Tulkots ar mašīntulkotāju

Latvijas Republikas un Amerikas Savienoto Valstu līguma piemērošana

1992.gada 5.novembrī tika noslēgts Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu ( turpmāk –ASV) līgums par savstarpēju pensiju izmaksu (turpmāk – Līgums).

Līgums attiecas uz vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijām.

Tiesības uz ASV pensiju Latvijā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem

Ja Latvijas pilsonis ir pastāvīgi dzīvojis ASV, tad Līgums šai personai dod iespēju saņemt vecuma vai apgādnieka zaudējuma pensiju no ASV, ja viņam ir tiesības uz ASV pensiju. Tā kā Līgumā nav noteiktas kompetentās institūcijas, tad personai jāvēršas attiecīgajā ASV institūcijā bez Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA) starpniecības.

Tiesības uz Latvijas pensiju ASV dzīvojošiem ASV pilsoņiem

Ja ASV pilsonim, kurš pastāvīgi dzīvo ASV, ir uzkrāts apdrošināšanas stāžs Latvijā, tad Līgums šai personai dod iespēju pieprasīt vecuma pensiju no Latvijas, ņemot vērā Latvijas tiesību normās noteikto pensijas vecumu un nepieciešamo apdrošināšanas stāžu (Latvijas Augstākās tiesas Senāta 2020.gada 23.decembra spriedumā SKA 109/2020 noteiktā līguma interpretācija, kura stājās spēkā 2020.gada 23.decembrī)

Tāpat darba nespējīgam ģimenes loceklim (bērnam), kurš zaudējis apgādnieku, var būt tiesības uz Latvijas apgādnieka zaudējuma pensiju par mirušā apgādnieka uzkrāto apdrošināšanas stāžu Latvijā.

Latvijas pensiju aprēķina tikai par Latvijā uzkrāto apdrošināšanas stāžu.

Lai saņemtu Latvijas pensiju, personai,  jāiesniedz VSAA pensijas pieprasījums, kuram jāpievieno dokumenti, kas apliecina darba un tam pielīdzinātos periodus Latvijā (ja vien tādi jau nav VSAA rīcībā), kā arī citi dokumenti, kas nepieciešami pensijas piešķiršanai. Nosūtot pieprasījumu un  dokumentus pa pastu, tiem ir jābūt notariāli apliecinātiem un ar APOSTILLE apstiprinājumu.

Piešķirto Latvijas pensiju ASV dzīvojošam pensionāram pārskaita katru mēnesi uz viņa norādīto kredītiestādes kontu Latvijā vai bankas kontu ASV, kurā var ieskaitīt euro valūtu.