Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
8
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Kaitējuma atlīdzību par nelaimes gadījumu darbā vai iegūtu arodslimību izmaksā, ja persona līdz 1997. gada 1. janvārim cietusi darba negadījumā vai tai ir konstatēta arodslimība. Atlīdzību izmaksā arī tad, ja arodslimība konstatēta pēc šī termiņa, bet persona vairs nav darba attiecībās (nav uzskatāma par sociāli apdrošināto). Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārņem kaitējuma atlīdzības izmaksas no darba devēja, ja: • darba devēja darbība izbeigta, un kaitējuma atlīdzības summa par trim gadiem uz priekšu pārskaitīta valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā; • darba devējs pasludināts par maksātnespējīgu, un kaitējuma atlīdzības summa par četriem gadiem uz priekšu pārskaitīta valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā; • tiesā konstatēts, ka darba devējs, kurš ir atbildīgs par darbā nodarīto kaitējumu, neeksistē (izslēgts no Uzņēmumu reģistra).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieprasītu atlīdzību, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • elektroniski - izmantojot oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • pa pastu.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.

  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

  Pieprasot kaitējumu atlīdzību konstatētās arodslimības dēļ, jāiesniedz atzinums par arodslimību, kas izsniegts atbilstoši normatīvajiem aktiem par arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtību.

  Ja kaitējuma atlīdzību pieprasa ģimenes loceklis apgādnieka nāves gadījumā, papildus jāiesniedz ārstējošā ārsta izziņa par nāves cēloņa saistību ar darba negadījumu vai arodslimību.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par atlīdzības piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā www.latvija.lv, atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

  Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā vai piegādā pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietā.

Tiesības saņemt kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību ir personai:

 • kura cietusi darba negadījumā vai kurai konstatēta arodslimība līdz 1997.gada 1.janvārim;
 • kurai arodslimība konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra, bet persona vairs nav darba attiecībās (nav uzskatāma par sociāli apdrošinātu personu).

Kaitējuma atlīdzību nepiešķir personām, kurām darbspēju zaudējums ir noteikts no 10 līdz 24 %.

Kaitējuma atlīdzību apgādnieka zaudējuma gadījumā var saņemt darba nespējīga persona, kuru pilnīgi vai daļēji uzturēja darbinieks pirms nāves, ko izraisīja nelaimes gadījums darbā vai arodslimība laikā līdz 1997.gada 1.janvārim.

Pienākums maksāt kaitējuma atlīdzību ir darba devējam vai viņa tiesību un saistību pārņēmējam.

VSAA pārņem kaitējuma atlīdzības izmaksu no darba devēja, ja:

 • darba devēja darbība tiek izbeigta un kaitējuma atlīdzības summa par trim gadiem uz priekšu tiek pārskaitīta valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā;
 • darba devējs tiek pasludināts par maksātnespējīgu un kaitējuma atlīdzības summa par četriem gadiem uz priekšu tiek pārskaitīta valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā.

Uzņēmuma likvidācijas vai maksātnespējas gadījumā visus ar kaitējuma atlīdzināšanu saistītos dokumentus darba devējs vai maksātnespējīgā uzņēmuma administrators nodod VSAA pēc kaitējuma atlīdzības summas pārskaitīšanas apdrošināšanas speciālajā budžetā.

VSAA piešķir kaitējuma atlīdzību, ja :

 • tiesā konstatēts juridiskais fakts, ka darba devējs, kurš atbildīgs par darbā nodarīto kaitējumu, neeksistē vai nav nosakāms (izslēgts no Uzņēmumu reģistra).

Tādā gadījumā pieprasītājam ir VSAA jāiesniedz dokuments, kas apliecina faktu, ka darba devējs neeksistē (Uzņēmuma reģistra izziņa, tiesas nolēmuma kopija).

Ja VSAA rīcībā nav akts par darbā notikušo nelaimes gadījumu vai ārstu komisijas atzinumu par konstatēto arodslimību, jo notikumi ir ļoti seni, tad pieprasītājam ir jāiesniedz arī šie dokumenti.

Ja nepieciešams, arī izraksts no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas akta par darbspēju zaudējuma procentiem, invaliditātes izziņa,  ārstējošā ārsta izziņu par nāves cēloņa saistību ar darba negadījumu vai arodslimību (apgādnieka zaudējuma gadījumā).

Kaitējuma atlīdzības apmērs ir atkarīgs no aprēķinātās invaliditātes pensijas apmēra.

Ja noteikti tikai darbspēju zaudējuma procenti un nav piešķirta invaliditāte, kaitējuma atlīdzība ir atkarīga no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra.

Kaitējuma atlīdzību var saņemt:

 • ieskaitot atlīdzības saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā,
 • ar piegādi atlīdzības saņēmēja dzīvesvietā.

Kaitējuma atlīdzības izmaksu pārtrauc laikā, kad atlīdzības saņēmējs saņem bezdarbnieka pabalstu.

Ja kaitējuma atlīdzību ir piešķīrusi vai tās izmaksu ir pārņēmusi VSAA, tad atlīdzības saņēmējam netiek kompensēti papildu izdevumi par ārstēšanās un rehabiltācijas izdevumi.

Ja kaitējuma atlīdzības saņēmējs izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, tad kaitējuma atlīdzību izmaksā par turpmākajiem sešiem mēnešiem, rēķinot no dienas, kad iesniegts rakstisks pieprasījums, un turpmākā izmaksa tiek pārtraukta.