Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Elektroniskie dokumenti

Vecākiem

Pensijas

Strādājošajiem

Dzīvošana, nodarbinātība, pabalstu saņemšana ES un citās valstīs

Elektroniskie dokumenti

Ja tiek pieprasīta ierobežotas pieejamības informācija, VSAA rīkojas saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 11. panta ceturto daļu, kura paredz, ka ierobežotas pieejamības informācija (tai skaitā fizisko personu dati) jāpieprasa rakstveidā, norādot pieprasītāja vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu (juridiskai personai – nosaukumu, juridisko adresi), pieprasījuma pamatojumu un izmantošanas mērķi. Uz pieprasījuma jābūt pieprasītāja parakstam. Ja šādu pieprasījumu nav iespējams elektroniski droši parakstīt, tas jāiesniedz papīra formātā.
Savukārt (saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma 3. panta pirmo daļu) prasība pēc dokumenta rakstveida formas attiecībā uz elektronisko dokumentu ir izpildīta, ja elektroniskajam dokumentam ir elektroniskais paraksts un elektroniskais dokuments atbilst citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām: tam ir visi nepieciešamie elektroniskā dokumenta rekvizīti. Līdz ar to, ja ierobežotas informācijas pieprasījums ir noformēts atbilstoši minētajām prasībām, aģentūrai nav pamata tādu dokumentu nepieņemt.

Elektronisks dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts, proti, tāds paraksts, kas ir apliecināts ar kvalificētu sertifikātu un nodrošina parakstītāja personas identifikāciju, kā to paredz Elektronisko dokumentu likums.

Latvijā šādu sertifikātu izsniedz VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

Elektroniskajam dokumentam, ko sastādījusi fiziska persona un tas tiek iesniegts valsts vai pašvaldības iestādē, ir jābūt šādiem rekvizītiem:

elektroniskā dokumenta parakstītāja vārds, uzvārds, personas kods, elektroniskā pasta adrese (vai vairākas) vai cita adrese, uz kuru vēlas saņemt atbildi;
elektroniskā dokumenta adresāts - pilns iestādes nosaukums;
elektroniskā dokumenta izstrādāšanas vietas nosaukums;
drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs. [MK noteikumi nr.473, 28.06.2005.]

Visu informāciju par šo jautājumu var iegūt pakalpojuma sniedzēja mājas lapā https://www.eparaksts.lv/lv/

Vecākiem

Mammai, kas ģimenes valsts pabalstu saņem par diviem bērniem, piemaksa pie pabalsta tiks piešķirta par diviem bērniem 10 euro apmērā, tētim piemaksa netiks piešķirta, jo viņš pabalstu saņem tikai par vienu bērnu.
Savukārt, ja viens no vecākiem no pabalsta atteiksies un pabalstu par visiem trīs bērniem pieprasīs otrs vecāks, piemaksa tiks piešķirta par trīs bērniem 66 euro mēnesī.
Tātad ģimenei finansiāli izdevīgāk būtu, ja pabalstu par visiem trīs bērniem saņemtu viens no vecākiem.

Kā rīkoties? VSAA jāiesniedz sekojoši iesniegumi – vienam no vecākiem iesniegums par atteikšanos no ģimenes valsts pabalsta turpmākās saņemšanas, savukārt otram – iesniegums piešķirt pabalstu arī par bērnu, par kuru iepriekš saņēma otrs vecāks, bet tagad ir atteicies.

Pēc tam VSAA lems arī par piemaksas piešķiršanu 66 euro apmērā.

Iesniegumu iesniegt nav nepieciešams, piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta tiks piešķirta automātiski un izmaksāta tajā pašā kontā, uz kuru tiek pārskaitīts ģimenes valsts pabalsts.

Lai mainītu konta numuru, Jums jāizpilda iesniegums personas datu vai izmaksas adreses maiņai, kuru varat iesniegt jebkurā VSAA nodaļā vai valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centrā.

Var aizpildīto iesniegumu personas datu vai izmaksas adreses maiņai sūtīt pa pastu, vēlams pēc savas deklarētās dzīvesvietas adreses.

Ja Jums ir internetbanka, tad, izmantojot portālu www.latvija.lv, ir iespējams iesniegt E-iesniegumu iestādei. Šeit var autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu. Lai iesniegtu iesniegumu iestādei, var aizpildīt E-pakalpojuma izpildes formu - brīvā formā. Var arī uzrakstīto iesniegumu (brīvā formā vai aizpildīto iesnieguma veidlapu, kas pieejama VSAA mājas lapā) pievienot E- iesniegumam iestādei un nosūtīt VSAA. Tas ir visātrākais un visērtākais veids, kā iesniegt iesniegumu VSAA.

Ja Jums ir drošs elektroniskais paraksts, tad iesniegumu varat sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi – edoc@vsaa.gov.lv
Iesniegums personas datu vai izmaksas adreses maiņai
Kontaktinformācija – VSAA nodaļu adrese, tālruņa numurs, klientu pieņemšanas laiks u.c. informācija, kā arī valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija.

Nosakot pabalsta apmēru par katru bērnu ģimenē, pabalsta pieprasītāja ģimenes kopējā bērnu skaitā ieskaita visus pieprasītāja bērnus – arī tos, par kuriem pabalsta izmaksa ir izbeigta, bērnam sasniedzot 20 gadu vecumu.
Jūs ģimenes valsts pabalstu saņemat par ceturto un piekto bērnu ģimenē. Pabalsta apmērs ir 50,07 eiro + 50,07 eiro = 100,14 eiro mēnesī.
Ja Jūs saņemat ģimenes valsts pabalstu par diviem bērniem, tad tiks piešķirta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par diviem bērniem – 10 eiro mēnesī.

Ģimenes valsts pabalstu piešķir par katru ģimenē audzināmo bērnu no viena gada vecuma, taču ne ilgāk kā līdz dienai, kad viņš sasniedz 20 gadu vecumu vai stājas laulībā.

Tas attiecas arī uz dvīnīšiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniņiem. Kurš no dvīņiem vai trīnīšiem ir pirmais, kurš otrais un kurš trešais bērns ģimenē, to nosaka pēc dzimšanas reģistrā ievadītajiem datiem, reģistrējot bērna dzimšanas faktu dzimtsarakstu nodaļā. Šī informācija ir atspoguļota arī izsniegtajā dzimšanas apliecībā, kurā norādīts ne tikai dzimšanas gads, diena un mēnesis, bet arī dzimšanas laiks.

Piemēram: Ģimene ir sagaidījusi trīnīšus. Šie bērni ir pirmdzimtie. Tātad ģimenes valsts pabalsts tiks piešķirts par katru ģimenē audzināmo bērnu - par pirmo 11,38 eiro mēnesī, par otro bērnu ģimenē būs 22,76 eiro mēnesī, bet par trešo bērnu - 34,14 eiro mēnesī.

Kopējā ģimenes valsts pabalsta summa būs 68,28 eiro mēnesī.

Ģimenes valsts pabalsta par trim bērniem saņēmējam tiks piešķirta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par trim bērniem – 66 eiro mēnesī.

Ja ģimenē, kurā ir piedzimuši dvīnīši vai trīnīši, šie bērni nav pirmdzimtie, t.i., ģimenē jau ir bērni, tad bērnu skaitu ģimenē nosaka, ņemot vērā visus bērnus.

Piemēram: Ģimenē ir divi bērni. Vienam 7 gadi, otram 3 gadi. Piedzimst dvīnīši. Tātad - trešais un ceturtais bērns ģimenē.

Kopējais ģimenes valsts pabalsta apmērs par četriem bērniem būs 118,35 eiro mēnesī: par pirmo bērnu ģimenē 11,38 eiro, par otro bērnu 22,76 eiro, par trešo bērnu 34,14 eiro,par ceturto bērnu 50,07 eiro.

Gimenes valsts pabalsta par četriem bērniem saņēmējam tiks piešķirta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par četriem bērniem – 116 eiro mēnesī, jo par katru nākamo bērnu piemaksas apmērs ir par 50 eiro mēnesī lielāks nekā par iepriekšējo kopjamo bērnu skaitu ģimenē.

Pirmā pabalsta vai pensijas izmaksas datums var atšķirties no lēmumā norādītā, jo, lai nodrošinātu iespējami ātrāk pakalpojuma izmaksu, pirmo reizi pakalpojuma summas izmaksai tiek nosūtītas pirmajā iespējamā izmaksas datumā. Lēmumā norādītais izmaksas datums būs Jūsu turpmākais regulārais pabalsta izmaksas datums. Saņemot lēmumu par pabalsta piešķiršanu, varat precizēt neskaidros jautājumus, rakstot uz konsultacijas@vsaa.gov.lv vai, zvanot uz savu nodaļu.

Vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu izmaksā par iepriekšējo kalendāro mēnesi. Piemēram, ja pabalsti piešķirti no 15.maija, pirmā pabalstu izmaksa tiks veikta jūnijā par maija dienām. Attiecīgi pabalsti par jūniju tiks izmaksāti jūlijā, bet ne vēlāk par lēmumā norādīto izmaksas datumu.

Apgādnieka zaudējuma pensiju var saņemt vienlaicīgi ar darbā gūtajiem ienākumiem. Pensiju līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai maksā bez papildus nosacījumiem. Personām, kuras vecākas par 18 gadiem, ir tiesības saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju, ja tās mācās vidējās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs vai studē augstskolā pilna laika klātienē un nav vecākas par 24 gadiem. Strādājoša persona nezaudē tiesības saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju.

Klientiem, kuri VSAA izmaksātās pensijas un pabalstus saņēma AS „PNB Banka”

Jā. Ja Jums jau ir konts AS „Citadele banka” tad AS „PNB Banka” kontā palikusī nauda 22.augustā tiks automātiski pārskaitīta uz Jūsu AS „Citadele banka” kontu.

Ja Jums nav konta AS „Citadele banka”, tad tas tiks atvērts automātiski. Lai saņemtu kontā palikušo pensiju un citus līdzekļus (garantēto atlīdzību) no 22.augusta jādodas uz sarakstā norādītājām AS „PNB Banka” filiālēm, līdzi ņemot pasi vai ID karti. Tur saņemsiet sava konta numuru AS „Citadele banka” un piekļuvi internetbankai. Jūsu līdzekļi uzreiz tiks ieskaitīti Jūsu AS „Citadele banka” kontā. Bankas norēķinu karti, ar kuru varēsiet gan norēķināties, gan izņemt skaidru naudu bankomātā, 2-5 darba dienu laikā saņemsiet pa pastu.

Nē, nav obligāti. Jums ir brīva izvēle, kuras bankas kontā turpmāk saņemt pensiju vai pabalstu, ko izmaksā VSAA. Tas var būt tas pats AS „Citadele banka” konts, bet tik pat labi tas varbūt citas bankas konts.

Turpat AS „PNB Banka” varēsiet uzrakstīt un atstāt iesniegumu, kas adresēts VSAA, norādot, uz kuras bankas kontu turpmāk vēlaties saņemt pensiju vai pabalstu no VSAA.

Vispirms jebkurā bankā Jūsu pēc izvēles jāatver jauns konts. Pēc tam jāiesniedz VSAA iesniegums, norādot jauno kontu. Pēc šī iesnieguma saņemšanas VSAA turpmākos maksājumus pārskaitīs jaunajā kontā. Jūs varat izvēlēties atvērt kontu arī Pasta norēķinu sistēmā (PNS) vai pieprasīt pensiju izmaksāt, piegādājot to dzīvesvietā.

Ir jānoformē jauns konts jebkurā bankā vai Pasta norēķina sistēmā un pēc tam jāiesniedz VSAA iesniegums pensijas ieskaitīšanai šajā kontā.

Arī šajā gadījumā jāiesniedz VSAA iesniegums, kurā jānorāda, ka vēlaties pensiju saņemt savas dzīvesvietas adresē. Uz Latvijas Pastu nav jādodas. VSAA brīdina, ka šis ir maksas pakalpojums un šādas izvēles gadījumā var mainīties izmaksas datums.

Tiklīdz izveseļosieties, atveriet kontu jebkurā bankā un vērsieties VSAA ar iesniegumu. Visu pensiju, kas Jums pienākas, Jūs saņemsiet. Aizturētās augusta pensijas, kuru saņemšanas termiņš ir pēc mēneša 15.datuma, VSAA pārskaitīs nekavējoties pēc informācijas saņemšanas par jauno kontu. Jūsu kontā pensija nonāks ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā.

Pensijas

Ja par periodu pēc invaliditātes pensijas (I vai II grupas invaliditātes gadījumā) piešķiršanas vai pārrēķināšanas ir veiktas vai bija jāveic apdrošināšanas iemaksas, piešķirtā pensija, pamatojoties uz tās saņēmēja pieprasījumu, pārrēķināma, bet ne biežāk kā reizi gadā (likuma "Par valsts pensijām" 24.panta pirmā daļa).

Invaliditātes pensiju sakarā ar apdrošināšanas iemaksu papildināšanu pārrēķina ar tā mēneša pirmo dienu, kurā pensionārs pieprasījis pārrēķināt pensiju, ja iesniegumu viņš iesniedzis līdz 15.datumam ieskaitot. Ar nākamā mēneša pirmo dienu tad, ja iesniegums iesniegts pēc 15.datuma.

Strādājošiem vecuma pensijas saņēmējiem ir tiesības veikt pensijas pārrēķinu sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu pēc pensijas piešķiršanas vai pārrēķināšanas, pamatojoties uz tās saņēmēja iesniegumu, bet ne biežāk kā reizi gadā.

Tas nozīmē, ka pirmo pensijas pārrēķinu var veikt pēc pensijas saņēmēja izvēles - beidzoties darba attiecībām, vai arī jebkurā citā laika periodā. Tikai jāņem vērā, ka nākamo pārrēķinu var veikt (iesniegt iesniegumu) precīzi pēc 12 mēnešiem no pēdējā veiktā pārrēķina, neatkarīgi no nostrādāto mēnešu skaita. (Likuma "Par valsts pensijām" 24.panta pirmā un otrā daļa).

Vecuma pensiju pārrēķina ar tā mēneša pirmo dienu, kurā pensionārs pieprasījis pārrēķināt pensiju, ja iesniegumu viņš iesniedzis līdz 15.datumam ieskaitot. Ar nākamā mēneša pirmo dienu tad, ja iesniegums iesniegts pēc 15.datuma. (Likuma "Par valsts pensijām" 25.panta otrās daļas 1.apakšpunkts).

Personām, kurām invaliditātes pensijas vietā piešķir vecuma pensiju un līdz vecuma pensijas piešķiršanas dienai pie invaliditātes pensijas bija noteikta piemaksa par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, no vecuma pensijas piešķiršanas dienas uz invaliditātes laiku piešķir attiecīgo piemaksu (likuma "Par valsts pensijām" Pārejas noteikumu 41.1 punkts).

Nestrādājošiem priekšlaicīgi piešķirto pensiju līdz īstā pensijas vecuma sasniegšanai izmaksā 50% apmērā. Savukārt darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un tiem, kas piedalās algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, šo pensiju neizmaksā līdz īstā pensijas vecuma sasniegšanai (likuma "Par valsts pensijām" 32.panta 12.daļa).

Jāņem vērā, ka, piešķirot vecuma pensiju priekšlaicīgi, zūd tiesības izvēlēties saņemt bezdarbnieka pabalstu, ja tiek zaudēts darbs, un tiesības izvēlēties saņemt invaliditātes pensiju, ja tiek iegūta invaliditāte.

Šo jautājumu intervijā portālam Nra.lv skaidro VSAA Pensiju metodiskās vadības daļas vadītāja Baiba Felsberga.

Uz šiem un citiem jautājumiem intervijā portālam Nra.lv atbild VSAA Pensiju metodiskās vadības daļas vadītāja Baiba Felsberga.

Strādājošajiem

Informāciju par Jums izsniegtajām elektroniskajām darbnespējas lapām varat noskaidrot:

Iesniegumu pabalsta piešķiršanai iespējams iesniegt kādā no sekojošiem veidiem:

  • sūtot uz e-pastu edoc@vsaa.gov.lv, ja Jums ir drošs elektroniskais paraksts;

Plašāku informāciju par prasībām ar drošu elektronisku parakstu parakstītiem elektroniskajiem dokumentiem varat iegūt pakalpojuma sniedzēja mājas lapā https://www.eparaksts.lv/lv

  • nosūtot pa pastu deklarētās dzīvesvietas VSAA nodaļai;
  • klātienē jebkurā VSAA nodaļā vai valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā .

Slimības un maternitātes pabalsti tiek piešķirti, ja ir noslēgta darbnespējas lapa B un VSAA saņemts personas iesniegums.

Ja ir izsniegta elektroniskā darbnespējas lapa B, visērtāk iesniegumu būs iesniegt, izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu "E-iesniegums VSAA pakalpojumiem".

Lai uzsāktu pakalpojumu, lūdzu, spiediet šeit: https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP172/Apraksts, autentifikācijai izmantojiet vienu no piedāvātajiem veidiem, piemēram, internetbanku.

Pēc autentificēšanās no iesniegumu saraksta izvēlieties vajadzīgo iesnieguma formu, aizpildiet visus nepieciešamos laukus un nosūtiet VSAA.

Nereti kredītiestādes vai AS “Latvijas pasts”, izpildot zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumus, arī personas kontā ieskaitītos Valsts sociālās aģentūras (VSAA) pakalpojumus, uz kuriem nevar vērst piedziņu, novirza parādsaistību izpildei. Lai novērstu pārpratumus, parādniekam, kā to paredz Civilprocesa likuma 552.panta pirmā daļa, pašam ir jāsadarbojas ar zvērinātu tiesu izpildītāju, sniedzot informāciju par savu mantisko stāvokli un darbavietu, vienlaikus informējot par VSAA izmaksātajām summām, uz kurām nevar vērst piedziņu.

Ir vairāki VSAA pakalpojumi, uz kuriem nevar vērst parāda piedziņu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 596.pantu zvērināts tiesu izpildītājs (ZTI) nevar vērst piedziņu uz apbedīšanas pabalstu, vienreizēju pabalstu mirušā laulātajam, uz valsts sociālajiem pabalstiem (ģimenes valsts pabalsts, bērna kopšanas pabalsts, pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu, atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu, atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi, bērna invalīda kopšanas pabalsts, pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana), valsts atbalstu ar celiakiju slimam bērnam, apgādnieka zaudējuma pensiju un atlīdzību par apgādnieka zaudējumu.

Savukārt Civilprocesa likuma 594.pants nosaka, ka pēc ieturējumu veikšanas parādniekam jāsaglabā ienākumi vai nu minimālās mēnešalgas apmērā vai 50% apmērā no minimālās algas apmēra.

„Mikrouzņēmuma nodokļa likums” paredz papildu iespēju mikrouzņēmuma darbiniekam pievienoties sociālajai apdrošināšanai brīvprātīgi, ja viņš nav darba ņēmējs pie cita darba devēja un nav obligāti apdrošināts kā pašnodarbinātais. Brīvprātīgi mikrouzņēmuma darbinieks var pievienoties visiem tiem apdrošināšanas veidiem, kuriem viņš ir apdrošināts kā mikrouzņēmuma darbinieks.
Ja vēlaties pievienoties brīvprātīgajai sociālajai apdrošināšanai, Jums jāvēršas jebkurā VSAA nodaļā vai valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums, un jāaizpilda reģistrācijas lapa. Vai arī aizpildiet e-iesniegumu portālā Latvija.lv par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai.
VSAA 10 darba dienu laikā pēc reģistrācijas Jums izsniegs paziņojumu par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai.
Mikrouzņēmuma darbinieki, brīvprātīgi pievienojoties sociālajai apdrošināšanai, sociālās iemaksas var veikt no brīvi izvēlētiem ienākumiem, kas nepārsniedz 430 EUR mēnesī.
To nosaka 12.10.2010. MK noteikumi Nr.976 „Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai”.
Ja mikrouzņēmuma darbinieks ir pievienojies sociālajai apdrošināšanai brīvprātīgi un veicis sociālās iemaksas, tad VSAA, aprēķinot sociālās apdrošināšanas pakalpojumus, ņem vērā VSAA aprēķināto obligāto iemaksu objektu, tai skaitā arī summu, no kuras brīvprātīgi veiktas iemaksas.
Personai ir tiesības atteikties jebkurā brīdī no brīvprātīgās pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai, iesniedzot iesniegumu VSAA.

Mikrouzņēmuma darbinieks ir sociāli apdrošināts ar dienu, kad uzsāk darba attiecības mikrouzņēmumā. Mikrouzņēmuma darbinieks ir darba ņēmējs un kā darba ņēmējam, viņam ir tiesības uz visiem tiem pašiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem, uz kuriem ir tiesības visiem darba ņēmējiem.

Ja mikrouzņēmuma darbiniekam rodas tiesības saņemt sociālās apdrošināšanas pakalpojumus (slimības, bezdarbnieka, maternitātes, vecāku pabalstus u.c.), tad tie tiek aprēķināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no VSAA aprēķinātā obligāto iemaksu objekta.

Obligāto iemaksu objektu VSAA aprēķina katram mikrouzņēmuma darbiniekam, atbilstoši obligāto iemaksu summai, t.i., atbilstoši tai aprēķinātā mikrouzņēmuma nodokļa daļai, kas ir sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, un proporcionāli mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijā norādītajam darbinieku skaitam katrā mēnesī un viņu faktiskajiem ienākumiem, piemērojot to valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi, kāda noteikta attiecīgajai darbinieku kategorijai.

Līdz ar to sociālās apdrošināšanas pakalpojuma apmērs ir neliels, ja to pieprasa mikrouzņēmuma darbinieks, kurš strādā tikai mikrouzņēmumā un kurš nav pievienojies brīvprātīgi sociālajai apdrošināšanai.

E-pastā nosūtītam iesniegumam nav juridiska spēka, līdz ar to tas tiek atstāts bez tālākas virzības.

Portāla www.latvija.lv sadaļā "E-pakalpojumi" ir pieejams pakalpojums "E-iesniegums VSAA pakalpojumiem", kurā ir pieejamas VSAA e-iesniegumu veidlapas. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, šeit var autentificēties ar kādu no norādītajiem autentifikācijas līdzekļiem un no piedāvātā iesniegumu saraksta var izvēlieties vajadzīgo iesniegumu, aizpildīt visus nepieciešamos informācijas laukus un nosūtīt VSAA.

Vēl iesniegumu pabalsta pieprasīšanai var iesniegt vienā no veidiem:
1) klātienē - vienā no VSAA nodaļām (izdevīgākajā) vai valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā;
2) pa pastu - VSAA nodaļā pēc deklarētās dzīvesvietas;
3) elektroniski – brīvā formā rakstītam iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu un tas jānosūta uz VSAA e-adresi: edoc@vsaa.gov.lv;
4) portālā www.latvija.lv. Ja personai ir internetbanka, tad ir iespējams iesniegt E-iesniegumu iestādei. Šeit var autentificēties, lai uzsāktu pakalpojumu. Lai iesniegtu iesniegumu iestādei, var aizpildīt E-pakalpojuma izpildes formu - brīvā formā. Var arī uzrakstīto iesniegumu (brīvā formā vai aizpildīto iesnieguma veidlapu, kas pieejama VSAA mājas lapā) pievienot E- iesniegumam iestādei un nosūtīt VSAA.

VSAA mājas lapas (www.vsaa.gov.lv) sadaļā Noderīgi » Iesniegumu veidlapas ir pieejamas pabalstu iesniegumu veidlapas - Pabalstu iesniegumi.

Kontaktinformācija – VSAA nodaļu adrese, tālruņa numurs, klientu pieņemšanas laiks u.c. informācija, kā arī valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija.

Persona, kurai ir internetbanka, pati var iegūt informāciju par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem. Lai uzsāktu pakalpojumu, šeit autentificējieties ar vienu no autentifikācijas veidiem un tālāk sekojiet dotajiem norādījumiem un tos izpildiet.

Vēl VSAA nodaļā persona var pieprasīt paziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā uzkrātajiem datiem (sociālās apdrošināšanas periodiem un iemaksām pēc 1996.gada ), iesniedzot iesniegumu šādos veidos:

1. Ja personai ir internetbanka, tad, izmantojot portālu www.latvija.lv, ir iespējams iesniegt E-iesniegumu iestādei. Lai iesniegtu iesniegumu iestādei, var aizpildīt E-pakalpojuma izpildes formu - brīvā formā. Var arī uzrakstīto iesniegumu (brīvā formā vai aizpildīto iesnieguma veidlapu, kas pieejama VSAA mājas lapā - Iesniegums informācijas par valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā uzkrātiem datiem saņemšanai) pievienot E-iesniegumam iestādei un nosūtīt VSAA.

2. Paziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā uzkrātajiem datiem (sociālās apdrošināšanas periodiem un iemaksām pēc 1996.gada ) var saņemt arī klātienē jebkurā VSAA nodaļā, aizpildot iesniegumu.

Pati persona personīgi vai viņa pilnvarotā persona (ar pilnvaru), līdzi ņemot pasi vai personas apliecību, var ierasties VSAA nodaļā un uz vietas aizpildīt iesnieguma veidlapu, lai saņemtu paziņojumu.

Kontaktinformācija – VSAA nodaļu adrese, tālrunis, klientu pieņemšanas laiks.

3. Ja personai ir drošs elektroniskais paraksts, tad iesniegums, kurš parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, ir jāsūta uz e-pastu edoc@vsaa.gov.lv. Sagatavoto paziņojumu VSAA nosūta uz klienta norādīto e-pasta adresi, parakstītu ar drošu elektronisku parakstu. Informāciju par elektroniskā paraksta iegūšanu un izmantošanu var lasīt šeit.

4. Iesniegumu par paziņojuma pieprasīšanu var sūtīt arī pa pastu, taču vēlams VSAA nodaļai pēc deklarētās dzīvesvietas adreses.

Sagatavoto paziņojumu VSAA nosūta pa pastu uz personas iesniegumā norādīto adresi.

Paziņojuma saņemšana VSAA ir bezmaksas pakalpojums.

VSAA saņem elektroniski Valsts ieņēmumu dienesta informāciju.

VSAA informāciju par noslēgtajām darbnespējas lapām B E-veselības sistēmā saņem elektroniski.

Ja darbnespējas lapa B reģistrēta un noslēgta E-veselības sistēmā, tad visātrāk un visērtāk iesniegumu var iesniegt portālā www.latvija.lv. Ja personai ir internetbanka, tad jāizmanto e-pakalpojums "E-iesniegums VSAA pakalpojumiem", kurā ir pieejamas VSAA e-iesniegumu veidlapas. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, šeit var autentificēties ar kādu no norādītajiem autentifikācijas līdzekļiem. No piedāvātā iesniegumu saraksta jāizvēlas vajadzīgais iesniegums, jāaizpilda visi nepieciešamie informācijas lauki un jānosūta VSAA.

Vēl iesniegumu papīra formātā var iesniegt:

1) klātienē jebkurā VSAA nodaļā vai valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā;

2) atstājot tam īpaši paredzētā dokumentu kastītē jebkurā VSAA nodaļā;

3) nosūtot pa pastu, vēlams deklarētās dzīvesvietas VSAA nodaļai;

4) parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu varat sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi – edoc@vsaa.gov.lv

Iesniedzot iesniegumu papīra formātā, iesniegumā obligāti jānorāda E-veselības sistēmā reģistrētās darbnespējas lapas B numurs, kas ir jāpajautā ārstam.

Iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam

Kontaktinformācija – VSAA nodaļu adrese, tālruņa numurs, klientu pieņemšanas laiks u.c. informācija, kā arī valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija.

VSAA, saņemot informāciju no Valsts ieņēmuma dienesta par darbiniekam izmaksātajiem ienākumiem slimības pabalsta saņemšanas laikā, izskata jautājumu par attiecīgā pabalsta izmaksas pamatotību, pieprasot darba devējam sniegt papildus informāciju par izmaksāto ienākumu summu.

Ja periodā, kad darbinieks ir saņēmis slimības pabalstu par pilnu mēnesi, darba devējs ir izmaksājis piemaksas vai prēmijas par darba izpildi pirms darba nespējas vai pabalstus un cita veida atlīdzību, kas nav tieši saistīta ar darba izpildi, slimības pabalstam netiks aprēķināta pārmaksa, tas nozīmē, ka persona nezaudēs tiesības uz slimības pabalstu.

Tas attiecināms arī uz gadījumiem, kad minētā rakstura ienākumi tiek izmaksāti grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma, bērna kopšanas atvaļinājuma vai atvaļinājuma bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu laikā un tiek izvērtētas personas tiesības saņemt maternitātes pabalstu un vecāku pabalstu.

Ja darba nespēja iestājusies ikgadējā atvaļinājuma laikā, Darba likuma 150.panta sestajā daļā noteikts, ka ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu pārceļ vai pagarina darbinieka pārejošas darbnespējas gadījumā. Darba devējam par pirmajām 10 dienām jāmaksā slimības nauda un no 11.darbnespējas dienas VSAA piešķir slimības pabalstu. Arī tad ja visas slimības dienas iekrīt ikgadējā atvaļinājuma laikā.

Arī slimības pabalstu sakarā ar slima bērna kopšanu piešķir un izmaksā gadījumos, kad bērns saslimis ikgadējā atvaļinājuma laikā.

Latvijas nepilsoņiem un ārvalstniekiem apdrošināšanas stāžā ir ieskaitāms obligātais militārais dienests PSRS Bruņotajos spēkos līdz 1990.gada 31.decembrim, ja dienests ir bijis Latvijas teritorijā.

Latvijas nepilsoņiem un ārvalstniekiem, kuri dzīvo Latvijā un kuri dienējuši PSRS Bruņotajos spēkos PSRS teritorijā (izņemot tās valstis, ar kurām Latvijai ir noslēgts līgums par sadarbību sociālās drošības jomā) un ārpus PSRS teritorijas, dienesta laiks netiek ieskaitīts apdrošināšanas stāžā.

Tā kā starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju ir noslēgts līgums par sadarbību sociālās drošības jomā, tad saskaņā ar šo līgumu Latvijas nepilsoņiem un Krievijas pilsoņiem apdrošināšanas stāžā tiek ieskaitīts obligātais militārais dienests Krievijas teritorijā.

Savukārt saskaņā ar līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā starp Latviju un Ukrainu Latvijas nepilsoņiem un ārvalstniekiem apdrošināšanas stāžā ir ieskaitāms obligātais dienests arī Ukrainā.

Dzīvošana, nodarbinātība, pabalstu saņemšana ES un citās valstīs

Tā kā jūs strādājat Apvienotajā Karalistē, tad tā ir kompetentā valsts, kas ir atbildīga par slimības pabalsta izmaksu. Latvijas ārstam ir jāaizpilda veidlapa E116, kas ir pārejošu darba nespēju ES/EEZ dalībvalstīs apstiprinošs dokuments. Šo E116 veidlapu varat iesniegt pati savā slimo kasē Apvienotajā Karalistē vai arī iesniegt jebkurā VSAA nodaļā. Ja dokumentus slimības pabalsta pieprasīšanai iesniegsiet Latvijā, tad papildus ārsta aizpildītai veidlapai E116 ir jāiesniedz arī iesniegums. VSAA Starptautisko pakalpojumu nodaļa izskata saņemtos dokumentus un piecu darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas sagatavo formu E115. Kopā ar klienta iesniegtajiem dokumentiem tā tiek nosūtīta ES/EEZ dalībvalsts vai Šveices kompetentajai iestādei. Informējam, ka šajā gadījumā VSAA veic tikai dokumentu pārsūtīšanas funkciju, jo kompetentā valsts, kas izmaksā slimības pabalstu, ir Apvienotā Karaliste.

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas ir jāveic vienā valstī. Ja pastāvīgi dzīvojat Latvijā un šeit veicat būtisku savu darbības daļu (darba laiks un/vai atalgojums Latvijā nav mazāks par 25% no kopējā), tad sociālās iemaksas ir jāveic tikai Latvijā (arī par veikto darbu Lietuvā). Nepieciešams A1 sertifikāts.

Ja dzīvosiet Latvijā un Īrijas eksportēto bezdarbnieka pabalstu nesaņemsiet, tad Jums būs tiesības saņemt Latvijas ģimenes pabalstus. Par 1 gadu veco bērnu Jums būs tiesības saņemt bērna kopšanas pabalstu (līdz bērna 2 gadu vecumam) un ģimenes valsts pabalstu. Savukārt par 3 gadus veco bērnu Jūs saņemsiet ģimenes valsts pabalstu.

Ja kopā ar bērnu dzīvosiet Latvijā, nebūsiet darba attiecībās un bērna tēvs nebūs nodarbināts citā ES/EEZ dalībvalstī, tad Jums būs tiesības pieprasīt bērna kopšanas pabalstu. Savukārt, ja bērna tēvs būs nodarbināts Somijā vai citā ES/EEZ valstī, tad primāri atbildīgā valsts ģimenes pabalstu izmaksāšanā būs bērna tēva nodarbinātības valsts un Latvija veiks pabalstu izmaksu starpības apmērā.

Jūsu vīram ir tiesības griezties Norvēģijas kompetentajā iestādē un pieprasīt ģimenes pabalstus tur. ES Regulu nosacījumi paredz, ka primāri atbildīgā valsts par ģimenes pabalstu izmaksu ir tieši vecāka nodarbinātības valsts. Otra vecāka dzīvesvietas valsts, šajā gadījumā Latvija, veiks pabalstu izmaksu starpības apmērā (ja ģimenes pabalstu summa Norvēģijā būs mazāka). Par Jūsu vīra nodarbinātības uzsākšanu Norvēģijā, Jums ir jāinformē VSAA, iesniedzot attiecīgu iesniegumu.

Bezdarbnieka pabalsts Jums ir jāpieprasa pēdējās nodarbinātības valstī, proti, Īrijā. Ja Jūs vēlaties atgriezties Latvijā un meklēt darbu šeit, tad Jums ir tiesības pieprasīt Īrijā piešķirtā bezdarbnieka pabalsta eksportu un laika periodā līdz 3 mēnešiem (periods var tikt pagarināts līdz 6 mēnešiem) turpināt saņemt Īrijas bezdarbnieka pabalstu, atrodoties Latvijā. Tiesības uz Īrijas bezdarbnieka pabalsta eksportu, Jums būs tad, ja Jums Īrijā būs piešķirts bezdarbnieka pabalsts un vismaz četras nedēļas pēc darba zaudēšanas Jūs būsiet reģistrēta Īrijas nodarbinātības dienestā. Lai saņemtu bezdarbnieka pabalsta eksportu, Jums jāvēršas Īrijas kompetentajā iestādē (iestādē, kas Jums piešķīra bezdarbnieka pabalstu) un jālūdz izsniegt U2 dokumentu „Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana”. U2 dokuments apstiprinās Jūsu tiesības saņemt Īrijas bezdarbnieka pabalstu, meklējot darbu Latvijā. Vairāk informāciju par bezdarbnieka pabalsta eksporta nosacījumiem, Jūs varat iegūt šeit

Ja Jums Latvijā ir piešķirts bezdarbnieka pabalsts, tad, meklējot darbu Vācijā, Jums ir tiesības turpināt saņemt Latvijas bezdarbnieka pabalstu laika periodā līdz 3 mēnešiem, kā arī šis periods var tikt pagarināts līdz 6 mēnešiem (bezdarbnieka pabalsta eksports). Jāievēro, ka tiesības uz bezdarbnieka pabalsta eksportu, Jums būs tikai tad, ja vismaz četras nedēļas pirms došanās darba meklējumos uz Vāciju, Jūs būsiet bijusi reģistrēta kā bezdarbniece Latvijā. Lai turpinātu saņemt šo pabalstu, Jums ir jāvēršas VSAA un jālūdz izsniegt U2 dokumentu „Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana”, kas apstiprinās Jūsu tiesības saņemt Latvijas bezdarbnieka pabalstu, meklējot darbu Vācijā. U2 dokumentu Jums ir jālūdz izsniegt vismaz 14 dienas pirms izbraukšanas darba meklējumos uz Vāciju. Vairāk informāciju par bezdarbnieka pabalsta eksporta nosacījumiem, Jūs varat iegūt šeit

Iesniegumu var iesniegt jebkurā VSAA teritoriālajā nodaļā, nosūtīt pa pastu vai iesniegt elektroniski (ar elektronisko parakstu). Iesniegumā jānorāda iemesls, kādēļ tiek lūgts pārtraukt pabalsta izmaksu. Šajā gadījumā pabalsta izmaksas pārtraukšanas iemesls ir pabalsta saņēmēja un bērna, par kuru tiek saņemts pabalsts, izbraukšana uz pastāvīgu dzīvi citā ES/EEZ valstī vai Šveicē, kā arī pabalsta saņēmēja nodarbinātības uzsākšana kādā no minētajām valstīm.

Uzrakstiet iesniegumu brīvā formā, norādot sekojošu informāciju:

  • datumu, no kura atsakāties saņemt ģimenes valsts pabalstu;
  • atteikšanās iemeslu;
  • savu kontaktinformāciju.

Parakstītu iesniegumu sūtiet pa pastu uz VSAA nodaļu pēc deklarētās dzīvesvietas vai uz VSAA Starptautisko pakalpojumu nodaļu.

Iesniegumu var iesniegt elektroniski, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Latvija ir noslēgusi līgumus par sadarbību sociālās drošības jomā ar Ukrainu, Kanādu, Baltkrieviju, Krieviju un Austrāliju. Konkrētajos līgumos ir paredzēti nosacījumi par darbinieku nosūtīšanu uz konkrēto līgumvalsti un noteiktā perioda laikā darbinieki var palikt sociāli apdrošināti Latvijā. Nepieciešams aizpildīt iesniegumu D11750. Atbilstoši katram līgumam VSAA izsniegs dokumentu, kas apliecinās, ka nodarbinātības laikā citā valstī, par darbinieku tiks veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas Latvijā.

Ja Jūsu uzņēmums veic būtisku darbību Latvijā un turpina būt atbildīgs par šo darbinieku pieņemšanu darbā, pienākumu noteikšanu u.c., izpildot Regulas 883/2004 12.(1) panta nosacījumus, tad uzņēmums par nosūtītajiem darbiniekiem var turpināt veikt sociālās iemaksas Latvijā. Nepieciešams aizpildīt iesniegumu D11722 A1 sertifikāta saņemšanai. Latvijā izdotais A1 sertifikāts apliecinās, ka nodarbinātības periodā Vācijā darbinieki būs sociāli apdrošināti Latvijā un Jūsu uzņēmuma pienākums būs veikt par šiem darbiniekiem sociālās iemaksas šeit. Detalizētāku informāciju skatīt: http://www.vsaa.gov.lv/lv/pakalpojumi/eiropas-savieniba/darbs-cita-es-valsti

Šajā gadījumā VSAA būs nepieciešams vienoties ar citas dalībvalsts kompetento iestādi par izņēmuma piemērošanu. Ja tiks saņemta kompetentās iestādes piekrišana, VSAA varēs izsniegt A1 sertifikātu arī par periodu, kas ir ilgāks par 24 mēnešiem (maksimāli pieļaujamais laiks A1 sertifikāta izsniegšanai ir uz 5 gadiem). Nepieciešams aizpildīt iesniegumu D11722 A1 sertifikāta saņemšanai un norādīt iemeslu tam, kāpēc nepieciešams piemērot izņēmumu.

Parastā gadījumā sociālās iemaksas ir jāveic Beļģijā, tomēr, ja atalgojumu par noteikto darbību saņemat no Latvijas uzņēmuma un Latvijā arī pastāvīgi dzīvojat, tad saskaņā ar Regulas 883/2004 11.panta 4.punktu, sociālās iemaksas ir jāveic Latvijā. Nepieciešams A1 sertifikāts.

A1 sertifikātu izsniedz konkrētajam darba ņēmējam. Darba devējs var A1 sertifikātu izņemt, uzrādot pilnvaru.

Iesniegumu var iesniegt jebkurā VSAA teritoriālajā nodaļā. Darbinieka nosūtīšanas gadījumā iesniedzama darba līguma apstiprināta kopija. Ja uzņēmums ir nesen dibināts, tad uzņēmumam ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecinātu būtiskas saimnieciskās darbības veikšanu Latvijā (piem., pakalpojumu un preču realizācijas līgumu kopijas u.c.). Ja VSAA radīsies šaubas par uzņēmuma saimnieciskās darbības veikšanu Latvijā, tiks pieprasīti papildu dokumenti. Pašnodarbinātas personas gadījumā iesniegumam klāt jāpievieno nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība un dokumenti, kas apliecina saimnieciskās darbības veikšanu Latvijā pašnodarbinātā statusā (piem., līgumi par pakalpojumu sniegšanu, rēķini u.c.).

A1 sertifikātu var saņemt personīgi Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Talejas ielā 1, Rīgā) vai tas var tikt nosūtīts uz norādīto Latvijas adresi pa pastu.

Detalizētāka informācija darba devējiem un darbiniekiem par A1 saņemšana pieejama: Vispārējā darbinieku nosūtīšanas kārtība un pienākumi A1 sertifikāta saņemšanai

Iesniegumu lūdzam iesniegt 4 nedēļas pirms darba uzsākšanas citā valstī. Gadījumos, kad nepieciešams saņemt A1 sertifikātu paātrināti, lūgums to norādīt iesniegumā.

A1 sertifikāts ir jāpieprasa par nākotnes periodu, tomēr situācijas, kad nepieciešama sertifikāta piemērošana par pagātnes periodu, tiek izskatītas atsevišķi. Visos gadījumos, kad nepieciešams sertifikātu izdod par atpakaļejošu periodu, VSAA būs nepieciešams lūgt nodarbinātības dalībvalsts kompetentās iestādes piekrišanu.

Publicēšanas datums: [21.08.2019]