Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pabalstu piešķir vienam no adoptētājiem pēc tam, kad stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu. Pabalstu izmaksā par katru bērnu, kas pirms adopcijas atradies ārpusģimenes aprūpē (institūcijā, aizbildnībā, audžuģimenē) un nav sasniedzis 18 gadu vecumu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu. Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

  Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā www.latvija.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

  Ja VSAA rīcībā nebūs informācijas par adopcijas apstiprināšanu, tad pieprasītājam klātienē jebkurā VSAA nodaļā jāuzrāda tiesas spriedums vai jāiesniedz tā apliecināta kopija, vai arī jānosūta apliecināta sprieduma kopija VSAA Zemgales nodaļai pa pastu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par pabalsta piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā www.latvija.lv , atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

  Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Pabalstu var saņemt adoptētājs:

 • kurš pats un tā adoptētais bērns pastāvīgi dzīvo Latvijā (Latvijas pilsoņi, nepilsoņi, ārvalstnieki un bezvalstnieki);
 • kuram un tā adoptētam bērnam ir piešķirts personas kods;

Pabalstu piešķir par katru adoptēto bērnu vienam no bērna vecākiem, kurš adoptējis un audzina bērnu:

 • kas pirms adopcijas atradies ārpusģimenes aprūpē (institūcijā, aizbildnībā, audžuģimenē);
 • kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu.

Pabalstu nepiešķir:

 • ja adoptē otra laulātā bērnu;
 • adoptētājiem, kuri dzīvošanai Latvijā ir  saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.

Pabalsta apmērs ir :

 • par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 107,50 euro mēnesī
 • no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 129 euro mēnesī

Pabalstu piešķir no dienas, kad ir stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu (bet ne vairāk kā par iepriekšējiem 6 mēnešiem, skaitot no pabalsta pieprasīšanas dienas).

Pabalstu, no tā piešķiršanas dienas izmaksā līdz adoptētā bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai.

Pabalsta izmaksu pārtrauc:

 • uz laiku, kamēr pabalsta saņēmējs vai bērns par kuru piešķirts pabalsts, atrodas pilnā valsts apgādībā vai ievietots valsts, pašvaldības vai privātā aprūpes institūcijā;
 • ja pabalsta saņēmējs vai bērns par kuru piešķirts pabalsts izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī;
 • ja bērns nodots aizbildnībā.

Pabalstu izmaksā reizi mēnesī par kārtējo mēnesi (piemēram: maijā par maiju).

Pabalstu var saņemt:

 • ieskaitīt pabalsta saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Jautājums
Vai pieprasot adopcijas pabalstu ir jāuzrāda tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu?

Atbilde
Ja VSAA rīcībā nav informācijas par adopcijas apstiprināšanu, tad pieprasītājam jāuzrāda tiesas spriedums, vai jāiesniedz apliecināta tā kopija klātienē jebkurā VSAA nodaļā, vai arī jānosūta apliecināta sprieduma kopija VSAA pa pastu.

Gadījumos, kad pabalsta pieprasītāja rīcībā nav tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu un arī VSAA rīcībā nav šādas informācijas, vecākam ir jāvēršas bāriņtiesā vai tiesā, kura apstiprinājusi  adopciju.

Bērna adopcijas pabalstu izmaksā vienlaikus ar citiem pabalstiem, kas adoptētājam piešķirti par bērna audzināšanu un kopšanu.

Pēc adopcijas apstiprināšanas adoptētais bērns iegūst laulībā dzimuša bērna tiesisko stāvokli kā personiskajās, tā mantiskajās attiecībās. Tādejādi adoptētājām ir tiesības arī uz visiem pārējiem regulāri izmaksājamajiem pabalstiem, kas tiek piešķirti personai, kura bērnu faktiski audzina un kopj:

 • Maternitātes pabalsts;
 • Vecāku pabalsts;
 • Bērna kopšanas pabalsts;
 • Ģimenes valsts pabalsts un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta.

Ja audzina bērnu ar īpašām vajadzībām:

 • Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai;
 • Bērna invalīda kopšanas pabalsts;
 • Valsts atbalsts ar celiakiju slimam bērnam.