Trauksmes celšanas likums, kas stājās spēkā 2019. gada 1. maijā, nosaka ikvienam tiesības celt trauksmi publiskajā un privātajā sektorā par darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu.

Trauksmes celšana – iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes cēlējs — fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes celšanas ziņojumu var iesniegt

  1. ar elektroniskās formas starpniecību tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv

  2. vai arī aizpildot veidlapu.

Likums paredz, ka trauksmi par pārkāpumiem var celt tostarp ar iekšējo trauksmes celšanas sistēmu. Tas nozīmē, ka ikviens iestādē nodarbinātais var informēt par kādu iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu šīs iestādes darbībā, lai to laikus novērstu,` pirms apdraudēta iestādes reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas. Tieši darbiniekiem ir iespēja pamanīt iespējamos pārkāpumus un, pateicoties savām profesionālajām zināšanām un pieredzei, novērtēt to bīstamību.

Izmantojot ziņošanai iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, ziņojums nonāk vistuvāk “problēmas cēlonim” un paustās bažas var operatīvi izvērtēt, kā arī novērst iespējamo pārkāpumu vai identificēt sistemātiska rakstura trūkumus.

Kad saņemts trauksmes cēlēja ziņojums, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Ikvienai personai (institūcijai), kas saņēmusi trauksmes cēlēja ziņojumu vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai. Vairāk par trauksmes cēlēja aizsardzību lasi trauksmescelejs.lv mājaslapas aizsardzības sadaļā.

Pie iestādes kontaktpersonām var vērsties, lai saņemtu konsultācijas par iespēju celt trauksmi un uzzinātu par sava ziņojuma izskatīšanas gaitu.

Kas ir trauksmes celšana?

Trauksmes celšana ir informācijas sniegšana par VSAA darba vidē novērotiem pārkāpumiem, kas skar sabiedrības intereses. Ja esat nodarbinātības attiecībās ar VSAA un darba vidē novērojis konkrētu pārkāpumu, kas skar sabiedrības intereses, Jums ir tiesības iesniegt parakstītu trauksmes cēlēja ziņojumu, aizpildot veidlapu un ievērojot Trauksmes celšanas likuma 3. un 6.pantā noteiktās prasības.

https://trauksmescelejs.lv/

Ievēro!

Trauksmes celšanas sistēma iestādē ir izveidota ar mērķi saņemt un izskatīt trauksmes cēlēju ziņojumus, kas atbilst Trauksmes celšanas likuma 3. un 6.pantā minētajām pazīmēm. Cita satura iesniegumi, jautājumi vai sūdzības par VSAA lēmumiem, kas attiecas uz privātu interesi, nav trauksmes celšana, tāpēc šādi iesniegumi iesniedzami un tiks izskatīti vispārējā kārtībā.

e-pasts: trauksme@vsaa.gov.lv

 

 


Kontaktinformācija

 

Dagnija Žuka - Rože, juriste, tel. 67013607, e-pasts: Dagnija.Zuka-Roze@vsaa.gov.lv

Sarmīte Bruzgule, Tiesvedības daļas vadītāja, tel. 67011811, e-pasts: Sarmite.Bruzgule@vsaa.gov.lv

Vairāk par trauksmes celšanu uzzini www.trauksmescelejs.lv