Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pabalstu izmaksā bēglim vai personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss no 15 gadu vecuma. Šo pabalstu izmaksā arī par nepilngadīgu bērnu vienam no vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu jāiesniedz klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par pabalsta piešķiršanu var saņemt klātienē.

  Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Ja bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai nav pietiekamu līdzekļu, tai ir tiesības saņemt pabalstu uzturēšanās izmaksu segšanai (turpmāk — pabalsts).

Bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai, kura pabalsta pieprasīšanas dienā ir darbspējīgā vecumā (no 15 gadu vecuma līdz Latvijas Republikā noteiktajam vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai ir tiesības saņemt pabalstu, ja viņa:

 • strādā (ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais);
 • nestrādā, bet ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA), ieguvusi bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu un pilda bezdarbnieka vai darba meklētāja pienākumus, tostarp iesaistās valsts valodas apguves programmās;
 • nestrādā, bet ir noteikta I vai II grupas invaliditāte vai mācās klātienē izglītības iestādē Latvijā.

Savukārt, ja bēglis vai alternatīvo statusu ieguvusī persona ir sasniegusi Latvijas Republikā noteikto vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, pabalstu var saņemt bez augstāk minētajiem nosacījumiem.

Pabalstu par nepilngadīgu personu var saņemt:

 • viens no vecākiem,
 • bērna likumiskais pārstāvis, uzrādot dokumentu, kas apliecina likumiskās tiesības pārstāvēt nepilngadīgo personu bez pavadības.

Ja bērns sasniedzis 15 gadu vecumu, tad pabalstu par viņu var saņemt, ja :

 • bērns klātienē mācās izglītības iestādē Latvijā,
 • bērns nemācās, ir reģistrējies NVA kā bezdarbnieks vai darba meklētājs.

Ja pabalsta izmaksas periodā, jaunietis sasniedz pilngadību, atlikušo laikposmu viņš pats var saņemt pabalstu kā pilngadīga persona. Tādā gadījumā jāiesniedz jauns iesniegums par pabalsta piešķiršanu.

Pabalsta apmērs ir:

 • pilngadīgai personai – 139,00 euro mēnesī,
 • ja personas ir laulātie, tad vienai personai – 139,00 euro, otrai – 97,00 euro mēnesī;
 • nepilngadīgai personai– 97,00 euro mēnesī.

 

Pabalsta izmaksas periods:

 • Bēglim ir tiesības saņemt pabalstu 10 mēnešus 12 mēnešu periodā no bēgļa statusa iegūšanas dienas.
 • Alternatīvo statusu ieguvušai personai ir tiesības saņemt pabalstu 7 mēnešus 12 mēnešu periodā no alternatīvā statusa iegūšanas dienas.

Ja strādā, tad pabalstu maksā ne ilgāk par trim mēnešiem no darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusa iegūšanas dienas.

Ja alternatīvo statusu ieguvušai personai, kura ir saņēmusi vienreizējo finansiālo atbalstu un pabalstu, piešķir bēgļa statusu, tai ir tiesības saņemt pabalstu kā bēglim par laikposmu, kas kopā ar iepriekš izmaksātā pabalsta ilgumu nepārsniedz 10 mēnešus.

Pabalstu neizmaksā par laikposmu, kad persona:

 • atrodas ieslodzījuma vietā, izņemot brīvības atņemšanas soda izciešanu atklātā cietumā;
 • atrodas ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, kuras pakalpojumu pilnībā finansē no valsts vai pašvaldības budžeta;
 • nav pildījusi bezdarbnieka vai darba meklētāja pienākumus.

Pabalsta saņemšana:

 • Pabalstu sāk izmaksāt ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc pabalsta piešķiršanas dienas un to izmaksā reizi mēnesī (līdz 10.datumam) par iepriekšējo mēnesi.
 • Pabalstu pārskaita uz personas iesniegumā norādīto personīgo Latvijas Republikas kredītiestādes kontu vai pasta norēķinu sistēmas kontu.
 • Pabalstu, kas piešķirts nepilngadīgajai personai, pārskaita likumiskajam pārstāvim.

Ja pabalsts saņemts nepamatoti, tad pabalsta saņēmējam ir pienākums labprātīgi atmaksāt to valsts budžetā.

 

Saņemt pakalpojumu