Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
8
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Bērna piedzimšanas pabalstu izmaksā Latvijā pastāvīgi dzīvojošam vienam no vecākiem par katru bērnu, kuram ir piešķirts personas kods. Pabalstu piešķir arī aizbildnim, ja bērns ņemts aizbildniecībā līdz viena gada vecumam.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pabalsts jāpieprasa ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas vai aizbildnības nodibināšanas dienas. Ja šis termiņš nokavēts, pabalstu nepiešķir.

  Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā www.latvija.gov.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu;
  • ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.

  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā, Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros vai Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļās dzimšanas fakta reģistrācijas laikā.

  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par pabalsta piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā www.latvija.lv , atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

  Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreiz izmaksājams pabalsts, kuru var saņemt:

 • viens no vecākiem par katru dzimušo bērnu;
 • aizbildnis, ja bērns ņemts aizbildniecībā līdz viena gada vecumam.

Pabalstu piešķir Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem pašiem un bērnam piešķirts personas kods.

Pabalstu nepiešķir personai, kura Latvijā saņēmusi termiņuzturēšanās atļauju.

 

Pabalsta apmērs ir 421,17 euro par katru bērnu.

Piešķirto pabalstu pārskaita uz  pabalsta saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.

 • Vecāku pabalsts;
 • Maternitātes pabalsts;
 • Paternitātes pabalsts;
 • Bērna kopšanas pabalsts;
 • Ģimenes valsts pabalsts.