Tiesības saņemt izdienas pensiju ir atsevišķos amatos un profesijās strādājušajiem, kuriem pēc noteikta laika nostrādāšanas turpmākais darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu vai sociālo bīstamību.

Izdienas pensiju piešķir:

 1. Saskaņā ar „Nolikumu par izdienas pensijām”:
 • transporta darbiniekiem (aviācijas, dzelzceļa, sabiedriskā transporta, jūras un upju transporta);
 • radošajiem darbiniekiem (cirka, operas, baleta u.c. māksliniekiem),

ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

 • profesijā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju līdz 1999.gada 1.janvārim ir nostrādātas 3/4 no Nolikumā par izdienas pensijām noteiktā laika;
 • atsevišķām kategorijām sasniegts noteikts vecums;
 • darbs vairs nav profesijā, kas deva tiesības uz izdienas pensiju;
 • dzīvo Latvijā, , Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgts līgums sociālās drosības jomā.
 1. Saskaņā ar izdienas pensijas likumiem (skat.sadaļu Tiesību akti):
 • tiesnešiem;
 • prokuroriem;
 • diplomātiem;
 • Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām;
 • Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm;
 • valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka māksliniekiem,
 • valsts drošības iestāžu amatpersonām;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistītajiem darbiniekiem,

ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

 • amatā vai profesijā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju ir nostrādāts izdienas pensiju likumos noteiktais laiks;
 • sasniegts noteikts vecums;
 • darbs vairs nav amatā vai profesijā, kas deva tiesības uz izdienas pensiju.

 

1. Saskaņā ar “Nolikumu par izdienas  pensijām” un likumu „Par valsts pensijām” ņemot vērā pensijas pieprasītāja:

 • uzkrāto pensijas kapitālu laikā no 1996.gada 1.janvāra līdz pensijas piešķiršanas mēnesim;
 • vidējo apdrošināšanas iemaksu algu laikā no 1996.gada līdz 1999.gadam (ieskaitot);
 • apdrošināšanas stāžu līdz 1996.gadam.

2. Saskaņā ar attiecīgās iestādes izdienas pensijas likumu (skat.sadaļu Tiesību akti)

Izdienas pensiju aprēķina, ņemot vērā pensijas pieprasītāja:

 • uzkrāto izdienas stāžu;
 • mēneša vidējo darba samaksu par pēdējiem pieciem (trim) gadiem.

No 2021.gada 1.janvāra Iekšlietu ministrijas sistēmas darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm, diplomātu, tiesnešu, prokuroru, valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku, un baleta mākslinieku, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu, valsts drošības iestāžu amatpersonu un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medīciniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumos ir noteikts, ka minimālās izdienas pensijas apmērs nedrīkst būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru - 109 euro.

Pensiju indeksācija

2021.gada 1.oktobrī pārskatāmas vecuma, invaliditātes, izdienas, apgādnieka zaudējuma pensijas un apdrošināšanas atlīdzības, kuras piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 2021.gada 30.septembrim un kuru apmērs nepārsniedz 470 euro, bet pensijas un apdrošināšanas atlīdzības, kuru apmērs pārsniedz 470 euro, pārskata tikai tās daļas apmēru – 470 euro.

2021.gada 1.oktobrī pārskatāmām izdienas pensijām piemēro indeksu 1,0423.

Pensiju pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā vai piegādā pensijas saņēmēja dzīvesvietā. Pensijas piegādi  dzīvesvietā  nodrošina VAS Latvijas pasts par  maksu – 2,39 euro, ko VSAA ietur no izmaksājmās pensijas.

No pensijas ietur ienākuma nodokli saskaņā ar likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 3.panta trešās daļas 14.punktu, 8.panta trešās daļas 10.punktu, 12.panta 5.daļu, 13.pantu.

Izdienas pensijas saņēmēja pienākums ir 10 dienu laikā paziņot VSAA par dienesta (darba) uzsākšanu amatā (profesijā), kas dod tiesības uz izdienas pensiju.

Ja pensijas saņēmējs izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, Latvijas Republikā piešķirto pensiju var turpināt pārskaitīt uz personas kontu Latvijā (ja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu vai Latvijas Republikas noslēgtajos starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi). Šo procesu nosaka 2009.gada 22.decembra Ministru Kabineta noteikumi Nr.542 „Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs”.

Pirms izbraukšanas nepieciešams vērsties VSAA nodaļā, kur:

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
 • jāiesniedz pieprasījums par pensijas izmaksas turpināšanu, norādot adresi ārvalstī un kredītiestādes kontu.

Ja persona, jau ir izbraukusi uz pastāvīgu dzīvesvietu ārvalstī un vēlas, lai Latvijā piešķirtā pensija tiktu izmaksāta turpmāk, tad iepriekš minētais pieprasījums jānosūta pa pastu vai jāiesniedz ar pilnvarotās personas starpniecību, tam pievienojot klāt ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas sagatavotu notariālu apliecinājumu, ka pensijas saņēmējs ir dzīvs.

Lai nodrošinātu pensijas izmaksu arī turpmāk, tad minētie dokumenti VSAA ir jāiesniedz katru gadu periodā no 1.oktobra līdz 15.decembrim.

 • Vecuma pensija
 • Pensionāra apliecība