2024. gada 1. jūlijā stājas spēkā līgums ar Moldovas Republiku par sadarbību sociālās drošības jomā. Līgums regulē personas sociālo apdrošināšanu, ja tā dodas strādāt uz otru valsti, tiesības uz atlīdzībām vai sociālajiem pabalstiem. Visvairāk līgums ietekmē pensiju jomu, jo saskaņā ar līguma nosacījumiem, katra līgumvalsts pensiju izmaksā par saviem apdrošināšanas periodiem.

Tiesības uz Moldovas pensiju Latvijā dzīvojošām personām

Stājoties spēkā līgumam, Latvijas iedzīvotāji iegūst iespēju pieprasīt pensiju no Moldovas Republikas par darba vai tam pielīdzinātajiem periodiem Moldovas teritorijā, ja par šiem periodiem jau nav piešķirta Latvijas Republikas pensija.

Moldovas vecuma pensiju var pieprasīt personas, kurām ir iestājies Moldovā noteiktais pensijas vecums.

Lai pieprasītu pensiju par Moldovas darba un tam pielīdzinātajiem periodiem, personai jāvēršas VSAA nodaļā un jāiesniedz pensijas pieprasījums, dokumenti, kas apliecina darba un tam pielīdzinātos periodus Moldovas teritorijā, kā arī citi dokumenti, kas nepieciešami konkrētā pensijas veida piešķiršanai. Saņemtais pieprasījums un dokumenti tiks nosūtīti Moldovas kompetentajai institūcijai izskatīšanai. Ja tiks piešķirta Moldovas pensija, tā tiks izmaksāta uz personas pieprasījumā norādīto bankas kontu Latvijas kredītiestādē.

Moldovas pensijas, kas piešķirtas līdz līguma spēkā stāšanās dienai, nepārskata saskaņā ar šā līguma noteikumiem.

Tiesības uz Latvijas Republikas pensiju Moldovā dzīvojošām personām

Tiesības uz Latvijas vecuma pensiju Moldovā dzīvojošām personām ir gadījumā ja sasniegts tiesību normās noteiktais pensionēšanās vecums Latvijā un uzkrāts nepieciešamais apdrošināšanas stāžs. Līgums paredz iespēju no Latvijas saņemt invaliditātes pensiju, apgādnieka zaudējuma pensiju, apbedīšanas pabalstu, pabalstu mirušā pensionāra laulātajam un, no 2024. gada 1. jūlija, arī pensiju saņēmēja partnerim.

Moldovas apdrošināšanas periodus, ko ir apstiprinājusi Moldovas kompetentā institūcija, ņem vērā tikai tiesību noteikšanai uz Latvijas pensiju, ja Latvijas apdrošināšanas stāžs ir nepietiekams, lai piešķirtu pensiju.

Ja personas Latvijas apdrošināšanas periods ir mazāks par vienu gadu, tad Latvijas pusei par šo periodu nav jāpiešķir vecuma pensija.

Apdrošināšanas stāžs

Latvijas iedzīvotājiem, kuri dosies pensijā pēc līguma spēkā stāšanās datuma, Latvijas apdrošināšanas stāžā, par kuru izmaksā pensiju, vairs neiekļaus Moldovas darba un tam pielīdzinātos periodus pat Latvijas pilsoņiem, jo par šiem periodiem pensija ir jāpiešķir Moldovas kompetentajai institūcijai saskaņā ar Moldovas nacionālo likumdošanu. Izņēmums – ja Latvijas Republikas pilsonis dzīvo Latvijā un viņa vienīgais Moldovā uzkrātais periods pirms 1991. gada 1. janvāra ir militārā dienesta periods, tad šo periodu ņem vērā gan tiesību noteikšanai uz Latvijas pensiju, gan arī aprēķinam.

Darba un tam pielīdzinātos periodus, kas uzkrāti trešo valstu teritorijā (Latvijai līdz 1990. gada 31. decembrim, Moldovai līdz 1991. gada 31. decembrim), un, kurus vienlaikus varētu ieskaitīt abas Puses saskaņā ar saviem nacionālajiem tiesību aktiem, ņem vērā tā Puse, kuras teritorijā dzīvo persona, kura ir pieprasījusi piešķirt vai pārrēķināt pensiju.

Pensijas izmaksa sakarā ar dzīves vietas maiņu

Tiesību normas paredz, ka pensiju saņēmējam, pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi Moldovā ir turpināma Latvijas pensijas izmaksa. Lai saņemtu pensiju Moldovā, pensijas saņēmējam pirms izbraukšanas ārpus Latvijas jāiesniedz VSAA nodaļā iesniegums par izbraukšanu uz pastāvīgu dzīvi Moldovā. Ierodoties jaunajā dzīvesvietā, personai jādeklarējas un jāinformē VSAA par savu eiro valūtas konta numuru Moldovas kredītiestādē uz kuru pārskaitīt Latvijas pensiju. Personai, pārceļoties uz pastāvīgu dzīvi Moldovā, pārtrauc piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām par apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim.

Ja Moldovas pensijas saņēmējs pārcelsies uz pastāvīgu dzīvi Latvijā, tad Moldovas kompetentā iestāde arī turpinās izmaksāt piešķirto pensiju.

Lai turpinātu pensijas, apdrošināšanas atlīdzības un pabalsta izmaksu, saņēmējam attiecīgās valsts kompetentajā institūcijā ir jāiesniedz dzīvības apliecinājums.

Moldovā dzīvojošs Latvijas pensijas vai apdrošināšanas atlīdzības  saņēmējs  katru gadu iesniedz VSAA iesniegumu pensijas vai apdrošināšanas atlīdzības  izmaksas pagarināšanai ar Moldovas kompetentās institūcijas apliecinājumu, ka viņš ir dzīvs, ievērojot Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.542 "Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs".  Persona var iesniegt VSAA iesniegumu pensijas vai apdrošināšanas atlīdzības izmaksas pagarināšanai, izmantojot arī citus minētajos noteikumos paredzētos veidus, piemēram, iesniedzot iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai ierodoties VSAA nodaļā klātienē.

Savukārt Latvijā dzīvojošam Moldovas pensijas vai apdrošināšanas atlīdzības saņēmējam, pēc viņa pieprasījuma VSAA izsniedz dzīvības apliecinājumu iesniegšanai Moldovas Republikas valsts sociālās apdrošināšanas birojam.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

Tiesības saņemt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vecuma un invaliditātes gadījumā būs Latvijā dzīvojošiem Moldovas pilsoņiem, kuriem Latvijā ir izsniegta termiņuzturēšanās atļauja. Līdz šim valsts sociālos pabalstus piešķīra tikai Latvijā pastāvīgi dzīvojošām personām.

Lai piešķirtu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, Latvijā kopumā ir jābūt nodzīvotiem vismaz 60 mēnešiem jeb pieciem gadiem. Līgums paredz, ka nosakot šo periodu  ņems vērā ne tikai Latvijā, bet arī Moldovā nodzīvoto laiku, ja tas Latvijā būs nepietiekams.

Piemērs: Moldovas pilsonis, kuram Latvijā ir izsniegta termiņuzturēšanās atļauja, Latvijā dzīvo pēdējos 20 mēnešus, bet pārējos tiesību noteikšanai nepieciešamos 40 mēnešus bija dzīvojis un strādājis Moldovā. Personai ir tiesības uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, jo kopā Latvijā un Moldovā ir nodzīvoti 60 mēneši.

Apdrošināšana atlīdzība saistībā nelaimes gadījumu darbā vai arodsaslimšanu

Saskaņā ar līguma nosacījumiem, apdrošināšanas atlīdzību piešķir tā valsts, kurā noticis nelaimes gadījums darbā vai veikts darbs, kas izraisīja arodslimību.

Ja persona dzīvo Latvijā un Latvijā ir noteikta invaliditāte, bet nelaimes gadījums darbā noticis Moldovā vai arodslimība konstatēta pie Moldovas darba devēja, tad atlīdzības piešķiršanā kompetentā valsts ir Moldova.

Ierodoties VSAA klātienē, personai jāiesniedz brīvā formā rakstīts iesniegums apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanai, kas adresēts Moldovas kompetentajai iestādei. Iesniegumā jānorāda:

  • (personas) identifikācijas numurs Moldovā,
  • darba devējs, pie kura notika darba negadījums Moldovā,
  • darba negadījuma iestāšanās datums,
  • kredītiestādes konta numurs,
  • apliecinājums, ka saņem vai nesaņem citas valsts pensiju.

VSAA sagatavos dokumentus un nosūtīs Moldovas kompetentajai iestādei. Atlīdzību piešķirs un izmaksās Moldova, pārskaitot uz personas norādīto Latvijas kredītiestādes kontu.

Savukārt, ja persona dzīvo Moldovā un Moldovā ir noteikta invaliditāte, bet nelaimes gadījums darbā noticis Latvijā, tad atlīdzības piešķiršanā kompetentā valsts ir Latvija. Arī ja nelaimes gadījumā darbā Latvijā ir iestājusies personas nāve, tad darba nespējīgajiem šīs personas ģimenes locekļiem, kurus tā pilnīgi vai daļēji apgādāja, ir tiesības uz atlīdzību par apgādnieka zaudējumu. Tādā gadījumā, pēc dokumentu saņemšanas no Moldovas, Latvija piešķirs un izmaksās apdrošināšanas atlīdzību Moldovā dzīvojošai personai, pārskaitot to uz personas norādīto Moldovas kredītiestādes kontu katru mēnesi eiro valūtā.

Apliecības par piemērojamajiem tiesību aktiem izsniegšana

Līgums nosaka, kuras valsts tiesību akti piemērojami:

  • ja darba devējs uz noteiktu laika posmu personu ir nosūtījis veikt darbu otras valsts teritorijā;
  • ja persona strādā abu valstu teritorijās, piemēram, starptautiskos pārvadājumos nodarbinātās personas,
  • ja persona veic darbu vienā valstī, bet darba devējs ir reģistrēts otras valsts teritorijā.

Uz personu attiecas tās valsts tiesību akti, kuras teritorijā tā strādā kā nodarbināta vai pašnodarbināta persona. Tas nozīmē, ka valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas ir jāveic tajā valstī, kuras teritorijā persona faktiski veic darbu. Tas attiecas arī uz situāciju, kad darba devējs ir reģistrēts otras valsts teritorijā. 

Ja Latvijas uzņēmums, kurš veic darbību Latvijā, nosūta savus darbiniekus strādāt Moldovas teritorijā uz laika periodu, kas nepārsniedz 24 mēnešus, tad piemēro Latvijas tiesību aktus. Līdz ar to, par šiem darbiniekiem darba devējs turpina veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas Latvijā. Moldovā iemaksas nav jāveic.

Līgums paredz, ka Latvijas un Moldovas kompetentajām iestādēm savstarpēji vienojoties, 24 mēnešu periodu var pagarināt vēl uz 12 mēnešiem, ja tas ir darbinieku interesēs.

Nosacījumus piemēro, ja darbinieki norīkoti sākot no 2024. gada 1. jūlija.

VSAA izsniedz apliecību darba devējam kurš nosūta darbinieku strādāt uz Moldovu, kas apliecina, ka uz personu apliecībā norādītajā periodā attiecas Latvijas sociālās drošības tiesību akti un sociālās apdrošināšanas iemaksas par šo personu ir jāveic Latvijā.