Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Valsts sociālo pabalstu izmaksā Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, kam ir noteikta invaliditāte Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanas dēļ. Pabalstu izmaksā arī mirušā avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei, pārdzīvojušam laulātajam, vecākiem un mazbērniem, ja viņi ir bijuši mirušā apgādībā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no invaliditātes noteikšanas dienas vai ČAES dalībnieka nāves dienas.

  Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

  Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • elektroniski - izmantojot oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • pa pastu.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.

  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

  Ja pabalstu apgādnieka zaudējuma gadījumā pieprasa mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenes locekļi, jāuzrāda:
  • P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Aroda un radiācijas medicīnas centra izsniegts atzinums, ka dalībnieka nāves cēlonis ir slimība, kurai noteikta cēloņsakarība ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanu,
  • mazbērnam, laulātajam vai vecākiem - tiesas spriedums par apgādības fakta konstatāciju.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par pabalsta piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā www.latvija.lv, atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

  Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā vai piegādā pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietā.

Tiesības saņemt valsts sociālo pabalstu ir:

 • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, sākot ar invaliditātes noteikšanas dienu, ja invaliditāte ir saistīta ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu;
 • mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka  ģimenei, sākot ar ČAES dalībnieka nāves dienu, ja dalībnieka nāves cēlonis ir saistīts ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu.

Par ČAES dalībnieka ģimenes locekļiem uzskatāmi:

 • bērni, kas nav vecāki par 18 gadiem,
 • bērni vecumā no 18 līdz 24 gadiem, ja tie mācās vidējās vai augstākās mācību iestādes dienas nodaļā,
 • laulātais, vecāki un mazbērni, ja viņi ir bijuši mirušā apgādībā.

Pabalstu var saņemt tikai viens no ģimenes locekļiem.

Pabalsta apmērs:

 • no 2021.gada 1.janvāra 109 eiro mēnesī;
 • no 2023.gada 1.jūlija 125 eiro mēnesī;
 • no 2024.gada 1.janvāra 137 eiro mēnesī.

Pabalsta apmēru pārskata katru gadu 1.janvārī.

 • Ja bērns pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas mācās ārvalstī, tad, lai saņemtu pabalstu, VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņa.

Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam jāsatur informāciju, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laikposmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē).

Iesniedzot ārvalstīs izdotus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

Valsts sociālo pabalstu var saņemt:

 • ieskaitot pabalsta saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā,
 • ar piegādi atlīdzības saņēmēja dzīvesvietā, kas noteikta par maksu – 2,39 euro
 • Kaitējuma atlīdzība  Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībniekiem vai viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgiem ģimenes locekļiem.