Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Apgādnieka zaudējuma pensiju izmaksā mirušās sociāli apdrošinātās personas ģimenes locekļiem. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad apgādnieka nāves cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība. Apgādnieka zaudējuma pensiju var saņemt mirušā bērni neatkarīgi no tā, vai ir bijuši mirušā apgādībā. Mirušā brāļi, māsas un mazbērni šo pensiju var saņemt tikai tad, ja viņi ir bijuši mirušā apgādībā. Personas, kuras ir darba attiecībās un saņem pensiju, no kuras jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), var prasīt, lai VSAA, izmaksājot to, ietur 23 procentus 20 procentu vietā. IIN likmes maiņu var veikt taksācijas gada laikā. IIN likmes maiņu ir lietderīgi veikt, ja paredzams, ka iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, būs jāpiemaksā iztrūkstošā nodokļa summa. Ja persona iesniedz rakstveida iesniegumu, tad VSAA taksācijas gada laikā var ieturēt ienākuma nodokli ar 23 procentu likmi no pensijas Tas nozīmē, ka, ņemot vērā personas iesniegumu „Iesniegums iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes maiņai personām, kuras saņem VSAA pakalpojumus”, VSAA piemēros nodokļa ieturējuma likmi 23 procentu apmērā no pensijas arī tad, ja pensijas apmērs nepārsniedz 1667 eiro. Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pensija jāpieprasa no apgādnieka nāves dienas. Ja iesniegums ir iesniegts vēlāk, tiesības uz pensiju ir ne agrāk kā 6 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas.

  Lai pieprasītu pensiju, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā www.latvija.gov.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

  Kopā ar pensijas pieprasījumu jāuzrāda miršanas apliecība vai bērna/u dzimšanas apliecība, ja šie dokumenti izdoti ārvalstu iestādē un dati nav reģistrēti Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā, kā arī mirušās personas apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti:
  • darba grāmatiņa,
  • kolhoznieka darba grāmatiņa,
  • darba līgums un dokumenti par tā izpildi, kuros ir norāde par attiecīgā darba perioda pabeigšanu,
  • karaklausības apliecība,
  • mācības apliecinošs dokuments (apliecība, attestāts, diploms, mācību iestādes izziņa), Latvijas valsts arhīvu vai citu valsts arhīvu izziņas u.c dokumenti, kas pierāda apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim.

  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par pensijas piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā www.latvija.gov.lv , atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

  Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā vai piegādā pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietā, vai izmaksā ar līgumvalsts kompetentās iestādes starpniecību.

Tiesības saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju, ja mirušais ir bijis sociāli apdrošinātā persona, ir Latvijā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgts līgums sociālās drosības jomā dzīvojošajiem, kā arī no 2023.gada 17.jūnija trešajās valstīs dzīvojošajiem:

1) mirušā bērniem neatkarīgi no tā, vai viņi ir bijuši mirušā apgādībā:

 • bērniem, kas ir jaunāki par 18 gadiem;
 • bērniem neatkarīgi no vecuma, ja viņi kļuvuši par invalīdiem pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.

2) darba nespējīgajiem ģimenes locekļiem, kas bijuši mirušā apgādībā:

 • brāļiem, māsām, mazbērniem, kas ir jaunāki par 18 gadiem, ja viņiem nav darbspējīgu vecāku;
 • brāļiem, māsām, mazbērniem, neatkarīgi no vecuma, ja viņi kļuvuši par invalīdiem pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas un ja viņiem nav darbspējīgu vecāku.

Tiesības uz šo pensiju pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas ir apgādājamajiem, ja tie mācās vai studē vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs, koledžās vai augstskolās pilna laika klātienē, izņemot laiku, kad studijas ir pārtrauktas, un nav vecāki par 24 gadiem.

Informāciju par apgādājamā mācībām vispārizglītojošā, profesionālajā izglītības iestādē vai augstakolā Latvijā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas VSAA saņem no Izglītības ministrijas, taču VSAA var pieprasīt apgādājamajam izziņu par mācībām iesniegt personīgi.

Ja apgādājamais mācās ārvalstīs, tad ir jāiesniedz izglītības iestādes izziņa, kurai ir jābūt izsniegtai ne agrāk kā dienā, kad uzsāktas mācības izglītības iestādē, un tajā jābūt norādītai šādai informācijai par mācībām:

 • mācību gads un kurss;
 • programmas ilgums un beigu datums;
 • norāde par mācībām pilna laika klātienē, ja persona ir augstskolas vai koledžas students.

Apgādnieka zaudējuma pensiju piešķir no apgādnieka miršanas dienas, ja dokumenti iesniegti sešu mēnešu laikā pēc apgādnieka nāves.

Pensiju piešķir saskaņā ar likumu Par valsts pensijām.

Apgādnieka zaudējuma pensiju aprēķina, ņemot vērā apgādnieka iespējamo vecuma pensiju:

 • vienam apgādājamam – 50% no pensijas;
 • diviem apgādājamiem – 75% no pensijas;
 • trim un vairāk apgādājamiem – 90% no pensijas.

Pensijas apmērs katram bērnam nedrīkst būt mazāks par Ministru kabineta noteikto minimālo apmēru.

Apgādnieka zaudējuma pensijas minimālais apmērs no 2024.gada 1.janvāra katram bērnam:

 • līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) – 171 eiro (līdz 2023.gada 31.decembrim - 157 eiro)
 • no septiņu gadu vecuma  – 206 eiro (līdz 2023.gada 31.decembrim – 188 eiro)

Ja apgādājamie dzīvo dažādās ģimenēs, tad katra no tām saņem sev pienākošos pensijas daļu, kas izdalīta no kopējā pensijas apmēra.

2023.gada 1.oktobrī pārskatāmas vecuma, invaliditātes, izdienas, apgādnieka zaudējuma pensijas un apdrošināšanas atlīdzības, kuras piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 2023.gada 30.septembrim un kuru apmērs nepārsniedz 609 eiro, bet pensijas un apdrošināšanas atlīdzības, kuru apmērs pārsniedz 609 eiro, pārskata tikai tās daļas apmēru – 609 eiro.

2023.gada 1.oktobrī pārskatāmām apgādnieka zaudējuma pensijām piemēro indeksu 1,0640.

Pensiju pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā vai piegādā pensijas saņēmēja dzīvesvietā. Pensijas piegādi  dzīvesvietā  nodrošina VAS Latvijas pasts par  maksu – 2,39 euro, ko VSAA ietur no izmaksājmās pensijas.

No apgādnieka zaudējuma pensijas ietur ienākuma nodokli saskaņā ar likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 3.panta trešās daļas 14.punktu, 8.panta trešās daļas 10.punktu, 12.panta 5.daļu, 13.pantu.

Ja pensijas saņēmējs izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, Latvijas Republikā piešķirto pensiju var turpināt pārskaitīt uz personas kontu Latvijā vai uz personas ārvalsts bankas vai kredītiestādes kontu, kurā var ieskaitīt maksājumu euro valūtā  (ja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu vai Latvijas Republikas noslēgtajos starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi). Šo procesu nosaka 2009.gada 22.decembra Ministru Kabineta noteikumi Nr.542 „Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs”

Pirms izbraukšanas nepieciešams vērsties VSAA nodaļā, kur:

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
 • jāiesniedz pieprasījums par pensijas izmaksas turpināšanu, norādot adresi ārvalstī un kredītiestādes kontu.

Ja persona, jau ir izbraukusi uz pastāvīgu dzīvesvietu ārvalstī un vēlas, lai Latvijā piešķirtā pensija tiktu izmaksāta turpmāk, tad iepriekš minētais pieprasījums jānosūta pa pastu vai jāiesniedz ar pilnvarotās personas starpniecību, tam pievienojot klāt ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas sagatavotu notariālu apliecinājumu, ka gan pensijas saņēmējs, gan apgādājamais (ja apgādājamais jau nesaņem pensiju pats) ir dzīvi.  Pieprasījumu pensijas izmaksas turpināšanai pensijas saņēmējs un apgādājamais var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz VSAA e-adresi vai e-pastu, parakstītu ar Latvijas drošo elektronisko parakstu (eParaksts, eParaksts mobile). Šādā gadījumā notariālais apliecinājums, ka pensijas saņēmējs un apgādājamais  ir dzīvi, nav jāpievieno.

Lai nodrošinātu pensijas izmaksu arī turpmāk, tad minētie dokumenti gan par saņēmēju, gan par apgādājamo VSAA ir jāiesniedz katru gadu periodā no 1.oktobra līdz 15.decembrim.

Mani bērni saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, bet ja vasaras mēnešos mans bērns strādās, vai viņš saņems pensiju?

Apgādnieka zaudējuma pensiju var saņemt vienlaicīgi ar darbā gūtajiem ienākumiem. Pensiju līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai maksā bez papildus nosacījumiem. Personām, kuras vecākas par 18 gadiem, ir tiesības saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju, ja tās mācās vidējās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs vai studē augstskolā pilna laika klātienē un nav vecākas par 24 gadiem. Strādājoša persona nezaudē tiesības saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju.

 • Pensiju 2.līmenī uzkrātā kapitāla izmantošana
 • Pensiju 2.līmeņa kapitāla novēlēšana
 • Vecuma pensija
 • Apdrošināšanas atlīdzība