Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Vecāku pabalstu izmaksā vienam no vecākiem, kas ir darba ņēmējs vai pašnodarbināts. Māte un tēvs vienojas, kurš būs pabalsta saņēmējs. Pabalsta apmērs ir atkarīgs no pabalsta pieprasītāja algas, no kuras rēķinātas sociālās apdrošināšanas iemaksas, un no izvēlētā pabalsta saņemšanas ilguma. Par bērniem, kuri dzimuši, sākot no 01.01.2023., vecāki var izvēlēties kopējo pabalsta saņemšanas periodu - 19 vai 13 mēnešus. Vecāku pabalstu veido:
• vecāku pabalsta pamatdaļa, kuru var saņemt viens no vecākiem;
• vecāku pabalsta nenododamā daļa, kuru ir tiesības saņemt katram no bērna vecākiem.
Vecāku pabalsta nenododamā daļa katram no vecākiem ir divi kalendāra mēneši, un to var izvēlēties saņemt līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu. Katram ir sava pabalsta nenododamā daļa, un to nevar izmantot otrs vecāks. Sieviete, kura nav nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā, var saņemt vecāku pabalstu, ja viņai par šo bērnu ir bijis piešķirts maternitātes pabalsts. Vecāku pabalsta apmēru iespējams prognozēt, izmantojot VSAA vecāku pabalsta kalkulatoru.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no datuma, no kura pieprasa piešķirt vecāku pabalstu.

  Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA. Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā latvija.gov.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu;
  • ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC).

  VSAA speciālistu konsultācijas videoformātā var saņemt Pededzes pagasta, Ilūkstes pilsētas, Višķu pagasta, Viļakas pilsētas, Rundāles pagasta, Vecumnieku pagasta, Rubenes pagasta, Viesītes pilsētas , Līvānu pilsētas, Ludzas pilsētas, Olaines pilsētas, Stopiņu pagasta, Drustu pagasta, Gaujienas pagasta, Smiltenes pilsētas, Variņu pagasta un Ērģemes pagasta Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) apmeklētāji.

  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par pabalsta piešķiršanu var saņemt klātienē, vai portālā latvija.gov.lv , atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

  Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Vecāku pabalstu var saņemt sociāli apdrošināta persona, kura kopj bērnu vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus, ja šī persona pabalsta piešķiršanas dienā ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais.

Vecāku pabalstu veido: 

 • vecāku pabalsts pamatdaļa, kuru var saņem viens no vecākiem.
 • vecāku pabalsta nenododamā daļa, kuru  ir tiesības saņemt katram no bērna vecākiem. Vecāku pabalsta nenododamā daļa katram no vecākiem ir divi kalendāra mēneši un to var izvēlēties saņemt līdz dienai, kad bērns sasniedz astoņu gadu vecumu. Katram ir sava pabalsta nenododamā daļa un to nevar izmantot otrs vecāks.

Vecāku pabalsta nenododamā daļa – kam piešķir, kā pieprasīt un kā izmaksā 

Tiesības saņemt vecāku pabalstu ir personām, par kurām ir veiktas vai bija jāveic obligātās iemaksas vecāku apdrošināšanai:

 • ne mazāk kā trīs mēnešus pēdējo sešu mēnešu periodā pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums (datums, no kura piešķir vecāku pabalstu) vai
 • ne mazāk kā sešus mēnešus pēdējo 24 mēnešu laikā.

Sieviete, kura nav nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā, var saņemt vecāku pabalsta pamatdaļu, ja viņai par šo bērnu ir bijis piešķirts maternitātes pabalsts:

 • kā sievietei, kura zaudējusi darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu ne agrāk kā 60 dienas pirms grūtniecības atvaļinājuma sākuma datuma,
 • kā sievietei, kura zaudējusi darba ņēmēja statusu sakarā ar uzņēmuma likvidāciju 210 dienas pirms grūtniecības atvaļinājuma sākuma datuma,
 • vai arī zaudējusi darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma (maternitātes pabalsta saņemšanas) laikā.

Vecāka pabalsta nenododamo daļu nevar saņemt sieviete, kura nav darba ņēmēja un līdz ar to nevar atrasties bērna kopšanas atvaļinājumā vai nav pašnodarbināta persona.

Ja sievietei bija noteiktas tiesības un piešķirts maternitātes pabalsts par attiecīgo bērnu, tad viņai par šo bērnu ir tiesības arī uz vecāku pabalstu, kaut arī obligātās iemaksas būs veiktas īsāku laika periodu nekā noteikts. Vecāku pabalsta nenododamo daļu, ja tā tiek pieprasīta uzreiz pēc vecāku pabalsta pamatdaļas saņemšanas, arī ir tiesības saņemt, tomēr jāatceras atšķirīgais, – lai saņemto divu mēnešu nenododamo daļu, jāatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā. Tātad, jābūt darba attiecībās un jābūt piešķirtam atvaļinājumam.

Der zināt!

Vecāku pabalstu nepiešķir par bērnu, sakarā ar kura piedzimšanu ir piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laikposmu. Proti, vienlaikus nevar saņemt maternitātes pabalstu un vecāku pabalsta pamatdaļu. Savukārt vecāku pabalsta nenododamo daļu bērna tēvs var saņemt laikā, kad bērna mātei ir piešķirts maternitātes pabalsts.

Nosakot vecāku pabalsta pamatdaļas un vecāku pabalsta nenododamās daļas apmēru ņem vērā:

 • izvēlēto kopējo periodu vecāku pabalsta saņemšanai, 
 • pabalsta pieprasītājam aprēķināto vidējo apdrošināšanas iemaksu algu.

 Bērna kopšanai par vienu un to pašu bērnu ir tiesības izvēlēties kopējo periodu vecāku pabalsta saņemšanai

 • 19 mēnešus no bērna piedzimšanas dienas, no kuriem:
 • 15 mēnešu pamatdaļa vienam no vecākiem jāizmanto līdz bērna pusotra gada vecumam. Šajā 15 mēnešu periodā ieskaita arī maternitātes pabalsta izmaksas periodu, ja saistībā ar šī bērna piedzimšanu tāds ir piešķirts;
 • divu mēnešu nenododamo daļu māte var izmantot līdz bērna astoņu gadu vecumam;
 • divu mēnešu nenododamo daļu tēvs var izmantot līdz bērna astoņu gadu vecumam.

Ja ir izdarīta šāda izvēle, tad vecāku pabalsta apmērs ir 43,75% no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

 • 13 mēnešus no bērna piedzimšanas dienas, no kuriem:
 • deviņu mēnešu pamatdaļa vienam no vecākiem jāizmanto līdz bērna viena gada vecumam. Šajā deviņu mēnešu periodā ieskaita arī maternitātes pabalsta izmaksas periodu, ja saistībā ar šī bērna piedzimšanu tāds ir piešķirts;
 • divu mēnešu nenododamo daļu māte var izmantot līdz bērna astoņu gadu vecumam;
 • divu mēnešu nenododamo daļu tēvs var izmantot līdz bērna astoņu gadu vecumam.

Ja ir izdarīta šāda izvēle, tad vecāku pabalsta apmērs ir 60% no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Lai saņemtu vecāku pabalsta nenododamo daļu, vecākiem vispirms ir jāizvēlas kopējais vecāku pabalsta saņemšanas periods, lai varētu noteikt nenododamās daļas apmēru.

Tā kā vecāku pabalsta nenododamā daļa ir vecāku pabalsta sastāvdaļa (tas ir viens pabalsts), tad izvēloties kopējo periodu vecāku pabalsta saņemšanai, tiek noteikts pabalsta apmērs gan vecāku pabalsta pamatdaļai, gan vecāku pabalsta nenododamajai daļai.

Izvēlēto vecāku pabalsta saņemšanas periodu nav tiesību mainīt, izņemot gadījumu, ja bērns, par kuru jau ir bijis piešķirts vecāku pabalsts, tiek nodots ārpusģimenes aprūpē un vecāku pabalstu pieprasa aizbildnis, audžuvecāks vai adoptētājs. Tādā gadījumā ārpusģimenes audzinātājam ir tiesības mainīt iepriekšējā pabalsta saņēmēja izvēlēto vecāku pabalsta izmaksas ilgumu.

Izmaksas perioda pagarināšana, ja bērns piedzimis priekšlaicīgi

Ja bērns ir piedzimis priekšlaicīgi pirms grūtniecības atvaļinājuma sākuma datuma, un ārsts sievietei vēl nav izsniedzis darbnespējas lapu B sakarā ar grūtniecību, tad vecāku pabalsta pamatdaļas izmaksas periodu pagarina par grūtniecības atvaļinājuma periodu.

Kalendāra dienas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina

Darba ņēmējam par 12 mēnešu periodu, kas beidzies divus mēnešus pirms mēneša, no kura tiek piešķirts pabalsts

maternitate_aprekins_2024

Pašnodarbinātajam atbilstoši faktiski veiktajām iemaksām pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas vienu ceturksni (trīs mēnešus) pirms tā ceturkšņa, kurā tiek piešķirts vecāku pabalsts.

Kalendāra dienas vidējo algu aprēķina pēc formulas:

Vd=(A1+A2+…+A12):D

Vd – kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga

A1, A2 + A12 – apdrošināšanas iemaksu algas summa

D – kalendāra dienu skaits

Ja 12 mēnešu perioda daļā, par kuru jāaprēķina vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, persona atradusies:

 • bērna kopšanas atvaļinājumā,
 • bezalgas atvaļinājumā, ko piešķir sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu,
 • bērna tēvam piešķirtajā atvaļinājumā,
 • grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā,
 • bijusi pārejoša darbnespēja,
 • saņemts dīkstāves pabalsts, dīkstāves palīdzības pabalsts vai vecāku pabalsta turpinājums,

tad, aprēķinot vidējo algu, iepriekš minēto periodu dienas tiek izslēgtas no kalendāro dienu skaita.

Ja visā 12 mēnešu periodā ienākumi nav bijuši iepriekš minēto iemeslu dēļ, vidējo algu aprēķina par 12 kalendāra mēnešiem pirms atvaļinājumu un pārejošas darbnespējas periodiem, proti, no ienākumiem, kas pirms šiem periodiem ir gūti strādājot vai veicot obligātās iemaksas kā pašnodarbinātajam.

Savukārt, ja 12 mēnešu periodā kādus mēnešus nav darba ienākumu tāpēc, ka persona nav bijusi darba ņēmēja statusā un nav veikusi obligātās iemaksas kā pašnodarbinātais vai atradusies atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, vidējo algu par šo periodu nosaka 40% apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī.

Ja sievietei, kopjot bērnu vecumā līdz trīs gadiem, piedzimst nākamais bērns, vecāku pabalsts par nākamā bērna kopšanu nedrīkst būt mazāks par vecāku pabalstu, kas piešķirts par iepriekšējo bērnu.

Vecāku pabalsta pamatdaļu izmaksā piešķirtajā apmērā, ja atrodas ar bērna kopšanu saistītā atvaļinājumā vai 50% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra, ja pabalsta saņēmējs strādā vai gūst ienākumus kā pašnodarbinātais.

Ievērībai!

Ja vecāku pabalsts ir piešķirts, tad to piešķirtajā apmērā var saņemt tikai tad, ja pabalsta saņemšanas laikā negūst ienākumus, t.sk. autoratlīdzību.

Vienīgais izņēmums ir, ja pašnodarbināta persona ir reģistrējusi Valsts ieņēmumu dienestā saimniecisko darbību, viņa ienākumi mēnesī nesasniedz minimālo algu un pašnodarbinātais pats veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Nenododamo daļu var saņemt tikai un vienīgi atrodoties ar bērna kopšanu saistītos atvaļinājumos, līdz ar to nenododamo daļu izmaksā piešķirtajā apmērā, atkarībā no izvēlētā vecāku pabalsta izmaksas perioda.

Pabalstu izmaksā par iepriekšējo mēnesi proporcionāli kalendāro dienu skaitam, par kuru pabalsts pienākas.

Pabalstu pārskaita uz pabalsta saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.

Ja pabalsts piešķirts saskaņā ar Latvijas noslēgtu starpvalstu līgumu sociālās drošības jomā vai Regulas nosacījumiem un pabalsta saņēmēja dzīvesvieta ir ES/EEZ dalībvalstī vai līgumvalstī, tad pabalsts var tikt pārskaitīts uz attiecīgās ārvalsts kredītiestādes kontu.

Vecāku pabalsta izmaksu pārtrauc uz laiku, kamēr saņem bezdarbnieka pabalstu.

Vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu par viena bērna kopšanu piešķir un izmaksā vienam vecākam (vienai personai).

 

 • Maternitātes pabalsts;
 • Bērna kopšanas pabalsts;
 • Ģimenes pabalsts;
 • Piedzimšanas pabalsts.

 

Kā aprēķina un izmaksā vecāku pabalstu

1.PIEMĒRS

 • Maternitātes pabalsts piešķirts no 2023.gada 1.decembra līdz 2024.gada 8.februārim (pirmā daļa 70 dienas) un no 2024.gada 9.februāra līdz 2024.gada 5.aprīlim (otrā daļa 56 dienas).
 • Vecāku pabalstu pieprasa piešķirt no 2024.gada 6.aprīļa.
 • Vecāku pabalsta kopējo periodu izvēlas uz 19 mēnešiem.

1.Aprēķina vidējo apdrošināšanas iemaksu algu

vidējo apdrošināšanas iemaksu algu 2024

* Ja vidējās algas aprēķina periodā kādu laiku nav bijis darba ienākumu tāpēc, ka persona nav bijusi darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, kā arī, ja persona bijusi atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, šos “tukšos” mēnešus aizstāj attiecīgi ar 40% no vidējās iemaksu algas valstī.

Piemēram, ja vecāku pabalstu pieprasa piešķirt no 2024.gada 6.aprīļa, tad mēnešos, kuros persona nebija darba attiecībās, tiks piemēroti 40% no 2022.gada vidējās iemaksu algas valstī.

2022.gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī ir 1217,54 eiro un 40% no tās ir 487,02 eiro.

Vidējo algu aprēķina: (487,02+487,02+487,02+700+950+800+700+700+690+700) / 303 = 6701,06: 303 = 22,12 eiro dienā

2. Aprēķina pabalsta apmēru

43,75% no 22,12 eiro  = 9,68 eiro dienā

3. Pabalstu izmaksā

Pabalstu izmaksā par iepriekšējo mēnesi proporcionāli kalendāro dienu skaitam, par kuru pabalsts pienākas. Piemēram, ja vecāku pabalsts piešķirts no 6.aprīļa, tad maijā tas tiks izmaksāts par periodu no 6. līdz 30.aprīlim, proti, par 25 kalendāra dienām:    9,68 x 25 dienas = 242,00 eiro

Jūnijā tiks izmaksāts vecāku pabalsts par maiju (31 kalendāra dienu) 300,08 eiro.

2.PIEMĒRS

Bērna māte pēc maternitātes pabalsta otrās daļas  saņemšanas lūdz piešķirt vecāku pabalstu. Savā iesniegumā norāda, ka vēlas saņemt vecāku pabalsta pamatdaļu un nenododamās daļas divus kalendāros mēnešus uzreiz pēc pamatdaļas saņemšanas. Izvēlētais kopējais vecāku pabalsta saņemšanas periods ir 19 mēneši, no kuriem 15 mēnešus (pamatdaļu) viņa izmantos līdz bērna pusotra gada vecumam. Tātad pabalstu aprēķinās 43,75% apmērā no vidējās iemaksu algas.

 • Bērns piedzimis 2024.gada 9.februārī.
 • Maternitātes pabalsts piešķirts no 2023.gada 1.decembra līdz 2024.gada 8.februārim.( pirmā daļa) un no 2024.gada 9.februāra līdz 2024.gada 5.aprīlim (otrā daļa).
 • Vecāku pabalstu pieprasa piešķirt no 2024.gada 6.aprīļa.

1.Aprēķina vidējo apdrošināšanas iemaksu algu

vidējo apdrošināšanas iemaksu algu 2024

(700+700+700+700+950+800+700+700+690+700) : 303 kalendāra dienām = 7340 eiro : 303 kalendāra dienām = 24,22 eiro dienā

2. Aprēķina vecāku pabalsta pamatdaļas apmēru

43,75% no 24,22 eiro = 10,60 eiro dienā

3. Pabalstu izmaksā

Pabalstu izmaksā par iepriekšējo mēnesi proporcionāli kalendāro dienu skaitam, par kurām pabalsts pienākas. Ja vecāku pabalsts piešķirts no 6.aprīļa, tad maijā tas tiks izmaksāts par periodu no 6. līdz 30.aprīlim, proti, par 25 kalendāra dienām:  10,60 eiro x 25 kalendāra dienas = 265 eiro

Jūnijā tiks izmaksāts vecāku pabalsts par maiju (31 kalendāra diena) 328,60 eiro

4. Vecāku pabalsta nenododamās daļas apmērs

Vecāku pabalsta nenododamās daļas apmērs mātei būs tāds pats kā pamatdaļas apmērs – 43,75% no viņas vidējās iemaksu algas.

Nenododamo daļu var saņemt tikai tad, ja atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā.

Nenododamās daļas apmērs: 43,75% no 24,22 eiro = 10,60 eiro dienā

5. Periods, par kuru tiks piešķirta vecāku pabalsta pamatdaļa un vecāku pabalsta nenododamā daļa

Pamatdaļa tiks piešķirta par periodu no 2024. gada 6.aprīļa līdz 2025.gada 8.maijam. Pēc pamatdaļas saņemšanas bērnam būs viens gads un trīs mēneši.

Vecāku pabalsta pamatdaļu piešķir no 2024.gada 6.aprīļa, proti, ar nākamo dienu pēc maternitātes pabalsta izmaksas beigu datuma, jo vienlaikus abus pabalstus saņemt nevar. Pamatdaļas periods ir 15 mēneši no bērna piedzimšanas dienas (no 2024.gada 9.februāra līdz 2025.gada 8.maijam). Šajā periodā iekļauj arī maternitātes pabalsta izmaksas periodu (no 2024.gada 9.februāra līdz 2024.gada 5.aprīlim), par kuru vecāku pabalstu nesaņem, bet 15 mēnešu perioda noteikšanā tas tiek ņemts vērā. 

Nenododamā daļa divi mēneši tiks piešķirti pēc pamatdaļas saņemšanas no 2025.gada 9.maija līdz 2025.gada 8.jūlijam. Pēc nenododamās daļas saņemšanas bērnam būs viens gads un pieci mēneši.

 

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

 • Jautājums:

Man ir piešķirts maternitātes pabalsts un pēc maternitātes pabalsta pieprasīšu uzreiz vecāku pabalstu. Vai vidējās algas aprēķins vecāku pabalstam būs tāds pats kā maternitātes pabalstam vai tas tiks aprēķināts no jauna?

Atbilde:

Tā kā maternitātes pabalsts un vecāku pabalsts ir divi dažādi pabalsti, tad vidējā apdrošināšanas iemaksu alga katram pabalstam tiek aprēķināta atsevišķi.

Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu maternitātes pabalsta apmēra noteikšanai aprēķina par 12 kalendāra mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā tiek piešķirts grūtniecības atvaļinājums. Pabalstu piešķir 80 % apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Vecāku pabalstam vidējo iemaksu algu aprēķinās par 12 kalendāra mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, no kura šis pabalsts tiks piešķirts. Pabalstu piešķir  60% vai 43,75% apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, atkarībā no izvēlētā pabalsta saņemšanas ilguma.

No minētā 12 mēnešu perioda tiek izslēgtas pārejošas darbnespējas dienas, bērna kopšanas atvaļinājuma dienas, kā arī grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma dienas.

 • Jautājums:

Grūtniecības atvaļinājums man sākas 2022.gada 14.decembrī.  Par kādu 12 mēnešu periodu man aprēķinās vidējo apdrošināšanas iemaksu algu maternitātes pabalsta apmēra noteikšanai?

Atbilde:

Ja grūtniecības atvaļinājums sākas 14.12.2022., tad vidējā apdrošināšanas iemaksu alga tiks aprēķināta par 12 kalendāro mēnešu periodu no 01.10.2021. līdz 30.09.2022.

 • Jautājums:

Kā tiks piešķirta vecāku pabalsta nenododamā daļa, ja ir vairāki darba devēji, bet tikai pie viena darba devēja atradīšos bērna kopšanas atvaļinājumā?

Atbilde:

Nenododamā daļa šajā gadījumā netiks piešķirta, jo periodā, par kuru tiek pieprasīta nenododamā daļa, ir jāatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā pie visiem darba devējiem.

 • Jautājums:

Kā tiks aprēķināta nenododamā daļa, ja to pieprasa uzreiz secīgi pēc vecāku pabalsta pamatdaļas? Un kā, ja pieprasa vēlāk kā atsevišķu periodu?

Atbilde:

Ja savu divu mēnešu nenododamo daļu vecāks turpina saņemt secīgi uzreiz pēc vecāku pabalsta pamatdaļas, tad nenododamās daļas vidējā iemaksu alga atsevišķi netiks pārskatīta. Pabalsta nenododamās daļas izmaksa turpināsies tādā pašā apmērā kā pamatdaļai.

Ja nenododamo daļu pieprasīs vēlāk atsevišķi, tad katram nenododamās daļas periodam, par kuru pieprasa pabalstu, vidējo iemaksu algu aprēķinās atsevišķi un aprēķina periodu noteiks no jauna.

 • Jautājums:

Vai man būs tiesības uz otra vecāka nenododamo daļu, ja bērna tēvs nestrādā, tātad nav sociāli apdrošināta persona?

Atbilde:

Mātei nav tiesību saņemt bērna tēvam pienākošos nenododamo daļu, ja tēvs nestrādā. Tēvs savu nenododamo daļu varēs izmantot līdz bērna 8 gadu vecumam ar nosacījumu, ka būs nodarbināts un būs bērna kopšanas atvaļinājumā. Ja bērna tēvs līdz bērna 8 gadu vecumam nekļūs nodarbināts, tad pabalsta otru nenododamo daļu nesaņems neviens no vecākiem.

 • Jautājums:

Vai tēvs savu nenododamo daļu var saņemt tajā pašā laikā, kad māte saņem maternitātes pabalstu?

Atbilde:

Jā, tēvs savu nenododamo daļu var saņemt arī laikā, kad māte saņem maternitātes pabalstu.

 • Jautājums:

Vai var saņemt otram vecākam paredzēto divu mēnešu nenododamo daļu, ja esmu vienīgais bērna vecāks?

Atbilde:

Jā, šajā gadījumā ir tiesības uz otram vecākam paredzēto divu kalendāro mēnešu vecāku pabalsta nenododamo daļu. Abas vecāku pabalsta nenododamās daļas, kopā četrus kalendāra mēnešus, var izmantot viens vecāks, ja bērnam nav noteikta paternitāte, otrs vecāks ir miris vai otram vecākam ir atņemtas vai pārtrauktas aizgādības tiesības, ar nosacījumu, ka šī daļa jau nebūs piešķirta un izmaksāta. 

 • Jautājums:

Ja bērns ir piedzimis 2022.gada 30.decembrī, vai arī tad vecākiem būs tiesības uz nenododamo daļu?

Atbilde:

Ja bērns ir piedzimis līdz 2022.gada 31.decembrim, tad tiesības uz vecāku pabalsta nenododamo daļu vecākiem nebūs. Jaunie nosacījumi attiecas uz vecākiem, kuru bērni ir dzimuši 2023.gada 1.janvārī vai vēlāk. Par bērniem, kuri dzimuši līdz 2022.gada 31.decembrim, vecāku pabalsts tiks piešķirts saskaņā ar likumu “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, kāds tas ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.

 • Jautājums:

Kāds ir vecāku pabalsta pamatdaļas un vecāku pabalsta nenododamās daļas apmērs, ja pabalsta saņēmējs strādā un neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā?

Atbilde:

Personai, kura neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai gūst ienākumus kā pašnodarbinātais:

 • vecāku pabalsta pamatdaļu izmaksā 50% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra;
 • vecāku pabalsta nenododamo daļu nav tiesības saņemt. 

Piemēram,

 • Annai piešķirta vecāku pabalsta pamatdaļa līdz 2024.gada 10.martam.
 • Pabalstu viņai izmaksā piešķirtajā apmērā, jo Anna atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā.
 • 2024.gada janvārī viņa noslēdz īslaicīgu darba līgumu ar citu darba devēju no 2.janvāra līdz 15.janvārim (strādā un gūst ienākumus).

Vecāku pabalstu 50% apmērā Annai izmaksās par periodu no 2.janvāra līdz 15.janvārim, proti, par periodu, kurā vecāku pabalsta saņēmējs ir guvis ienākumus kā darba ņēmējs. Ja pēc tam Anna turpinās izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu, tad vecāku pabalstu viņa saņems piešķirtajā apmērā līdz 2024.gada 10.martam.

 • Jautājums:

Cik lielā apmērā tiks izmaksāta vecāku pabalsta nenododamā daļa?

Atbilde:

Nenododamās daļas apmērs būs atkarīgs no kopējā izvēlētā vecāku pabalsta saņemšanas perioda – 60% apmērā no vidējās iemaksu algas, ja kopējais periods izvēlēts uz 13 mēnešiem, vai 43,75% apmērā, ja kopējais periods izvēlēts uz 19 mēnešiem.

 • Jautājums:

Ja vecāks atsāk strādāt un saņem vecāku pabalsta pamatdaļu 50% apmērā, vai saglabājas tiesības turpināt saņemt arī bērna kopšanas pabalstu?

Atbilde:

Ir tiesības turpināt saņemt bērna kopšanas pabalstu un vecāku pabalstu vienlaikus.

 • Jautājums:

Kā man jārīkojas, ja vēlos saņemt vecāku pabalstu, bet turpināšu strādāt? Zinu, ka vecāku pabalsta pamatdaļu strādājot varu saņemt 50% apmērā, bet nenododamo daļu strādājot saņemt nevaru, jādodas bērna kopšanas atvaļinājumā.

Atbilde:

Vispirms jāiesniedz iesniegums tikai vecāku pabalsta pamatdaļas piešķiršanai. Pieprasot šo pabalsta daļu, vienlaikus pieprasīsiet arī bērna kopšanas pabalsta piešķiršanu. Savu nenododamo daļu varēsiet pieprasīt jebkurā laikā pēc pamatdaļas saņemšanas līdz bērna 8 gadu vecumam. To varēsiet izdarīt tad, kad darba devējs Jums būs piešķīris bērna kopšanas atvaļinājumu. Iesniegumā jānorāda, ka pieprasiet piešķirt tikai vecāku pabalsta nenododamo daļu.  Iesniegums vecāku pabalsta piešķiršanai saturēs visas iespējamās izvēles. Jums jāizvēlas sev atbilstošā un jāaizpilda.

Iesniegumu visērtāk iesniegt izmantojot portālu www.latvija.lv

 • Jautājums:

Es ar bērnu dzīvoju un strādāju Latvijā. Saņemšu vecāku pabalsta pamatdaļu un savu nenododamo daļu. Bērna tēvs strādā citā ES valstī. Vai viņš varēs saņemt vecāku pabalsta nenododamo daļu? Kura valsts to viņam piešķirs un maksās?

Atbilde:

Ja bērna tēvs strādā citā ES dalībvalstī, tad viņam sakarā ar bērna piedzimšanu ir tiesības pieprasīt ģimenes pabalstus savas nodarbinātības valstī. Tas nozīmē, ka arī vecāku atvaļinājums un ar to saistītie pabalsti, tai skaitā apmaksāta vecāku pabalsta nenododamā daļa, bērna tēvam ir jāpieprasa tajā ES dalībvalstī, kurā viņš strādā.

 • Jautājums:

Vai par viena un tā paša bērna kopšanu vienlaikus viens vecāks var saņemt vecāku pabalstu un otrs vecāks bērna kopšanas pabalstu?

Atbilde:

Vecāku pabalstu piešķir un izmaksā vienlaikus ar kopšanas pabalstu vienam no vecākiem par vienu un to pašu bērnu un par vienu un to pašu laikposmu. Tāpēc vecākiem ģimenē ir jāvienojas, kurš no vecākiem saņems vecāku pabalstu un vienlaikus ar to arī bērna kopšanas pabalstu.

 • Jautājums:

Kā izmaksā vecāku pabalstu?

Atbilde:

Vecāku pabalstu (gan pamatdaļu, gan arī nenododamo daļu) izmaksā par iepriekšējo mēnesi.

Ja pabalsts ir piešķirts, piemēram, no 10.janvāra, tad par periodu no 10.janvāra līdz 31.janvārim pabalstu izmaksās februārī, proporcionāli kalendāro dienu skaitam. Attiecīgi pabalstu par februāri izmaksās martā.

 • Jautājums:

Kā aprēķina vecāku pabalstu, ja nākamais bērns sievietei piedzimis, kamēr iepriekšējais bērns, par kuru bija piešķirts vecāku pabalsts, vēl nav sasniedzis 3 gadu vecumu?

Atbilde:

Sievietei, kurai, kopjot bērnu vecumā līdz trim gadiem, piedzimst nākamais bērns, vecāku pabalsts par nākamā bērna kopšanu nedrīkst būt mazāks par vecāku pabalstu, kas piešķirts par iepriekšējo bērnu.

Piemēram: Anna saņēma vecāku pabalstu par 2022.gada 15.martā dzimušo bērnu līdz bērna pusotra gada vecumam, t.i., līdz 2023.gada 14.septembrim, ieskaitot. 2024.gada 10.janvārī, kad iepriekšējam bērnam ir  gads un 10 mēneši, piedzimst nākamais bērns. Annai ir tiesības uz vecāku pabalstu. Vecāku pabalsts par nākamā bērna kopšanu tiks aprēķināts no jauna, bet, ja no jauna aprēķinātais pabalsts būs apmēra ziņā mazāks nekā par iepriekšējā bērna kopšanu, tad pabalsts tiks piešķirts tādā pašā apmērā kā par iepriekšējo bērnu.

 • Jautājums:

Kā piešķir vecāku pabalstu, ja kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus?

Atbilde:

Vecāku pabalsta apmērs nav atkarīgs no vienās dzemdībās dzimušo bērnu skaita. Papildus pie bērna kopšanas pabalsta pamatapmēra par katra nākamā bērna kopšanu piešķir piemaksu par dvīņu vai vairāku vienās dzemdībās dzimušu bērnu kopšanu. Tātad, ja ģimenē ir piedzimuši dvīnīši, tad persona, kura kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus, papildus bērna kopšanas pabalstam saņem:

 • vecumā līdz bērna pusotram gadam – 171 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu;
 • vecumā no bērna pusotra gada līdz diviem – 42,69 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu.
 • Jautājums:

Ja vienlaikus piedzimst divi vai vairāki bērni. Vai tiesības uz nenododamo daļu būs par katru bērnu?

Atbilde:

Nē, būs tieši tāpat kā ar vecāku pabalstu, kurš ir tikai viens, neatkarīgi no dzimušo bērnu skaita. Arī vecāku pabalsta nenododamā daļa būs katram vecākam tikai viena – divi kalendārie mēneši.

 • Jautājums:

Vai vecāku pabalsta saņemšanas ilgums ir līdzvērtīgs darba devēja piešķirtā bērna kopšanas atvaļinājuma ilgumam?

Atbilde:  

Vecāku pabalsta saņemšanas ilgums ir atkarīgs no izvēlētā kopējā vecāku pabalsta saņemšanas perioda ilguma.

Ne vienmēr vecāku pabalsta saņemšanas periods sakritīs ar darba devēja piešķirto bērna kopšanas atvaļinājuma periodu. Darba likuma 156.pants paredz, ka ikvienam darbiniekam, gan bērna mātei, gan bērna tēvam, ir tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu vai adopciju.

Atvaļinājuma ilgums ir pusotrs gads un to var pieprasīt jebkurā laikā, kamēr bērns sasniedz 8 gadu vecumu.

Tomēr svarīgi atcerēties, ka vecāku pabalsta nenododamo daļu var saņemt tikai tad, ja atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā. To ir svarīgi zināt, lai, pieprasot vecāku pabalsta nenododamo daļu, vēl būtu tiesības pieprasīt darba devējam piešķirt bērna kopšanas atvaļinājumu, proti, līdz tam jau nebūtu  izmantots viss Darba likumā paredzētais bērna kopšanas atvaļinājums.

 • Jautājums:

Kurā periodā tēvs var izmantot paternitātes pabalstu?

Atbilde:  

Tēvs paternitātes pabalstu var saņemt jebkurā laikā no bērna piedzimšanas dienas līdz bērna sešu mēnešu vecumam. Vienīgais nosacījums, ka nevar vienlaicīgi saņemt paternitātes pabalstu un vecāku pabalsta nenododamo daļu, jo vienlaicīgi divos dažādos atvaļinājumos atrasties nevar.

 • Jautājums:

Vai arī no 2023.gada 1.janvāra tiks pagarināta vecāku pabalsta izmaksa priekšlaikus dzimušajiem bērniem?

Atbilde:  

Arī turpmāk priekšlaikus dzimušajiem bērniem vecāku pabalsta izmaksa tiks pagarināta par grūtniecības atvaļinājuma periodu.

 • Jautājums:

Kādā apmērā tiks izmaksāts vecāku pabalsts, ja pabalsta saņemšanas laikā veikšu autordarbu un par to tiks izmaksāta autoratlīdzība?

Atbilde:

  Ja vecāku pabalsts ir piešķirts, tad to piešķirtajā apmērā var saņemt tikai tad, ja pabalsta saņemšanas laikā negūst ienākumus, t.sk. autoratlīdzību.

  Ja kā  autoratlīdzības saņēmējs esat reģistrējis saimniecisko darbību un grāmatvedību un nodokļus aprēķiniet un maksājiet pats, tad:

 • ja ienākumi sasniedz vai pārsniedz minimālo mēneša darbu algu, tad valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) jāveic pilnā apmērā 31,07% vismaz no minimālās algas un no starpības starp faktiskajiem ienākumiem un minimālo algu (vai citas summas, kas lielāka par minimālo algu) jāveic VSAOI 10% apmērā pensiju apdrošināšanai. Šajā gadījumā vecāku pabalsts tiek izmaksāts samazinātā apmērā, t.i., 50% no piešķirtā pabalsta apmēra.
 • ja  ienākumi nesasniedz minimālo algu, tad VSAOI jāveic no faktiskajiem ienākumiem 10% apmērā tikai pensiju apdrošināšanai. Šādā gadījumā ir tiesības saņemt vecāku pabalstu pilnā apmērā.

Ja kā autoratlīdzības saņēmējs esat izvēlējies izmantot īpašo autoratlīdzības režīmu, kad autoratlīdzības izmaksātājs veic VSAOI nomaksu par autoratlīdzību, tad neatkarīgi no izmaksātā autoratlīdzības apmēra vecāku pabalsts tiks izmaksāts 50% no piešķirtā pabalsta apmēra.

 • Jautājums:

Ja mamma, kura ir saņēmusi maternitātes un vecāku pabalstu, grūtniecības vai bērna kopšanas atvaļinājuma laikā pārtrauks darba attiecības, vai tad viņa vairs nevarēs izmantot vecāku pabalsta nenododamo daļu, jo viņai nebūs iespējas atrasties bērna kopšanas atvaļinājumā?

Atbilde:

Jā, darba attiecību pārtraukšana ietekmē vecāku pabalsta nenododamās daļas saņemšanu, jo, lai to saņemtu, personai ir jāatrodas darba devēja piešķirtajā bērna kopšanas atvaļinājumā. Ja darba tiesiskās attiecības ir/tiek pārtrauktas, tas nozīmē, ka turpmākajā periodā nav iespējams atrasties bērna kopšanas atvaļinājumā. Tā kā nenododamo daļu var izmantot līdz bērna astoņu gadu vecumam, tad to varēs pieprasīt vēlāk, kad atkal pastāvēs darba attiecības un darba devējs būs piešķīris bērna kopšanas atvaļinājumu (ja tas jau sākotnēji nebūs pilnībā izmantots).

 • Jautājums:

Ja vecāku pabalsta nenododamā daļa tiek pieprasīta vienlaikus ar vecāku pabalsta pamatdaļu (t. i., jau sākotnēji tiek pieteikta secīga to izmantošana – vispirms pamatdaļa un tad nenododamā), vai mamma varēs saņemt abas vecāku pabalsta daļas, pat ja vairs nav darba attiecību?

Atbilde:

Ja iesniegumā sākotnēji vienlaikus tiek lūgts piešķirt vecāku pabalsta pamatdaļu un nenododamo daļu divus kalendāros mēnešus uzreiz pēc pamatdaļas saņemšanas, tad gadījumā, ja apstākļi ir mainījušies un periodā, par kuru piešķirta vecāku pabalsta nenododamā daļa, persona neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā (atsāk strādāt vai arī vairs nav darba attiecībās) vai gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, vecāku pabalsta nenododamā daļa netiek izmaksāta. Lai saņemtu vecāku pabalsta nenododamo daļu citā periodā, būs jāiesniedz jauns iesniegums. Vecāku pabalsta nenododamo daļu, atrodoties bērna kopšanas atvaļinājumā vai negūstot ienākumus kā pašnodarbinātajam, ir tiesības izmantot līdz bērna astoņu gadu vecumam.

 • Jautājums:

Vai uz nenododamo vecāku pabalsta daļu varētu pieteikties uzreiz pēc pamatdaļas izmantošanas, ja tā tomēr nebūtu pieteikta sākotnēji un darba attiecību statuss būtu zaudēts grūtniecības vai bērna kopšanas atvaļinājuma laikā?

Atbilde:

Vecāku pabalsta nenododamo daļu var saņemt, ja pabalsta pieprasītājs atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā. Ja uz vecāku pabalsta nenododamās daļas piešķiršanas dienu persona nav darba attiecībās un tādējādi neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, personai nebūs tiesību uz vecāku pabalsta nenododamo daļu. Līdz ar to nav pamata šādos gadījumos iesniegt iesniegumu nenododamās daļas piešķiršanai, jo neizpildās likumā noteiktais nosacījums par tiesībām uz minēto pabalstu.

 • Jautājums:

Ja abi vecāki savu nenododamo daļu izmantos vēlāk, piemēram, pēc gada, kad jau būs atsākuši strādāt, kā viņiem aprēķinās pabalsta apmēru?

Atbilde:

Ja vecāki nenododamo daļu pieprasīs vēlāk atsevišķi no pamatdaļas, tad katram nenododamās daļas periodam, par kuru pieprasa pabalstu, vidējo iemaksu algu aprēķinās atsevišķi un aprēķina periodu noteiks no jauna. Pabalsta apmērs ir atkarīgs no sākumā izvēlētā kopējā vecāku pabalsta saņemšanas ilguma – 60% apmērā no vidējās iemaksu algas, ja kopējais periods izvēlēts uz 13 mēnešiem, vai 43,75% apmērā, ja kopējais periods izvēlēts uz 19 mēnešiem.

 

 

 

Pabalsta apmēru iespējams prognozēt, izmantojot  vecāku pabalsta kalkulatoru.

Aprēķinā izmantoti VSAA pieejamie dati un Jūsu ievadītie dati, pieņemot, ka aprēķina sagatavošanas brīdī Jums ir tiesības uz vecāku pabalstu.
Aprēķinam ir informatīvs raksturs.

Šis aprēķins nav uzziņa Administratīvā procesa likuma izpratnē.

Izmantojot kalkulatoru, tiks pieprasīta autorizācija portālā latvija.gov.lv.