Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Valsts atbalstu ar celiakiju slimam bērnam izmaksā, ja sertificēts gastroenterologs ir izsniedzis rakstisku izziņu, kurā norādīta bērnam konstatētā diagnoze „celiakija”. Valsts atbalstu var saņemt par bērnu vecumā līdz 18 gadiem. Pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas valsts atbalstu izmaksā, ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecāks par 20 gadiem, vai studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāks par 24 gadiem.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Atbalsts jāpieprasa 12 mēnešu laikā pēc ārsta izziņas izsniegšanas. Pieprasot atbalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 12 mēnešiem pirms atbalsta pieprasīšanas dienas.

  Lai pieprasītu atbalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • elektroniski - izmantojot oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • pa pastu.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.

  Pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, par bērnu, kurš mācās ārvalstīs, atbalsta pieprasītājam VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņa. Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam jāsatur informācija, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laika posmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē). Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam ir jābūt pievienotam tulkojumam, un tam ir jābūt legalizētam. Ja dokuments izdots Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, kā arī līgumvalstīs – Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā, tā legalizācija nav nepieciešama.

  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par atbalsta piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā latvija.gov.lv , atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

  Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Tiesības uz valsts atbalstu ir ar celiakiju slimam bērnam vecumā:

 • līdz 18 gadiem (nav sasniedzis pilngadību);
 • pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas (pēc pilngadības sasniegšanas), ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecāks par 20 gadiem vai studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāks par 24 gadiem.

Ja bērns:

 • pastāvīgi dzīvo Latvijā;
 • bērnam ir  piešķirts personas kods.

Atbalstu var saņemt:

 • viens no vecākiem,
 • aizbildnis vai adoptētājs,
 • persona, kura faktiski audzina bērnu, tai skaitā audžuģimene;
 • pats bērns pēc 18 gadu sasniegšanas.

Dokuments, kas pamato tiesības uz valsts atbalstu:

 • sertificēta gastroenterologa rakstiska izziņa, kurā ir norādīta diagnoze – celiakija un norādīts atkārtotas pārbaudes termiņš, kas nepārsniedz divus gadus kopš izziņas izsniegšanas dienas.
 • šī izziņa jāiesniedz VSAA, pieprasot valsts atbalstu.

Atbalsta apmērs atbilst piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti apmēram, kas no 2024.gada 1.janvāra ir 160 eiro mēnesī.

Līdz 2023.gada 31. decembrim atbalsta apmērs bija noteikts 106,72 eiro mēnesī.

2024.gada janvārī un februārī VSAA atbalstu vēl piešķirs un izmaksās tajā apmērā, kas noteikts līdz 2023. gada 31. decembrim. Savukārt, piešķirot atbalstu martā, tas būs jaunajā apmērā.

Persona par bērnu janvārī saņems atbalstu 106,72 eiro apmērā, februārī – 106,72 eiro. Martā VSAA veiks pārrēķinu par periodu no 1.janvāra līdz 29.februārim – tas nozīmē, ka martā persona saņems jauno apmēru 160 eiro un papildus 106,56 eiro (2x53,28 eiro), kas ir neizmaksātā starpība par diviem mēnešiem. Gada turpmākajos mēnešos atbalsts būs 160 eiro.

Atbalstu piešķir uz laiku līdz ārsta izziņā noteiktās atkārtotās pārbaudes termiņam (bet ne ilgāk kā par 2 gadiem).

Atbalsta izmaksa pēc atkārtotas bērna veselības pārbaudes tiek turpināta, ja tā veikta ārsta izziņā norādītajā laikā.

Ja atkārtotā pārbaude nav veikta ārsta izziņā norādītajā laikā, atbalsta izmaksu atjauno ar dienu, kad izsniegta ārsta izziņa (bet ne vairāk kā par iepriekšējiem 12 mēnešiem, skaitot no atbalsta pieprasīšanas dienas).

Ja bērns pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācīties, tad atbalstu izmaksā:

 • Ja informācija par kārtējo mācību gadu nav saņemta VSAA, atbalsta izmaksu pārtrauc ar 1.oktobri. Izlaiduma klasēs vai kursos izglītojamajiem atbalsta izmaksu pārtrauc ar 1.jūliju.
 • Atbalsta izmaksu atjauno ar nākamo kalendāra mēnesi pēc elektroniski sniegtās informācijas vai izziņas saņemšanas dienas.
 • Neizmaksāto atbalsta summu, kas pienākas par iepriekšējiem mēnešiem, pieskaita atbalstam par kārtējo mēnesi.

Ja bērns pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas mācās ārvalstī, tad, lai saņemtu valsts atbalstu, VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņa:

 • Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam jāsatur informāciju, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laikposmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē).
 • Iesniedzot ārvalstīs izdotus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

Atbalsta izmaksu pārtrauc:

 • uz laiku, kamēr pabalsta saņēmējs vai bērns par kuru piešķirts pabalsts, atrodas pilnā valsts apgādībā vai ievietots valsts, pašvaldības vai privātā aprūpes institūcijā;
 • ja pabalsta saņēmējs vai bērns par kuru piešķirts pabalsts izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī.

Atbalstu izmaksā reizi mēnesī par kārtējo mēnesi (piemēram: maijā par maiju).

Atbalstu var saņemt:

 • ieskaitīt atbalsta saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.