Ja tiek pieprasīta ierobežotas pieejamības informācija, VSAA rīkojas saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 11. panta ceturto daļu, kura paredz, ka ierobežotas pieejamības informācija (tai skaitā fizisko personu dati) jāpieprasa rakstveidā, norādot pieprasītāja vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu (juridiskai personai – nosaukumu, juridisko adresi), pieprasījuma pamatojumu un izmantošanas mērķi. Uz pieprasījuma jābūt pieprasītāja parakstam. Ja šādu pieprasījumu nav iespējams elektroniski droši parakstīt, tas jāiesniedz papīra formātā.
Savukārt (saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma 3. panta pirmo daļu) prasība pēc dokumenta rakstveida formas attiecībā uz elektronisko dokumentu ir izpildīta, ja elektroniskajam dokumentam ir elektroniskais paraksts un elektroniskais dokuments atbilst citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām: tam ir visi nepieciešamie elektroniskā dokumenta rekvizīti. Līdz ar to, ja ierobežotas informācijas pieprasījums ir noformēts atbilstoši minētajām prasībām, aģentūrai nav pamata tādu dokumentu nepieņemt.

Elektronisks dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts, proti, tāds paraksts, kas ir apliecināts ar kvalificētu sertifikātu un nodrošina parakstītāja personas identifikāciju, kā to paredz Elektronisko dokumentu likums.
Latvijā šādu sertifikātu izsniedz VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

Elektroniskajam dokumentam, ko sastādījusi fiziska persona un tas tiek iesniegts valsts vai pašvaldības iestādē, ir jābūt šādiem rekvizītiem:
elektroniskā dokumenta parakstītāja vārds, uzvārds, personas kods, elektroniskā pasta adrese (vai vairākas) vai cita adrese, uz kuru vēlas saņemt atbildi;
elektroniskā dokumenta adresāts - pilns iestādes nosaukums;
elektroniskā dokumenta izstrādāšanas vietas nosaukums;
drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs. [MK noteikumi nr.473, 28.06.2005.]

Visu informāciju par šo jautājumu var iegūt pakalpojuma sniedzēja mājas lapā www.eparaksts.lv