Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Izdienas pensiju piešķir Latvijā dzīvojošiem atsevišķās profesijās vai amatos strādājošajiem, kuriem pēc noteikta laika nostrādāšanas šajā darbā zūd profesionālās iemaņas, vai darbs ir saistīts ar sociālo bīstamību. Šo pensiju var saņemt, ja amatā vai profesijā ir nostrādāts likumdošanā noteiktais laiks, sasniegts noteikts vecums, un turpmākais darbs vairs nav amatā vai profesijā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju. Personas, kuras ir darba attiecībās un saņem pensiju, no kuras jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), var prasīt, lai VSAA, izmaksājot to, ietur 23 procentus 20 procentu vietā. IIN likmes maiņu var veikt taksācijas gada laikā. IIN likmes maiņu ir lietderīgi veikt, ja paredzams, ka iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, būs jāpiemaksā iztrūkstošā nodokļa summa. Ja persona iesniedz rakstveida iesniegumu, tad VSAA taksācijas gada laikā var ieturēt ienākuma nodokli ar 23 procentu likmi no pensijas Tas nozīmē, ka, ņemot vērā personas iesniegumu „Iesniegums iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes maiņai personām, kuras saņem VSAA pakalpojumus”, VSAA piemēros nodokļa ieturējuma likmi 23 procentu apmērā no pensijas arī tad, ja pensijas apmērs nepārsniedz 1667 eiro. Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pensiju jāpieprasa no dienas, kad sasniegts noteiktais pensionēšanās vecums un pārtrauktas darba attiecības profesijā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju. Ja iesniegums izdienas pensijai, kas piešķirama saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām "ir iesniegts vēlāk, tiesības uz pensiju ir ne agrāk kā 6 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas. Izdienas pensijas, kas piešķiramas saskaņā ar izdienas pensijas likumiem jāpieprasa attiecīgās iestādes izdienas pensiju likumā norādītājā termiņā.

  Lai pieprasītu pensiju, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
  Iesniegumu var iesniegt:
  • elektroniski - izmantojot oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.
  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.

  Kopā ar pensijas piešķiršanas pieprasījumu jāuzrāda:
  1. darba devēja izziņu par to, ka darbinieka darbs atbilst nolikumā "Par izdienas pensijām" noteiktajām profesijām;
  2. dokumentu, kas apliecina, ka persona vairs nestrādā profesijā, kas deva tiesības uz izdienas pensiju;
  3. apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti:
  • darba grāmatiņa,
  • kolhoznieka darba grāmatiņa,
  • darba līgums un dokumenti par tā izpildi, kuros ir norāde par attiecīgā darba perioda pabeigšanu,
  • karaklausības apliecība,
  • mācības apliecinošs dokuments (apliecība, attestāts, diploms, mācību iestādes izziņa), Latvijas valsts arhīvu vai citu valsts arhīvu izziņas u.c dokumenti, kas pierāda apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim.

  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par pensijas piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā www.latvija.lv , atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

  Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā vai piegādā pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietā, vai izmaksā ar līgumvalsts kompetentās iestādes starpniecību.

Veidlapas un citi dokumenti

 1. IESNIEGUMS IZDIENAS PENSIJAS PIEŠĶIRŠANAI
 2. IESNIEGUMS IZDIENAS PENSIJAS PĀRRĒĶINĀŠANAI
 3. Iesniegums iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes maiņai personām, kuras saņem VSAA pakalpojumus
 4. Iesniegums bankas konta vai izmaksas adreses maiņai

Normatīvie akti

Tiesības saņemt izdienas pensiju ir atsevišķos amatos un profesijās strādājušajiem, kuriem pēc noteikta laika nostrādāšanas turpmākais darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu vai sociālo bīstamību.

Izdienas pensiju piešķir:

 1. Saskaņā ar „Nolikumu par izdienas pensijām”:
 • transporta darbiniekiem (aviācijas, dzelzceļa, sabiedriskā transporta, jūras un upju transporta);
 • radošajiem darbiniekiem (cirka, operas, baleta u.c. māksliniekiem),

ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

 • profesijā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju līdz 1999.gada 1.janvārim ir nostrādātas 3/4 no Nolikumā par izdienas pensijām noteiktā laika;
 • atsevišķām kategorijām sasniegts noteikts vecums;
 • darbs vairs nav profesijā, kas deva tiesības uz izdienas pensiju;
 • dzīvo Latvijā, , Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgts līgums sociālās drosības jomā.
 1. Saskaņā ar izdienas pensijas likumiem (skat.sadaļu Tiesību akti):
 • tiesnešiem;
 • prokuroriem;
 • diplomātiem;
 • Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām;
 • Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm;
 • valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka māksliniekiem,
 • valsts drošības iestāžu amatpersonām;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistītajiem darbiniekiem,

ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

 • amatā vai profesijā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju ir nostrādāts izdienas pensiju likumos noteiktais laiks;
 • sasniegts noteikts vecums;
 • darbs vairs nav amatā vai profesijā, kas deva tiesības uz izdienas pensiju.

 

1. Saskaņā ar “Nolikumu par izdienas  pensijām” un likumu „Par valsts pensijām” ņemot vērā pensijas pieprasītāja:

 • uzkrāto pensijas kapitālu laikā no 1996.gada 1.janvāra līdz pensijas piešķiršanas mēnesim;
 • vidējo apdrošināšanas iemaksu algu laikā no 1996.gada līdz 1999.gadam (ieskaitot);
 • apdrošināšanas stāžu līdz 1996.gadam.

2. Saskaņā ar attiecīgās iestādes izdienas pensijas likumu (skat.sadaļu Tiesību akti)

Izdienas pensiju aprēķina, ņemot vērā pensijas pieprasītāja:

 • uzkrāto izdienas stāžu;
 • mēneša vidējo darba samaksu par pēdējiem pieciem (trim) gadiem.

No 2021.gada 1.janvāra Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm, diplomātu, tiesnešu, prokuroru, valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku, un baleta mākslinieku, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu, valsts drošības iestāžu amatpersonu un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medīciniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumos ir noteikts, ka minimālās izdienas pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru - 109 euro.

Pensiju indeksācija

2023.gada 1.oktobrī pārskatāmas vecuma, invaliditātes, izdienas, apgādnieka zaudējuma pensijas un apdrošināšanas atlīdzības, kuras piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 2023.gada 30.septembrim un kuru apmērs nepārsniedz 609 eiro, bet pensijas un apdrošināšanas atlīdzības, kuru apmērs pārsniedz 609 eiro, pārskata tikai tās daļas apmēru – 609 eiro.

2023.gada 1.oktobrī pārskatāmām izdienas pensijām piemēro indeksu 1,0640.

Pensiju pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā vai piegādā pensijas saņēmēja dzīvesvietā. Pensijas piegādi  dzīvesvietā  nodrošina VAS Latvijas pasts par  maksu – 2,39 euro, ko VSAA ietur no izmaksājmās pensijas.

No pensijas ietur ienākuma nodokli saskaņā ar likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 3.panta trešās daļas 14.punktu, 8.panta trešās daļas 10.punktu, 12.panta 5.daļu, 13.pantu.

Izdienas pensijas saņēmēja pienākums ir 10 dienu laikā paziņot VSAA par dienesta (darba) uzsākšanu amatā (profesijā), kas dod tiesības uz izdienas pensiju.

Ja pensijas saņēmējs izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, Latvijas Republikā piešķirto pensiju var turpināt pārskaitīt uz personas kontu Latvijā vai uz personas ārvalsts bankas vai kredītiestādes kontu, kurā var ieskaitīt maksājumu euro valūtā  (ja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu vai Latvijas Republikas noslēgtajos starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi). Šo procesu nosaka 2009.gada 22.decembra Ministru Kabineta noteikumi Nr.542 „Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs”

Pirms izbraukšanas nepieciešams vērsties VSAA nodaļā, kur:

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
 • jāiesniedz pieprasījums par pensijas izmaksas turpināšanu, norādot adresi ārvalstī un kredītiestādes kontu.

Ja persona, jau ir izbraukusi uz pastāvīgu dzīvesvietu ārvalstī un vēlas, lai Latvijā piešķirtā pensija tiktu izmaksāta turpmāk, tad iepriekš minētais pieprasījums jānosūta pa pastu vai jāiesniedz ar pilnvarotās personas starpniecību, tam pievienojot klāt ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas sagatavotu notariālu apliecinājumu, ka pensijas saņēmējs ir dzīvs. Pieprasījumu pensijas izmaksas turpināšanai var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz VSAA e-adresi vai e-pastu, parakstītu ar Latvijas drošo elektronisko parakstu (eParaksts, eParaksts mobile). Šādā gadījumā notariālais apliecinājums, ka pensijas saņēmējs ir dzīvs, nav jāpievieno.

Lai nodrošinātu pensijas izmaksu arī turpmāk, tad minētie dokumenti VSAA ir jāiesniedz katru gadu periodā no 1.oktobra līdz 15.decembrim.

 • Vecuma pensija
 • Pensionāra apliecība