Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Bērna kopšanas pabalstu izmaksā vienam no bērna vecākiem, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu faktiski kopj un audzina bērnu līdz divu gadu vecumam. Ja pabalstu izmaksā par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem, par katru nākamo bērnu papildus kopšanas pabalstam piešķir piemaksu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas. Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

  Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā latvija.gov.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu;
  • ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par pabalsta piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā latvija.gov.lv , atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

  Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Pabalstu var saņemt persona:

 • kura pati un tās bērns pastāvīgi dzīvo Latvijā (Latvijas pilsoņi, nepilsoņi, ārvalstnieki un bezvalstnieki);
 • kurai pašai un bērnam ir piešķirts personas kods;
 • kura kopj bērnu līdz divu gadu vecumam.

Bērna kopšanas pabalstu piešķir:

 • vienam no vecākiem,
 • aizbildnim vai adoptētājam,
 • personai, kura faktiski audzina bērnu, tai skaitā audžuģimenei.

Pabalstu nepiešķir personai, kura:

 • Latvijā saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.

Bērna kopšanas pabalstu ir tiesības saņemt gan strādājošiem vecākiem (ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais), gan nestrādājošiem. Tas nozīmē, ka nodarbinātības fakts neierobežo un arī nerada tiesības uz bērna kopšanas pabalstu un to var saņemt gan strādājot, gan nestrādājot.

Pabalsta apmērs:

 • personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam ir 171 euro mēnesī;
 • personai, kura kopj bērnu vecumā no pusotra gada līdz 2 gadiem ir 42,69 euro mēnesī.

Ja ģimenē ir piedzimuši dvīnīši vai trīnīši, tad papildus bērna kopšanas pabalsta pamatapmēram par katra nākamā bērna kopšanu piešķir piemaksu:

 • personai, kura kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā līdz pusotram gadam – 171 euro mēnesī par katru nākamo bērnu;
 • personai, kura kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā no pusotra gada līdz 2 gadiem – 42,69 euro mēnesī par katru nākamo bērnu.

Bērna kopšanas pabalstu piešķir:

 • Ja vecāks nav sociāli apdrošinātā persona (nestrādājošs), tad pabalstu piešķir no bērna dzimšanas dienas datuma, pie nosacījuma, ka sakarā ar šī bērna piedzimšanu un kopšanu nav piešķirts maternitātes pabalsts, vecāku pabalsts vai bērna kopšanas pabalsts par to pašu laikposmu otram vecākam.
 • Ja vecāks ir sociāli apdrošinātā persona (strādājošs), tad par viena un tā paša bērna kopšanu vienlaikus piešķir vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu. Abus pabalstus vienlaikus var saņemt, ja vien sakarā ar šī bērna piedzimšanu nav piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laikposmu.

Vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu par viena un tā paša bērna kopšanu, par vienu un to pašu laika posmu piešķir vienai personai. Tādēļ vecākiem ģimenē ir jāvienojas, kurš saņem pabalstus par bērna kopšanu, jo abus pabalstus vienlaikus piešķir vienam vecākam (vienai personai).

Pabalstu izmaksā par iepriekšējo mēnesi (piemēram: maijā par aprīli)

Pabalsta izmaksu pārtrauc:

 • uz laiku, kamēr pabalsta saņēmējs vai bērns par kuru piešķirts pabalsts, atrodas pilnā valsts apgādībā vai ievietots valsts, pašvaldības vai privātā aprūpes institūcijā;
 • ja pabalsta saņēmējs vai bērns par kuru piešķirts pabalsts izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī.  

Pabalstu var saņemt:

 • Pārskaitīt uz  pabalsta saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.
 • Ja pabalsts piešķirts saskaņā ar Latvijas noslēgtu starpvalstu līgumu sociālās drošības jomā vai Regulas nosacījumiem un pabalsta saņēmēja dzīvesvieta ir ES/EEZ dalībvalstī vai līgumvalstī, tad pabalsts var tikt pārskaitīts uz attiecīgās ārvalsts kredītiestādes kontu.

Kā tiks piešķirts bērna kopšanas pabalsts, ja abi vecāku ir strādājoši?

Piemēram: Ģimenē, kurā piedzimis bērns, abi vecāku ir strādājošie. Bērna mātei ir piešķirts un izmaksāts maternitātes pabalsts par grūtniecības atvaļinājuma periodu (70 dienām pirms dzemdībām) un dzemdību atvaļinājuma periodu (56 dienām pēc dzemdībām). Vecāki ir vienojušies, ka pabalstus par bērna kopšanu saņems bērna tēvs. Vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu bērna tēvam ir tiesības pieprasīt piešķirt ar nākamo dienu, kas seko maternitātes pabalsta izmaksas beigu datumam.

 • Vecāku pabalsts;
 • Maternitātes pabalsts;
 • Piedzimšanas pabalsts;
 • Ģimenes valsts pabalsts.