Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (minimālās iemaksas) ir obligāts maksājums, ko par katru personu veic vismaz no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Minimālais iemaksu  objekts ceturksnī 2024.gadā ir 2100 eiro vai 700 eiro mēnesī.

Minimālās iemaksas ieviestas no 2021. gada 1. jūlija

 

Minimālās iemaksas aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Aprēķins tiek veikts par katru kalendāra gada ceturksni. To VSAA veic 3 mēnešus pēc ceturkšņa beigām,  aprēķinot minimālās iemaksas, kas darba devējam un pašnodarbinātajam ir jāpiemaksā līdz minimālajam iemaksu objektam un līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo to Valsts ieņēmumu dienestam (VID). Vienas darba dienas laikā darba devējs un pašnodarbinātais saņem informāciju par aprēķinātajām minimālajām iemaksām VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Aprēķinot minimālās iemaksas ņem vērā:

 • Darba ņēmējam – VID deklarētos darba ienākumus;
 • Pašnodarbinātajam - VID deklarētos  ienākumus;
 • Autoratlīdzības saņēmējam – VID deklarēto autoratlīdzības apmēru;
 • Mikrouzņēmuma nodokļa maksātājam – VID deklarēto apgrozījumu.

VSAA, ņemot vērā darba devēju sniegtos ziņojumus, pašnodarbināto personu ziņojumus, mikrouzņēmuma deklarācijas, sezonas laukstrādnieku ziņojumus un autoratlīdzību saņēmēju paziņojumus, aprēķina  minimālās iemaksas par tām personām, par kurām  deklarētais kopējais ienākumu apmērs ceturksnī ir mazāks par trīs valstī noteiktām minimālām mēneša darba algām  (2100 eiro).

Ja persona ir darba ņēmējs pie vairākiem darba devējiem un pašnodarbinātais, visi viņa ienākumi tiek saskaitīti kopā un ņemti vērā. VSAA informāciju par summām, kas darba devējam un pašnodarbinātajam ir jāpiemaksā, sniedz VID un VID šo informāciju EDS paziņos nodokļu maksātājiem. 

 

Minimālo iemaksu objektu nepiemēro proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās:

 • darba ņēmējs atrodas bezalgas atvaļinājumā, bērna kopšanas atvaļinājumā;
 • darba ņēmējam (bērna tēvam) ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu;
 • darba ņēmējs atrodas bezalgas atvaļinājumā, kas piešķirts darba ņēmējam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns;
 • kā arī par pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām maksātājam ir izsniegta darbnespējas lapa.
 • darbinieks atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ; (darba devēja ziņu kodi 53 un 54)
 • darba ņēmējs ir atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas (darba devēja ziņu kodi 53 un 54)

Minimālās iemaksas neaprēķina par:

 • notiesāto, kurš tiek nodarbināts soda izciešanas laikā vai apcietināto, kas tiek nodarbināts, atrodoties izmeklēšanas cietumā;
 • personu, kura ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai ir piešķirta vecuma pensija (arī priekšlaicīgi);
 • personu ar I un II grupas invaliditāti;
 • personu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam;
 • personu, kurai pašas vai laulātā algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēts bērns, kas nav sasniedzis 3 gadu vecumu;
 • personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēti trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par 7 gadiem, kamēr bērns turpina mācīties vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē;
 • personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēts nepilngadīgs bērns, kurš ir atzīts par personu ar invaliditāti;
 • personu līdz 24 gadu vecumam, kura mācās vispārējās, profesionālās, augstākās (pilna laika studijā) vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi mācības vai studijas;
 • personu, kura kā darba ņēmējs tiek nodarbināta sociālā pakalpojuma sniegšanā un tās darba devējs vai tā struktūrvienība, vai filiāle ir Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēta institūcija;
 • personu, kura ir pakļauta sociālās atstumtības riskam un kuru nodarbina darba devējs, kam piešķirts sociālā uzņēmuma statuss;
 • personu, kura sniedz valsts finansēta pavadoņa (bērnam līdz 18 gadu vecumam) vai asistenta pakalpojumu vai pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu, vai ES projektu ietvaros finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam;
 • personu, kura pilda valsts aizsardzības dienestu tiešo dienesta pienākumu izpildes laikā;
 • laiku, kurā pašnodarbinātajam ir pārtraukta saimnieciskā darbība;
 • sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājam, iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalsts darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka.

Darba devējs minimālās iemaksas veic proporcionāli deklarētajam ienākumam un par tām kalendārajām dienām, kurās persona ir darba ņēmējs.  

Ja persona strādā pie vairākiem darba devējiem vai arī vienlaikus ir darba ņēmējs un pašnodarbinātais, tad visi personas ienākumi tiks saskaitīti kopā un ņemti vērā, aprēķinot minimālās iemaksas.

Ja persona vienlaikus ir darba ņēmējs un pašnodarbinātais, tad minimālās iemaksas ir jāpiemaksā tikai darba devējam.

Darba devējam par darba ņēmējiem ir pienākums veikt minimālās iemaksas no saviem līdzekļiem.

VSAA triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām aprēķina minimālās iemaksas, kas papildus jāveic darba devējam par darba ņēmējiem, un līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo to VID.

Vienas darba dienas laikā darba devējs saņem informāciju par aprēķinātajām minimālajām iemaksām VID EDS.

Darba devējam ir pienākums līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas veikt minimālās iemaksas.

Ja darba ņēmējam vai darba ņēmējam, kurš vienlaikus ir pašnodarbinātais, deklarētais (summētais) obligāto iemaksu objekts ceturksnī ir mazāks par 2100 eiro, tad minimālās iemaksas no starpības starp 2100 eiro un deklarēto obligāto iemaksu objektu no saviem līdzekļiem veic darba devējs.

Pašnodarbinātais pats par sevi veic minimālās iemaksas tikai par periodu, kad tas vienlaikus nav arī par darba ņēmēju likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Ja pašnodarbinātais, kurš vienlaikus nav darba ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākumi no saimnieciskās darbības ceturksnī nesasniegs trīs valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas  (2100 eiro), viņš par to VID EDS var iesniegt apliecinājumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem:

 • līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17. datumam vai vienlaikus ar saimnieciskās darbības reģistrēšanu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem (par I ceturksni  līdz 2024.gada 17.janvārim, par II ceturksni līdz 2024.gada 17.aprīlim utt.)
 • līdz 17. janvārim ienākumu prognozi par visu kalendāro gadu vai
 • 15 dienu laikā pēc darba ņēmēja statusa zaudēšanas (gadījumos, kad pašnodarbinātai vienlaikus ir bijis arī darba ņēmējs).

Ja pašnodarbinātais nav iesniedzis VID apliecinājumu par nākamā ceturkšņa vai gada plānotajiem ienākumiem, tad VSAA viņam aprēķina minimālās iemaksas, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam, ja pats pašnodarbinātais nav veicis iemaksas vismaz no 2100 eiro ceturksnī.

Ja pašnodarbinātais ir iesniedzis apliecinājumu VID par nākamā ceturkšņa vai gada plānotajiem ienākumiem (ka tie nesasniegs 2100 eiro ceturksnī), tad minimālās iemaksas VSAA neaprēķina un pašnodarbinātajam veic obligātās iemaksas no faktiski saņemtajiem saimnieciskās darbības ienākumiem.

Pašnodarbinātajiem, kuri ir darba devēji, šīs iemaksas jāveic gan par sevi (ja nestrādā nekur citur), gan par saviem darbiniekiem.

Pašnodarbinātam ir pienākums katru gadu līdz 23.oktobrim veikt aprēķinātās minimālās iemaksas par iepriekšējo gadu.

Par 2023.gadu pašnodarbinātajam ir pienākums veikt aprēķinātās minimālās iemaksas līdz 2024.gada 23. oktobrim.

Pašnodarbinātajam ir tiesības arī gada laikā (pēc paziņojuma saņemšanas EDS) veikt minimālās iemaksas brīvprātīgi, ja pašnodarbinātais to vēlas.

Par pašnodarbinātiem lauksaimniekiem un par pašnodarbinātiem, kuri gūst ienākumu no intelektuālā īpašuma minimālās iemaksas VSAA aprēķina vienreiz gadā pārskata gadam sekojošā gada martā (t.i., triju mēnešu laikā pēc 4.ceturkšņa beigām), jo šie pašnodarbinātie valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu  daļu (10%), kas paredzēta tikai pensiju apdrošināšanai var maksāt reizi gadā nevis katru ceturksni, kā to dara pārējie pašnodarbinātie. Ja ienākumi kādā ceturkšņa mēnesī sasniedz 700 eiro, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 31,07% maksā reizi ceturksnī, kā tas noteikts pašnodarbinātiem.

Minimālo iemaksu pārrēķinu par iepriekšējo kalendāra gadu, VSAA veic vienu reizi, septiņu mēnešu laikā pēc kalendāra gada beigām.

Tas nozīmē, ka darba devējs un pašnodarbinātais paziņojumu par 2023. gadā pārmaksātajām un piemaksājamajām minimālajām iemaksām VID EDS saņems līdz 2024. gada 31.jūlijam.

Vienlaikus ar minimālo iemaksu pārrēķinu par gadu, VSAA pārrēķina arī iepriekšējo trīs gadu periodu. Šāds pārrēķins tiek veikts gadījumos, kad darba devējs ir precizējis (palielinājis) darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas pēc minimālo iemaksu pārrēķina.