Latvijas Republikas un Gērnsijas līguma piemērošana

2021.gada 1.jūnijā stājas spēkā  Latvijas Republikas valdības un Gērnsijas līgums sociālās drošības jomā (turpmāk – Līgums).

Līgums ietekmē pensiju jomu.

Tiesības uz Gērnsijas pensiju Latvijā dzīvojošiem

Ja Latvijas iedzīvotājs ir dzīvojis un strādājis Gērnsijā, tad Līgums šai personai dod iespēju no Gērnsijas pieprasīt vecuma pensiju.

Lai varētu pretendēt uz Gērnsijas pensiju, ir jāievēro Gērnsijas  tiesību normās noteiktais pensijas vecums un nepieciešamais apdrošināšanas perioda ilgums (vairāk skatīt https://www.gov.gg/article/163185/Working--Retiring#selectednavItem163199)

Ja personas Gērnsijas apdrošināšanas periods ir mazāks, nekā to paredz Gērnsijas  nacionālie tiesību akti, tad tiesību noteikšanā uz pensiju Gērnsijas puse var izmantot Latvijas kompetentās institūcijas apstiprinātos Latvijas apdrošināšanas periodus.

Gērnsijas  vecuma pensija tiek aprēķināta tikai par Gērnsijā uzkrātajiem  apdrošināšanas periodiem.

Lai saņemtu Gērnsijas vecuma pensiju, personai, kura dzīvo Latvijā, jāvēršas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (turpmāk – VSAA), un jāiesniedz pieprasījums Gērnsijas vecuma pensijas piešķiršanai (veidlapas ir pieejamas VSAA mājas lapā sadaļā Pakalpojumiem saskaņā ar Latvijas un Gērnsijas līgumu sociālās drošības jomā). Aizpildītās veidlapas un nepieciešamo informāciju VSAA pārsūtīs Gērnsijas kompetentajai institūcijai izskatīšanai

Ja tiks piešķirta Gērnsijas pensija, tad Latvijā dzīvojošam pensionāram tā tiks izmaksāta uz personas norādīto bankas kontu Latvijā - parasti katru mēnesi par iepriekšējo mēnesi.

Tiesības uz Latvijas pensiju Gērnsijā dzīvojošiem

Ja Gērnsijas iedzīvotājs ir uzkrājis  apdrošināšanas periodus Latvijā, tad Līgums šai personai dod iespēju pieprasīt vecuma pensiju no Latvijas, ņemot vērā Latvijas tiesību normās noteikto pensijas vecumu un nepieciešamo apdrošināšanas stāžu.

Tāpat darba nespējīgam ģimenes loceklim (bērnam), kurš zaudējis apgādnieku, var būt tiesības uz Latvijas apgādnieka zaudējuma pensiju par mirušā apgādnieka uzkrāto apdrošināšanas stāžu Latvijā.

Ja Latvijas apdrošināšanas stāžs nav pietiekams, lai rastos tiesības saņemt Latvijas vecuma vai apgādnieka zaudējuma pensiju, tad tiesību noteikšanā ņem vērā arī Gērnsijas kompetentās institūcijas apstiprinātos Gērnsijas apdrošināšanas periodus.

Latvijas pensiju aprēķina tikai par Latvijā uzkrāto apdrošināšanas stāžu.

Lai saņemtu Latvijas pensiju, personai, kura dzīvo Gērnsijā, ir jāvēršas Gērnsijas kompetentajā institūcijā – Nodarbinātības un sociālās drošības komitejas birojā (Office of the Committee for Employment & Social Security) un jāaizpilda pensijas pieprasījums, kuram jāpievieno dokumenti, kas apliecina darba un tam pielīdzinātos periodus Latvijā, kā arī citi dokumenti, kas nepieciešami konkrētā pensijas veida piešķiršanai. Saņemtais pieprasījums un dokumenti tiks pārsūtīti VSAA izskatīšanai.

Ja tiks piešķirta Latvijas pensija, tad Gērnsijā  dzīvojošam pensionāram tā tiks izmaksāta uz personas norādīto bankas kontu Gērnsijā katru mēnesi.