Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Vecuma pensiju piešķir personām, ja tās sasniegušas vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu un to apdrošināšanas stāžs ir ne mazāks par 15 gadiem. 2024.gadā pensionēšanās vecums ir 64 gadi un 9 mēneši. Piešķirto vecuma pensiju pēc pensijas saņēmēja pieprasījuma pārrēķina, ņemot vērā:
• uzkrāto pensijas kapitālu pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas;
• papildināto apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim;
• papildinātās iemaksas pirms pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas.
Personas, kuras ir darba attiecībās un saņem pensiju, no kuras jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), var prasīt, lai VSAA, izmaksājot to, ietur 23 procentus 20 procentu vietā. IIN likmes maiņu var veikt taksācijas gada laikā. IIN likmes maiņu ir lietderīgi veikt, ja paredzams, ka iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, būs jāpiemaksā iztrūkstošā nodokļa summa. Ja persona iesniedz rakstveida iesniegumu, tad VSAA taksācijas gada laikā var ieturēt ienākuma nodokli ar 23 procentu likmi no pensijas Tas nozīmē, ka, ņemot vērā personas iesniegumu „Iesniegums iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes maiņai personām, kuras saņem VSAA pakalpojumus”, VSAA piemēros nodokļa ieturējuma likmi 23 procentu apmērā no pensijas arī tad, ja pensijas apmērs nepārsniedz 1667 eiro. Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pensiju jāpieprasa ne agrāk kā 1 mēnesi pirms dienas, kad sasniegts noteiktais pensionēšanās vecums. Ja iesniegums ir iesniegts vēlāk, tiesības uz pensiju ir ne agrāk kā 6 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas.

  Lai pieprasītu pensiju, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.

  Iesniegumu var iesniegt:
  • portālā www.latvija.gov.lv;
  • klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
  • elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.

  Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā. Iesniegumu pensijas pārrēķinam sakarā ar uzkrāto kapitālu klātienē var iesniegt arī Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC).

  VSAA speciālistu konsultācijas videoformātā var saņemt Pededzes pagasta, Ilūkstes pilsētas, Višķu pagasta, Viļakas pilsētas, Rundāles pagasta, Vecumnieku pagasta, Rubenes pagasta, Viesītes pilsētas , Līvānu pilsētas, Ludzas pilsētas, Olaines pilsētas, Stopiņu pagasta, Drustu pagasta, Gaujienas pagasta, Smiltenes pilsētas, Variņu pagasta un Ērģemes pagasta Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) apmeklētāji.

  Kopā ar pensijas piešķiršanas pieprasījumu vai pieprasījumu pensijas pārrēķinam sakarā ar papildināto apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, jāuzrāda apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti:
  • darba grāmatiņa,
  • kolhoznieka darba grāmatiņa,
  • darba līgums un dokumenti par tā izpildi, kuros ir norāde par attiecīgā darba perioda pabeigšanu,
  • karaklausības apliecība,
  • mācības apliecinošs dokuments (apliecība, attestāts, diploms, mācību iestādes izziņa), Latvijas valsts arhīvu vai citu valsts arhīvu izziņas u.c dokumenti, kas pierāda apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim.

  Pieprasot pensijas pārrēķinu sakarā ar:
  • uzkrāto pensijas kapitālu,
  • sakarā ar papildinātām iemaksām pirms pensijas piešķiršanas,
  papildu dokumenti nav jāiesniedz.

  Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par pensijas piešķiršanu vai pārrēķināšanu var saņemt klātienē, pa pastu, oficiālajā elektroniskajā adresē vai portālā www.latvija.lv , atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.

  Pakalpojumu pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā vai piegādā pakalpojuma saņēmēja dzīvesvietā
  vai izmaksā ar līgumvalsts kompetentās iestādes starpniecību.

Tiesības saņemt  vecuma pensiju ir Latvijā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgts līgums sociālās drosības jomā, dzīvojošām personām, kuras bijušas pakļautas valsts obligātajai pensiju apdrošināšanai un sasniegušas likumā noteikto pensijas piešķiršanas vecumu.

No 2023.gada 17.jūnija tiesības uz vecuma pensiju ir arī trešajās valstīs dzīvojošajiem. Šo personu iesniegumu un dokumentus pensijas piešķiršanai, kas iesniegti līdz 2023.gada 31.oktobrim, VSAA izskatīs no 2023.gada 1.novembra un pensiju piešķirs no pieprasīšanas dienas, bet ne agrāk kā no 2023.gada 17.jūnija.

Pensijas vecums pakāpeniski tiek paaugstināts,  līdz 2025.gada 1.janvārī tas būs 65 gadi. Tabula ar pensionēšanās vecumiem pa gadiem

Lai rastos tiesības uz pensiju, ir nepieciešams apdrošināšanas stāžs, kurš pašlaik ir 15 gadi, bet no 2025.gada 1.janvāra tas būs jau 20 gadi.

Vecuma pensiju var saņemt arī priekšlaicīgi - divus gadus pirms likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas un apdrošināšanas stāžam jābūt ne mazākam par 30 gadiemTabula ar priekšlaicīgās pensionēšanās vecumiem

 • Vecuma pensija priekšlaicīgi tiek piešķirta uz mūžu, līdz ar to, sasniedzot noteikto pensijas vecumu, pensija būs tā pati priekšlaicīgi piešķirtā vecuma pensija, mainīsies tikai tās izmaksas nosacījumi;
 • Pēc vecuma pensijas priekšlaicīgi piešķiršanas tiek ierobežota iespēja saņemt bezdarbnieka pabalstu un invaliditātes pensiju, kā arī par piešķirtās pensijas apmēru tiek samazināts piešķirtās apdrošināšanas atlīdzības apmērs.

Tiesības pensionēties agrāk ir arī:

 • Bērna vecākam vai aizbildnim, kura apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, piecus gadus ātrāk var pieprasīt vecuma pensiju, ja laika periodā, līdz bērns sasniedzis 18 gadu vecumu:
  • ne mazāk kā astoņus gadus ir aprūpējis piecus vai vairāk bērnus;
  • vai aprūpējis bērnu, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vismaz astoņus gadus ir bijis atzīts par bērnu ar invaliditāti; Tabula ar pensionēšanās vecumiem pa gadiem

Pieprasot vecuma pensiju kā bērna invalīda vecākam papildus jāiesniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par bērna invaliditāti līdz 18 gadu vecumam. Papildus VSAA var pieprasīt dokumentus, kas apliecina bērna dzimšanu un aprūpi likumā noteiktajā periodā, ja dokumenti nav aģentūras rīcībā vai esošā informācija rada šaubas par bērna atrašanos vecāku aprūpē. Šādu tiesību nav personai, kurai atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības vai kura atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas nekārtīgas šo pienākumu izpildīšanas dēļ.

 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem ir tiesības vecuma pensiju pieprasīt piecus gadus pirms likumā noteiktā vecuma sasniegšanas, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem; Tabula ar pensionēšanās vecumiem pa gadiem

Papildus iesniegumam jāiesniedz dokumentu, kas apliecina Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statusu, ja nepieciešamā informācija jau nav VSAA rīcībā.

Papildus iesniegumam jāiesniedz ārsta speciālista (endokrinologa) slēdziens, ka anatomiskā defekta, t. i., maza auguma (sievietēm augums ne lielāks par 120 cm un vīriešiem ne lielāks par 130 cm) cēlonis ir slimība (hipofizārais nanisms), kuras dēļ personai ir funkcionāli traucējumi, ja vecuma pensiju pieprasa liliputs vai punduris un ārsta speciālista (oftalmologa) slēdziens, ka persona ir neredzīga, ja pensiju pieprasa neredzīga persona.

Ražotnes, cehi, profesijas un amati darbos, kas dod tiesības uz vecuma pensiju ar atvieglotiem noteikumiem
Ražotnes, cehi, profesijas un amati darbos, kas dod tiesības uz vecuma pensiju ar atvieglotiem noteikumiem krievu valodā

Kārtība, kādā piemērojami ar PSRS Ministru Padomes 1956. gada 22. augusta lēmumu nr.1173 apstiprinātie ražotņu, cehu, profesiju un amatu saraksti, darbs kuros dod tiesības uz valsts pensiju ar atvieglotiem noteikumiem un atvieglotos apmēros.
Kārtība, kādā piemērojami ar PSRS Ministru Padomes 1956. gada 22. augusta lēmumu nr.1173 apstiprinātie ražotņu, cehu, profesiju un amatu saraksti (krievu valodā), darbs kuros dod tiesības uz valsts pensiju ar atvieglotiem noteikumiem un atvieglotos apmēros (krievu valodā)

Pensiju piešķir ar dienu, kad radušās tiesības uz pensiju, taču ne agrāk kā sešus mēnešus pirms pensijas pieprasījuma un pensijas piešķiršanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas.

Apdrošināšanas stāžs

Apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim veido darba un tam pielīdzinātie periodi, kas uzkrāti līdz 1995.gada 31.decembrim un pierādīti ar dokumentiem. Tabula par apdrošināšanas stāžu un dokumentiem

Prasības dokumentiem ir noteiktas 2002.gada 23.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.165 „Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība”   un 2016.gada 5.jūlija Ministru Kabineta noteikumos Nr.427 „Noteikumi par valsts pensijas piešķiršanas, pārrēķināšanas un izmaksas nosacījumiem un kārtību” .

Ja personas, kuras dzīvo trešajā valstī, t.i. valstī, kura nav ES dalībvalsts, EEZ valsts, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (izņemot tās aizjūras teritorijas) vai Šveices Konfederācija vēlas apdrošināšanas stāžu apliecinošos dokumentus VSAA atsūtīt pa pastu, tad oriģinālo dokumentu kopijām ir jābūt apstiprinātām un apliecinātām. Dokumentu kopijas uzskatāmas par apstiprinātām un apliecinātām, ja tās atbilst Dokumentu legalizācijas likuma prasībām.

Ja publisks dokuments ir izsniegts ārvalstī, kura

Sākot ar 1996. gada 1.janvāri apdrošināšanas stāžu nosaka ņemot vērā periodus, kuros ir veiktas vai bija jāveic valsts sociālās apdrošināsanas obligātās iemaksas. 

Personām, kurām apdrošināšanas stāžs ir  pirms 1996.gada pensijas mēneša apmēru  aprēķina pēc formulas: P= (Ks + K) / G: 12 

Pensijas sākuma kapitālu ( Ks) aprēķina pēc formulas:
Ks=Vi x As x 0,2 x 12
Ks
– sākuma kapitāls;
As – apdrošināšanas stāža pilno gadu skaits par periodu līdz 1995.gadam (ieskaitot);
Vi – apdrošinātās personas 48 mēnešu vidējā apdrošināšanas iemaksu alga (aktualizēta) par laika periodu no 1996.gada līdz 1999.gadam (ieskaitot). Ja šajā periodā apdrošināšanas iemaksas ir veiktas mazāk par 48 mēnešiem, vidējā apdrošināšanas iemaksu alga tiek noteikta, dalot apdrošināšanas iemaksu algu summu ar 48.

Ja apdrošināšanas stāžs sākas pēc 1996. gada 1. janvāra, vecuma pensijas mēneša apmēru aprēķina  pēc formulas: P = K/G : 12

P – mēneša pensija;
K – apdrošinātās personas pensijas kapitāls, kas reģistrēts  personas kontā un  aktualizēts Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumus Nr.205 „Apdrošināšanas iemaksu algas indeksa aprēķināšanas un vecuma pensijas kapitāla aktualizācijas kārtība” noteiktajā kārtībā, ņemot vērā ikgadējos apdrošināšanas iemaksu algas indeksus. Ja persona izvēlas  savu uzkrāto fondēto pensijas kapitālu pievienot pensiju 1. līmenim, pensijas kapitālam (K) pievieno arī fondētās pensijas kapitālu.

Pensijas kapitāla aktualizācija 2022.gadā
Pensijas kapitāla aktualizācija 2023.gadā

G – laika posms (gados), par kuru no pensijas piešķiršanas gada tiek plānota vecuma pensijas izmaksa.

Personām, kurām aprēķinātā vecuma pensija ir mazāka par noteikto minimālo pensijas apmēru, tā tiek paaugstināta līdz minimālajam apmēram, piemērojot attiecīgo koeficientu atbilstoši stāža gadiem.

Tabula par vecuma pensijas minimālajiem apmēriem no 2023.gada 1.jūlija.
Tabula par vecuma pensijas minimālajiem apmēriem
no 2024.gada 1.janvāra

Vecuma pensiju piešķir un aprēķina saskaņā ar likumu ”Par valsts pensijām”.

Piemaksa pie pensijas

No 2006.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim Latvijā dzīvojošiem vecuma pensijas saņēmējiem par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim un tika ņemts vērā, piešķirot (pārrēķinot) pensiju, piešķīra piemaksu par katru apdrošināšanas stāža gadu.

No 2010.gada 1.janvāra tiesības uz piemaksu ir arī Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs dzīvojošiem.

Sākot no 2014.gada maija, personām, kurām no 2012.gada 1.janvāra invaliditātes pensijas vietā piešķirta vecuma pensija un līdz vecuma pensijas piešķiršanas dienai pie invaliditātes pensijas bija noteikta piemaksa par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, uz invaliditātes laiku tiek piešķirta piemaksa pie vecuma pensijas par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, kas ņemts vērā vecuma pensijas aprēķinā.

Piemaksu piešķir, ja ir izpildījušies visi šie nosacījumi:

 • vecuma pensija ir piešķirta invaliditātes pensijas vietā;
 • pie invaliditātes pensijas bija piešķirta piemaksa par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim;
 • personai noteikta invaliditāte arī pēc vecuma pensijas piešķiršanas.

2023.gada 1.oktobrī piemaksas apmērs pie vecuma pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995.gada 31.decembrim ir noteikts:

 • 1,52 eiro(1,43x1,0640) apmērā par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995.gada 31.decembrim;
 • 2,28 eiro (2,14x1,0640)  apmērā par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995.gada 31.decembrim, ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996.gada 31.decembrim vai arī invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecuma sasniegts līdz 1996.gada 31.decembrim.

Pensiju indeksācija

2023.gada 1.oktobrī pārskatāmas vecuma, invaliditātes, izdienas, apgādnieka zaudējuma pensijas un apdrošināšanas atlīdzības, kuras piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 2023.gada 30.septembrim un kuru apmērs nepārsniedz 609 eiro, bet pensijas un apdrošināšanas atlīdzības, kuru apmērs pārsniedz 609 eiro, pārskata tikai tās daļas apmēru – 609 eiro.

Politiski represētajām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem pensijas pārskatāmas, neatkarīgi no to apmēra. Indeksējamā pensijas apmērā netiek iekļauta piemaksa pie valsts pensijas.

2023.gada 1.oktobrī pārskatāmām vecuma pensijām piemēro indeksu 1,0640 neatkarīgi no uzkrātā apdrošināšanas stāža gadiem.

2023.gada 1.oktobrī pārskatāmām invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijām, kā arī apdrošināšanas atlīdzībām arī piemēro indeksu 1,0640.
2023.gada 1.oktobrī pārskatāmi arī piemaksas apmēri par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, piemērojot indeksu 1,0640.

Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neapliekamais minimums pensijām ir 500 eiro mēnesī jeb 6000 eiro gadā.

Piemērojamā IIN likme pensijas apmēram līdz 1667 eiro ir 20%, savukārt pensijas daļai, kas ir virs 1667 eiro – 23%.

Pensiju pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā vai piegādā pensijas saņēmēja dzīvesvietā. Pensijas piegādi  dzīvesvietā  nodrošina VAS Latvijas pasts par  maksu – 2,39 euro, ko VSAA ietur no izmaksājmās pensijas. Piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim izmaksā piešķirtajā apmērā vienlaicīgi ar vecuma pensiju.

Priekšlaicīgās vecuma pensijas izmaksai ir noteikti ierobežojumi līdz noteiktā pensijas vecuma sasniegšanai:

 • Nestrādājošam personām izmaksā 50% no piešķirtā pensijas apmēra;
 • personām, kad tās kļuvušas par obligāti sociāli apdrošināmajām personām (darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem), pensiju neizmaksā.

No summas, kuru veido vecuma pensija un piemaksa, ietur ienākuma nodokli saskaņā ar likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 3.panta trešās daļas 14.punktu, 8.panta trešās daļas 10.punktu, 12.panta 5.daļu, 13.pantu.

Ja pensijas saņēmējs izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, Latvijas Republikā piešķirto pensiju var turpināt pārskaitīt uz personas kontu Latvijā vai uz personas ārvalsts bankas vai kredītiestādes kontu, kurā var ieskaitīt maksājumu euro valūtā  (ja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu vai Latvijas Republikas noslēgtajos starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi). Šo procesu nosaka 2009.gada 22.decembra Ministru Kabineta noteikumi Nr.542 „Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs”

Pirms izbraukšanas nepieciešams vērsties VSAA nodaļā, kur:

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
 • jāiesniedz pieprasījums par pensijas izmaksas turpināšanu, norādot adresi ārvalstī un kredītiestādes kontu.

Ja persona, jau ir izbraukusi uz pastāvīgu dzīvesvietu ārvalstī un vēlas, lai Latvijā piešķirtā pensija tiktu izmaksāta turpmāk, tad iepriekš minētais pieprasījums jānosūta pa pastu vai jāiesniedz ar pilnvarotās personas starpniecību, tam pievienojot klāt ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas sagatavotu notariālu apliecinājumu, ka pensijas saņēmējs ir dzīvs. Pieprasījumu pensijas izmaksas turpināšanai var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz VSAA e-adresi vai e-pastu, parakstītu ar Latvijas drošo elektronisko parakstu (eParaksts, eParaksts mobile). Šādā gadījumā notariālais apliecinājums, ka pensijas saņēmējs ir dzīvs, nav jāpievieno.

Lai nodrošinātu pensijas izmaksu arī turpmāk, tad minētie dokumenti VSAA ir jāiesniedz katru gadu periodā no 1.oktobra līdz 15.decembrim.

Tiesības saņemt piemaksu pie pensijas persona zaudē, ja izbrauc no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, izņemot Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs.

Ja persona izbrauc uz pastāvīgu dzīvi kādā no Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, vai arī, ja VSAA rīcībā nav informāciju par personas pastāvīgo dzīvesvietu šajās valstīs, tad, lai varētu saņemt piemaksu, VSAA nodaļai ir jāsaņem informācija par dzīvesvietu no personas vai Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts kompetentās institūcijas. Lai apstiprinātu dzīvesvietu, persona var nosūtīt pa pastu vai iesniegt VSAA nodaļā dalībvalsts notāra izdotu dzīvības apliecinājumu vai atbildīgās institūcijas izsniegtu dokumentu par dzīvesvietu.

Vai strādājošs pensionārs var veikt pensijas pārrēķinu?

Strādājošiem vecuma pensijas saņēmējiem ir tiesības veikt pensijas pārrēķinu sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu pēc pensijas piešķiršanas vai pārrēķināšanas, pamatojoties uz tās saņēmēja iesniegumu, bet ne biežāk kā reizi gadā.
Tas nozīmē, ka pirmo pensijas pārrēķinu var veikt pēc pensijas saņēmēja izvēles - beidzoties darba attiecībām, vai arī jebkurā citā laika periodā. Tikai jāņem vērā, ka nākamo pārrēķinu var veikt (iesniegt iesniegumu) precīzi pēc 12 mēnešiem no pēdējā veiktā pārrēķina, neatkarīgi no nostrādāto mēnešu skaita.
Vecuma pensiju pārrēķina ar tā mēneša pirmo dienu, kurā pensionārs pieprasījis pārrēķināt pensiju, ja iesniegumu viņš iesniedzis līdz 15.datumam ieskaitot. Ar nākamā mēneša pirmo dienu tad, ja iesniegums iesniegts pēc 15.datuma.

Vai pienākas piemaksa pie vecuma pensijas par stāžu, ja vecuma pensiju piešķir invaliditātes pensijas vietā?

Personām, kurām invaliditātes pensijas vietā piešķir vecuma pensiju un līdz vecuma pensijas piešķiršanas dienai pie invaliditātes pensijas bija noteikta piemaksa par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim, no vecuma pensijas piešķiršanas dienas uz invaliditātes laiku piešķir attiecīgo piemaksu.

 • Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru
 • Pensiju 2.līmenī uzkrātā kapitāla izmantošana
 • Dokumentu iesniegšana par personas darba stāžu līdz 1996.gadam
 • Pensijas ES
 • Starpvalstu līgumu piemērošana

Vecuma pensijas iespējamo apmēru var aprēķināt, izmantojot vecuma pensijas kalkulatoru.

Aprēķinā izmantoti VSAA pieejamie dati un Jūsu ievadītie dati, pieņemot, ka aprēķina sagatavošanas brīdī Jums ir tiesības uz vecuma pensiju un uzkrāts nepieciešamais apdrošināšanas stāžs.
Aprēķinam ir informatīvs raksturs.

Izmantojot kalkulatoru, tiks pieprasīta autorizācija portālā www.latvija.gov.lv.