Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Invaliditātes pensiju var saņemt Latvijā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgts līgums sociālās drošības jomā, dzīvojošas sociāli apdrošinātas personas ar apdrošināšanas (darba) stāžu, kas nav mazāks par trim gadiem, un kurām Latvijā ir noteikta invaliditāte. Izņēmums ir personas, kuru invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība. Invaliditātes pensiju piešķir uz visu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas noteikto invaliditātes laiku, bet ne ilgāk kā līdz vecuma pensijas vecuma sasniegšanai. Personas, kuras ir darba attiecībās un saņem pensiju, no kuras jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), var prasīt, lai VSAA, izmaksājot to, ietur 23 procentus 20 procentu vietā. IIN likmes maiņu var veikt taksācijas gada laikā. IIN likmes maiņu ir lietderīgi veikt, ja paredzams, ka iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, būs jāpiemaksā iztrūkstošā nodokļa summa. Ja persona iesniedz rakstveida iesniegumu, tad VSAA taksācijas gada laikā var ieturēt ienākuma nodokli ar 23 procentu likmi no pensijas Tas nozīmē, ka, ņemot vērā personas iesniegumu „Iesniegums iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes maiņai personām, kuras saņem VSAA pakalpojumus”, VSAA piemēros nodokļa ieturējuma likmi 23 procentu apmērā no pensijas arī tad, ja pensijas apmērs nepārsniedz 1667 eiro. Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pensiju jāpieprasa no invaliditātes noteikšanas dienas. Ja iesniegums ir iesniegts vēlāk, tiesības uz pensiju ir ne agrāk kā 6 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas.

  Lai pieprasītu pensiju, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā www.latvija.gov.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.

  Iesniegumu pensijas pārrēķinam sakarā ar uzkrāto kapitālu klātienē var iesniegt arī Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC).

  VSAA speciālistu konsultācijas videoformātā var saņemt Pededzes pagasta, Ilūkstes pilsētas, Višķu pagasta, Viļakas pilsētas, Rundāles pagasta, Vecumnieku pagasta, Rubenes pagasta, Viesītes pilsētas , Līvānu pilsētas, Ludzas pilsētas, Olaines pilsētas, Stopiņu pagasta, Drustu pagasta, Gaujienas pagasta, Smiltenes pilsētas, Variņu pagasta un Ērģemes Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) apmeklētāji.

  Kopā ar pensijas piešķiršanas pieprasījumu vai pieprasījumu pensijas pārrēķinam sakarā ar papildināto apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, jāuzrāda apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti:
  • darba grāmatiņa,
  • kolhoznieka darba grāmatiņa,
  • darba līgums un dokumenti par tā izpildi, kuros ir norāde par attiecīgā darba perioda pabeigšanu,
  • karaklausības apliecība,
  • mācības apliecinošs dokuments (apliecība, atestāts, diploms, mācību iestādes izziņa), Latvijas valsts arhīvu vai citu valsts arhīvu izziņas u.c dokumenti, kas pierāda apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim.

  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par pensijas piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā www.latvija.lv , atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

  Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā vai piegādā pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietā, vai izmaksā ar līgumvalsts kompetentās iestādes starpniecību.

Tiesības saņemt invaliditātes pensiju ir apdrošinātai personai, ja tā:

 • nav sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu;
 • ir atzīta par personu ar invaliditāti (izņemot, ja invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība pēc 1997.gada 1.janvāra);

Informāciju par invaliditātes noteikšanu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija VSAA iesniedz elektroniski.

 • apdrošināšanas stāžs nav mazāks par trim gadiem;
 • nesaņem citas valsts vecuma pensiju (izņemot gadījumus, ja pensija piešķirta saskaņā ar starpvalstu līgumu vai Regulu Nr.883/2004);
 • dzīvo Latvijā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgts līgums sociālās drosības jomā.

I un II grupas invaliditātes pensijas apmērs ir atkarīgs:

 • no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, ko nosaka par jebkuriem 36 mēnešiem pēc kārtas pēdējo piecu gadu laikā pirms invaliditātes pensijas piešķiršanas;
 • no personas individuālā apdrošināšanas stāža;
 • no maksimāli iespējamā apdrošināšanas stāža, kuru nosaka no 15 gadu vecuma līdz likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanai.

I un II grupas invaliditātes pensijas aprēķina pēc formulas, kas norādīta likuma “Par valsts pensijām” 16.pantā.

III grupas invaliditātes gadījumā pensija tiek noteikta  invaliditātes pensijas aprēķina bāzes līmenī, kas ir - 171 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 206 eiro, līdzšinējā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra vietā.

Invaliditātes pensija minimālā apmērā tiek piešķirta arī tad, ja persona piecus gadus pirms invaliditātes pensijas piešķiršanas nav bijusi pakļauta invaliditātes apdrošināšanai.

No 2024.gada 1.janvāra invaliditātes pensiju minimālie apmēri:

No 2024.gada 1.janvāra invaliditātes pensiju minimālie apmēri

Personām ar invaliditāti, kas sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu un uzkrājuši nepieciešamo apdrošināšanas stāžu, invaliditātes pensijas vietā piešķirama vecuma pensija.

Piemaksa pie pensijas

No 2009.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim Latvijā dzīvojošiem invaliditātes pensijas saņēmējiem par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim un tika ņemts vērā, piešķirot (pārrēķinot) pensiju, piešķīra piemaksu par katru apdrošināšanas stāža gadu.

No 2010.gada 1.janvāra tiesības uz piemaksu ir arī Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs dzīvojošiem.

Piemaksu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, nosaka personām, kurām invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1996.gada 31.decembrim.

2023.gada 1.oktobrī piemaksas apmērs pie invaliditātes pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995.gada 31.decembrim ir noteikts:

 • 1,52 eiro(1,43x1,0640) apmērā par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995.gada 31.decembrim;
 • 2,28 eiro (2,14x1,0640)  apmērā par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995.gada 31.decembrim, ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996.gada 31.decembrim vai arī invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecuma sasniegts līdz 1996.gada 31.decembrim.

Pensiju indeksācija

2023.gada 1.oktobrī pārskatāmas vecuma, invaliditātes, izdienas, apgādnieka zaudējuma pensijas un apdrošināšanas atlīdzības, kuras piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 2023.gada 30.septembrim un kuru apmērs nepārsniedz 609 eiro, bet pensijas un apdrošināšanas atlīdzības, kuru apmērs pārsniedz 609 eiro, pārskata tikai tās daļas apmēru – 609 eiro.

Personām ar I grupas invaliditāti pensijas pārskatāmas neatkarīgi no to apmēra. Indeksējamā pensijas apmērā netiek iekļauta piemaksa pie valsts pensijas.

2023.gada 1.oktobrī pārskatāmām invaliditātes pensijām piemēro indeksu 1,0640.

Pensiju pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā vai piegādā pensijas saņēmēja dzīvesvietā. Pensijas piegādi  dzīvesvietā  nodrošina VAS Latvijas pasts par  maksu – 2,39 euro, ko VSAA ietur no izmaksājmās pensijas. Piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim izmaksā piešķirtajā apmērā vienlaicīgi ar pensiju.

No summas, kuru veido invaliditātes pensija un piemaksa, ietur ienākuma nodokli saskaņā ar likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 3.panta trešās daļas 14.punktu, 8.panta trešās daļas 10.punktu, 12.panta 5.daļu, 13.pantu.

Ja pensijas saņēmējs izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, Latvijas Republikā piešķirto pensiju var turpināt pārskaitīt uz personas kontu Latvijā vai uz personas ārvalsts bankas vai kredītiestādes kontu, kurā var ieskaitīt maksājumu euro valūtā  (ja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu vai Latvijas Republikas noslēgtajos starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi). Šo procesu nosaka 2009.gada 22.decembra Ministru Kabineta noteikumi Nr.542 „Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs”

Pirms izbraukšanas nepieciešams vērsties VSAA nodaļā, kur:

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
 • jāiesniedz pieprasījums par pensijas izmaksas turpināšanu, norādot adresi ārvalstī un kredītiestādes kontu.

Ja persona, jau ir izbraukusi uz pastāvīgu dzīvesvietu ārvalstī un vēlas, lai Latvijā piešķirtā pensija tiktu izmaksāta turpmāk, tad iepriekš minētais pieprasījums jānosūta pa pastu vai jāiesniedz ar pilnvarotās personas starpniecību, tam pievienojot klāt ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas sagatavotu notariālu apliecinājumu, ka pensijas saņēmējs ir dzīvs. Pieprasījumu pensijas izmaksas turpināšanai var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz VSAA e-adresi vai e-pastu, parakstītu ar Latvijas drošo elektronisko parakstu (eParaksts, eParaksts mobile). Šādā gadījumā notariālais apliecinājums, ka pensijas saņēmējs ir dzīvs, nav jāpievieno.

Lai nodrošinātu pensijas izmaksu arī turpmāk, tad minētie dokumenti VSAA ir jāiesniedz katru gadu periodā no 1.oktobra līdz 15.decembrim.

Tiesības saņemt piemaksu pie pensijas persona zaudē, ja izbrauc no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, izņemot Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs.

Ja persona izbrauc uz pastāvīgu dzīvi kādā no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, vai arī, ja VSAA rīcībā nav informāciju par personas pastāvīgo dzīvesvietu šajās valstīs, tad, lai varētu saņemt piemaksu, VSAA nodaļai ir jāsaņem informācija par dzīvesvietu no personas vai Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts kompetentās institūcijas. Lai apstiprinātu dzīvesvietu, persona var nosūtīt pa pastu vai iesniegt VSAA nodaļā dalībvalsts notāra izdotu dzīvības apliecinājumu vai atbildīgās institūcijas izsniegtu dokumentu par dzīvesvietu.

Vai strādājošs 2.grupas invaliditātes pensijas saņēmējs var veikt pensijas pārrēķinu?

Ja par periodu pēc invaliditātes pensijas (I vai II grupas invaliditātes gadījumā) piešķiršanas vai pārrēķināšanas ir veiktas vai bija jāveic apdrošināšanas iemaksas, piešķirtā pensija, pamatojoties uz tās saņēmēja pieprasījumu, pārrēķināma, bet ne biežāk kā reizi gadā.

Invaliditātes pensiju sakarā ar apdrošināšanas iemaksu papildināšanu pārrēķina ar tā mēneša pirmo dienu, kurā pensionārs pieprasījis pārrēķināt pensiju, ja iesniegumu viņš iesniedzis līdz 15.datumam ieskaitot. Ar nākamā mēneša pirmo dienu tad, ja iesniegums iesniegts pēc 15.datuma

 • Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana
 • Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai
 • Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I.grupas invaliditāti
 • Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
 • Vecuma pensija
 • Apdrošināšanas atlīdzība