Ja darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, vai kāds viņa apgādībā bijis ģimenes loceklis miris tādas dalībvalsts teritorijā, kura nav kompetentā valsts (kompetentā valsts ir tā, kur ir nodarbinātība), tad uzskata, ka nāve iestājusies kompetentās valsts teritorijā. Apbedīšanas pabalstus piešķir kompetentā institūcija, saskaņā ar tās pārziņā esošajiem tiesību aktiem. Šie nosacījumi tiek ņemti vērā arī tad, ja nāves cēlonis bijis nelaimes gadījums darbā vai arodslimība.

Ja miris Latvijas pensijas saņēmējs, kurš dzīvoja dalībvalsts teritorijā, tad personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ir tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu no Latvijas. Ja mirušais pensiju saņēma no vairākām dalībvalstīm, tad tiesības uz apbedīšanas pabalstu katra dalībvalsts izskata saskaņā ar savas valsts nacionālajām tiesību normām.

Apbedīšanas pabalstus var pieprasīt pastāvīgās dzīvesvietas valsts kompetentajā institūcijā vai kompetentās valsts attiecīgajā institūcijā. Pabalsta pieprasīšanai izmanto veidlapu E124, kurai klāt jāpievieno miršanas apliecība.