Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pabalstu izmaksā personai, kurai pašai vai kuras bērnam noteikta invaliditāte un ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par medicīniskajām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā www.latvija.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.
  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

  Ja personai jau ir piešķirta pensija, atlīdzība vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, tad iesniegums pabalsta piešķiršanai nav jāiesniedz. VSAA pabalstu piešķirs, pamatojoties uz VDEĀVK informāciju.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par pabalsta piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā www.latvija.lv , atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

  Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā vai piegādā pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietā.

  Pabalstu izmaksā divas reizes gadā par katru pilnu sešu mēnešu periodu, skaitot no dienas, kad izsniegts VDEĀVK atzinums, līdz laikam, kamēr beidzas noteiktās invaliditātes termiņš.

Pabalstu var saņemt persona:

 • kura pastāvīgi dzīvo Latvijā (Latvijas pilsoņi, nepilsoņi, ārvalstnieki un bezvalstnieki);
 • kurai piešķirts personas kods;
 • kurai pašai vai kuras bērnam noteikta invaliditāte un izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai.

Pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai par bērnu ar invaliditāti var saņemt:

 • viens no vecākiem,
 • aizbildnis,
 • persona, kura faktiski audzina bērnu, tai skaitā audžuģimene, ja bērns nodots audzināšanā uz laiku, kas ilgāks par sešiem mēnešiem.

Pabalstu nepiešķir personai, kura :

 • Latvijā saņēmusi termiņuzturēšanās atļauju.

Pabalsta apmērs ir 79,68 euro par katru sešu mēnešu periodu.

Pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai:

 • piešķir no dienas, kad izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu un pabalsta saņemšanu;
 • izmaksu izbeidz, kad beidzas termiņš, uz kuru ir noteikta invaliditāte un atzinums par izdevumu kompensēšanu;
 • par bērniem ar invaliditāti, pabalstu izmaksā līdz laikam, kamēr beidzas noteiktās invaliditātes vai atzinuma termiņš, bet ne ilgāk kā līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai;
 • izmaksā divas reizes gadā par katru pilnu sešu mēnešu periodu.

Pabalsta izmaksu pārtrauc:

 • uz laiku, kamēr pabalsta saņēmējs vai bērns, atrodas pilnā valsts apgādībā (valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai atrodas ieslodzījuma vietā);
 • ja pabalsta saņēmējs vai bērns izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī.  

Pabalstu var saņemt:

 • ieskaitīt pabalsta saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.
 • ar piegādi savā dzīvesvietā. Piegādes maksa ir 2,39 euro.
 • Invaliditātes pensija;
 • Sociālā nodrošinājuma pabalsts.