Pabalsts slimības gadījumā

Iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam

Pabalsts bezdarba gadījumā

Iesniegums bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam

Pabalsti ģimenēm ar bērniem

Iesniegums maternitātes pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam

Iesniegums paternitātes pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam

Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai

Iesniegums vecāku pabalsta/ bērna kopšanas pabalsta/ un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršanai (aizpilda par bērniem, kuri dzimuši līdz 31.12.2022. (ieskaitot))

Iesniegums vecāku pabalsta/ bērna kopšanas pabalsta/ un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršanai (aizpilda par bērniem, kuri dzimuši 01.01.2023. vai vēlāk)

Iesniegums vecāku pabalsta/ bērna kopšanas pabalsta/ un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršanai (aizpilda sociāli apdrošināta persona par bērniem, kuri dzimuši 01.01.2023. vai vēlāk, ja kāds no ģimenes locekļiem ir (vai bija) nodarbināts ES/EEZ)

Iesniegums bērna kopšanas pabalsta un piemaksas par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršanai (aizpilda persona, kura nav sociāli apdrošināta)

Iesniegums bērna kopšanas pabalsta un piemaksas par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršanai (aizpilda persona, kura nav sociāli apdrošināta, ja kāds no ģimenes locekļiem ir (vai bija) nodarbināts ES/EEZ)

Iesniegums ģimenes valsts pabalsta/ piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti piešķiršanai

Iesniegums ģimenes valsts pabalsta/ piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti piešķiršanai (ja kāds no ģimenes locekļiem ir (vai bija) nodarbināts ES/EEZ)

Iesniegums valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem piešķiršanai

Iesniegums bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta piešķiršanai

Iesniegums bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta piešķiršanai  (kāds no ģimenes locekļiem ir (vai bija) nodarbināts un/vai dzīvo/-ja ES/EEZ vai citā valstī)

Iesniegums par atteikšanos no ģimenes valsts pabalsta/piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti un piekrišanu, ka to saņem otrs laulātais

Iesniegums pabalstiem par bērnu Ukrainas civiliedzīvotājam / Заява на дитячу допомогу громадянським жителям України / Заявление на детское пособие гражданским жителям Украины

Pabalsti audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem

Iesniegums bērna adopcijas pabalsta piešķiršanai

Iesniegums atlīdzības par bērna adopciju piešķiršanai

Iesniegums atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi / piemaksas par vienlaikus vairāku adoptējamo bērnu aprūpi un uzraudzību piešķiršanai

Iesniegums atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu piešķiršanai

Iesniegums pabalsta piešķiršanai par aizbildnībā esoša bērna uzturēšanu

Iesniegums atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķiršanai

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma gadījumā

Iesniegums valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanai

Iesniegums valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanai Ukrainas civiliedzīvotājam / Заява на призначення допоги державного соціального забезпечення громадянським жителям України / Заявление на назначение  государственного социального пособия по обеспечению гражданским жителям Украины

Pabalsti cilvēkiem ar invaliditāti

Iesniegums pabalsta piešķiršanai personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana

Iesniegums pabalsta piešķiršanai transporta izdevumu kompensēšanai personai ar invaliditāti

Iesniegums pabalsta piešķiršanai personai ar pirmās grupas redzes invaliditāti asistenta izmantošanai

Pabalsts Černobiļas AES dalībniekam vai viņa ģimenes loceklim

Iesniegums valsts sociālā pabalsta piešķiršanai personai ar invaliditāti, kas piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā, vai viņa ģimenes loceklim

Pabalsti miršanas gadījumā

Iesniegums apbedīšanas pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam

Iesniegums pabalsta piešķiršanai mirušā pensijas saņēmēja laulātajam

Pakalpojuma saņēmēja nāves gadījumā

Iesniegums nesaņemtā maksājuma izmaksai VSAA  pakalpojuma saņēmēja nāves gadījumā

Pabalsts bēgļiem

Iesniegums pabalsta piešķiršanai bēglim vai personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss

Pabalsti saistībā ar COVID -19

Iesniegums 20eiro pabalstam personai, kura sasniegusi 60 gadu vecumu

Iesniegums slimības palīdzības pabalsta piešķiršanai

Iesniegums vecāku pabalsta izmaksas turpinājumam ārkārtējās situācijas laikā

Iesniegums bezdarbnieka palīdzības pabalsta piešķiršanai

Iesniegums bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksas perioda pagarināšanai

Iesniegums jaunā speciālista pabalsta piešķiršanai

Iesniegums pabalsta/atbalsta piešķiršanai personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss