Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) kompensē papildu izdevumus, kas radušies nelaimes gadījuma darbā vai arodslimības dēļ. VSAA atlīdzina izdevumus par ārstēšanu un rehabilitāciju, kā arī citus izdevumus (piemēram, medikamentus, ceļa izdevumus), kas saistīti ar traumas vai arodslimības ārstēšanu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Atlīdzība jāpieprasa 6 mēnešu laikā no izdevumu apliecinošo maksājumu dokumentu izsniegšanas dienas. Ja šis termiņš nokavēts, izdevumus nekompensē.

  Lai pieprasītu atlīdzību, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, pievienojot tam maksājumu dokumentu (čeks vai kvīts) vai bankas konta izrakstu par veiktu maksājumu ar internetbankas starpniecību.

  VSAA ir jāiesniedz maksājumu dokumenta oriģināls vai tā kopija. Iesniegumā jāapliecina, ka maksājuma dokumenti (čeki, kvītis) netiks iesniegti Valsts ieņēmumu dienestam vai apdrošināšanas kompānijai (veselības apdrošinātājam).

  Iesniegumu var iesniegt:
  • elektroniski - izmantojot oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • pa pastu;
  • ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.

  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.

  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

  Pieprasot atlīdzību, jāiesniedz:
  1. akts par darbā notikušo nelaimes gadījumu vai atzinums par arodslimību, kas izsniegts atbilstoši normatīvajiem aktiem par arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtību.
  Aktu par darbā notikušo nelaimes gadījumu, ja tas noticis darba vides faktoru iedarbības rezultātā, VSAA elektroniskā formātā saņem no Valsts darba inspekcijas (izņemot gadījumus, kad nelaimes gadījums noticis pildot dienesta pienākumus vai darbspēju zaudējums nelaimes gadījuma rezultātā ir uz laiku no vienas līdz trijām diennaktīm)
  2. dokumenti izdevumu par veselības aprūpes pakalpojumiem (tajā skaitā ārstēšanos medicīniskās rehabilitācijas iestādē), ārstniecības līdzekļu un pacienta maksājumu atlīdzināšanai:
  • pilnīgi aizpildīta medicīniskā dokumentācija („Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” un/vai „Izraksts – epikrīze”), kurā ir informācija par klientam sniegtajiem pakalpojumiem un to nepieciešamību;
  • maksājuma dokumenti, kas apliecina attiecīgos izdevumus (čeki, kvītis u.c.), kuros norādīts pilns pakalpojumu un ārstniecības līdzekļu, t.sk., medikamentu nosaukums;
  • ārstējošā ārsta nosūtījums medicīniskās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai.

  Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu izdevumu atlīdzināšanai:
  • izglītības dokumenti, kas apliecina profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu;
  • maksājuma dokumenti, kas apliecina attiecīgos izdevumus.

  Ceļa izdevumu, kas saistīti ar ārstniecības iestādes apmeklējumu, atlīdzināšanai:
  • medicīniskās dokumentācijas veidlapa „Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes”, kurā norādīti ārstniecības iestādes apmeklējumu datumi un sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi (pavadoņa ceļa izdevumu atlīdzināšanai jābūt ārstējošā ārsta norādei par pavadoņa nepieciešamību);
  • ceļa izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti (sabiedriskā transporta biļetes, degvielas uzpildes stacijas kases čeki vai kvītis).

  Tehnisko palīglīdzekļu iegādes (nav iegādāti par valsts budžeta līdzekļiem) un remonta izdevumu atlīdzināšanai:
  • ārstējošā ārsta vai ergoterapeita atzinums par attiecīgā tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par atlīdzības piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu vai portālā www.latvija.lv, atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

  Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Tiesības saņemt atlīdzību par ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumiem ir apdrošinātai personai, kura pēc 1996. gada 31. decembra  cietusi nelaimes gadījumā darbā vai kurai konstatēta arodslimība.

VSAA kompensē papildu izdevumus, kas personai radušies sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību,  ja ārstēšanās izdevumi netiek segti no veselības aprūpes pakalpojumu minimuma vai sociālās palīdzības valsts programmas.

Tiek kompensēti sekojoši izdevumi:

 • ārstēšanās;
 • ārstniecības līdzekļu, t.sk. medikamentu iegāde;
 • pacienta maksājumi un ārstnieciskās manipulācijas;
 • medicīniskā un sociālā rehabilitācija;
 • ceļa izdevumi, apmeklējot ārstniecības iestādi (ar sabiedrisko transportlīdzekli vai, ja ārstniecības iestādi nav iespējams apmeklēt sabiedrisko transportlīdzekļu nepieejamības vai apdrošinātās personas veselības stāvokļa dēļ, izdevumi par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu vai taksometra pakalpojumiem, atbilstoši brauciena maršrutam, kilometrāžai un attiecīgā transportlīdzekļa degvielas patēriņam vai maksājuma čekam par taksometra pakalpojumu);
 • protezēšana, tehnisko palīglīdzekļu (protēžu ortopēdiskie izstrādājumi) iegāde un to remonts;
 • pavadoņa apmaksa;
 • profesionālā rehabilitācija;
 • pārkvalifikācija.

Papildu izdevumu kompensācijas apmēru nosaka, ņemot vērā iesniegtos izdevumu apliecinošos dokumentus.

Kopējā summa, par kādu tiek kompensēti papildu izdevumi vienam apdrošināšanas gadījumam, ir ne lielāka par apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā (dienā, kad noticis nelaimes gadījums darbā vai konstatēta arodslimība) spēkā esošā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta (personām, kuras sasniegušas vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu) divdesmitpieckāršu apmēru.

Ja arodslimība konstatēta vai nelaimes gadījums darbā noticis:

 • līdz 2020.gada 31.decembrim – kopējais kompensācijas maksimālais apmērs ir 1600,75 eiro (25 x 64,03 eiro);
 • pēc 2021.gada 1.janvāra - kopējais kompensācijas maksimālais apmērs ir 2725 eiro (25 x 109 eiro).
 • pēc 2023.gada 1.jūlija - kopējais kompensācijas maksimālais apmērs ir 3125 eiro (25 x 125 eiro).
 • pēc 2024.gada 1.janvāra - kopējais kompensācijas maksimālais apmērs ir 3425 eiro(25 x 137 eiro).

Atlīdzību par ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumiem pārskaita uz pabalsta saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.

 • Atlīdzība par darbspēju zaudējumu