Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojums paredz pieņemt no personām dokumentus apdrošināšanas periodu pierādīšanai un, pamatojoties uz tiem, uzkrāt VSAA datu bāzē informāciju par personas apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, kas nepieciešams kopējā apdrošināšanas stāža aprēķināšanai, lai noteiktu tiesības uz pensiju vai bezdarbnieka pabalstu. Pēc datu ievadīšanas vēsturiskajā datu bāzē dokumentu oriģināli un sagatavotā informācija par reģistrēto apdrošināšanas stāžu tiek nosūtīti klientam ierakstīta sūtījuma veidā. Pakalpojuma rezultāts ir informācija par reģistrēto darba stāžu līdz 1996.gadam. Ja sniegtā informācija nav pareiza, var vērsties VSAA ar iesniegumu par pareizas informācijas izsniegšanu. Persona var pārbaudīt VSAA rīcībā esošo informāciju par sevi klātienē VSAA nodaļās vai izmantojot elektronisko pakalpojumu „Informācija par reģistrēto darba stāžu līdz 1996.gadam”, pieprasīt labot, papildināt VSAA rīcībā esošos datus vai pieprasīt paskaidrojumus par tiem.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pierādītu darba stāžu personai ir jāiesniedz - Iesniegums un dokumenti, kas apliecina darba un tam pielīdzinātos periodus līdz 1995.gada 31.decembrim:
  • darba grāmatiņa,
  • kolhoznieka darba grāmatiņa,
  • diploms - par augstāko vai vidējo speciālo izglītību, (ja mācības turpinātas pēc vidējās izglītības iegūšanas);
  • atestāts par vidējās izglītības iegūšanu;
  • karaklausības apliecība;
  • bērnu dzimšanas apliecības - ja informācija nav VSAA rīcībā;
  • arhīva izziņa vai darba devēja izziņa – ja darba grāmatiņā nav iekļauta visa nepieciešamā informācija par darba periodiem;
  • uzvārda maiņu apliecinoši dokumenti – ja iepriekš minētajos dokumentos dažādi uzvārdi;
  • un citi iespējamie dokumenti.

  Jāuzrāda dokumentu oriģināli.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Informāciju var saņemt klātienē, pa pastu vai portālā www.latvija.lv, atbilstoši iesniegumā norādītajam saņemšanas veidam.
  Informācijas saņemšanai klātienē jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (oriģināls) vai pilnvara.

Apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim veido darba un tam pielīdzinātie periodi, kas uzkrāti līdz 1995.gada 31.decembrim un pierādīti ar dokumentiem. Tabula par apdrošināšanas stāžu un dokumentiem.

Ja personas, kuras dzīvo trešajā valstī, t.i. valstī, kura nav ES dalībvalsts, EEZ valsts, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (izņemot tās aizjūras teritorijas) vai Šveices Konfederācija vēlas apdrošināšanas stāžu apliecinošos dokumentus  VSAA atsūtīt pa pastu, tad oriģinālo dokumentu kopijām ir jābūt apstiprinātām un apliecinātām. Dokumentu kopijas uzskatāmas par apstiprinātām un apliecinātām, ja tās atbilst Dokumentu legalizācijas likuma prasībām.

Ja publisks dokuments ir izsniegts ārvalstī, kura

 • Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996.gadam)
 • Par iemaksām