Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pabalstu izmaksā personai, kurai pašai vai kuras bērnam noteikta invaliditāte un ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par medicīniskajām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā www.latvija.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.
  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

  Ja personai jau ir piešķirta pensija, atlīdzība vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, tad iesniegums pabalsta piešķiršanai nav jāiesniedz. VSAA pabalstu piešķirs, pamatojoties uz VDEĀVK informāciju.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par pabalsta piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā www.latvija.lv , atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

  Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā vai piegādā pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietā.

  Pabalstu izmaksā divas reizes gadā par katru pilnu sešu mēnešu periodu, skaitot no dienas, kad izsniegts VDEĀVK atzinums, līdz laikam, kamēr beidzas noteiktās invaliditātes termiņš.

KAM IR TIESĪBAS SAŅEMT 

Pabalstu var saņemt persona:

 • kura pastāvīgi dzīvo Latvijā (Latvijas pilsoņi, nepilsoņi, ārvalstnieki un bezvalstnieki);
 • kurai piešķirts personas kods un viņa statuss Fizisko personu reģistrā ir aktīvs;
 • kurai pašai vai kuras bērnam noteikta invaliditāte un izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai.

Pabalstu par pilngadību sasniegušu jaunieti var saņemt arī persona, kura līdz pilngadībai bija šī  jaunieša likumiskais pārstāvis (viens no bērna vecākiem, aizbildnis vai audžuvecāks), ja tiesā ir pieņemts lēmums par lietas ierosināšanu par jaunieša rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ.

Pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai par bērnu ar invaliditāti var saņemt:

 • viens no vecākiem,
 • aizbildnis,
 • persona, kura faktiski audzina bērnu, tai skaitā audžuģimene, ja bērns nodots audzināšanā uz laiku, kas ilgāks par sešiem mēnešiem.

Pabalstu nepiešķir personai, kura Latvijā saņēmusi termiņuzturēšanās atļauju, izņemot:

 • personu, kurai Latvijā piešķirts alternatīvais statuss, un šīs personas ģimenes locekļus Patvēruma likuma izpratnē, ja personu pastāvīgā dzīvesvieta termiņuzturēšanās atļaujas derīguma laikā ir Latvijā;
 • personu, kura ir Eiropas Savienības zilās kartes turētāja, un tās ģimenes locekļus, ja personu pastāvīgā dzīvesvieta termiņuzturēšanās atļaujas derīguma laikā ir Latvijā.

Pabalsta apmērs no 01.07.2023.  ir 105,00 eiro  (par katru pilnu sešu mēnešu periodu).

Pabalsta apmērs līdz 30.06.2023. ir 79,68 eiro (par katru pilnu sešu mēnešu periodu).

Ja pabalsta izmaksas datums ir sākot no 2023. gada 1.jūlija,  tas  tiks izmaksāts 105 eiro apmērā par katru pilnu sešu mēnešu periodu  neatkarīgi no tā, par kuru sešu mēnešu periodu ir pabalsta izmaksa.

Līdz 2023.gada 30.jūnijam pabalstu par katru pilnu sešu mēnešu periodu  izmaksā iepriekšējā apmērā - 79,68 eiro.

Pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai:

 • piešķir no dienas, kad izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu un pabalsta saņemšanu;
 • izmaksu izbeidz, kad beidzas termiņš, uz kuru ir noteikta invaliditāte un atzinums par izdevumu kompensēšanu;
 • par bērniem ar invaliditāti, pabalstu izmaksā līdz laikam, kamēr beidzas noteiktās invaliditātes vai atzinuma termiņš, bet ne ilgāk kā līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai;
 • izmaksā divas reizes gadā par katru pilnu sešu mēnešu periodu.

Pabalsta izmaksu pārtrauc:

 • uz laiku, kamēr pabalsta saņēmējs vai bērns, atrodas pilnā valsts apgādībā (valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai atrodas ieslodzījuma vietā);
 • ja pabalsta saņēmējs vai bērns izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī.  

Pabalstu var saņemt:

 • ieskaitīt pabalsta saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.
 • ar piegādi savā dzīvesvietā. Piegādes maksa ir 2,39 euro.

Jautājums

Kādi  būs pabalsta izmaksas mēneši un pabalsta apmērs, ja  25.05.2023. VSAA saņem informāciju no VDEĀK, ka personai no 20.04.2023. ir noteiktas  medicīniskās  indikācijas   transporta izdevumu kompensēšanai.

Atbilde

Pabalsta izmaksas mēneši būs jūnijs un decembris. 2023.gada jūnijā personai izmaksās pabalstu 79,68 eiro apmērā par sešu mēnešu periodu no 20.04.2023. līdz 19.10.2023. (tā kā pabalsta izmaksas mēnesis ir 2023.gada jūnijs, to izmaksā iepriekšējā 79,68 eiro apmērā).
2023.gada decembrī personai izmaksās pabalstu 105 eiro apmērā par periodu no  20.10.2023. līdz 19.04.2024.
Turpmāk, sākot no 2024. gada, pabalstu izmaksās jūnijā un decembrī, personai izmaksājot katrā no izmaksām 105 eiro.

 

Jautājums

Kādi  būs pabalsta izmaksas mēneši un pabalsta apmērs, ja  16.06.2023. VSAA saņem informāciju no VDEĀK, ka personai no 15.05.2023. ir noteiktas  medicīniskās  indikācijas   transporta izdevumu kompensēšanai.

Atbilde

Pabalsta izmaksas mēneši būs jūlijs un janvāris. 2023.gada jūlijā personai izmaksās pabalstu 105 eiro apmērā par sešu mēnešu periodu no 15.05.2023. līdz 14.11.2023. (tā kā pabalstu izmaksā 2023.gada jūlijā, to izmaksā jaunajā 105 eiro apmērā, neskatoties uz to, ka perioda sākums ir pirms 2023.gada 1.jūlija). 

2024.gada janvārī personai izmaksās pabalstu 105 eiro apmērā par periodu no  15.11.2023. līdz 14.05.2024.

 • Invaliditātes pensija;
 • Sociālā nodrošinājuma pabalsts.