Maternitātes pabalsts

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas
Jautājumi un atbildes
Informatīvie materiāli

Maternitātes pabalstu, pirms un pēc dzemdībām, var saņemt topošā māte, kas

 • strādā algotu darbu,
 • ir pašnodarbinātā un faktiski veic sociālās apdrošināšanas iemaksas,
 • ir pašnodarbinātā laulātā, kura brīvprātīgi pievienojusies sociālajai apdrošināšanai,

ja viņa grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā neierodas darbā un tādējādi zaudē algotā darbā gūstamos ienākumus vai zaudē ienākumus kā pašnodarbinātā.

Ja darba attiecības ir beigušās sakarā ar darba devēja likvidāciju, tad maternitātes pabalstu piešķir, ja grūtniecības atvaļinājums sācies ne vēlāk kā 210 dienu laikā pēc atlaišanas no darba.

No 2020.gada 1.janvāra

Tiesības uz maternitātes pabalstu ir arī sievietēm, kuras zaudējušas darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu ne agrāk kā 60 dienas pirms grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma.

Piemērs

Annai izsniegta darbnespējas lapa B un grūtniecības atvaļinājuma pirmā diena ir 02.01.2020. Annai bija noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku un darba attiecības tika pārtrauktas 30.11.2019.
Annai ir tiesības uz maternitātes pabalstu, jo darba ņēmēja statuss zaudēts agrāk, nekā 60 dienas pirms grūtniecības atvaļinājuma.

No 2020.gada 1.septembra

Tiesības uz maternitātes pabalstu ir personām, par kurām Latvijas Republikā ir veiktas vai  bija jāveic obligātās iemaksas maternitātes apdrošināšanai :

 • ne mazāk kā 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums (grūtniecības atvaļinājuma pirmā diena) vai
 • ne mazāk kā 6 mēnešus pēdējo 24 mēnešu laikā.

Apdrošināšanas gadījumiem, kuri iestājas 01.09.2020. vai vēlāk, nosakot tiesības uz maternitātes pabalstu, primāri nosaka atbilstību kvalifikācijas perioda nosacījumiem, t.i. nosaka vai par personu obligātās iemaksas ir veiktas noteikto laika periodu.

Piemērs

Annai grūtniecības atvaļinājuma pirmā diena ir 02.09.2020. Anna tikai nesen uzsāka savas darba gaitas, bija nostrādājusi 2 mēnešus un darba attiecības tika pārtrauktas 01.08.2020. Tātad šajā gadījumā Annai būtu tiesības uz maternitātes pabalstu, jo darba ņēmēja statuss zaudēts 60 dienās pirms grūtniecības atvaļinājuma. Taču viņai nav maternitātes pabalsta piešķiršanai nepieciešamais kvalifikācijas periods, tāpēc Annai nebūs tiesības saņemt maternitātes pabalstu.

Kas vēl var saņemt šo pabalstu?

Par pēcdzemdību periodu maternitātes pabalstu var saņemt arī bērna tēvs vai cita persona, kas kopj jaundzimušo mājās, taču ne ilgāk kā līdz bērna 70. dzīves dienai. Tas ir gadījumos, ja :

 • bērna māte ir atteikusies no bērna kopšanas,
 • bērna māte ir mirusi dzemdībās vai laika posmā līdz 42. pēcdzemdību dienai,
 • vai bērns ir atradenis.

Ja māte nevar kopt bērnu laikā līdz pēcdzemdību perioda 42.dienai sakarā ar slimību, traumu vai citu ar veselības stāvokli saistītu iemeslu dēļ, tēvam vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu mājās, piešķir maternitātes pabalstu par tām dienām, kad māte pati nav spējīga bērnu kopt.

Pabalsta pieprasīšana

Informāciju par izsniegtajām darbnespējas lapām B Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) elektroniski saņem no E-veselības sistēmas, tādēļ pieprasot pabalstu

 • jāiesniedz tikai iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Lai saņemtu pabalstu, iesniegums ir obligāts, jo VSAA informāciju par elektroniskajām darbnespējas lapām B var iegūt no E-veselības sistēmas tikai tad, kad ir saņemts  personas iesniegums pabalsta piešķiršanai.
Tā kā maternitātes pabalstu piešķir un izmaksā divās daļās, pirms un pēc dzemdībām, iesniegums ir jāiesniedz, pieprasot katru pabalsta daļu.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā  www.latvija.lv


Informācija, kā pieprasīt pabalstus elektroniski.

Ātrākais ceļš kā atrasts e-iesniegumu –  mājaslapas www.vsaa.gov.lv sadaļā „elektroniskie pakalpojumi”, izvēloties ,,E-Iesniegums maternitātes pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai” un nospiežot ikonu „e”.

VSAA nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī :

Iesniedzot ārvalstīs izdotus darba nespējas apliecinošus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.
Šādos gadījumos iesniegumu pabalsta piešķiršanai var iesniegt arī ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.

Pabalsta izmaksas periods

Pabalstu izmaksā divās daļās – pirms un pēc dzemdībām.

Pirmā daļa tiek maksāta par grūtniecības atvaļinājuma 56 vai 70 dienām. Pabalstu par 70 kalendārajām dienām maksā topošajai mātei, kurai sakarā ar grūtniecību medicīniskā aprūpe ārstnieciski profilaktiskajā iestādē uzsākta līdz 12. grūtniecības nedēļai un turpināta visu grūtniecības laiku.

Otro daļu – par 56 vai 70 kalendārajām dienām – maksā pēc bērna piedzimšanas. Pabalstu par 70 dienām var saņemt, ja:

 • grūtniecības, dzemdību vai pēcdzemdību laikā mātei ir bijuši veselības sarežģījumi;
 • piedzimuši divi vai vairāki mazuļi.

Lielākais laika periods, par kuru var saņemt maternitātes pabalstu, ir 140 dienas.

Ja ir bijušas priekšlaicīgas dzemdības, t.i., pirms grūtniecības atvaļinājuma sākuma, maternitātes pabalstu piešķir pēc tādiem pašiem noteikumiem – ne mazāk kā par 112 kalendāra dienām.
Ja persona grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma laikā zaudē darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu, maternitātes pabalstu izmaksā par visu grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku, par kuru izsniegta darbnespējas lapa „B”.

Pabalsta apmērs

Pabalstu piešķir 80 % apmērā no pabalsta pieprasītājas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Darba ņēmējam vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas darbnespējas lapa sakarā ar grūtniecību.
Pašnodarbinātajām sievietēm vidējā apdrošināšanas iemaksu alga tiek aprēķināta atbilstoši veiktajām iemaksām pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas vienu ceturksni (3 mēnešus) pirms tā ceturkšņa, kurā sākas grūtniecības atvaļinājums.

Pabalsta pieprasīšanas termiņš

Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā, skaitot no pirmās pirmsdzemdību atvaļinājuma dienas.

Pabalsta piešķiršanas termiņš

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit darba dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

Pabalsta saņemšana

Pabalstu pārskaita uz Jūsu norādīto Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.

Der zināt

Ja personai vienlaikus ir tiesības uz maternitātes pabalstu un bezdarbnieka pabalstu, tad šajā laikā izmaksā maternitātes pabalstu.

Publicēšanas datums: [10.02.2020]