Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
8
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Apbedīšanas pabalstu izmaksā personai, kura uzņēmusies apbedīšanu:
• darba ņēmēja, pašnodarbinātā vai tā apgādībā bijušā ģimenes locekļa nāves gadījumā;
• bezdarbnieka nāves gadījumā;
• pensijas vai apdrošināšanas atlīdzības saņēmēja nāves gadījumā;
• valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā.
Ja mirusī persona vienlaikus atbilst vairākiem nosacījumiem, kas apbedītājam dod tiesības saņemt šo pabalstu, tad izmaksā vienu, apmērā lielāko, apbedīšanas pabalstu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no mirušās persona nāves dienas. Ja šis termiņš nokavēts, pabalstu nepiešķir.

  Lai pieprasītu pabalstu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā latvija.gov.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • pa pastu;
  • ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā, Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros vai Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļās miršanas fakta reģistrācijas laikā.

  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par pabalsta piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā latvija.lgov.lv e-pakalpojumā "VSAA informācija un pakalpojumi" - Mani pieteikumi", atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

  Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā vai izmaksā ar līgumvalsts kompetentās iestādes starpniecību.

Apbedīšanas pabalstu var saņemt

 • apdrošinātās personas nāves gadījumā – mirušās personas mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas divkāršā apmērā, bet ne mazāku par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu. Ja cilvēks miris 2024.gadā – ne mazāk kā 1217,54 eiro.
 • apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā –valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta vecuma gadījumā trīskāršā apmērā:

No 01.07.2023. līdz 31.12.2023.

No 01.01.2024.

375 eiro

(125 eiro x 3)

411 eiro

(137 eiro x 3)

Piešķir, ja miris darba ņēmēja vai pašnodarbinātā nepilngadīgais bērns vai bērns vecumā līdz 24 gadiem, kurš mācījās vidējā vai augstākā mācību iestādē.

Apbedīšanas pabalstu apdrošinātās personas vai tā bērna nāves gadījumā piešķir arī tad, ja darba ņēmēja, pašnodarbinātā vai bērna nāve iestājusies mēneša laikā pēc darba attiecību (pašnodarbinātības) pārtraukšanas un persona iepriekšējos 2 mēnešus pirms mēneša, kurā  pārtrauktas darba attiecības vai zaudēts pašnodarbinātā statuss, bija darba ņēmējs vai arī faktiski bija veicis obligātās iemaksas kā pašnodarbinātais.

 • bezdarbnieka nāves gadījumā – valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta vecuma gadījumā trīskāršā apmērā

No 01.07.2023. līdz 31.12.2023.

No 01.01.2024.

375 eiro

(125 eiro x 3)

411 eiro

(137 eiro x 3)

Pabalstu piešķir, ja mirušais bija bezdarbnieka pabalsta saņēmējs vai arī bezdarbnieka pabalstu nesaņēma, bet atradās bezdarbnieka statusā un par viņu pēdējo 36 mēnešu laikā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam veiktas ne mazāk kā 12 mēnešus.

 • pensijas vai apdrošināšanas atlīdzības saņēmēja nāves gadījumā – mirušā divu mēnešu pensiju vai atlīdzību apmērā.

Pensijas saņēmēja nāves gadījumā apbedīšanas pabalstu izmaksā mirušā divu mēnešu pensiju apmērā, ieskaitot piemaksu pie pensijas (ja tāda bija piešķirta) par apdrošināšanas stāžu, ka uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim.

 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā – valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkāršā apmērā.

Personu ar 1. un 2. grupas invaliditāti nāves gadījumā, apbedīšanas pabalstu aprēķina kā par personu, kura nav nodarbināta.

Pabalstu pārskaita uz pabalsta saņēmēja norādīto kontu Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Ja mirusī persona vienlaikus atbilst vairākiem kritērijiem, kas dod tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu,  piemēram, mirušais cilvēks bija strādājošs pensijas saņēmējs, tad izmaksā vienu, apmērā lielāko apbedīšanas pabalstu.