fons roka invalida zīme

Sākot no 2024.gada 6.aprīļa, pieprasīt ar invaliditāti saistītos pabalstus:

  • valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu invaliditātes gadījumā,
  • pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana, 
  • pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās,

par pilngadību sasniegušu jaunieti varēs persona, kura līdz bērna pilngadības sasniegšanas dienai bija tā likumiskais pārstāvis un par šo bērnu saņēma ar invaliditāti saistītos valsts sociālos pabalstus.

Šādu kārtību paredz š.g. 21.martā Saeimā pieņemtie grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā, kas stājas spēkā 6.aprīlī.

Izmaiņas nodrošinās pabalstu izmaksas nepārtrauktību līdz aizgādnības nodibināšanai gadījumos, kad pilngadību sasniegušais jaunietis pats nevar paust savu gribu un pieprasīt pabalstus smagas invaliditātes dēļ (jaunietim ir noteikta  I vai II invaliditātes grupa ar cēloni slimība no bērnības).

Pabalstus par pilngadību sasniegušu jaunieti varēs pieprasīt un saņemt, ja tiesā būs iesniegts iesniegums jaunieša rīcībspējas ierobežošanai un aizgādnības nodibināšanai garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ un tiesa būs pieņēmusi lēmumu par lietas ierosināšanu. 

Lai iepriekšējais pabalstu saņēmējs varētu turpināt saņemt pabalstus, VSAA jāiesniedz “Iesniegums pabalstu piešķiršanai pilngadību sasniegušai personai ar invaliditāti līdz aizgādņa iecelšanai”, tajā norādot tiesas lēmuma numuru par lietas ierosināšanu par personas rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu.

Iesniegumu var iesniegt:

  • klātienē jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā;
  • nosūtot uz e-pastu pasts@vsaa.gov.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu;
  • nosūtot pa pastu jebkurai VSAA nodaļai.

Pabalstus piešķir un izmaksā no dienas, kad pilngadību sasniegušam jaunietim ir radušās tiesības saņemt pabalstus, proti, noteikta I vai II invaliditātes grupa ar cēloni slimība no bērnības vai izsniegts medicīnisks atzinums.  

Valsts sociālie pabalsti jāpieprasa sešu mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas.

Plašāku informāciju skatīt sadaļā “Pabalsti personām ar invaliditāti”.