Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atlīdzību izmaksā aizbildnim par aizbildņa pienākumu pildīšanu no aizbildnības nodibināšanas dienas līdz bērna 18 gadu vecumam vai aizbildnības atcelšanas dienai. Atlīdzības apmērs nav atkarīgs no aizbildnībā esošo bērnu skaita.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Atlīdzība jāpieprasa 6 mēnešu laikā no aizbildnības nodibināšanas dienas. Pieprasot atlīdzību vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms atlīdzības pieprasīšanas dienas.

  Lai pieprasītu atlīdzību, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā www.latvija.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par atlīdzības piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā www.latvija.lv, atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

  Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Tiesības saņemt atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu ir personai:

 • kura ar bāriņtiesas lēmumu ir iecelta par bērna aizbildni,
 • Latvijas pilsonim, nepilsonim, ārvalstniekam un bezvalstniekam, kuram pašam un aizbildniecībā esošajam bērnam ir piešķirts personas kods.

Atlīdzību nevar saņemt aizbildnis, kurš pats vai tā aizbilstamais bērns  dzīvošanai Latvijā ir  saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.

Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu ir 54,07 euro mēnesī, neatkarīgi no aizbildnībā esošo bērnu skaita.

Atlīdzību piešķir un izmaksā:

 • no aizbildniecības nodibināšanas dienas,
 • līdz bērna pilngadībai vai aizbildniecības atcelšanas dienai.

Atlīdzību izmaksā reizi mēnesī par kārtējo mēnesi (piemēram: maijā par maiju).

Atlīdzības izmaksu pārtrauc:

 • ja atcelta aizbildnība;
 • ja aizbilstamais tiek adoptēts;
 • uz laiku, kamēr pabalsta saņēmējs vai bērns par kuru piešķirts pabalsts, atrodas pilnā valsts apgādībā vai ievietots valsts, pašvaldības, privātā aprūpes institūcijā vai nodots audzināšanā audžuģimenei.  

Atlīdzības izmaksu nepārtrauc, ja aizbildnis un bērns, par kuru tiek maksāta atlīdzība, izbrauc no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs.

Atlīdzību var saņemt:

 • pārskaitīt uz  atlīdzības saņēmēja norādīto kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.
 • Pabalsts aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai

Aizbildnim ir tiesības arī uz pārējiem regulāri izmaksājamajiem pabalstiem, kas tiek piešķirti personai, kura bērnu faktiski audzina un kopj:

 • Maternitātes pabalsts
 • Vecāku pabalsts
 • Bērna piedzimšanas pabalsts, ja aizbildnība pār bērnu ir nodibināta līdz bērna viena gada vecumam
 • Bērna kopšanas pabalsts
 • Ģimenes valsts pabalsts un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta

Ja audzina bērnu ar īpašām vajadzībām:

 • Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai
 • Bērna invalīda kopšanas pabalsts
 • Valsts atbalsts ar celiakiju slimam bērnam