Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (minimālās iemaksas) ir obligāts maksājums, ko par katru personu veic vismaz no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Minimālais iemaksu  objekts ceturksnī ir 1500 eiro vai 500 eiro mēnesī, un tās ir ieviestas no 2021. gada 1. jūlija.

VSAA 3 mēnešus pēc ceturkšņa beigām aprēķina minimālās iemaksas, kas darba devējam un pašnodarbinātajam būs jāpiemaksā līdz minimālajam iemaksu objektam un līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo to VID.  Vienas darba dienas laikā darba devējs un pašnodarbinātais saņem informāciju par aprēķinātajām minimālajām iemaksām EDS. Pirmo informāciju par minimālajām iemaksām darba devējs un pašnodarbinātais saņēma 2021. gada 21.decembrī – par 2021. gada trešo ceturksni.

Minimālo iemaksu objekts netiek aprēķināts par tiem pārskata mēnešiem, kuros Ministru kabinets visā Latvijas teritorijā ir izsludinājis ārkārtējo situāciju.

Tā kā ārkārtējā situācija šobrīd valstī ir noteikta no 11.10.2021. līdz 28.02.2022., tad VSAA minimālo VSAOI objektu neaprēķinās un darba devējiem un pašnodarbinātajiem minimālās VSAOI nebūs jāveic par 2021.gada oktobri, novembri, decembri (2021.gada 4.ceturksnis) un 2022. gada janvāri un februāri.

 

Kas tiek ņemts vērā, aprēķinot minimālās iemaksas:

 • Darba ņēmējam – VID deklarētie darba ienākumi;
 • Pašnodarbinātajam - VID deklarētie  ienākumi;
 • Autoratlīdzības saņēmējam – VID deklarētais autoratlīdzības apmērs;
 • MU nodokļa maksātājam – VID deklarētais apgrozījums.

VSAA 2021.gada decembrī, ņemot vērā darba devēju sniegtos ziņojumus, pašnodarbināto personu ziņojumus, mikrouzņēmuma deklarācijas, sezonas laukstrādnieku ziņojumus un autoratlīdzību saņēmēju paziņojumus, aprēķināja  minimālās obligātās iemaksas par tām personām, par kurām iepriekšminētajos ziņojumos deklarētais kopējais ienākumu apmērs 2021. gada 3.ceturksnī ir mazāks par 1500 eiro.

Ja persona ir darba ņēmējs pie vairākiem darba devējiem un pašnodarbinātais, visi viņa ienākumi tiek saskaitīti kopā un ņemti vērā. VSAA informāciju par summām, kas darba devējam un pašnodarbinātajam ir jāpiemaksā, sniedz VID un VID šo informāciju EDS paziņos nodokļu maksātājiem. 

Darba devējam ir pienākums līdz trešā mēneša 23.datumam veikt minimālās obligātās iemaksas par darba ņēmējiem. Pašnodarbinātajam ir tiesības līdz trešā mēneša 23.datumam veikt minimālo obligāto iemaksu avansa maksājumu. Pašnodarbinātajam ir pienākums katru gadu līdz 23. jūnijam veikt aprēķinās minimālās obligātās iemaksas par iepriekšējo kalendāra gadu. 

Pārrēķins tiks veikts arī par gadu. VSAA triju mēnešu laikā pēc kalendāra gada beigām veic minimālo iemaksu pārrēķinu, ņemot vērā minimālo iemaksu objektu gadam.

Darba devējs un pašnodarbinātais par iepriekšējā gada laikā pārmaksātajām minimālajām iemaksām EDS saņems informāciju katru gadu pēc 21. marta.

VSAA līdz 2022.gada 31.martam veiks minimālo VSAOI pārrēķinu par 2021.gada 3.ceturksni.

Minimālo obligāto iemaksu objektu nepiemēro proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās:

 • darba ņēmējs atrodas bezalgas atvaļinājumā, bērna kopšanas atvaļinājumā;
 • darba ņēmējam (bērna tēvam) ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu;
 • darba ņēmējs atrodas bezalgas atvaļinājumā, kas piešķirts darba ņēmējam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns;
 • kā arī par pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām maksātājam ir izsniegta darbnespējas lapa.
 • darbinieks atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ; (darba devēja ziņu kodi 53 un 54)
 • darba ņēmējs ir atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas (darba devēja ziņu kodi 53 un 54)

Minimālās obligāto iemaksas nav jāpiemaksā (neaprēķina) par:

 • notiesāto, kurš tiek nodarbināts soda izciešanas laikā;
 • personu, kura ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai ir piešķirta vecuma pensija (arī priekšlaicīgi);
 • personu ar I un II grupas invaliditāti;
 • personu, kurai pašas vai laulātā algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēts bērns, kas nav sasniedzis 3 gadu vecumu;
 • personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēti trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par 7 gadiem, kamēr bērns turpina mācīties vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē;
 • personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļu grāmatiņā ir reģistrēts nepilngadīgs bērns, kurš ir atzīts par personu ar invaliditāti;
 • personu līdz 24 gadu vecumam, kura mācās vispārējās, profesionālās, augstākās (pilna laika studijā) vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi mācības vai studijas;
 • personu, kuru nodarbina Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēts darba devējs;
 • personu, kura ir pakļauta sociālās atstumtības riskam un kuru nodarbina darba devējs, kam piešķirts sociālā uzņēmuma statuss;
 • personu, kura sniedz valsts finansēta pavadoņa (bērnam līdz 18 gadu vecumam) vai asistenta pakalpojumu vai pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu, vai ES projektu ietvaros finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam;
 • laiku, kurā pašnodarbinātajam ir pārtraukta saimnieciskā darbība;
 • sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājam, iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalsts darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka.

VSAA minimālo obligāto iemaksu objektu neaprēķinās un darba devējiem un pašnodarbinātajiem minimālās obligātās iemaksas nav jāveic par tiem pārskata mēnešiem, kuros ir noteikta ārkārtējā situācija valstī, t.i., 2021.gada oktobri, novembri, decembri (2021.gada 4.ceturksnis) un 2022. gada janvāri un februāri.

Darba devējs minimālās iemaksas veic proporcionāli deklarētajam ienākumam un par tām kalendārajām dienām, kurās persona ir darba ņēmējs.  

Ja persona strādā pie vairākiem darba devējiem vai arī vienlaikus ir darba ņēmējs un pašnodarbinātais, tad visi personas ienākumi tiks saskaitīti kopā un ņemti vērā, aprēķinot minimālās obligātās iemaksas.

Ja persona vienlaikus ir darba ņēmējs un pašnodarbinātais, tad obligātās iemaksas būs jāpiemaksā tikai darba devējam. Ja persona ir darba ņēmējs un vienlaikus arī pašnodarbinātais, kurš maksā 10% pensiju apdrošināšanai, tad minimālās iemaksas tiks aprēķinātas, ņemot vērā pašnodarbinātā ienākumus, bet minimālās iemaksas būs jāpiemaksā darba devējam.

Pašnodarbinātais veic minimālās iemaksas tikai tajos periodos, kad nav vienlaikus uzskatāms par darba ņēmēju likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Ja pašnodarbinātais, kurš vienlaikus nav darba ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākumi no saimnieciskās darbības ceturksnī nesasniegs 1500 eiro, viņš par to varēs iesniegt iesniegumu (EDS) par nākamā ceturkšņa prognozētajiem ienākumiem:

 • līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17. datumam vai vienlaikus ar saimnieciskās darbības reģistrēšanu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem (par I ceturksni  līdz 2022.gada 17.janvārim, par II ceturksni līdz 2022.gada 17.aprīlim utt.)
 • līdz 17. janvārim ienākumu prognozi par visu kalendāro gadu vai
 • 15 dienu laikā pēc darba ņēmēja statusa zaudēšanas (gadījumos, kad pašnodarbinātai vienlaikus ir bijis arī darba ņēmējs).

Ja pašnodarbinātais nebūs iesniedzis iesniegumu par prognozētajiem ienākumiem, tad VSAA viņam aprēķinās minimālās iemaksas.

Ja pašnodarbinātais būs iesniedzis iesniegumu par prognozētajiem ienākumiem (ka tie nesasniegs 1500 eiro ceturksnī), tad minimālās iemaksas VSAA nerēķinās un pašnodarbinātajam būs jāveic iemaksas no faktiskā ienākuma 10% pensiju apdrošināšanai.

Pašnodarbinātajiem, kas ir darba devēji, šīs iemaksas jāveic gan par sevi (ja nestrādā nekur citur), gan par saviem darbiniekiem.

Par pašnodarbinātiem lauksaimniekiem un par pašnodarbinātiem, kuri gūst ienākumu no intelektuālā īpašuma minimālās iemaksas VSAA rēķinās vienreiz gadā pārskata gadam sekojošā gada martā, jo šie pašnodarbinātie VSAOI daļu (10%), kas paredzēta tikai pensiju apdrošināšanai varēs maksāt reizi gadā nevis katru ceturksni, kā to dara pārējie pašnodarbinātie. Ja ienākumi kādā ceturkšņa mēnesī sasniedz 500eiro, VSAOI 31,07%  maksā reizi ceturksnī, kā tas noteikts pašnodarbinātiem.