Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
8
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Bērna piedzimšanas pabalstu izmaksā Latvijā pastāvīgi dzīvojošam vienam no vecākiem par katru bērnu, kuram ir piešķirts personas kods. Pabalstu piešķir arī aizbildnim, ja bērns ņemts aizbildniecībā līdz viena gada vecumam.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pabalsts jāpieprasa ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas vai aizbildnības nodibināšanas dienas. Ja šis termiņš nokavēts, pabalstu nepiešķir.

  Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā latvija.gov.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu;
  • ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.

  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā, Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros vai Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļās dzimšanas fakta reģistrācijas laikā.

  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par pabalsta piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā latvija.gov.lv , atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

  Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreiz izmaksājams pabalsts, kuru var saņemt:

 • viens no vecākiem par katru dzimušo bērnu;
 • aizbildnis, ja bērns ņemts aizbildnībā līdz viena gada vecumam vai viens no audžuvecākiem, ja bērns līdz viena gada vecumam ievietots audžuģimenē (spēkā no 01.07.2024.). Ja bērnu ievieto no vienas ārpusģimenes aprūpes citā, tad nākamajam aizbildnim vai audžuģimenei, nav tiesības uz pabalstu, ja tas jau ir izmaksāts.

Piedzimšanas pabalstu atkārtoti neizmaksās, ja bāriņtiesas lēmums par aizbildnības nodibināšanu vai bērna ievietošanu audžuģimenē pieņemts 2024.gada 1.jūlijā vai vēlāk un pabalsts jau iepriekš ir bijis izmaksāts citai audžuģimenei vai aizbildnim

Pabalstu piešķir Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem pašiem un bērnam piešķirts personas kods, kuru statuss Fizisko personu reģistrā ir aktīvs un kuri pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā.

Pabalstu nepiešķir personai, kura Latvijā saņēmusi termiņuzturēšanās atļauju, izņemot:

 • personu, kurai Latvijā piešķirts alternatīvais statuss, un šīs personas ģimenes locekļus Patvēruma likuma izpratnē, ja personu pastāvīgā dzīvesvieta termiņuzturēšanās atļaujas derīguma laikā ir Latvijā;
 • personu, kura ir Eiropas Savienības zilās kartes turētāja, un tās ģimenes locekļus, ja personu pastāvīgā dzīvesvieta termiņuzturēšanās atļaujas derīguma laikā ir Latvijā.

 

Pabalsta apmērs ir 421,17 euro par katru bērnu.

Piešķirto pabalstu pārskaita uz  pabalsta saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.

 • Vecāku pabalsts;
 • Maternitātes pabalsts;
 • Paternitātes pabalsts;
 • Bērna kopšanas pabalsts;
 • Ģimenes valsts pabalsts.