Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
3
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

No 2020. gada 1. janvāra pensiju 2. līmeņa dalībniekam, kurš vēl nav pieprasījis vecuma pensiju, ir tiesības izvēlēties, kā tiks izmantots uzkrātais fondētās pensijas kapitāls gadījumā, ja viņš nomirst pirms vecuma pensijas piešķiršanas. Uzkrāto kapitālu pensiju 2. līmeņa dalībnieks var novēlēt, izvēloties vienu no trim variantiem: • ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā; • pievienot norādītās personas pensiju 2.līmeņa kapitālam; • nodot mantošanai Civillikumā noteiktajā kārtībā. Pēc personas iesnieguma saņemšanas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) nodrošina izvēles reģistrēšanu sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā un paziņojuma par veikto izvēli nosūtīšanu uz personas oficiālo elektronisko adresi vai portālā www.latvija.lv. Izvēli 2. līmeņa dalībnieks var mainīt neierobežotu reižu skaitu, iesniedzot jaunu iesniegumu VSAA.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā www.latvija.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu, ja ir izdarīta izvēle:
  - ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā;
  - atstāt mantojumā Civillikuma noteiktajā kārtībā.

  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Paziņojumu par izvēles reģistrēšanu persona var saņemt:
  - oficiālajā elektroniskajā adresē, ja tā būs aktivizēta
  - klātienē;
  - portālā www.latvija.lv.

Jautājums: Kur es varu apskatīties savu esošo izvēli?

Atbilde: Savu esošo izvēli ir iespējams apskatīties  e-Iesniegums par uzkrātā VFP kapitāla izmantošanu nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas.

Jautājums: Ja izdarīšu izvēli savu pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu nodot mantošanā Civillikumā noteiktajā kārtībā vai pievienot kādas citas personas pensiju 2.līmenim, vai mans nepilngadīgais bērns saņems apgādnieka zaudējuma pensiju?

Atbilde: Bērns saņems apgādnieka zaudējuma pensiju, kuru aprēķinās ņemot vērā tikai pensiju 1.līmeņa uzkrājumu.

Jautājums: Ja cilvēks ir izvēlējies Civillikumu vai norādīto personu savam kapitālam, tomēr nodzīvo līdz vecuma pensijai un nomirst pēc dažiem gadiem, kad jau saņem vecuma pensiju, kur paliek viņam neizmaksātais pensiju 2.līmeņa uzkrājums?

Atbilde: Pēc vecuma pensijas piešķiršanas šī iepriekš reģistrētā izvēle vairs nav spēkā. Valsts piešķirto vecuma pensiju mantot nevar. Bet ja cilvēks sava pensiju 2.līmeņa uzkrājuma izmantošanai ir noslēdzis mūža pensijas apdrošināšanas līgumu un ir norādīts labuma guvējs, tad nāves gadījumā izmaksu turpinās saņemt labuma guvējs atbilstoši noslēgtajam līgumam.

Jautājums: Esmu izdienas pensijas saņēmējs. Līdz vecuma pensijas saņemšanai vēl ir 3 gadi. Vai izdienas pensionārs arī drīkst savu pensiju 2.līmeni novēlēt?

Atbilde: Jā, iesniegumu drīkst iesniegt visi pensiju 2.līmeņa dalībnieki, kuri nav vēl pieprasījuši vecuma pensiju.

Jautājums: Ja vīrs novēlēs man savu pensijas 2.līmeņa uzkrājumu, vai es tad skaitīšos mantiniece pilnā izpratnē un, vai piekrītot saņemt šo pensijas uzkrājumu, es pārņemšu arī viņa parādsaistības? Vai arī uz šo uzkrājumu piedziņu vērst nedrīkst?

Atbilde: Ja mirušai pensiju 2.līmeņa dalībnieks vai persona, kas saņems viņa atstāto pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu, nebūs atmaksājusi VSAA pakalpojumu pārmaksu, tad VSAA šo parādu ieturēs no atstātā kapitāla (ja parādā ir mirušais) vai pienākošās kapitāla daļas (ja parādā ir norādītā persona vai mantinieks). Pārējās mantojuma atstājēja parādsaistības jau attieksies uz kopējo mantojuma masu un par to segšanu ir jāinteresējas pie zvērināta notāra.

Jautājums: Vai uzkrāto pensiju 2.līmeņa kapitālu savas nāves gadījumā varu pievienot personai, kura jau saņem pensiju?

Atbilde: Vecuma pensijas saņēmēji var mantot tikai saskaņā ar Civillikumu.

Jautājums: Vēlos savas nāves gadījumā pensiju 2.līmeņa uzkrājumu novēlēt abiem saviem bērniem. Vai ir pieejama iesnieguma forma, kurā es varu norādīt abus savus bērnus?

Atbilde: Ja savu pensiju 2.līmeņa uzkrājumu vēlas atstāt vairākām personām, tad jāizvēlas mantošana Civillikuma kārtībā. Kā norādīto personu var norādīt tikai vienu personu.

Jautājums: Kur var norādīt konkrētu personu, kura mantos? Izdarīju šo izvēli, bet neatradu kur norādīt konkrētu mantinieku.

Atbilde: Izvēloties pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu atstāt mantojumā Civillikuma noteiktajā kārtībā, konkrētas personas nav jānorāda, jo mantinieki tiks noteikti saskaņā ar Civillikumu. Ja vēlaties novēlēt pensiju 2.līmeņa uzkrājumu konkrētai personai, tad Jums ir jāsastāda testaments vai mantojuma līgums. Detalizētāk par mantošanas kārtību varat konsultēties pie kāda no zvērinātiem notāriem – https://www.latvijasnotars.lv/notaries_map .

Jautājums: Vai var tikai vienu reizi izvēlēties, kas jādara ar pensiju 2.līmeņa kapitālu nāves gadījumā? Vai varēs mainīt cilvēku, kura 2.līmenim tiks pievienots šis kapitāls?

Atbilde: Savu izvēli var mainīt neierobežotu reižu skaitu. VSAA ņems vērā pēdējo reģistrēto izvēli.

Jautājums: Kā notiks mantošana, ja būs šāda situācija: vīrs pievienos savu pensijas 2.līmeņa kapitālu sievas pensijas kapitālam, sieva būs izvēlējusies mantošanu Civillikumā noteiktajā kārtībā, bet ir tikai viens mantinieks, dēls? Ja vīrs ar sievu vienlaicīgi nomirs, vai dēlam pienāksies viss kopējais 2.līmeņa kapitāls vai tikai sievas?

Atbilde: Ja abi ir miruši vienlaicīgi, tad dēls saņems abu mirušo pensiju 2.līmeņa uzkrājumu Civillikuma noteiktajā kārtībā.

Jautājums: Ja tuvākie mantinieki manā nāves gadījumā ir mani vecāki pensionāri, vai viņi saņems manu uzkrājumu naudā?

Atbilde: Mantošanai Civillikuma noteiktajā kārtībā nodoto pensiju 2.līmeņa kapitālu vecāki, kas ir jau pensionāri, varēs saņemt, piesakot savas mantojuma tiesības pie zvērināta notāra.

Jautājums: Kā saprast: „Izdarot šo izvēli, ir jāņem vērā, ka tad, ja mirušā pensiju 2.līmeņa dalībnieka miršanas fakta reģistrēšanas dienā VSAA norādītā persona nebūs pensiju 2.līmeņa dalībnieks, kapitāls tiks mantots Civillikuma noteiktajā kārtībā.”

Atbilde: Norādītajai personai ir jābūt pensiju 2.līmeņa dalībniekam. Ja norādītā persona vēl nebūs (piemēram ir 14 gadus veca) vai vairs nebūs (pieprasījusi vecuma pensiju vai mirusi) pensiju 2.līmeņa dalībnieks, VSAA nebūs iespējas mirušā uzkrāto kapitālu pievienot norādītās personas pensiju 2.līmeņa kapitālam, un mirušā uzkrātais kapitāls tiks nodots mantošanai Civillikumā noteiktajā kārtībā.

Jautājums: Ko darīt cilvēkam, kurš savu kustību ierobežojuma dēļ pats nevar tikt uz VSAA, lai uzrakstītu šo iesniegumu, un internetbankas nav?

Atbilde: Cita persona Jūsu iesniegumu var iesniegt klātienē, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvaru rīkoties jūsu vietā, vai iesniegt elektronisku iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un kam pievienota notariāli apliecināta pilnvara.

Jautājums: Mēs ar sievu esam pensiju 2.līmeņa dalībnieki, pēc dažiem gadiem būsim pensionāri. Sieva pieprasīs pensiju gadu vēlāk par mani. Izdarīju izvēli par sava kapitāla pievienošanu sievas pensiju 2.līmenim manas nāves gadījumā. Vai sieva var izdarīt tādu pašu izvēli?

Atbilde: Kamēr sieva nav vēl pieprasījusi vecuma pensiju, viņa var iesniegt iesniegumu un norādīt Jūs kā personu, kuras pensiju 2.līmenim pievienot jūsu pensijas 2.līmeņa uzkrājumu.

Jautājums: Oktobrī sasniedzu pensijas vecumu, taču patlaban turpinu strādāt. Man ir arī pensiju 2.līmeņa uzkrājums 6500 eiro. Varēju pagaidām neizvēlēties, kā ar šo uzkrājumu rīkoties, jo kamēr strādāju, tikmēr pensiju fondā tiek ieguldīti līdzekļi. Redzēju, ka no jaunā gada ir izmaiņas, kā man tagad jārīkojas? Vai varu pēc jaunās sistēmas novēlēt uzkrājumu savai meitai? Vai arī tagad uz mani attiecas noteikums, ka jāizdara izvēle, neskatoties uz to, ka turpinu strādāt?

Atbilde: Ja vecuma pensija jau ir pieprasīta, tad jums pašam ir tiesības izmantot savu pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu un Jūs nevarat veikt izvēli, ko ar šo kapitālu darīt jūsu nāves gadījumā.

Jautājums: Mana sieva aizgāja pensijā no 57 gadu vecumā kā politiski represētā. Vai varu viņai novēlēt savu pensijas 2.līmeņa uzkrājumu? Vai tai jābūt personai, kura vēl nav sasniegusi pensijas vecumu?

Atbilde: Jūs varat savu pensiju 2.līmeņa kapitālu nodot mantošanā Civillikuma noteiktajā kārtībā.

 • Mirušā pensiju 2. līmeņa dalībnieka pensijas kapitāla saņemšana
 • Pensiju 2. līmeņa dalībnieka konta izraksts