Ģimenēm, kuras audzina bērnus, ir tiesības saņemt:

 1. Ģimenes valsts pabalstu.

Pie ģimenes valsts pabalsta piešķir piemaksu, ja šo pabalstu saņem par diviem vai vairāk bērniem vai bērnam ir noteikta invaliditāte.

 1. Piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecumam audzināšanu.  
 2. Piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, neatkarīgi no ģimenes valsts pabalsta izmaksas.

Pabalstu un piemaksas var saņemt persona:

 • kura pati un tās bērns pastāvīgi dzīvo Latvijā (Latvijas pilsoņi, nepilsoņi, ārvalstnieki un bezvalstnieki);
 • kurai pašai un bērnam ir piešķirts personas kods.

Piešķir:

 • vienam no bērna vecākiem;
 • aizbildnim vai adoptētājam;
 • faktiskajam bērna audzinātājam (tai skaitā audžuģimenei), kurš noteikts ar bāriņtiesas lēmumu;
 • ģimenes valsts pabalstu arī pašam bērnam pēc 18 gadu vecuma, ja pirms tam viņš atradies ārpusģimenes aprūpē.

Nepiešķir:

 • ja Latvijā saņemta termiņuzturēšanās atļauja.

Ģimenes valsts pabalsta apmērs  

 • par pirmo bērnu ģimenē 11,38 euro;
 • par otro bērnu 22,76 eurodivas reizes lielāks kā par pirmo bērnu (11,38 euro x 2);
 • par trešo bērnu 34,14 euro – trīs reizes lielāks kā par pirmo bērnu (11,38 euro x 3);
 • par ceturto un nākamajiem bērniem 50,07 euro – 4,4 reizes lielāks kā par pirmo bērnu (11,38 euro x 4,4).

Nosakot pabalsta apmēru, pabalsta pieprasītāja ģimenes kopējā bērnu skaitā ieskaita visus pieprasītāja bērnus. Arī bērnus, par kuriem pabalsta izmaksa ir izbeigta, jo

 • bērns ir sasniedzis 20 gadu vecumu,
 • pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas nemācās,
 • pabalsta saņēmēja bērns ir miris.

Kopējā bērnu skaitā ieskaita arī bērnus, kurus ģimene faktiski audzina, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, kā arī adoptētos un aizbildnībā esošos bērnus.

Kopējā bērnu skaitā ieskaita, bet pabalstu nemaksā:

 • par bērnu, kurš izbraucis no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī,
 • par bērnu, kurš ievietots valsts, pašvaldības vai privātā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē un atrodas pilnā iestādes apgādībā, bet kura vecākiem nav pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības,
 • par bērnu, kura personisko interešu aizsardzībai pieņemts bāriņtiesas īpašs lēmums par pabalsta izmaksas pārtraukšanu personai, kura bērnu faktiski neaudzina.

Kopējā bērnu skaitā neieskaita un pabalstu nemaksā:

 • par bērnu, par kuru mātei un tēvam pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības,
 • par aizbildnībā esošu bērnu, par kuru pabalstu saņem sociālās rīcībspējas vecumu sasniegušie nepilngadīgie vecāki,
 • par pilngadību sasniegušu bērnu, par kuru ģimenes valsts pabalsta izmaksa ir izbeigta, ja ģimenes valsts pabalstu piešķir par bērnu, kuru ģimene faktiski audzina, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, kā arī par aizbildnībā esošu bērnu.

Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecumam audzināšanu apmērs

 • Par diviem bērniem – 10 euro mēnesī,
 • Par trim bērniem – 66 euro mēnesī,
 • Par katru nākamo bērnu – par 50 euro lielāks nekā par iepriekšējo, proti,
 • Par četriem bērniem – 116 euro mēnesī,
 • Par pieciem bērniem – 166 euro mēnesī,
 • Par sešiem bērniem – 216 euro mēnesī,
 • utt.

Piemaksas apmēru neveido un bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem ģimenes valsts pabalsts nav piešķirts un netiek izmaksāts, piemēram:

 • mirušos bērnus,
 • bērnus, par kuriem pabalstu saņem otrs vecāks vai cits saņēmējs,
 • bērnus, kas ir vecāki par 20 gadiem,
 • bērnus, kuri vēl nav sasnieguši 20 gadus, bet pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas nemācās,
 • bērnus, kuri vēl nav sasnieguši viena gada vecumu un ģimenes valsts pabalsts par viņiem nav piešķirts,
 • un citi gadījumi, kad ģimenes valsts pabalsts par pieprasītājam dzimušo bērnu nav piešķirts un netiek izmaksāts.

Ja ģimenes valsts pabalsta izmaksa par kādu bērnu tiek pārtraukta (piemēram, bērns nemācās pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas), piemaksas apmērs tiek pārrēķināts vai arī tiek pārtraukta tās izmaksa.

Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti apmērs

 • 106,72 euro mēnesī

Ģimenes valsts pabalsts

 • Pabalstu piešķir par katru ģimenē audzināmo bērnu no viņa viena gada vecuma sasniegšanas dienas līdz 15 gadu vecumam.
 • Ja bērns pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācīties vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, pabalstu turpina izmaksāt līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai, ja jaunietis nav stājies laulībā.
 • Jauni nosacījumi no 01.01.2021. Ja audzina bērnu ar invaliditāti, tad par šo bērnu ģimenes valsts pabalstu pēc bērna 15 gadu vecuma sasniegšanas turpina izmaksāt, neatkarīgi no fakta vai bērns mācās vai nemācās. Pabalstu izmaksā ne ilgāk kā līdz dienai, kad bērns ar invaliditāti sasniedz 20 gadu vecumu. Lai ieviestu un nodrošinātu jauno nosacījumu par ģimenes valsts pabalsta piešķiršanu par bērnu ar invaliditāti izpildi, paredzēts pārejas periods. Pabalsts piešķirams no 01.01.2021. un aprēķinātā pabalsta summa (starpība) izmaksājama līdz 01.04.2021.

Galvenie nosacījumi kā tiek maksāts pabalsts pēc 15 gadu vecuma:

 • Par bērniem, kuri sasnieguši 15 gadu vecumu un mācās, VSAA pabalstu izmaksā līdz 30.septembrim. Pabalsta izmaksu par vasaras mēnešiem nepārtrauc.
 • Ja jaunajā mācību gadā bērns turpina mācīties, pabalsta izmaksu turpina no 1.oktobra. Šādi izmaksas nosacījumi ir, ja bērns mācās līdz 11.klasei ieskaitot.
 • Ja bērns mācās 12.klasē, kas ir izlaiduma klase, tad pabalsta izmaksu pārtrauc ar 1.jūliju.
 • Tāpat pabalsts tiek maksāts arī par bērniem, kuri mācās profesionālās izglītības iestādēs. Absolvējošā kursa audzēkņiem pabalsta izmaksa tiek izbeigta ar 1.jūliju.
 • Ja VSAA saņem no Izglītības un zinātnes ministrijas informāciju, ka bērns vairs nemācās (piemēram, pats izstājies no skolas, atskaitīts no izglītojamo skaita), pabalsta izmaksa tiek izbeigta ar nākamā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā bērns pārtraucis mācīties.

 

Ja bērns mācās ārvalstīs, ģimenes valsts pabalsta pieprasītājam VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņu. Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam jāsatur informāciju, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laikposmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē.

Iesniedzot ārvalstīs izdotus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

 

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecumam audzināšanu

Ja ģimenes valsts pabalsts ir piešķirts un tiek izmaksāts pabalsta saņēmējam par diviem vai vairākiem bērniem, tad papildus ģimenes valsts pabalstam tiek piešķirta arī piemaksa.

Piemaksas piešķiršanai iesniegums nav jāiesniedz.

Ja ģimenē, kura kopīgi audzina kopīgi dzimušos bērnus, ģimenes valsts pabalstu vecāki saņem dalīti, piemēram,  par vienu bērnu pabalstu saņem tēvs, bet par otru māte – ģimenes valsts pabalsta apmēru tas neietekmē. Savukārt piemaksas apmēru tas ietekmē, jo piešķirot piemaksu, ņem vērā bērnu skaitu, par kuriem konkrētais saņēmējs saņem ģimenes valsts pabalstu. Piemaksas apmērs būs lielāks, ja ģimenes valsts pabalstu par visiem bērniem pieprasīs viens no vecākiem.

Tādā gadījumā VSAA jāiesniedz sekojoši iesniegumi – vienam no vecākiem par atteikšanos no ģimenes valsts pabalsta turpmākās saņemšanas, savukārt otram – iesniegums piešķir pabalstu arī par bērnu, par kuru iepriekš saņēma otrs vecāks, bet tagad no pabalsta saņemšanas ir atteicies.

Piešķirot ģimenes valsts pabalstu par visiem bērniem vienam saņēmējam, VSAA lems arī par piemaksas piešķiršanu vai apmēra pārskatīšanu.

 

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti

Piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti piešķir, ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – ārstu komisija) bērnam noteikusi invaliditāti.

Piemaksu piešķir no bērna ar invaliditāti statusa noteikšanas dienas līdz dienai, kad bērns sasniedz 18 gadu vecumu, neatkarīgi no ģimenes valsts pabalsta izmaksas.

Ja ārstu komisija bērnam ir noteikusi medicīniskās indikācijas īpašās kopšanas nepieciešamībai vai transporta izdevumu kompensēšanai, tad ir tiesības saņemt:

 • Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu
 • Pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai

***

Pabalstu un piemaksas izmaksā reizi mēnesī par kārtējo mēnesi (piemēram: maijā par maiju).

Pabalsta un piemaksu  izmaksu pārtrauc:

 • uz laiku, kamēr pabalsta saņēmējs vai bērns par kuru piešķirts pabalsts, atrodas pilnā valsts apgādībā vai ievietots valsts, pašvaldības vai privātā aprūpes institūcijā;
 • ja pabalsta saņēmējs vai bērns par kuru piešķirts pabalsts izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī.

Pabalstu un piemaksas var saņemt:

 • Pārskaitīt uz  pabalsta saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.
 • Ja pabalsts piešķirts saskaņā ar Latvijas noslēgtu starpvalstu līgumu sociālās drošības jomā vai Regulas nosacījumiem un pabalsta saņēmēja dzīvesvieta ir ES/EEZ dalībvalstī vai līgumvalstī, tad pabalsts var tikt pārskaitīts uz attiecīgās ārvalsts kredītiestādes kontu.

Jautājums
Vai iesniegumu ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai var iesniegt tikai pēc tam, kad bērns sasniedzis 1 gada vecumu?

Atbilde
Neatkarīgi no tā, ka ģimenes valsts pabalstu piešķir no bērna viena gada vecuma sasniegšanas, viens no bērna vecākiem šo pabalstu var pieprasīt tūlīt pēc bērna piedzimšanas, lai vēlāk, rūpēs par bērnu, neaizmirstu to izdarīt.

Piemēram: vienlaikus, kopā ar iesniegumu bērna kopšanas pabalsta piešķiršanai vai bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai, var iesniegt arī iesniegumu ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai.

Pabalstu VSAA piešķirs un izmaksās no datuma, no kura ir tiesības to saņemt.

Piemēri, kā tiek maksāts ģimenes valsts pabalsts par bērniem, kuri pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācīties

1.piemērs: Dace šogad pabeidza 9. klasi un turpinās mācīties vidusskolā. VSAA pabalstu izmaksās līdz 30.septembrim un šoruden, jaunā mācību gada sākumā, saņemot informāciju no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), ka Dace turpina mācīties vidusskolas 10. klasē, – turpinās izmaksāt ģimenes valsts pabalstu. Pabalstu izmaksās arī tad, ja Dace turpinās mācības profesionālās izglītības iestādē.

2.piemērs: Edgaram ir 19 gadi. Šogad pabeidza 12. klasi. Nākamajā mācību gadā apgūs namdara profesiju profesionālās izglītības iestādē. VSAA ģimenes valsts pabalstu par Edgaru izmaksāja līdz 30.jūnijam. Jaunā mācību gada sākumā, saņemot informāciju no IZM, ka Edgars mācās profesionālās izglītības iestādē,  – VSAA piešķirs pabalstu par jūliju un augustu un turpinās to izmaksāt arī par jaunā mācību gada periodu, kamēr Edgars mācās, bet ne ilgāk kā līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai.

3.piemērs: Jānis mācās profesionālās izglītības iestādē, apgūstot 4 gadu izglītības programmu. Šogad pabeidza 1. kursu. VSAA ģimenes valsts pabalstu par Jāni izmaksās līdz 30.septembrim. Jaunā mācību gada sākumā, saņemot informāciju no IZM, ka Jānis turpina mācīties šīs izglītības iestādes 2. kursā,  – VSAA turpinās izmaksāt ģimenes valsts pabalstu.

Jautājums
Vai pabalstu maksā, ja bērns studē augstskolā?

Atbilde
Nē, ģimenes valsts pabalstu nemaksā, ja bērns studē.

 

Jautājums
Ja bērnam, par kuru saņem ģimenes valsts pabalstu, 20.dzimšanas diena būs 15.oktobrī, par kuru periodu samaksās pabalstu?

Atbilde
Pabalsts oktobrī tiks izmaksāts par periodu no 1. oktobra līdz 14. oktobrim (ieskaitot), proti, par oktobra dienām, līdz 20. dzimšanas dienai. Pabalstu aprēķina proporcionāli dienu skaitam. Piemēram, ja pabalsta apmērs mēnesī ir 11,38 eiro, tad par 14 oktobra dienām tiks izmaksāts (11,38:31) x 14 = 5,14 eiro.

 • Bērna kopšanas pabalsts;
 • Vecāku pabalsts.