Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Bezdarbnieka pabalstu izmaksā personai, kura ir zaudējusi darbu un ir ieguvusi bezdarbnieka statusu. Pabalstu var saņemt ne ilgāk kā 8 mēnešus. Pabalsta apmērs ir atkarīgs no personas apdrošināšanas stāža un iemaksu algas. Bezdarbnieka pabalsta apmēru iespējams prognozēt, izmantojot VSAA bezdarbnieka pabalsta kalkulatoru.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Svarīgi zināt!
  Lai tiktu piešķirts bezdarbnieka pabalsts, vispirms jāpiesakās bezdarbnieka statusam.
  Bezdarbnieka statusu iegūst, iesniedzot Nodarbinātības valsts aģentūrai adresētu iesniegumu par tā piešķiršanu. Pēc tam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai jāiesniedz iesniegums par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu.
  Aizpildot iesniegumu bezdarbnieka statusa piešķiršanai NVA CV un vakanču portālā, vienlaicīgi iespējams pieteikties pabalstam.
  Lai nekavētos pabalsta piešķiršana un izmaksa, abus iesniegumus atbilstošā secībā jāiesniedz vienā dienā.

  VSAA adresētu iesniegumu var iesniegt arī:
  • portālā latvija.gov.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros

  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

  Pieprasot pabalstu, jāuzrāda dokumentu oriģināli, kas apliecina apdrošināšanas (darba) stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim un tam pielīdzinātos periodus, ja šādas informācijas jau nav VSAA rīcībā.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par pabalsta piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā latvija.gov.lv e-pakalpojumā "VSAA informācija un pakalpojumi" - "Pieteiktie pakalpojumi", atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

  Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu ir bezdarbniekam, kuram:

 • Nodarbinātības valsts aģentūra piešķīrusi bezdarbnieka statusu;
 • kopējais apdrošināšanas stāžs ir ne mazāks par vienu gadu;
 • ir veiktas vai bija jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam Latvijas Republikā ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.

Ievērībai!

Ja bezdarbnieka pabalsts ir piešķirts, tad to var saņemt tikai tad, ja tā saņemšanas laikā negūst ienākumus , t.sk. autoratlīdzību.

Vienīgais izņēmums ir, ja pašnodarbināta persona ir reģistrējusi Valsts ieņēmumu dienestā saimniecisko darbību, viņa ienākumi mēnesī nesasniedz minimālo algu un pašnodarbinātais pats veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. 

Par bezdarbnieka statusu vairāk Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarbnieka-statusa-iegusana

 

Neatkarīgi no iemaksu veikšanas fakta, tiesības uz pabalstu ir arī bezdarbniekam, kurš:

 • atguvis darbspējas pēc invaliditātes,
 • kopis bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam.

Tādā gadījumā VSAA pabalstu piešķir, ja tā pieprasītājs viena mēneša laikā pēc darbspēju atgūšanas vai bērna ar invaliditāti 18 gadu vecuma sasniegšanas, būs reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā un ieguvis bezdarbnieka statusu.

Nosakot bezdarbnieka pabalsta apmēru, ņem vērā pieprasītājam aprēķināto vidējo apdrošināšanas iemaksu algu un kopējo apdrošināšanas stāžu.

Kalendāra dienas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina par 12 mēnešu periodu, kas beidzies divus mēnešus pirms mēneša, kurā iegūts bezdarbnieka statuss:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

-

-

Mēnesis, kurā iegūts bezdarbnieka statuss

Kalendāra dienas vidējo algu aprēķina pēc formulas:

Vd = (

A1 + A2 +..+A10

× X2) : Dd

X1

Vd – kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;
A1, A2 .. A10 – apdrošināšanas iemaksu algas summa;
X1  aprēķinā iekļauto mēnešu skaits, neieskaitot tos divus mēnešus, kuros bijusi viszemākā un visaugstākā apdrošināšanas iemaksu alga;
X2  aprēķinā iekļauto mēnešu skaits (faktiskais mēnešu skaits, kuros persona bijusi apdrošināta bezdarba gadījumam);
Dd – kalendāra dienu skaits.

Aprēķinā neiekļauj tos divus mēnešus, kuros bijusi viszemākā un visaugstākā apdrošināšanas iemaksu alga.

Ja 12 mēnešu periodā, par kuru jāaprēķina vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, persona atradusies:

 • bērna kopšanas atvaļinājumā;
 • bezalgas atvaļinājumā, kas piešķirts saistībā ar nepieciešamību kopt bērnu (attiecas uz adoptētājiem, aizbildņiem, audžuvecākiem u.c. personām, kuras bērnu faktiski kopj un audzina) vai
 • grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā

un obligātās iemaksas šajā periodā darba devējam nebija jāveic, tad vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina no darba ienākumiem, kas tika gūti pirms atvaļinājumiem, kas bija piešķirti saistībā ar bērna gaidībām un kopšanu. Tas nozīmē, ka šādos gadījumos vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, „atkāpjoties” līdz darba devēja pēdējai reģistrētajai iemaksu algai.

Šādi vidējo algu aprēķina arī gadījumos, ja visā 12 mēnešu periodā persona ir bijusi nestrādājošs maternitātes vai vecāku pabalsta saņēmējs, proti, pēc darba attiecību pārtraukšanas turpinājusi saņemt piešķirto maternitātes vai vecāku pabalstu.

Ja 12 mēnešu perioda daļā, par kuru jāaprēķina vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, ir bijis piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums, bezalgas atvaļinājums, ko piešķir sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu vai grūtniecības un dzemdību atvaļinājums, tad minētās dienas izslēdz no kalendāro dienu skaita.

Ja 12 mēnešu periodā, par kuru jāaprēķina vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, darba devējs personai izmaksājis piemaksu vai prēmiju laikā, kad persona atradusies:

 • bērna kopšanas atvaļinājumā;
 • bezalgas atvaļinājumā, kas piešķirts saistībā ar nepieciešamību kopt bērnu;
 • grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā;
 • vai personai bijusi pārejoša darba nespēja un par visu kalendāra mēnesi ir piešķirts un izmaksāts slimības pabalsts,

tad minēto kalendāra mēnesi neiekļauj vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķinā.

Pabalsta apmēru nosaka, ņemot vērā kopējo apdrošināšanas stāžu:

Apdrošināšanas stāžs

Pabalsta apmērs no vidējās iemaksu algas

no 1 līdz 9 gadiem ieskaitot

50%

no 10 līdz 19 gadiem ieskaitot

55 %

no 20 līdz 29 gadiem ieskaitot

60 %

30 gadi un vairāk

65 %

Ja pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas bezdarbnieks:

 • kopis bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņēmis bērna kopšanas pabalstu;
 • atguvis darbspējas pēc invaliditātes;
 • kopis bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam,

tad piešķirto bezdarbnieka pabalstu nosaka 60% apmērā no valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta divkārša apmēra.

Ja pabalsts piešķirts:

• līdz 30.06.2023. – 60% no 218 eiro;
• no 01.07.2023. līdz 31.12.2023
60% no 250 eiro;
• no 01.01.2024.
 60% no 274 eiro.

Sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru pārskatīta katru gadu

 

 Bezdarbnieka pabalstu izmaksā ne ilgāk par 8 mēnešiem šādā apmērā:

 • pirmos divus mēnešus – piešķirtajā apmērā;
 • trešajā un ceturtajā mēnesī – 75 % no piešķirtā pabalsta apmēra;
 • piektajā un sestajā mēnesī – 50 % no piešķirtā pabalsta apmēra;
 • septītajā un astotajā mēnesī – 45 % no piešķirtā pabalsta apmēra.

Ja darba tiesiskās attiecības pārtrauktas pēc darba devēja iniciatīvas vai saskaņā ar abpusēju vienošanos, pabalstu piešķir no dienas, kad VSAA saņēmusi iesniegumu bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai. Bezdarbnieka pabalsta izmaksa tiek uzsākta nākamajā mēnesī.

Ja darba attiecības pārtrauktas uz paša uzteikuma pamata vai sakarā ar pārkāpumu, tad bezdarbnieka pabalstu piešķir no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ne agrāk kā divus mēnešus pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas. Tas nozīmē, ka bezdarbnieka pabalsts tiks piešķirts divus mēnešus vēlāk un pirmo bezdarbnieka pabalstu varēs saņemt tikai trešajā mēnesī.

Bezdarbnieka pabalstu izmaksā par iepriekšējā mēneša bezdarba periodu.

Izmaksājamā pabalsta apmērs ir atkarīgs no  dienu skaita mēnesī, par kuru pabalsts tiek maksāts.

Pabalstu pārskaita uz  pabalsta saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.

Ja pabalsts piešķirts saskaņā ar Latvijas noslēgtu starpvalstu līgumu sociālās drošības jomā vai Regulas nosacījumiem un pabalsta saņēmēja dzīvesvieta ir ES/EEZ dalībvalstī vai līgumvalstī, tad pabalsts var tikt pārskaitīts uz attiecīgās ārvalsts kredītiestādes kontu.

 • Bezdarbnieka pabalsta izmaksu aptur uz laiku, kamēr tiek saņemts slimības vai maternitātes pabalsts.
 • Vienlaicīgi nevar saņemt vecāku pabalstu un bezdarbnieka pabalstu. Vecāku pabalsta izmaksu pārtrauc uz laiku, kamēr tiek saņemts bezdarbnieka pabalsts.
 • Tāpat vienlaicīgi nevar saņemt atlīdzību par darbspēju zaudējumu vai atlīdzību par apgādnieka zaudējumu un bezdarbnieka pabalstu. Atlīdzības izmaksu pārtrauc uz laiku, kamēr tiek saņemts bezdarbnieka pabalsts.
 • Arī izdienas pensijas izmaksu pārtrauc laikā, kad izdienas pensijas saņēmējs saņem bezdarbnieka pabalstu.

Praktisks piemērs, kā aprēķina bezdarbnieka pabalstu

 

Bezdarbnieka statuss iegūts 2023.gada aprīlī

 

1.Aprēķina vidējo apdrošināšanas iemaksu algu

1.Aprēķina vidējo apdrošināšanas iemaksu algu

Vidējo algu aprēķina: ((700+700+650+700+800+700+700+690+700+700) /10) x 12 / 365 = 23,15 eiro dienā

2. Aprēķina pabalsta apmēru

Pabalsta dienas apmēru aprēķina, ņemot vērā apdrošināšanas stāžu:

Pabalsta dienas apmēru aprēķina, ņemot vērā apdrošināšanas stāžu:

Piemēram, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir 15 gadi, tad pabalsta apmērs būs: 23,15 × 0,55 = 12,73 eiro dienā

3. Pabalstu izmaksā 8 mēnešus:

 • pirmos divus mēnešus12,73 eiro vienā kalendāra dienā (piešķirtajā apmērā);
 • trešajā un ceturtajā mēnesī9,55 eiro vienā kalendāra dienā (75 % no 12,73 eiro);
 • piektajā un sestajā mēnesī6,37 eiro vienā kalendāra dienā (50 % no 12,73 eiro);
 • septītajā un astotajā mēnesī – 5,73 eiro vienā kalendāra dienā (45 % no 12,73 eiro).

Izmaksājamā pabalsta apmērs ir atkarīgs no dienu skaita mēnesī, par kuru pabalsts tiek maksāts. Bezdarbnieka pabalstu izmaksā par iepriekšējā mēneša bezdarba periodu.

Veicot pabalsta izmaksu atbilstoši noteiktajam izmaksas sadalījumam, pabalsta apmērs tiek reizināts ar bezdarba perioda dienu skaitu, par kurām pabalsts izmaksājams.

Piemēram, ja bezdarbnieka pabalsts piešķirts no 1.aprīļa, tad maijā izmaksās pabalstu par iepriekšējā mēneša bezdarba periodu no 1. līdz 30.aprīlim 12,73 x 30 = 381,90 eiro

***

Kā aprēķinās bezdarbnieka pabalstu, ja 12 mēnešu periodā, par kuru jāaprēķina vidējā alga, astoņus mēnešus persona atradusies bērna kopšanas atvaļinājumā, bet turpmākos četrus mēnešus saņēmusi darba algu, jo bija atsākusi strādāt pēc bērna kopšanas atvaļinājuma?

Ja 12 mēnešu periodā, par kuru jāaprēķina vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, persona atradusies bērna kopšanas atvaļinājumā, bet turpmākos četrus mēnešus saņēmusi darba algu, jo bija atsākusi strādāt pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, tad vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķinās no darba algas par četriem mēnešiem, kad persona atsākusi strādāt. Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas periodā neieskaitīs periodu, kad persona atradusies bērna kopšanas atvaļinājumā. No šiem četriem mēnešiem aprēķinā neiekļaus tos divus mēnešus, kuros bijusi viszemākā un visaugstākā apdrošināšanas iemaksu alga.

Piemērs aprakstītajai situācijai

Piemērs aprakstītajai situācijai

A – alga;

    BKA – bērna kopšanas atvaļinājums

Vidējo algu aprēķina: ((A+A+A+A/2) x 4): strādātā perioda kalendāra dienu skaits

***

Kā aprēķinās bezdarbnieka pabalstu, ja visā 12 mēnešu periodā vai tā daļā persona atradusies ar bērna dzimšanu un kopšanu saistītajos atvaļinājumos?

Ja 12 mēnešu periodā, par kuru jāaprēķina vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, persona visā 12 mēnešu periodā vai tikai tā daļā atradusies ar bērna dzimšanu un kopšanu saistītajos atvaļinājumos, tad vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķinās, atkāpjoties līdz darba devēja pēdējai reģistrētajai iemaksu algai un nosakot jaunu nepārtrauktu 12 mēnešu periodu. Aprēķinā neiekļaus tos divus mēnešus, kuros bijusi viszemākā un visaugstākā apdrošināšanas iemaksu alga.

Piemērs aprakstītajai situācijai

Piemērs aprakstītajai situācijai 2

A – alga;

BKA – bērna kopšanas atvaļinājums

***

Kā aprēķinās bezdarbnieka pabalstu, ja 12 mēnešu periodā, par kuru jāaprēķina vidējā alga, ir bijis piešķirts un izmaksāts slimības pabalsts par visu mēnesi un darba devējs vienlaikus šajā mēnesī izmaksājis prēmiju par iepriekšējiem darba rezultātiem?

Ja par visu kalendāra mēnesi ir bijis piešķirts un izmaksāts slimības pabalsts un darba devējs saskaņā ar darba koplīgumu vai darba līgumu vienlaikus ir izmaksājis piemaksu vai prēmiju par darba izpildi pirms pārejošas darbnespējas, vai cita veida pabalstu vai atlīdzību, kas nav tieši saistīta ar darba izpildi, tad šo mēnesi izslēdz no vidējās algas aprēķina. Tas nozīmē, ka slimības pabalsta saņemšanas laikā izmaksātā prēmija neietekmē bezdarbnieka pabalsta apmēru.

***

Vai bezdarbnieka pabalsta aprēķinā iekļauj mēnesi, kurā personai izmaksāta prēmija laikā, kad tā atradusies bērna kopšanas atvaļinājumā?

Ja 12 mēnešu periodā, par kuru jāaprēķina vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, ir bijis piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums, bezalgas atvaļinājums, ko piešķir sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, vai grūtniecības un dzemdību atvaļinājums un darba devējs ir izmaksājis piemaksu vai prēmiju, kas nav tieši saistīta ar darba izpildi, tad šo mēnesi izslēdz no vidējās algas aprēķina. Ar bērna dzimšanu vai kopšanu saistīto atvaļinājumu laikā izmaksātā prēmija neietekmē bezdarbnieka pabalsta apmēru.

Zināšanai !

Par periodu, kamēr persona kopj bērnu un saņem vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu līdz bērna pusotra gada vecumam, sociālās apdrošināšanas iemaksas par personu veic valsts, apdrošinot arī bezdarba gadījumam.

***

Vai no bezdarbnieka pabalsta var atteikties?

Bezdarbnieka pabalsta izmaksu izbeidz, ja persona atsakās no bezdarbnieka pabalsta. Atkārtoti tiesības uz bezdarbnieka pabalstu personai tiek izvērtētas tikai pēc jauna bezdarbnieka statusa iegūšanas.

***

Kā tiek izmaksāts bezdarbnieka pabalsts, ja atbrīvojas no darba abpusēji vienojoties un, ja atbrīvojas pēc paša vēlēšanās?

Ja darba tiesiskās attiecības pārtrauktas pēc darba devēja iniciatīvas vai saskaņā ar abpusēju vienošanos, tad, piemēram, ja pabalsts piešķirts no 14.marta, tad aprīlī izmaksās pabalstu par bezdarba periodu no 14.līdz 31.martam. Pabalstu par aprīli izmaksās maijā.

Ja darba attiecības pārtrauktas uz paša uzteikuma pamata, tad, piemēram, ja  bezdarbnieka statuss iegūts 14.martā, pabalstu  piešķirs np 14.maija. Pabalstu par bezdarba periodu no 14. līdz 31.maijam izmaksās jūnijā.

Pabalsts tiek piešķirts abos gadījumos un aprēķina kārtībā abos gadījumos ir vienāda. Bet ja cilvēks no darba atbrīvojies uz paša vēlēšanos, tad bezdarbnieka pabalstu varēs sākt saņemt divus mēnešus vēlāk, nekā gadījumā, ja darba attiecību pārtraukšana ir bijusi abpusēja vienošanās ar darba devēju.

 

Pabalsta apmēru iespējams prognozēt, izmantojot bezdarbnieka pabalsta kalkulatoru.

Aprēķins balstīts uz VSAA pieejamajiem datiem un Jūsu ievadītajiem datiem, pieņemot, ka iegūts bezdarbnieka statuss Nodarbinātības valsts aģentūrā.
Aprēķinam ir informatīvs raksturs.

Izmantojot kalkulatoru, tiks pieprasīta autorizācija portālā latvija.gov.lv.