Kā sākas administratīvais process Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā

Administratīvais process Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā  (VSAA) visbiežāk tiek uzsākts, pamatojoties uz privātpersonas iesniegumu. VSAA amatpersonas arī pašas ir tiesīgas  uzsākt administratīvo procesu, ja konstatēti fakti vai tiesiskie apstākļi, kas ļauj pieņemt privātpersonai labvēlīgāku lēmumu vai  lai izpildītu spēkā stājušās tiesību normas.

Informācijas vākšana administratīvajā procesā

VSAA ir pienākums informēt  personu, kāda papildus informācija ir nepieciešama, lai pieņemtu tiesisku lēmumu. Privātpersonai ir tiesības pieprasīt paskaidrojumus, kāpēc ir nepieciešama pieprasītā informācija. Privātpersonai ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem un izteikt savu viedokli un neskaidrību gadījumā saņemt piemērojamo tiesību normu skaidrojumu.

Cik ilgā laikā tiks pieņemts lēmums

  • Lēmums par pensijām jāpieņem viena mēneša laikā no  dienas, kad saņemts personas iesniegums, visi nepieciešamie dokumenti un informācija.
  • Lēmumi par pabalstiem jāpieņem 10 darba dienu laikā no  dienas, kad saņemts personas iesniegums, visi nepieciešamie dokumenti un informācija.
  • Ja lēmuma pieņemšanai ir nepieciešams savākt papildus informāciju vai veikt papildus pārbaudes, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts uz četriem mēnešiem, informējot par to personu. Ja ir objektīvi iemesli, VSAA direktoram ir tiesības ar motivētu lēmumu vēl pagarināt lēmuma izdošanas termiņu līdz  vienam gadam. Ja ir nepieciešams saņemt informāciju no ārvalstu sociālās drošības iestādēm, VSAA direktoram ir tiesības ar motivētu lēmumu pagarināt lēmuma izdošanas termiņu līdz 3 gadiem.

Lēmuma izpilde

VSAA lēmuma tekstā tiek iekļauta informācija par to, kā lēmums tiks izpildīts. Paskaidrojumus par  lēmumu un tā izpildi var saņemt arī VSAA nodaļās.

Kā rīkoties, ja VSAA nodaļas pieņemtais lēmums neapmierina

Ja VSAA nodaļas amatpersonas  lēmums neapmierina, personai ir tiesības to apstrīdēt VSAA direktoram.

Lai pieņemtā lēmuma darbība tiktu apturēta tā apstrīdēšanas laikā, piemēram, netiktu uzsākti ieturējumi no VSAA maksājumiem,  tas jānorāda savā iesniegumā. Lēmumu par lēmuma darbības apturēšanu pieņems VSAA direktors.

VSAA direktors pieņems  lēmumu atcelt  nodaļas amatpersonas lēmumu, ja tiks konstatēts, ka tas nav tiesisks vai atstās lēmumu negrozītu, ja tas būs tiesisks.

VSAA direktora lēmumu  var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc personas dzīvesvietas adreses (Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē vai Valmierā).