Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu izmaksā:
• personai, kura ir sasniegusi noteikto vecumu pensijas piešķiršanai, ja šai personai nav tiesību saņemt valsts pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību nelaimes gadījuma darbā vai arodslimības dēļ;
• personai, kurai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir izsniegusi atzinumu par invaliditāti, ja šai personai nav tiesību saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam) vai apdrošināšanas atlīdzību nelaimes gadījuma darbā vai arodslimības dēļ;
• par bērnu, ja tas nav sasniedzis pilngadību (18 gadus) un par mirušo apgādnieku nav tiesību saņemt valsts pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību. Pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas pabalstu izmaksā, ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecāks par 20 gadiem, vai studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāks par 24 gadiem.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no invaliditātes noteikšanas dienas, apgādnieka nāves dienas vai dienas, kad sasniegts pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums. Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

  Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā www.latvija.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par pabalsta piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā www.latvija.lv, atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

  Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā vai piegādā pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietā.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir, ja:  

 • nepietiekama apdrošināšanas stāža dēļ, nav tiesības saņemt:
  1. vecuma pensiju,
  2. invaliditātes pensiju,
  3. apgādnieka zaudējuma pensiju,
  4. apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā  vai arodslimību;
 • pabalsta saņēmējs (Latvijas pilsonis, nepilsonis, ārvalstnieks un bezvalstnieks) pastāvīgi dzīvo Latvijā un tam ir piešķirts personas kods.

Pabalstu var saņemt trīs dzīves situācijās:

1. Ja sasniegts pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums un

 • persona nav nodarbināta (nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais),
 • Latvijā nodzīvojusi kopumā ne mazāk kā 60 mēnešus, no tiem pēdējos 12 mēnešus nepārtraukti.

 2. Ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija izsniegusi atzinumu par invaliditātes noteikšanu un

 • persona  pārsniegusi 18 gadu vecumu,
 • Latvijā nodzīvojusi kopumā ne mazāk kā 60 mēnešus, no tiem pēdējos 12 mēnešus nepārtraukti.

3. Ja zaudēts apgādnieks un

 • bērns zaudējis vienu vai abus vecākus,
 • ir nepilngadīgs,
 • ir pilngadīgs un mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecāks par 20 gadiem vai studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāks par 24 gadiem,
 • nav stājies laulībā.

Pabalstu nepiešķir:

 • ja Latvijā saņemta termiņuzturēšanās atļauja,
 • ja tiek saņemta citas valsts pensija, kas ir vienāda ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru vai to pārsniedz.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir un izmaksā, ja:

 1. sasniegts pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums – uz mūžu.
 2. noteikta invaliditāte – uz invaliditātes noteikto laiku.
 3. zaudēts apgādnieks:
  • līdz bērna pilngadības sasniegšanai;
  • ja bērns pēc pilngadības sasniegšanas mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, tad pabalstu izmaksā līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai. Ja studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē), tad līdz jaunieša 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Ja bērns pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācīties, tad pabalstu izmaksā:

 • Ja informācija par kārtējo mācību gadu nav saņemat VSAA, pabalsta izmaksu pārtrauc ar 1.oktobri. Izlaiduma klasēs vai kursos izglītojamajiem pabalsta izmaksu pārtrauc ar 1.jūliju.
 • Pabalsta izmaksu atjauno ar nākamo kalendāra mēnesi pēc elektroniski sniegtās informācijas vai izziņas saņemšanas dienas.
 • Neizmaksāto pabalsta summu, kas pienākas par iepriekšējiem mēnešiem, pieskaita pabalstam par kārtējo mēnesi.

Ja bērns pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas mācās ārvalstī, tad, lai saņemtu pabalstu, VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņa:

 • Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam jāsatur informāciju, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laikposmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē).
 • Iesniedzot ārvalstīs izdotus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu izmaksā par iepriekšējo mēnesi (piemēram: jūnijā par maiju).

Ja saņem citas valsts pensiju, kas nesasniedz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru, piešķiramo valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu samazina par summu, kas atbilst citas valsts piešķirtās pensijas apmēram.

Pabalsta izmaksu pārtrauc:

 • uz laiku, kamēr pabalsta saņēmējs, atrodas valsts finansētā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai atrodas ieslodzījuma vietā;
 • ja pabalsta saņēmējs izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī. Šādos gadījumos pabalsta izmaksu izbeidz, pirms izbraukšanas izmaksājot pabalstu par nākamajiem diviem mēnešiem.
 • ja pabalsta saņēmējs labprātīgi atsakās no turpmākās pabalsta saņemšanas;
 • gadījumos, kad personai rodas tiesības saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju personai ar invaliditāti) vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību;
 • apgādnieku zaudējušais bērns noslēdz laulību.

Pabalstu var saņemt:

 • ieskaitot saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā,
 • ar piegādi saņēmēja dzīvesvietā, kas noteikta par maksu – 2,39 eiro.  

Piemērs 

Persona ar 2.grupas invaliditāti nestrādā un saņem 156,96 eiro (130,80+26,16) mēnesī. Ar 2021.gada 25.jūliju uzsāk darba attiecības. Augustā, izmaksājot pabalstu par jūliju, piemaksa tiek izmaksāta par periodu no 1.jūlija līdz 24.jūlijam, kad persona nestrādāja, t.i., 20,25 eiro (26,16:31×24).

Ja persona turpina strādāt arī augustā, tad septembrī tiek izmaksāts pabalsts par augustu 130,80 eiro, bet piemaksa netiek maksāta.