Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pabalstu izmaksā personai, kura ir vecāka par 18 gadiem un kurai sakarā ar invaliditāti smagu funkcionālu traucējumu dēļ ir nepieciešama īpaša kopšana. Atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību izsniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā www.latvija.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.
  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

  Ja personai jau ir piešķirta pensija, atlīdzība vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, tad iesniegums pabalsta piešķiršanai nav jāiesniedz. VSAA pabalstu piešķirs, pamatojoties uz VDEĀVK informāciju.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par pabalsta piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā www.latvija.lv , atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

  Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā vai piegādā pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietā.

Pabalstu var saņemt persona, kura:

 • pastāvīgi dzīvo Latvijā (Latvijas pilsoņi, nepilsoņi, ārvalstnieki un bezvalstnieki);
 • piešķirts personas kods un viņa statuss Fizisko personu reģistrā ir aktīvs;
 • pārsniegusi 18 gadu vecumu un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas ir noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Pabalstu par pilngadību sasniegušu jaunieti var saņemt  arī persona, kura līdz pilngadībai bija šī  jaunieša likumiskais pārstāvis (viens no bērna vecākiem, aizbildnis vai audžuvecāks), ja tiesā ir pieņemts lēmums par lietas ierosināšanu par jaunieša rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu garīga rakstura vai citu veselības traucējumu dēļ.

Pabalstu nepiešķir personai, kura Latvijā saņēmusi termiņuzturēšanās atļauju, izņemot:

 • personu, kurai Latvijā piešķirts alternatīvais statuss, un šīs personas ģimenes locekļus Patvēruma likuma izpratnē, ja personu pastāvīgā dzīvesvieta termiņuzturēšanās atļaujas derīguma laikā ir Latvijā;
 • personu, kura ir Eiropas Savienības zilās kartes turētāja, un tās ģimenes locekļus, ja personu pastāvīgā dzīvesvieta termiņuzturēšanās atļaujas derīguma laikā ir Latvijā.

Pabalsta apmērs:

 • personai ar invaliditāti, kurai ir nepieciešama kopšana -  213,43 eiro mēnesī;
 • personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana un kuras invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības no 2024.gada 1.janvāra -  413,43 eiro mēnesī. Līdz 2023.gada 31. decembrim pabalsta apmērs bija noteikts 313,43 eiro mēnesī.

Persona ar invaliditāti, kuras invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības un kurai nepieciešama kopšana, par janvāri saņems kopšanas pabalstu 313,43 eiro apmērā, par februāri – 313,43 eiro. Martā VSAA veiks pārrēķinu par periodu no 1.janvāra līdz 29.februārim – tas nozīmē, ka martā persona saņems jauno apmēru 413,43 eiro un vēl papildus 200 eiro (2x100 eiro), kas ir neizmaksātā pabalsta starpība par gada pirmajiem diviem mēnešiem. Gada turpmākajos mēnešos pabalsts būs 413,43 eiro.

Pabalstu personai ar invaliditāti, kurai ir nepieciešama kopšana:

 • piešķir no dienas, kad izsniegts atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību;
 • izmaksu izbeidz, kad beidzas termiņš, uz kuru ir noteikta invaliditāte un īpašas kopšanas nepieciešamība;
 • izmaksā reizi mēnesī par kārtējo mēnesi (piemēram: maijā par maiju).

Pabalsta izmaksu pārtrauc:

 • uz laiku, kamēr pabalsta saņēmējs, atrodas pilnā valsts apgādībā (valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai atrodas ieslodzījuma vietā);
 • ja pabalsta saņēmējs izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī.  

Pabalstu var saņemt:

 • ieskaitīt pabalsta saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.
 • ar piegādi savā dzīvesvietā. Piegādes maksa ir 2,39 eiro.
 • Invaliditātes pensija;
 • Sociālā nodrošinājuma pabalsts.