Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atlīdzību piešķir adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu ir nodots adoptējamais bērns. Ja pirms adopcijas periodā vienlaikus tiek aprūpēti vairāki bērni, tad par katru nākamo vienlaikus aprūpējamo bērnu piešķir piemaksu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Atlīdzība jāpieprasa 6 mēnešu laikā no dienas, kad saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērns nodots pirms adopcijas aprūpē. Pieprasot atlīdzību vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms atlīdzības pieprasīšanas dienas.

  Lai pieprasītu atlīdzību, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā www.latvija.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par atlīdzības piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā www.latvija.lv , atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

  Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Tiesības saņemt atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi ir adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu ir nodots adoptējamais bērns.

Ja pirms adopcijas periodā vienlaikus tiek aprūpēti vairāki bērni, tad par katru nākamo vienlaikus aprūpējamo bērnu piešķir piemaksu. 

Atlīdzību un piemaksu var saņemt adoptētājs:

 • kurš pats un adoptējamais bērns pastāvīgi dzīvo Latvijā (Latvijas pilsoņi, nepilsoņi, ārvalstnieki un bezvalstnieki);
 • kuram pašam un adoptējam bērnam ir piešķirts personas kods.

Atlīdzību un piemaksu nevar saņemt:

 • adoptētāji, kuri dzīvošanai Latvijā ir  saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.

Atlīdzības apmērs ir atkarīgs no

 • adoptējamā bērna vecuma;
 • adoptētāja nodarbinātības fakta (ir/nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais);
 • no atrašanās atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu.

Adoptētāja nodarbinātība

Adoptējamā bērna vecums

Atlīdzības apmērs mēnesī

Nav nodarbināts

no 0 līdz 18 gadiem

171 eiro

Ir nodarbināts (atrašanās ar bērna kopšanu saistītā atvaļinājumā neietekmē atlīdzības apmēru)

no 8 līdz 18 gadiem

Ir nodarbināts un neatrodas ar bērna kopšanu saistītā atvaļinājumā

no 0 līdz 7 gadiem ieskaitot

171 eiro
Ja izvēlas saņemt vecāku pabalstu, tad atlīdzību nepiešķir

Ir nodarbināts un atrodas ar bērna kopšanu saistītā atvaļinājumā

vai arī

Ir nodarbināts nepilnu darba laiku līdz 20
stundām nedēļā

no 0 līdz 7 gadiem ieskaitot

70% apmērā no valstī
noteiktās vidējās
apdrošināšanas iemaksu
algas
(kalendāra gadā, kas
beidzas gadu pirms tā gada,
kurā tiek piešķirta atlīdzība)
852,28 eiro – ja atlīdzība piešķirta 2024.gadā
747,26 eiro – ja atlīdzība piešķirta 2023.gadā
Ja izvēlas saņemt vecāku pabalstu, tad atlīdzību nepiešķir

Ja adoptētājs ir nodarbināts ne vairāk kā 20 stundas nedēļā, papildus iesniegumam pabalsta pieprasītājam jāiesniedz arī darba devēja izziņa par laikposmu, kurā pabalsta pieprasītājam ir noteikts nepilns darba laiks (norādot stundu skaitu nedēļā).
 

Piemaksas apmērs par katru nākamo vienlaikus aprūpējamo bērnu ir 171 eiro mēnesī.

Atlīdzību un piemaksu piešķir un izmaksā:

 • no dienas, kad bērns nodots pirms adopcijas aprūpē, saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu;
 • līdz tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanās dienai.

Atlīdzību un piemaksu izmaksā reizi mēnesī par kārtējo mēnesi (piemēram: maijā par maiju).

Vienlaicīgi par vienu un to pašu bērnu nevar saņemt atlīdzību un vecāku pabalstu.  

Adoptētājs, kurš aprūpē bērnu vecumā līdz pusotram gadam un atrodas ar bērna kopšanu saistītā atvaļinājumā,  var izvēlēties saņemt atlīdzību vai vecāku pabalstu.

Atlīdzību un piemaksu var saņemt:

 • pārskaitīt uz  pabalsta saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.

Jautājums
Vai saņemot atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, adoptētājs ir apdrošināts kādam sociālā riska gadījumam?

Atbilde
Par adoptētāju, kurš saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi un nav sociāli apdrošināta persona (nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais), valsts veic sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu no 171 eiro, neatkarīgi no bērnu skaita. Attiecīgi šis periods veido adoptētājam apdrošināšanas stāžu.