Slimības,  maternitātes un paternitātes pabalsts

Regula Nr.883/2004 (turpmāk – Regula) attiecas arī uz slimības,  maternitātes un paternitātes pabalstu (turpmāk – pabalsti) piešķiršanu.
Saskaņā ar Regulas noteikumiem pabalstu izmaksā kompetentā dalībvalsts ir tā, kurā persona strādā un ir sociāli apdrošināta, neatkarīgi no dzīvesvietas valsts. Minētie  pabalsti tiek piešķirti saskaņā ar kompetentās dalībvalsts tiesību aktiem.
Līdz ar to, ja persona ir sociāli apdrošināta Latvijā, tad pabalsti tiek piešķirti un izmaksāti saskaņā ar likumu „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”.
Sadaļā 
“Pabalsti un atlīdzības” Jūs varat iepazīties ar  pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas nosacījumiem.

Periodu summēšana

Ja kompetentās dalībvalsts tiesību akti nosaka, ka personai jānostrādā konkrēts laika periods, lai viņai rastos tiesības uz pabalstu, tad šajā periodā var tikt ieskaitīti arī jebkuras citas ES dalībvalsts apdrošināšanas periodi.
Līdz ar to, ja  personai, kura ir sākusi strādāt Latvijā,  nav Latvijā uzkrāts 
likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 4.panta pirmajā daļā noteiktais apdrošināšanas stāžs (trīs mēneši sešu mēnešu periodā vai seši mēneši 24 mēnešu periodā), bet persona iepriekš ir strādājusi citā ES dalībvalstī, tad, nosakot  tiesības uz pabalstu, var tikt ņemts vērā arī citas ES dalībvalsts apdrošināšanas stāžs.

 Lai varētu piemērot summēšanas noteikumus, personai, iesniedzot VSAA iesniegumu slimības, maternitātes vai paternitātes pabalsta piešķiršanai, iesniegumā jānorāda informācija par nodarbinātību citā ES dalībvalstī: nodarbinātības periodu, darba vietu (darba devēja nosaukums un juridiskā adrese), citā valstī piešķirto identifikācijas/sociālās apdrošināšanas numuru. Pamatojoties uz iesniegumā sniegto informāciju, VSAA norādītās valsts kompetentajai iestādei elektroniskās informācijas apmaiņas sistēmā nosūtīs pieprasījumu sniegt informāciju par apdrošināšanas periodiem šajā valstī.   

Jāņem vērā, ka pabalsti tiks piešķirti tikai pēc informācijas saņemšanas no attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes. Līdz ar to pabalstu piešķiršana var aizkavēties, par ko VSAA Jūs informēs.

Pabalstu aprēķināšana

Pabalstu apmērs tiek aprēķināts saskaņā ar Latvijas likumdošanā noteikto. Ienākumi (alga), kas gūti, strādājot citā ES dalībvalstī, netiek ņemti vērā, aprēķinot pabalstu apmēru.

Slimības un maternitātes pabalsta pieprasīšana, ja persona ir nodarbināta citā ES dalībvalstī

Ja personai darba nespēja sakarā ar slimību vai grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu ir iestājusies Latvijā, bet viņa strādā un ir sociāli apdrošināta citā dalībvalstī, tad pabalsti pašai personai jāpieprasa tās ES dalībvalsts kompetentajā iestādē, kurā persona ir sociāli apdrošināta.

Ja attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei būs nepieciešama informācija par Latvijā uzkrātajiem apdrošināšanas periodiem, tad iestāde pati to pieprasīs VSAA elektroniskās informācijas apmaiņas sistēmā. .   

Informācija par ES/EEZ dalībvalstu kompetentajām iestādēm, iestāžu kontaktinformāciju un informācija par pabalstu piešķiršanas kārtību ir atrodama Eiropas Komisijas interneta mājas lapā www.ec.europa.eu sadaļā Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība > Pārvietošanās un darbs citā ES valstī > ES sociālās drošības koordinācija > Jūsu tiesības katrā valstī.