirms tā ceturkšņa, kurā iestājusies pārejoša darbnespēja.

Kalendāra dienas vidējo algu aprēķina pēc formulas:

Vd = (A1+A2+…+A12) : D

Vd – kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga

A1, A2 + A12 – apdrošināšanas iemaksu algas summa mēnesī

D – kalendāra dienu skaits

Ja 12 mēnešu perioda daļā, par kuru jāaprēķina vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, persona atradusies:

 • bērna kopšanas atvaļinājumā,
 • bezalgas atvaļinājumā, ko piešķir sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu,
 • bērna tēvam piešķirtajā atvaļinājumā,
 • grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā,
 • bijusi pārejoša darbnespēja,
 • saņemts dīkstāves pabalsts, dīkstāves palīdzības pabalsts vai vecāku pabalsta turpinājums,

tad, aprēķinot vidējo algu,  minētās dienas tiek izslēgtas no kalendāro dienu skaita.

Ja visā 12 mēnešu periodā ienākumi nav bijuši minēto iemeslu dēļ, vidējo algu aprēķina par iepriekšējiem 12 kalendāra mēnešiem pirms atvaļinājumu un pārejošas darbnespējas periodiem, proti, no ienākumiem, kas pirms šiem periodiem ir gūti strādājot vai veicot obligātās iemaksas kā pašnodarbinātajam.

Savukārt, ja 12 mēnešu periodā kādus mēnešus nav darba ienākumu tāpēc, ka persona nav bijusi darba ņēmēja statusā, veikusi obligātās iemaksas kā pašnodarbinātais vai atradusies atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, vidējo algu par šo periodu nosaka 40 % apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī.

Pabalstu piešķir 80 % apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Ja saslimis bērns vecumā līdz 14 gadiem, ārsts no bērna pirmās saslimšanas dienas izsniedz vecākam darbnespējas lapu B ar cēloni „slima bērna kopšana” vai „slima bērna kopšanas stacionārā”, pamatojoties uz kuru  VSAA piešķir un izmaksā slimības pabalstu par laiku:

 • no bērna slimības 1. dienas līdz 14. dienai, ja slimais bērns kopts mājās;
 • no bērna slimības 1. dienas līdz 21. dienai, ja kādu perioda daļu bērns ir kopts stacionārā;
 • par laiku no 1.dienas līdz slimošanas 30. dienai, ja bērns kopts traumas dēļ, kura saistīta ar kaulu lūzumu.

Slimības pabalsts smagi slima bērna kopšanas gadījumā

1. Ja saslimis bērns vecumā līdz 18 gadiem, kuram diagnosticēta smaga saslimšana un papildus darbnespējas lapai B ārstu konsīlijs izsniedzis atzinumu par vecāka nepārtrauktas klātbūtnes nepieciešamību, VSAA piešķir un izmaksā slimības pabalstu:

 • bērna nepārtrauktas saslimšanas gadījumā – par termiņu kādu noteicis ārstu konsīlijs, kas vienā reizē nevar pārsniegt 3 mēnešu periodu (kopumā ne ilgāk par 26 nedēļām (pusgadu), skaitot no bērna pirmās saslimšanas dienas);
 • ja bērns slimo ar pārtraukumiem – ne ilgāk par 3 gadiem 5 gadu periodā.

Gadījumos, ja ārstēšanās ir ļoti ilgstoša un bērnam nepieciešama vecāka klātbūtne, vienam nepārtrauktam saslimšanas gadījumam var tikt izdoti 2 atzinumi. 

Ja ārstu konsīlija atzinums netiek izdots, tad tiesības saņemt slimības pabalstu par slima bērna kopšanu tiek noteiktas vispārējā kārtībā, proti, tāpat kā gadījumos, kad tiek kopts bērns vecumā līdz 14 gadiem.

2. Ja saslimis bērns vecumā līdz 18 gadiem, par kuru ir piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts, VSAA piešķir un izmaksā slimības pabalstu:

 • bērna nepārtrauktas saslimšanas gadījumā – ne ilgāk par 26 nedēļām (pusgadu), skaitot no bērna pirmās saslimšanas dienas;
 • ja bērns slimo ar pārtraukumiem – ne ilgāk par 3 gadiem 5 gadu periodā.

Tātad, ja bērnam Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija  ir noteikusi īpašās kopšanas nepieciešamību, pamatojoties uz ko ir piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts, slimības pabalsta piešķiršanai nav nepieciešams ārstu konsīlija atzinums.

Abos gadījumos nosacījumi par slimības pabalsta izmaksu ir spēkā  neatkarīgi no tā, vai bērnu visu slimošanas laiku kopj viens vecāks (viena persona), vai arī vairākas personas pēc kārtas, kā arī neatkarīgi no darba nespējas lapā norādītā cēloņa.