Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Elektroniskie dokumenti

Vecākiem

Pensijas

Strādājošajiem

Dzīvošana, nodarbinātība, pabalstu saņemšana ES un citās valstīs

Elektroniskie dokumenti

Ja tiek pieprasīta ierobežotas pieejamības informācija, VSAA rīkojas saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 11. panta ceturto daļu, kura paredz, ka ierobežotas pieejamības informācija (tai skaitā fizisko personu dati) jāpieprasa rakstveidā, norādot pieprasītāja vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu (juridiskai personai – nosaukumu, juridisko adresi), pieprasījuma pamatojumu un izmantošanas mērķi. Uz pieprasījuma jābūt pieprasītāja parakstam. Ja šādu pieprasījumu nav iespējams elektroniski droši parakstīt, tas jāiesniedz papīra formātā.
Savukārt (saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma 3. panta pirmo daļu) prasība pēc dokumenta rakstveida formas attiecībā uz elektronisko dokumentu ir izpildīta, ja elektroniskajam dokumentam ir elektroniskais paraksts un elektroniskais dokuments atbilst citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām: tam ir visi nepieciešamie elektroniskā dokumenta rekvizīti. Līdz ar to, ja ierobežotas informācijas pieprasījums ir noformēts atbilstoši minētajām prasībām, aģentūrai nav pamata tādu dokumentu nepieņemt.

Elektronisks dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts, proti, tāds paraksts, kas ir apliecināts ar kvalificētu sertifikātu un nodrošina parakstītāja personas identifikāciju, kā to paredz Elektronisko dokumentu likums.

Latvijā šādu sertifikātu izsniedz VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”.

Elektroniskajam dokumentam, ko sastādījusi fiziska persona un tas tiek iesniegts valsts vai pašvaldības iestādē, ir jābūt šādiem rekvizītiem:

elektroniskā dokumenta parakstītāja vārds, uzvārds, personas kods, elektroniskā pasta adrese (vai vairākas) vai cita adrese, uz kuru vēlas saņemt atbildi;
elektroniskā dokumenta adresāts - pilns iestādes nosaukums;
elektroniskā dokumenta izstrādāšanas vietas nosaukums;
drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs. [MK noteikumi nr.473, 28.06.2005.]

Visu informāciju par šo jautājumu var iegūt pakalpojuma sniedzēja mājas lapā https://www.eparaksts.lv/lv/

Vecākiem

Pensijas

Ja par periodu pēc invaliditātes pensijas (I vai II grupas invaliditātes gadījumā) piešķiršanas vai pārrēķināšanas ir veiktas vai bija jāveic apdrošināšanas iemaksas, piešķirtā pensija, pamatojoties uz tās saņēmēja pieprasījumu, pārrēķināma, bet ne biežāk kā reizi gadā (likuma "Par valsts pensijām" 24.panta pirmā daļa).

Invaliditātes pensiju sakarā ar apdrošināšanas iemaksu papildināšanu pārrēķina ar tā mēneša pirmo dienu, kurā pensionārs pieprasījis pārrēķināt pensiju, ja iesniegumu viņš iesniedzis līdz 15.datumam ieskaitot. Ar nākamā mēneša pirmo dienu tad, ja iesniegums iesniegts pēc 15.datuma.

Strādājošiem vecuma pensijas saņēmējiem ir tiesības veikt pensijas pārrēķinu sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu pēc pensijas piešķiršanas vai pārrēķināšanas, pamatojoties uz tās saņēmēja iesniegumu, bet ne biežāk kā reizi gadā.

Tas nozīmē, ka pirmo pensijas pārrēķinu var veikt pēc pensijas saņēmēja izvēles - beidzoties darba attiecībām, vai arī jebkurā citā laika periodā. Tikai jāņem vērā, ka nākamo pārrēķinu var veikt (iesniegt iesniegumu) precīzi pēc 12 mēnešiem no pēdējā veiktā pārrēķina, neatkarīgi no nostrādāto mēnešu skaita. (Likuma "Par valsts pensijām" 24.panta pirmā un otrā daļa).

Vecuma pensiju pārrēķina ar tā mēneša pirmo dienu, kurā pensionārs pieprasījis pārrēķināt pensiju, ja iesniegumu viņš iesniedzis līdz 15.datumam ieskaitot. Ar nākamā mēneša pirmo dienu tad, ja iesniegums iesniegts pēc 15.datuma. (Likuma "Par valsts pensijām" 25.panta otrās daļas 1.apakšpunkts).

Personām, kurām invaliditātes pensijas vietā piešķir vecuma pensiju un līdz vecuma pensijas piešķiršanas dienai pie invaliditātes pensijas bija noteikta piemaksa par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, no vecuma pensijas piešķiršanas dienas uz invaliditātes laiku piešķir attiecīgo piemaksu (likuma "Par valsts pensijām" Pārejas noteikumu 41.1 punkts).

Nestrādājošiem priekšlaicīgi piešķirto pensiju līdz īstā pensijas vecuma sasniegšanai izmaksā 50% apmērā. Savukārt darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un tiem, kas piedalās algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, šo pensiju neizmaksā līdz īstā pensijas vecuma sasniegšanai (likuma "Par valsts pensijām" 32.panta 12.daļa).

Jāņem vērā, ka, piešķirot vecuma pensiju priekšlaicīgi, zūd tiesības izvēlēties saņemt bezdarbnieka pabalstu, ja tiek zaudēts darbs, un tiesības izvēlēties saņemt invaliditātes pensiju, ja tiek iegūta invaliditāte.

Šo jautājumu intervijā portālam Nra.lv skaidro VSAA Pensiju metodiskās vadības daļas vadītāja Baiba Felsberga.

Uz šiem un citiem jautājumiem intervijā portālam Nra.lv atbild VSAA Pensiju metodiskās vadības daļas vadītāja Baiba Felsberga.

Strādājošajiem

Dzīvošana, nodarbinātība, pabalstu saņemšana ES un citās valstīs

Publicēšanas datums: [26.04.2018]