Slimības pabalstu var saņemt bērna vecāks (arī aizbildnis vai citai persona, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu aprūpē bērnu), kurš ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, ja tas slima bērna kopšanas dēļ nevar ierasties darbā un zaudē algotā darbā vai no saimnieciskās darbības gūstamos ienākumus un, kuram ārsts ir izsniedzis darbnespējas lapu B sakarā ar slima bērna kopšanu mājās vai stacionārā.

Ja kāda objektīva iemesla dēļ slimo bērnu nevar kopt bērna vecāki, ārsts darbnespējas lapu B slima bērna kopšanai var izsniegt arī vecvecākam, pilngadīgajam brālim vai māsai, vecāka laulātajam. Arī šīm personām, ja tās ir nodarbinātas (darba ņēmēji vai pašnodarbināti), ir tiesības saņemt slimības pabalstu.

Darbnespējas lapu B par slima bērna kopšanu ārsts izsniedz no bērna pirmās saslimšanas dienas.

Slimības pabalstu var saņemt, ja tiek kopts slims bērns vecumā līdz 14 gadiem (nav sasniedzis 14 gadu vecumu).

Ja bērnam diagnosticēta smaga saslimšana, tad slimības pabalstu var saņemt, ja tiek kopts bērns vecumā  līdz 18 gadiem. Tie ir gadījumi, kad:

  • Valsts SIA „Bērnu klīniskās universitātes slimnīca” ārstu konsīlijs, izsniedzot atzinumu, noteicis vecāka nepārtrauktas klātbūtnes nepieciešamību smagas saslimšanas dēļ, kuras rezultātā bērnam nepieciešama ilgstoša ārstēšanās stacionārā ārstniecības iestādē;
  • par bērnu ir piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts.

Ārsta konsīlija atzinumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) saņem elektroniskā veidā un šis dokuments, pieprasot slimības pabalstu, vecākam nav jāiesniedz. Tāpat VSAA rīcībā ir informācija par bērnu, par kuru ir piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts.

Nosakot slimības pabalsta apmēru, ņem vērā vecākam (vai personai, kurai izsniegta darbnespējas lapa B) aprēķināto vidējo apdrošināšanas iemaksu algu.

Ja saslimis bērns vecumā līdz 14 gadiem, ārsts no bērna pirmās saslimšanas dienas izsniedz vecākam darbnespējas lapu B ar cēloni „slima bērna kopšana” vai „slima bērna kopšanas stacionārā”, pamatojoties uz kuru  VSAA piešķir un izmaksā slimības pabalstu par laiku :

  • no bērna slimības 1. dienas līdz 14. dienai, ja slimais bērns kopts mājās,
  • no bērna slimības 1. dienas līdz 21. dienai, ja kādu perioda daļu bērns ir kopts stacionārā,
  • par laiku no 1.dienas līdz slimošanas 30. dienai, ja bērns kopts traumas dēļ, kura saistīta ar kaulu lūzumu (nosacījums spēkā, ja pirmā saslimšanas diena traumas dēļ ir iestājusies 01.01.2021. vai vēlāk).

Slimības pabalsts smagi slima bērna kopšanas gadījumā

1. Ja saslimis bērns vecumā līdz 18 gadiem, kuram diagnosticēta smaga saslimšana un papildus darbnespējas lapai B ārstu konsīlijs izsniedzis atzinumu par vecāka nepārtrauktas klātbūtnes nepieciešamību,  VSAA piešķir un izmaksā slimības pabalstu par laiku :

  • bērna nepārtrauktas saslimšanas gadījumā – par termiņu kādu noteicis ārstu konsīlijs, kas vienā reizē nevar pārsniegt 3 mēnešu periodu. Kopumā ne ilgāk par 26 nedēļām (pusgadu), skaitot no bērna pirmās saslimšanas dienas;
  • ja bērns slimo ar pārtraukumiem – ne ilgāk par 3 gadiem 5 gadu periodā.

Ārstu konsīlijs var noteikt vecāka nepārtrauktas klātbūtnes nepieciešamību vienā reizē ne ilgāku kā par 3 mēnešiem. Gadījumos, ja ārstēšanās ir ļoti ilgstoša un bērnam nepieciešama vecāka klātbūtne, vienam nepārtrauktam saslimšanas gadījumam var tikt izdoti 2 atzinumi. 

Ja ārstu konsīlija atzinums netiek izdots, tad tiesības saņemt slimības pabalstu par slima bērna kopšanu tiek noteiktas vispārējā kārtībā, proti, tāpat kā gadījumos, kad tiek kopts bērns vecumā līdz 14 gadiem.

2. Ja saslimis bērns vecumā līdz 18 gadiem, par kuru ir piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts, slimības pabalstu piešķir un izmaksā sekojoši:

  • bērna nepārtrauktas saslimšanas gadījumā – ne ilgāk par 26 nedēļām (pusgadu), skaitot no bērna pirmās saslimšanas dienas;
  • ja bērns slimo ar pārtraukumiem – ne ilgāk par 3 gadiem 5 gadu periodā.

Tātad, ja bērnam Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas  ir noteikusi īpašās kopšanas nepieciešamību, pamatojoties uz ko ir piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts, slimības pabalsta piešķiršanai nav nepieciešams ārstu konsīlija atzinums.

Abos gadījumos nosacījumi par slimības pabalsta izmaksu ir spēkā  neatkarīgi no tā, vai bērnu visu slimošanas laiku kopj viens vecāks (persona), vai arī vairākas personas pēc kārtas, kā arī neatkarīgi no saslimšanas cēloņa.