Paternitātes pabalsts

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas
Jautājumi un atbildes
Informatīvie materiāli

Tiesības saņemt paternitātes pabalstu ir

personai, kura ir sociāli apdrošināta saskaņā ar likumu ”Par valsts sociālo apdrošināšanu” un ir darba ņēmējs (t.sk. mikrouzņēmuma darbinieks), pašnodarbinātais, kurš faktiski veic sociālās apdrošināšanas iemaksas, pašnodarbinātā laulātais, kurš brīvprātīgi pievienojies sociālajai apdrošināšanai.

No 2020.gada 1.septembra

Tiesības uz paternitātes pabalstu ir personām, par kurām Latvijas Republikā ir veiktas vai  bija jāveic obligātās iemaksas paternitātes apdrošināšanai :

  • ne mazāk kā 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums (bērna tēvam piešķirtā atvaļinājuma pirmā diena) vai
  • ne mazāk kā 6 mēnešus pēdējo 24 mēnešu laikā.

Apdrošināšanas gadījumiem, kuri iestājas 01.09.2020. vai vēlāk, nosakot tiesības uz paternitātes pabalstu, primāri nosaka atbilstību kvalifikācijas perioda nosacījumiem, t.i. nosaka vai par personu obligātās iemaksas ir veiktas noteikto laika periodu.

Paternitātes pabalstu piešķir:

  • bērna tēvam sakarā ar bērna piedzimšanu

Ja strādājat algotu darbu un esat sociāli apdrošināts, tad kā jaundzimušā bērna tētis varat saņemt 10 kalendārās dienas ilgu atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu (Darba likuma 155. panta pirmā daļa). Par šīm atvaļinājuma dienām  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) Jums piešķirs paternitātes pabalstu. Tiesības uz paternitātes pabalstu bērna tēvam ir, ja atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu  piešķirts ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.

  • vienam no vecākiem sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz trim gadiem adopciju.

Ja esat adoptējis ārpusģimenes aprūpē bijušu bērnu vecumā līdz 3 gadiem, tad Jums kā vienam no bērna vecākiem (mātei vai tēvam) ir tiesības uz  10 kalendāro dienu ilgu atvaļinājumu sakarā ar bērna adopciju (Darba likuma 155.panta piektā daļa). Par šīm atvaļinājuma dienām VSAA Jums piešķirs paternitātes pabalstu.

Tiesības uz paternitātes pabalstu ir arī vienam no vecākiem sakarā ar ārpusģimenes aprūpē esoša bērna vecumā līdz 18 gadiem adopciju.

Vecākiem, kuri adoptējuši bērnu vecumā no trīs līdz 18 gadiem, tiesības uz paternitātes pabalstu ir gadījumā, ja tiesas spriedums par adopciju stājies spēkā pēc 2019. gada 1. septembra un darba devējs piešķīris 10 kalendāro dienu ilgu atvaļinājumu sakarā ar bērna adopciju.

Pabalsta pieprasīšana

  • Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā  www.latvija.lv.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums paternitātes pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī:

  • personīgi;
  • nosūtot pa pastu;
  • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums;
  • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Informāciju par bērna tēvam (adoptētājam) piešķirto atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu (adopciju), darba devējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (VID) un šo informāciju VSAA elektroniskā formātā saņem no VID.
Informāciju par adopciju trīs darbdienu laikā pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā VSAA paziņo tiesa, kura apstiprinājusi adopciju.

Vai arī pašnodarbinātajam ir tiesības uz paternitātes pabalstu?

Ja esat pašnodarbinātais un faktiski veicat sociālās apdrošināšanas iemaksas, tad Jums ir tiesības saņemt paternitātes pabalstu.

Aizpildot iesniegumu pabalsta piešķiršanai, Jums iesniegumā pašam jānorāda periods, kurā izmantots atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu vai adopciju. Jāaizpilda papīra formas iesniegums, jo pašlaik e-iesniegumā nav iespējas norādīt atvaļinājuma periodu.

Pabalsta apmērs

Pabalstu piešķir 80 % apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.
Darba ņēmējam vidējo apdrošināšanas iemaksu algu paternitātes pabalstam aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu.

Pašnodarbinātajam vidējā iemaksu alga paternitātes pabalstam tiek aprēķināta par 12 mēnešu periodu, kas beidzas vienu ceturksni pirms tā ceturkšņa, kurā sākas atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu.

Pabalsta pieprasīšanas termiņš

Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no pirmās atvaļinājuma dienas, kas Jums piešķirts sakarā ar bērna piedzimšanu vai adopciju.

Pabalsta piešķiršanas termiņš

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit darba dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus un informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta par  piešķirto atvaļinājumu.

Pabalsta saņemšana

Pabalstu pārskaita uz Jūsu norādīto Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.

Publicēšanas datums: [10.02.2020]