Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pēc pensiju 2. līmeņa dalībnieka nāves fakta reģistrācijas, ņemot vērā mirušā pensiju 2. līmeņa dalībnieka izteikto izvēli, fondētās pensijas kapitālu: - pievieno norādītās personas fondētās pensijas kapitālam pēc mirušā pensiju 2 līmeņa dalībnieka miršanas fakta reģistrēšanas dienas VSAA; - izmaksā mantiniekiem Civillikuma noteiktajā kārtībā pēc mantojuma apliecības un iesnieguma saņemšanas VSAA. Mantinieki var izlemt, vai saņemt šo kapitālu naudā, pārskaitot to uz norādīto kontu, vai arī pievienot savam 2. līmeņa pensiju kapitālam.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieprasītu pakalpojumu fiziskai vai juridiskai personai ar notāra starpniecību jāiesniedz VSAA adresēts iesniegums mirušā pensiju 2. līmeņa kapitāla saņemšanai Civillikumā noteiktajā kārtībā.

  Fiziskas personas iesniegums, ja pievieno mirušā uzkrāto fondētās pensijas kapitālu norādītās personas fondētās pensijas kapitālam, VSAA nav nepieciešams.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu persona var saņemt:
  • klātienē;
  • pa pastu.

  Par mirušā pensiju 2. līmeņa dalībnieka kapitāla pievienošanu VSAA informē Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izrakstā.

  Mantoto pensiju 2. līmeņa kapitālu VSAA pārskaita mantinieka kredītiestādes kontā.

Tiesības saņemt mirušā pensiju 2.līmeņa dalībnieka pensijas kapitālu ir:  

 1. personai, kuras pensiju 2.līmeņa kapitālam mirušais ir norādījis pievienot savu pensijas 2.līmeņa kapitālu. Šai personai mirušā pensiju 2.līmeņa dalībnieka miršanas fakta reģistrēšanas dienā ir jābūt  pensiju 2.līmeņa dalībniekam;
 2. personai, kura Civillikumā noteiktajā kārtībā ir ieguvusi mantošanas tiesības. Šīs tiesības nosaka zvērināts notārs. Par mantojamo  mirušā  pensiju 2.līmeņa  kapitālu var uzzināt pie zvērināta notāra, uzsākot kārtot mantojuma lietu. Zvērināts notārs pieprasīs VSAA informāciju par mirušās personas mantojamā pensiju 2.līmeņa kapitāla apmēru un parādsaistībām, kas netiks iekļautas mantojuma masā.

Ja pensiju 2.līmeņa kapitāls nāves dienā nesasniedz 35 procentus (47,95 eiro) no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra, kas noteikts saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu un uz tā pamata izdotajiem normatīvajiem aktiem, pensiju 2.līmeņa kapitāls tiek ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā.

Mantojamo pensiju 2.līmeņa kapitāla daļu mantinieki var pieprasīt 10 gadu laikā no mirušās personas  nāves dienas.

 1. Kapitālu, ko saņems norādītā persona, VSAA aprēķinās 6 mēnešus pēc miršanas fakta reģistrēšanas dienas.
 2. Civillikuma kārtībā mantojamo kapitālu VSAA aprēķinās pēc mantojuma apliecības un mantinieka iesnieguma saņemšanas no zvērināta notāra.

Abos gadījumos to aprēķinās šādi:  

 • 80 % no pensiju 2.līmeņa kapitāla, kas uzkrāts līdz 2019.gada 31.decembrim

(20% VSAA pārskaitīs valsts pensiju speciālajā budžetā un tie tiks izmantoti pensiju izmaksai esošiem pensionāriem);

 • 100% no pensiju 2.līmeņa kapitāla, kas uzkrāts no 2020.gada 1.janvāra.

Ja mirušais pensiju 2.līmeņa dalībnieks vai persona/-as, kas saņems atstāto pensiju 2.līmeņa kapitālu, nav atmaksājuši VSAA pakalpojumu pārmaksu, tad pirms pievienošanas norādītās personas pensiju 2.līmeņa uzkrājumam vai izmaksas Civillikuma noteiktajā kārtībā, VSAA šo parādu ieturēs no atstātā kapitāla.

Sākot ar 2021.gada 1.janvāri no pensiju 2.līmenī uzkrātais kapitāla, kuru pensiju 2.līmeņa dalībnieka nāves gadījumā manto un kurš tiek aprēķināts mantiniekam pirms mantinieka VSAA pakalpojumu pārmaksu dzēšanas tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), ja mantinieks izvēlējies to saņemt ar pārskaitījumu uz maksājumu kontu kredītiestādē. No mantiniekam aprēķinātās summas tiks ieturēts IIN 23% apmērā (IIN likme, kas tiek piemērota, ja nodokļa maksātājs ienākuma izmaksātājam nav iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu).

 1. Norādītā persona pievienoto mirušā pensijas kapitālu, varēs izmantot, pieprasot valsts vecuma pensiju.
 2. Civillikuma kārtībā, mantoto summu, ja mantinieks būs fiziska persona,  varēs saņemt:
 • kā pārskaitījumu uz viņa norādīto bankas kontu;
 • pievienot savam pensiju 2.līmeņa kapitālam.

Ja mantinieks būs juridiska persona, mantoto summu varēs saņemt tikai bankas kontā.

VSAA veiks naudas pārskaitījumu mantiniekiem vai pievienos mantinieka pensiju 2.līmenī uzkrātajam kapitālam mēneša laikā, pēc mantinieka iesnieguma un informācijas no mantojuma apliecības saņemšanas no zvērināta notāra.

Izmaksu VSAA veiks eiro.

Jautājums: Mans mirušais tēvs ir izvēlējies savu pensiju 2.līmeņa kapitālu pievienot manam. Kādu summu es saņemšu?  

Atbilde: No kopējās summas, kas uzkrāta līdz 2019.gada 31.decembrim saņemsiet 80%, bet pēc šī datuma uzkrāto - pilnā apmērā.   


Piemērs:

Mirušā kopējais pensiju 2.līmenī uzkrātais kapitāls ir 5000 eiro, no tā 2000 eiro uzkrāti līdz 2019.gada 31.decembrim. 

Aprēķins pievienojamai summai: 3000 + 80 % no  2000 = 3000 +1600 = 4600 eiro*


Jautājums: Mans mirušais tēvs ir izvēlējies savu pensiju 2.līmeņa kapitālu novēlēt Civillikuma kārtībā. Kādu summu saņemšu es, ja ir vairāki mantinieki? 

Atbilde: No kopējās summas, kas uzkrāta līdz 2019.gada 31.decembrim tiks aprēķināti 80%, bet pēc šī datuma uzkrāto ņems vērā pilnā apmērā. Iegūtais novēlētais kapitāls tiks dalīts starp mantiniekiem atbilstoši viņiem pienākošajās daļās.  


Piemērs:

Mirušā kopējais  pensiju 2.līmenī uzkrātais kapitāls ir 5000 eiro, no tā 2000 eiro uzkrāti līdz 2019.gada 31.decembrim.
Uzkrāto kapitālu ir tiesīgi saņemt divi mantinieki.
Katrs no viņiem saņems 1771 eiro.

Aprēķins mantojamajai summai:

3000 + 80 % no 2000 = 3000 +1600 = 4600 eiro kopējais mantojumā nododamais kapitāls;
4600/2=2300 eiro katram mantiniekam aprēķinātā summa;
2300 - 23% (IIN)= 1771 eiro.


Jautājums: Mans mirušais tēvs ir izvēlējies savu pensiju 2.līmeņa kapitālu novēlēt Civillikuma kārtībā. Kādu summu saņemšu es, ja ir vairāki mantinieki un ja gan tēvam, gan man ir VSAA pakalpojumu pārmaksa?

Atbilde: No kopējās summas, kas uzkrāta līdz 2019.gada 31.decembrim tiks aprēķināti 80%, bet pēc šī datuma uzkrāto ņems vērā pilnā apmērā un tiks ieturēta tēva VSAA pakalpojumu pārmaksa. Iegūtais novēlētais kapitāls tiks dalīts starp mantiniekiem atbilstoši viņiem pienākošajās daļās. No tā mantinieka daļas, kuram ir VSAA pakalpojumu pārmaksa, tiks ieturēts viņa parāds.


Piemērs:

Mirušā kopējais pensiju 2.līmenī uzkrātais kapitāls ir 5000 eiro, no tā 2000 eiro uzkrāti līdz 2019.gada 31.decembrim un ir pārmaksa 1000 eiro.
Uzkrāto kapitālu ir tiesīgi saņemt divi mantinieki, no kuriem vienam ir pārmaksa 500 eiro.
Mantinieks Nr.1 saņems 886 eiro.
Mantinieks Nr.2 saņems 1386 eiro.

Aprēķins mantojamajai summai:
3000 + 80 % no 2000 = 3000 +1600 =4600 – 1000 (mirušā pārmaksa) = 3600 eiro kopējais mantojumā nododamais kapitāls;

Mantinieks Nr.1.
3600/2 = 1800 eiro mantiniekam aprēķinātā summa;
1800 - 23%(IIN) = 1386 - 500 (mantinieka pārmaksa)= 886 eiro.

Mantinieks Nr.2.

3600/2 =1800 eiro mantiniekam aprēķinātā summa;
1800 - 23%(IIN)= 1386 eiro.


Jautājums: Mans mirušais tēvs ir izvēlējies savu pensiju 2.līmeņa kapitālu novēlēt Civillikuma kārtībā. Kādu summu saņemšu es, ja ir vairāki mantinieki un ja gan tēvam, gan man ir VSAA pakalpojumu pārmaksa, bet man pienākošo daļu es vēlos pievienot savam pensiju 2.līmenim?

Atbilde: No kopējās summas, kas uzkrāta līdz 2019.gada 31.decembrim tiks aprēķināti 80%, bet pēc šī datuma uzkrāto ņems vērā pilnā apmērā un tiks ieturēta tēva VSAA pakalpojumu pārmaksa. Iegūtais novēlētais kapitāls tiks dalīts starp mantiniekiem atbilstoši viņiem pienākošajās daļās. No tā mantinieka daļas, kuram ir VSAA pakalpojumu pārmaksa, tiks ieturēts viņa parāds.


Piemērs:

Mirušā kopējais  pensiju 2.līmenī uzkrātais kapitāls ir 5000 eiro, no tā 2000 eiro uzkrāti līdz 2019.gada 31.decembrim un ir pārmaksa 1000 eiro.
Uzkrāto kapitālu ir tiesīgi saņemt divi mantinieki, no kuriem vienam ir pārmaksa 500 eiro un viņš izvēlās pienākošo summu pievienot savam pensiju 2.līmenī uzkrātajam kapitālam*

Mantinieks Nr.1 saņems 1300 eiro.
Mantinieks Nr.2 saņems 1386 eiro.

Aprēķins mantojamajai summai:
3000 + 80 % no 2000 = 3000 +1600 =4600 – 1000 (mirušā pārmaksa) = 3600 eiro kopējais mantojumā nododamais kapitāls;

Mantinieks Nr.1.

3600/2 = 1800 eiro mantiniekam aprēķinātā summa;
1800 - 500 (mantinieka pārmaksa)= 1300 eiro.

Mantinieks Nr.2.

3600/2 =1800 eiro mantiniekam aprēķinātā summa;
1800 - 23%(IIN)= 1386 eiro.


* Ja mantinieks vēlās viņam pienākošo daļu pievienot savam pensiju 2.līmenī uzkrātajam kapitālam, tad IIN netiek ieturēts. IIN tiks ieturēts, kad mantinieks sāks saņemt izmaksu no sava pensiju 2.līmeņa kapitāla.

 • Pensiju 2. līmeņa dalībnieka izvēle par uzkrātā kapitāla mantošanu
 • Mūža pensijas apdrošināšanas polises iegāde, izmantojot pensiju 2. līmeņa kapitālu
 • Pensiju 2. līmeņa dalībnieka konta izraksts

Saņemt pakalpojumu