E-iesniegumi ģimenēm ar bērniem

Bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršana

Ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti piešķiršanai

Vecāku pabalsta/ vecāku pabalsta nenododamās daļas/ bērna kopšanas pabalsta un piemaksas par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršanai (aizpilda par bērniem, kuri dzimuši 01.01.2023. vai vēlāk)

Vecāku pabalsta, bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršanai (aizpilda par bērniem, kuri dzimuši līdz 31.12.2022. (ieskaitot))

Bērna kopšanas pabalsta un piemaksas par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršanai (aizpilda persona, kura nav sociāli apdrošināta)

Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta piešķiršanai

Maternitātes pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšana

Paternitātes pabalsta piešķiršana vai pārrēķināšana

E-iesniegums slimības gadījumā

Slimības pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšana

E-iesniegumi audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem

Atlīdzības par bērna adopciju piešķiršanai

Atlīdzības/piemaksas par adoptējamā bērna aprūpi piešķiršanai

Bērna adopcijas pabalsta piešķiršanai

Atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu piešķiršanai

Pabalsta piešķiršanai par aizbildnībā esoša bērna uzturēšanu

E-iesniegumi bezdarba gadījumā

Bezdarbnieka pabalsta piešķiršana vai pārrēķināšana

U1 dokumenta “Periodi, kas jāņem vērā, lai izmaksātu bezdarbnieka pabalstu” saņemšanai

U2 dokumenta “Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana” saņemšana

U2 dokumenta “Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana” saņemšanai – tiesību uz bezdarbnieka pabalstu pagarināšana

E-iesniegumi personām ar invaliditāti

Invaliditātes pensijas piešķiršanai/pārrēķināšanai

Pabalsta piešķiršanai personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana

Pabalsta piešķiršanai transporta izdevumu kompensēšanai personai ar invaliditāti

Apdrošināšanas atlīdzības par darbspēju zaudējumu piešķiršanai

Valsts pensiju E-iesniegumi

Apgādnieka zaudējuma pensijas piešķiršanai

Vecuma pensijas piešķiršanai

Vecuma pensijas pārrēķināšanai

Speciālās valsts pensijas piešķiršanai

Pensiju 2.līmeņa E-iesniegumi

Pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plāna izvēlei vai maiņai

Pensiju 2.līmeņa dalībnieka izvēlei par uzkrātā kapitāla mantošanu

E-iesniegumi miršanas gadījumā

Apbedīšanas pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai

Pabalsta piešķiršanai mirušā pensijas saņēmēja laulātajam

Nesaņemtā maksājuma izmaksai VSAA pakalpojuma saņēmēja nāves gadījumā

Citi E-iesniegumi

Brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai

Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksāšanai

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes maiņai personām, kuras saņem VSAA pakalpojumus

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršana