Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ģimenes valsts pabalsta apmērs atkarīgs no tā, par cik faktiski audzināmiem bērniem pabalsts tiek saņemts. Ģimenes valsts pabalstu izmaksā par katru ģimenē audzināmo bērnu no viņa viena gada vecuma sasniegšanas dienas līdz 16 gadu vecumam, kā arī par bērnu vecumā no 16 līdz 20 gadiem, ja viņš mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā.
Ja bērnam noteikta invaliditāte, tad papildus piešķir un izmaksā piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta, un par šo bērnu ģimenes valsts pabalstu pēc bērna 16 gadu vecuma sasniegšanas izmaksā neatkarīgi no fakta, vai bērns mācās vai nemācās. Vienam no laulātajiem, pamatojoties uz otra laulātā labprātīgu piekrišanu, iespējams saņemt ģimenes valsts pabalstu par visiem kopīgi audzināmajiem bērniem, ne tikai par saviem bērniem.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pabalstu var pieprasīt tūlīt pēc bērna piedzimšanas, taču ne vēlāk kā 24 mēnešu laikā no bērna viena gada vecuma. Piemaksu par bērnu ar invaliditāti jāpieprasa 24 mēnešu laikā no invaliditātes noteikšanas dienas. Pieprasot pabalstu vai piemaksu vēlāk, tos piešķir tikai par iepriekšējiem 24 mēnešiem pirms pabalsta vai piemaksas pieprasīšanas dienas.
  Ja pabalsts par bērnu vienreiz jau ir piešķirts, tad otrreiz par citu atpakaļejošu laika periodu to vairs nepiešķir.

  Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā latvija.gov.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu;
  • ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

  Ja bērns mācās ārvalstīs, ģimenes valsts pabalsta pieprasītājam VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņa.
  Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam jāsatur informācija, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laika posmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības.
  Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam ir jābūt pievienotam tulkojumam, un tam ir jābūt legalizētam.
  Ja dokuments izdots Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, kā arī līgumvalstīs – Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā, tā legalizācija nav nepieciešama.

  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par pabalsta piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā latvija.gov.lv , atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

  Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Ģimenēm, kuras audzina bērnus, ir tiesības saņemt:

 1. Ģimenes valsts pabalstu (turpmāk tekstā – pabalstu).
 2. Piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, neatkarīgi no ģimenes valsts pabalsta izmaksas.

Pabalstu un piemaksu var saņemt persona:

 • kura pati un tās bērns pastāvīgi dzīvo Latvijā (Latvijas pilsoņi, nepilsoņi, ārvalstnieki un bezvalstnieki);
 • kurai pašai un bērnam ir piešķirts personas kods.

Piešķir:

 • vienam no bērna vecākiem;
 • aizbildnim vai adoptētājam;
 • faktiskajam bērna audzinātājam (tai skaitā audžuģimenei), kurš noteikts ar bāriņtiesas lēmumu;
 • pabalstu arī pašam bērnam pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja pirms tam viņš atradies ārpusģimenes aprūpē.

Pabalstu piešķir laulātajam, kurš nav bērna vecāks, ja ir dota bērna vecāka (otra laulātā) rakstiska piekrišana pabalsta saņemšanai, pie nosacījumiem:

 • noslēgta laulība starp bērna vecāku un pabalsta pieprasītāju;
 • bērna vecākam, kurš piekrīt, ka pabalstu turpmāk saņems viņa laulātais, ir piešķirts pabalsts par šo bērnu.  

Nepiešķir:

 • ja Latvijā saņemta termiņuzturēšanās atļauja.

Ģimenes valsts pabalsta apmērs  

 • par vienu bērnu – 25 eiro;
 • par diviem bērniem – 100 eiro (50 eiro par katru bērnu);
 • par trīs bērniem – 225 eiro  (75 eiro par katru bērnu);
 • par četriem un vairāk bērniem – 100 eiro par katru bērnu.

Kopējā bērnu skaitā ieskaita arī bērnus, kurus ģimene faktiski audzina, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, kā arī adoptētos un aizbildnībā esošos bērnus.

Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti apmērs

 • No 2024.gada 1.janvāra 160 eiro mēnesī par katru bērnu ar invaliditāti.
 • Līdz 2023.gada 31. decembrim piemaksas apmērs - 106,72 eiro mēnesī par katru bērnu ar invaliditāti.

  2024.gada janvārī un februārī VSAA piemaksu vēl piešķirs un izmaksās tajā apmērā, kas noteikts līdz 2023. gada 31. decembrim. Savukārt, piešķirot piemaksu martā, tas būs jaunajā apmērā.

  Persona par bērnu ar invaliditāti janvārī saņems piemaksu 106,72 eiro apmērā, februārī – 106,72 eiro. Martā VSAA veiks pārrēķinu par periodu no 1.janvāra līdz 29.februārim – tas nozīmē, ka martā persona saņems jauno apmēru 160 eiro un papildus 106,56 eiro (2x53,28 eiro), kas ir neizmaksātā starpība par diviem mēnešiem. Gada turpmākajos mēnešos piemaksa būs 160 eiro.

Ģimenes valsts pabalsts 

 • Pabalstu piešķir par katru ģimenē audzināmo bērnu no viņa viena gada vecuma sasniegšanas dienas līdz 16 gadu vecumam (līdz dienai, kad aprit 16 gadi),
 • Par bērnu vecumā no 16 līdz 20 gadiem (līdz dienai, kad aprit 20 gadi), izmaksā pabalstu, ja viņš mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā.
 • Ja audzina bērnu ar invaliditāti, tad par šo bērnu ģimenes valsts pabalstu pēc bērna 16 gadu vecuma sasniegšanas turpina izmaksāt, neatkarīgi no fakta vai bērns mācās vai nemācās. Pabalstu izmaksā ne ilgāk kā līdz dienai, kad bērns ar invaliditāti sasniedz 20 gadu vecumu (līdz dienai, kad aprit 20 gadi) vai stājas laulībā.

Galvenie nosacījumi kā tiek maksāts pabalsts pēc 16 gadu vecuma sasniegšanas:

 • Par bērniem, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu un mācās, VSAA pabalstu izmaksā līdz 30.septembrim ieskaitot. Pabalsta izmaksu par vasaras mēnešiem nepārtrauc.
 • Ja jaunajā mācību gadā bērns turpina mācīties, pabalsta izmaksu turpina no 1.oktobra. Šādi izmaksas nosacījumi ir, ja bērns mācās līdz 11.klasei ieskaitot.
 • Ja bērns mācās 12.klasē, kas ir izlaiduma klase, tad pabalsta izmaksu pārtrauc ar 1.jūliju.
 • Tāpat pabalsts tiek maksāts arī par bērniem, kuri mācās profesionālās izglītības iestādēs. Absolvējošā kursa audzēkņiem pabalsta izmaksa tiek izbeigta ar 1.jūliju.
 • Ja VSAA saņem no Izglītības un zinātnes ministrijas informāciju, ka bērns vairs nemācās (piemēram, pats izstājies no skolas, atskaitīts no izglītojamo skaita), pabalsta izmaksa tiek izbeigta ar nākamā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā bērns pārtraucis mācīties.

Ja bērns mācās ārvalstīs, ģimenes valsts pabalsta pieprasītājam VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņu. Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam jāsatur informāciju, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laikposmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē.

Iesniedzot ārvalstīs izdotus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

Izmaksa vienam no vecākiem vai laulātajam

Vecāki savā starpā vienojas, kurš no viņiem saņems pabalstu par bērnu. Bet, pabalsta apmērs būs lielāks, ja pabalstu par visiem bērniem pieprasīs viens no vecākiem.

Ja vecāki, kuri kopīgi audzina savus divus bērnus, pabalstu saņem dalīti, tad  par vienu bērnu pabalstu saņem tēvs (25 eiro mēnesī), bet par otru māte (25 eiro mēnesī). Ja pabalstu par abiem bērniem vēlas saņemt viens no vecākiem, jo nosakot pabalsta apmēru, ņem vērā bērnu skaitu, par kuriem konkrētais saņēmējs saņem pabalstu, proti, par diviem bērniem pabalsts būs 100 eiro mēnesī.

Tādā gadījumā VSAA jāiesniedz sekojoši iesniegumi:

 • viens no vecākiem par atteikšanos no ģimenes valsts pabalsta turpmākās saņemšanas;
 • savukārt otrs  – iesniegumu par pabalsta piešķiršanu arī par bērnu, par kuru iepriekš saņēma otrs vecāks, bet tagad no pabalsta saņemšanas ir atteicies.

Ja ir ģimene, kur katram no laulātajiem ir bērni no iepriekšējām attiecībām un katrs no viņiem pabalstu saņem par paša bērniem, tad ir iespēja pabalstu saņemt vienam no laulātajiem par visiem kopā audzināmiem bērniem, arī sava laulātā bērniem. Tādā gadījumā pabalsta apmērs ģimenei būs lielāks.  

Ja laulātie izdara šādu izvēli, tad VSAA jāiesniedz sekojoši iesniegumi:

 • laulātajam, kurš saņem ģimenes valsts pabalstu par savu bērnu, jāiesniedz iesniegums par labprātīgu atteikšanos no viņam piešķirtā pabalsta turpmākās saņemšanas, piekrītot šīs tiesības turpmāk nodot otram laulātajam;
 •  savukārt laulātajam, kurš nav bērna vecāks, jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Pabalsta izmaksu pārtrauc ar nākamā mēneša pirmo datumu. Attiecīgi pabalstu otram vecākam vai laulātajam varēs piešķirt tikai tad, kad pabalsta izmaksa būs pārtraukta otram bērna vecākam vai laulātajam.  

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti

Piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti piešķir, ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – ārstu komisija) bērnam noteikusi invaliditāti.

Piemaksu piešķir no bērna ar invaliditāti statusa noteikšanas dienas līdz dienai, kad bērns sasniedz 18 gadu vecumu, neatkarīgi no ģimenes valsts pabalsta izmaksas.

Ja ārstu komisija bērnam ir noteikusi medicīniskās indikācijas īpašās kopšanas nepieciešamībai vai transporta izdevumu kompensēšanai, tad ir tiesības saņemt:

 • Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu;
 • Pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai.

Pabalsta un piemaksas izmaksu pārtrauc

 • uz laiku, kamēr bērns par kuru piešķirts pabalsts, ievietots ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai audžuģimenē, atrodas ieslodzījuma vietā vai sociālās korekcijas izglītības iestādē vai bērnam iecelts aizbildnis, izņemot gadījumu, kad aizbildnība nodibināta vecākam, kurš ir nepilngadīgs, vai bērna personisko interešu aizstāvībai pieņemts bāriņtiesas īpašs lēmums par pabalsta izmaksas pārtraukšanu personai, kura bērnu faktiski nekopj un neaudzina;
 • uz laiku, kamēr pabalsta saņēmējs atrodas ieslodzījuma vietā vai ievietots ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;  
 • ja pabalsta saņēmējs vai bērns par kuru piešķirts pabalsts izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī.

Laulātajam, kurš nav bērna vecāks, pabalsta un piemaksas izmaksu pārtrauc arī, ja:

 • VSAA saņemts bērna vecāka (otra laulātā) iesniegums par pabalsta piešķiršanu. Piemēram: turpmāk pabalstu vēlas saņems pats par savu bērnu vai kāds cits iemesls;
 • laulība tiek šķirta;
 • miris laulātais, kurš ir bērna vecāks;
 • laulātajam, kurš ir bērna vecāks, ir pārtrauktas vai atņemtas tā bērna aizgādības tiesības, par kuru laulātajam ir bijis piešķirts pabalsts.

Pabalstu un piemaksas var saņemt:

 • Pārskaitīt uz  pabalsta saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.
 • Ja pabalsts piešķirts saskaņā ar Latvijas noslēgtu starpvalstu līgumu sociālās drošības jomā vai Regulas nosacījumiem un pabalsta saņēmēja dzīvesvieta ir ES/EEZ dalībvalstī vai līgumvalstī, tad pabalsts var tikt pārskaitīts uz attiecīgās ārvalsts kredītiestādes kontu.

Pabalstu un piemaksu izmaksā reizi mēnesī par kārtējo mēnesi (piemēram: maijā par maiju).

   Piemērs.

   Pabalsta piešķiršana otram laulātajam, kurš nav bērna vecāks

   Anna un Jānis noslēguši laulību. Kopā audzina 3 bērnus. Annai ir 2 bērni, kas dzimuši iepriekšējā laulībā. Jānim ir viens bērns no iepriekšējām attiecībām.

   No 01.01.2022.

   Jānis, iesniedzot iesniegumu VSAA, atsakās no turpmākās pabalsta saņemšanas un dod piekrišanu, ka turpmāk to saņems Anna. Savukārt Anna pieprasa pabalstu. Jaunā pabalsta apmērs par 3 audzināmiem bērniem ir 225 eiro mēnesī, par katru bērnu 75 eiro.

   Ja šādu izvēli neizdara un katrs turpina saņem pabalstus atsevišķi, tad Anna saņems 100 eiro, bet Jānis 25 eiro. Kopā ģimenei tie būs 125 eiro.

   Līdz 31.12.2021.

   Anna saņem ģimenes valsts pabalstu un piemaksu par diviem bērniem, kurus audzina un par kuriem saņem pabalstu - 44,14 eiro mēnesī.

   Jānis – 11,38 eiro mēnesī.

   Kopā ģimenei: 55,52 eiro

   Jautājums

   Vai iesniegumu ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai var iesniegt tikai pēc tam, kad bērns sasniedzis 1 gada vecumu?

   Atbilde

   Neatkarīgi no tā, ka ģimenes valsts pabalstu piešķir no bērna viena gada vecuma sasniegšanas, viens no bērna vecākiem šo pabalstu var pieprasīt tūlīt pēc bērna piedzimšanas, lai vēlāk, rūpēs par bērnu, neaizmirstu to izdarīt.

   Piemēram: vienlaikus, kopā ar iesniegumu bērna kopšanas pabalsta piešķiršanai vai bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai, var iesniegt arī iesniegumu ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai.

   Pabalstu VSAA piešķirs un izmaksās no datuma, no kura ir tiesības to saņemt.

   Piemēri, kā tiek maksāts ģimenes valsts pabalsts par bērniem, kuri pēc 16 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācīties

   1.piemērs: Dace šogad pabeidza 9. klasi un turpinās mācīties vidusskolā. VSAA pabalstu izmaksās līdz 30.septembrim un šoruden, jaunā mācību gada sākumā, saņemot informāciju no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), ka Dace turpina mācīties vidusskolas 10. klasē, – turpinās izmaksāt ģimenes valsts pabalstu. Pabalstu izmaksās arī tad, ja Dace turpinās mācības profesionālās izglītības iestādē.

   2.piemērs: Edgaram ir 19 gadi. Šogad pabeidza 12. klasi. Nākamajā mācību gadā apgūs namdara profesiju profesionālās izglītības iestādē. VSAA ģimenes valsts pabalstu par Edgaru izmaksāja līdz 30.jūnijam. Jaunā mācību gada sākumā, saņemot informāciju no IZM, ka Edgars mācās profesionālās izglītības iestādē,  – VSAA piešķirs pabalstu par jūliju un augustu un turpinās to izmaksāt arī par jaunā mācību gada periodu, kamēr Edgars mācās, bet ne ilgāk kā līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai.

   3.piemērs: Jānis mācās profesionālās izglītības iestādē, apgūstot 4 gadu izglītības programmu. Šogad pabeidza 1. kursu. VSAA ģimenes valsts pabalstu par Jāni izmaksās līdz 30.septembrim. Jaunā mācību gada sākumā, saņemot informāciju no IZM, ka Jānis turpina mācīties šīs izglītības iestādes 2. kursā,  – VSAA turpinās izmaksāt ģimenes valsts pabalstu.

   Jautājums

   Vai pabalstu maksā, ja bērns studē augstskolā?

   Atbilde
   Nē, ģimenes valsts pabalstu nemaksā, ja bērns studē.

   Jautājums

   Ja bērnam, par kuru saņem ģimenes valsts pabalstu, 20.dzimšanas diena būs 15.oktobrī, par kuru periodu samaksās pabalstu?

   Atbilde
   Pabalsts oktobrī tiks izmaksāts par periodu no 1. oktobra līdz 14. oktobrim (ieskaitot), proti, par oktobra dienām, līdz 20. dzimšanas dienai. Pabalstu aprēķina proporcionāli dienu skaitam. Piemēram, ja pabalsta apmērs mēnesī ir 25 eiro, tad par 14 oktobra dienām tiks izmaksāts (25:31) x 14 = 11,20 eiro.