Informācijas vai izziņas pieprasīšanai

Iesniegums informācijas par prognozējamo vecuma pensijas apmēru saņemšanai

Iesniegums informācijas par vecāku pabalsta prognozējamo apmēru saņemšanai

Iesniegums informācijas par valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā uzkrātiem datiem saņemšanai

Iesniegums izziņas par VSAA pakalpojumiem saņemšanai

Iesniegums legalizācijas izziņas saņemšanai

Iesniegums izziņas par personas datiem saņemšanai

Ārvalstīs dzīvojošiem

Iesniegums pakalpojuma izmaksas turpināšanai dzīvojošam ārvalstīs

Iesniegums par izbraukšanu uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs

Par izmaiņām pakalpojuma saņemšanā

Iesniegums piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības saņēmēja maiņai

Iesniegums bankas konta vai izmaksas adreses maiņai

Iesniegums pakalpojuma ieskaitīšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (turpmāk – SAC) kontā

Iesniegums pakalpojuma izmaksas izvēlei

Pakalpojumu izmaksas jautājumos

Iesniegums iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes maiņai personām, kuras saņem VSAA pakalpojumus

Iesniegums par atteikšanos no pakalpojuma

Iesniegums ilgstoši nesaņemtā pakalpojuma izmaksas atjaunošanai

Iesniegums algas nodokļa grāmatiņas saņemšanai

Iesniegums par darba attiecību uzsākšanu/pārtraukšanu

Pakalpojuma saņēmēja nāves gadījumā

Iesniegums nesaņemtā maksājuma izmaksai VSAA  pakalpojuma saņēmēja nāves gadījumā

Pārmaksu jautājumos

Iesniegums pārmaksātās pensijas/pabalsta/atlīdzības summas ieturēšanai

Darba stāža reģistrēšanai VSAA informācijas sistēmā

Iesniegums personas darba stāža līdz 1996.gadam reģistrēšanai