Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu izmaksā:
• personai, kura ir sasniegusi noteikto vecumu pensijas piešķiršanai, ja šai personai nav tiesību saņemt valsts pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību nelaimes gadījuma darbā vai arodslimības dēļ;
• personai, kurai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir izsniegusi atzinumu par invaliditāti, ja šai personai nav tiesību saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam) vai apdrošināšanas atlīdzību nelaimes gadījuma darbā vai arodslimības dēļ;
• par bērnu, ja tas nav sasniedzis pilngadību (18 gadus) un par mirušo apgādnieku nav tiesību saņemt valsts pensiju vai apdrošināšanas atlīdzību. Pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas pabalstu izmaksā, ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecāks par 20 gadiem, vai studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāks par 24 gadiem.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no invaliditātes noteikšanas dienas, apgādnieka nāves dienas vai dienas, kad sasniegts pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums. Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

  Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā latvija.gov.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par pabalsta piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā www.latvija.lv, atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

  Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā vai piegādā pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietā.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir, ja:  

 • nepietiekama apdrošināšanas stāža dēļ, nav tiesības saņemt:
  1. vecuma pensiju,  
  2. invaliditātes pensiju,  
  3. apgādnieka zaudējuma pensiju,
  4. apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā  vai arodslimību;
 • pabalsta saņēmējs (Latvijas pilsonis, nepilsonis, ārvalstnieks un bezvalstnieks) pastāvīgi dzīvo Latvijā, tam ir piešķirts personas kods un  statuss Fizisko personu reģistrā ir aktīvs.

Pabalstu var saņemt trīs dzīves situācijās:

 1. Ja sasniegts pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums un
 • Persona Latvijā nodzīvojusi kopumā ne mazāk kā 60 mēnešus, no tiem pēdējos 12 mēnešus nepārtraukti.
 1. Ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija izsniegusi atzinumu par invaliditātes noteikšanu un
 • persona  pārsniegusi 18 gadu vecumu.

Pabalstu par pilngadību sasniegušu jaunieti var saņemt arī persona, kura līdz pilngadībai bija šī  jaunieša likumiskais pārstāvis (viens no bērna vecākiem, aizbildnis vai audžuvecāks), ja tiesā ir pieņemts lēmums par lietas ierosināšanu par jaunieša rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ.

 • Latvijā nodzīvojusi kopumā ne mazāk kā 60 mēnešus, no tiem pēdējos 12 mēnešus nepārtraukti.
 1. Ja zaudēts apgādnieks un
 • bērns zaudējis vienu vai abus vecākus,
 • ir nepilngadīgs,
 • ir pilngadīgs un mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecāks par 20 gadiem vai studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāks par 24 gadiem,
 • nav stājies laulībā.

Pabalstu nepiešķir:

 • ja Latvijā saņemta termiņuzturēšanās atļauja, izņemot:
  1. personu, kurai Latvijā piešķirts alternatīvais statuss, un šīs personas ģimenes locekļus Patvēruma likuma izpratnē, ja personu pastāvīgā dzīvesvieta termiņuzturēšanās atļaujas derīguma laikā ir Latvijā;
  2. personu, kura ir Eiropas Savienības zilās kartes turētāja, un tās ģimenes locekļus, ja personu pastāvīgā dzīvesvieta termiņuzturēšanās atļaujas derīguma laikā ir Latvijā.
 • ja tiek saņemta citas valsts pensija, kas ir vienāda ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru vai to pārsniedz.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēri no 01.07.2023. vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma gadījumā.

No 2023.gada 1.jūlija valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru nosaka procentuāli no aktuālās ienākumu mediānas (turpmāk tekstā – IM), kas ir viduspunkts valsts iedzīvotāju ienākumiem, atbilstoši pabalsta veidam - vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma gadījumā.

No 2024.gada 1.janvāra valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru pārskata katra gada 1.janvārī.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra noteikšanai no 1.jūlija tiek ņemta vērā oficiālajā Centrālās statistikas pārvaldes portālā publicētā informācija par 2020.gada ienākumu mediānu, kas noteikta 626,57 eiro mēnesī un 2024.gadā  ņems vērā 2021.gada IM, kas noteikta 685,78 eiro mēnesī.

 • Pabalsts personām invaliditātes gadījumā  

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti ir atkarīgs no nodarbinātības fakta. Nestrādājošiem pabalsta saņēmējiem papildus piešķir piemaksu.

Pabalsts personām ar 3.invaliditātes grupu

Pabalsts personām ar 2.invaliditātes grupu

Pabalsts personām ar 1.invaliditātes grupu

20% no IM.

Ja invaliditāte ir noteikta no bērnības, tad 25% no IM.

 

20% no IM.

Ja invaliditāte ir noteikta no bērnības, tad 25% no IM.

Apmēram piemēro koeficientu 1,2.

20% no IM.

Ja invaliditāte ir noteikta no bērnības, tad 25% no IM.

Apmēram piemēro koeficientu 1,4.

Apmērs nav atkarīgs no nodarbinātības fakta

Ja persona nav nodarbināta piešķir piemaksu 20% no pabalsta apmēra

Ja persona nav nodarbināta piešķir piemaksu 30% no pabalsta apmēra

 • Personām vecuma gadījumā pabalsta apmēru nosaka 20% apmērā no IM
 • Pabalsts apmērs apgādnieka zaudējuma gadījumā

Par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai

Par bērnu no 7 gadu vecuma sasniegšanas

25% no IM

30% no IM

Ja pārskata gadā aktuālā IM  nemainās vai samazinās, pabalsta apmērs paliek iepriekš noteiktajā apmērā.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēri līdz 30.06.2023.

 

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir un izmaksā, ja:

 1. sasniegts pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums – uz mūžu.
 2. noteikta invaliditāte – uz invaliditātes noteikto laiku.
 3. zaudēts apgādnieks:
  • līdz bērna pilngadības sasniegšanai;
  • ja bērns pēc pilngadības sasniegšanas mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, tad pabalstu izmaksā līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai. Ja studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē), tad līdz jaunieša 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Pēc pilngadības sasniegšanas, Izglītības un zinātnes ministrija informāciju par personu, kura turpina mācības(vispārējās izglītības, profesionālās izglītības vai studē augstskolā), elektroniski iesniedz VSAA:

 • Ja informācija par kārtējo mācību gadu līdz 15.septembrim VSAA nav saņemta, pabalsta izmaksu pārtrauc ar 1.septembri. Izlaiduma klasēs vai kursos izglītojamajiem pabalsta izmaksu pārtrauc ar 1.jūliju.
 • Pabalsta izmaksu atjauno ar nākamo kalendāra mēnesi pēc elektroniski sniegtās informācijas vai izziņas saņemšanas dienas.
 • Neizmaksāto pabalsta summu, kas pienākas par iepriekšējiem mēnešiem, pieskaita pabalstam par kārtējo mēnesi.

Ja bērns pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas mācās ārvalstī, tad, lai saņemtu pabalstu, VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņa:

 • Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam jāsatur informāciju, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laikposmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē).
 • Iesniedzot ārvalstīs izdotus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu izmaksā par iepriekšējo mēnesi (piemēram: jūnijā par maiju).

Ja saņem citas valsts pensiju, kas nesasniedz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru, piešķiramo valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu samazina par summu, kas atbilst citas valsts piešķirtās pensijas apmēram.

Pabalsta izmaksu pārtrauc:

 • uz laiku, kamēr pabalsta saņēmējs, atrodas valsts finansētā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai atrodas ieslodzījuma vietā;
 • ja pabalsta saņēmējs izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī. Šādos gadījumos pabalsta izmaksu izbeidz, pirms izbraukšanas izmaksājot pabalstu par nākamajiem diviem mēnešiem.
 • ja pabalsta saņēmējs labprātīgi atsakās no turpmākās pabalsta saņemšanas;
 • gadījumos, kad personai rodas tiesības saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju personai ar invaliditāti) vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību;
 • apgādnieku zaudējušais bērns noslēdz laulību.

Pabalstu var saņemt:

 • ieskaitot saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā,
 • ar piegādi saņēmēja dzīvesvietā, kas noteikta par maksu – 2,39 eiro.  

Piemērs 

Persona ar 2.grupas invaliditāti nestrādā un saņem 180 eiro (150+30) mēnesī. Ar 2023.gada 25.augustu  uzsāk darba attiecības. Septembrī,, izmaksājot pabalstu par augustu, piemaksa tiek izmaksāta par periodu no 1.augusta līdz 24.augustam, kad persona nestrādāja, t.i., 23,23 eiro (30:31×24).

Ja persona turpina strādāt arī augustā, tad oktobrī  tiek izmaksāts pabalsts par septembri 150  eiro, un piemaksa netiek maksāta.