Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atlīdzību piešķir vienam no adoptētājiem pēc tam, kad ir stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu. Atlīdzību par bērna adopciju izmaksā par katru bērnu, kurš atradies ārpusģimenes aprūpē (institūcijā, audžuģimenē, aizbildnībā).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Atlīdzība jāpieprasa ne vēlāk 6 mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu. Ja šis termiņš nokavēts, atlīdzību nepiešķir.

  Lai pieprasītu atlīdzību, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.

  Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā www.latvija.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu;
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par atlīdzības piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā www.latvija.lv , atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

  Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Atlīdzību piešķir adoptētājam pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanos. To izmaksā vienu reizi.

Atlīdzību var saņemt adoptētājs:

 • kurš pats un tā bērns pastāvīgi dzīvo Latvijā (Latvijas pilsoņi, nepilsoņi, ārvalstnieki un bezvalstnieki);
 • kuram un tā bērnam ir piešķirts personas kods.

Atlīdzību nepiešķir:

 • ja adoptē otra laulātā bērnu;
 • adoptētājiem, kuri dzīvošanai Latvijā ir  saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.

Atlīdzības par bērna adopciju apmērs ir 1422,87 euro.

Atlīdzību izmaksā par katru adoptēto bērnu, kurš pirms adopcijas atradies ārpusģimenes aprūpē (institūcijā, audžuģimenē, aizbildnībā).

Atlīdzību var saņemt:

 • ieskaitīt pabalsta saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu vienam no adoptētājiem ir tiesības uz paternitātes pabalstu.

Līdz ar tiesas sprieduma spēkā stāšanos tiek pārtraukta atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi izmaksa, bet rodas tiesības pieprasīt un saņemt bērna adopcijas pabalstu.

Pēc adopcijas apstiprināšanas adoptētais bērns iegūst laulībā dzimuša bērna tiesisko stāvokli kā personiskajās, tā mantiskajās attiecībās. Tādejādi adoptētājām ir tiesības arī uz visiem pārējiem regulāri izmaksājamajiem pabalstiem, kas tiek piešķirti personai, kura bērnu faktiski audzina un kopj:

 • Maternitātes pabalsts
 • Vecāku pabalsts
 • Bērna kopšanas pabalsts
 • Ģimenes valsts pabalsts un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta

Ja audzina bērnu ar īpašām vajadzībām:

 • Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai
 • Bērna invalīda kopšanas pabalsts
 • Valsts atbalsts ar celiakiju slimam bērnam