Bērna adopcijas pabalsts

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas

No 2019.gada 1.jūlija adoptētājiem ir tiesības uz jaunu valsts sociālo pabalstu – bērna adopcijas pabalstu  (turpmāk –  pabalsts).

Tiesības saņemt pabalstu ir adoptētājiem, kuri pastāvīgi dzīvo Latvijā, kuriem piešķirts personas kods un kuru adoptētajiem bērniem ir piešķirts personas kods.

Pabalstu piešķir par katru adoptēto bērnu vienam no bērna vecākiem, kurš adoptējis un audzina bērnu, kas pirms adopcijas atradies ārpusģimenes aprūpē ( institūcijā, aizbildnībā, audžuģimenē) un kura adoptētie bērni uz 2019.gada 1.jūliju nav sasnieguši 18 gadu vecumu, neatkarīgi no tā, kad stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu.

Piemēram, ja 2019.gada 1.jūlijā adoptētais bērns vēl nav sasniedzis pilngadību, tad par šo bērnu tiesības saņemt pabalstu ir gan vecākam, kurš bērnu būs adoptējis jau līdz minētajam datumam, gan arī tam vecākam, kurš bērnu adoptēs vēlāk.  

Pabalstu nepiešķir, ja adoptē otra laulātā bērnu. Kā arī šo pabalstu nepiešķir tiem adoptētājiem, kuri dzīvošanai Latvijā ir  saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.

Pabalstu piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 8.2 pantu un 23.04.2019. Ministru kabineta noteikumiem Nr.177 „Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna adopcijas pabalstu”  (stājas spēkā 01.07.2019.)

Pabalsta pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums bērna adopcijas pabalsta piešķiršanai) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt:

  • klātienē – jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā;
  • pa pastu – nosūtot aizpildītu iesnieguma veidlapu VSAA Rīgas pilsētas Zemgales nodaļai : Mārupes iela 1, Rīga, LV-1002;
  • elektroniski – nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi zemgale@vsaa.gov.lv

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Ja VSAA rīcībā nav informācijas par adopcijas apstiprināšanu, tad pieprasītājam jāuzrāda tiesas spriedums, vai jāiesniedz apliecināta tā kopija klātienē jebkurā VSAA nodaļā, vai arī jānosūta apliecināta sprieduma kopija VSAA Zemgales nodaļai pa pastu.

Pabalsta piešķiršana un izmaksa

  • Ja tiesas spriedums stājies spēkā 2019.gada 1.jūlijā vai vēlāk –  pabalstu piešķir no dienas, kad ir stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu.
  • Ja tiesas spriedums stājies spēkā līdz 2019.gada 1.jūlijam – pabalstu piešķir no 2019.gada 1.jūlija.

Pabalstu, no tā piešķiršanas dienas, ik mēnesi izmaksā līdz adoptētā bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai.

Paskaidrojoši piemēri:

Tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu stājies spēkā 2015.gada 20.martā. 2019.gada 1.jūlijā adoptētais bērns ir 6 gadus vecs. Bērna adopcijas pabalstu ir tiesības saņemt no 2019.gada 1.jūlija līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai.

Tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu stājies spēkā 2019.gada 20.septembrī. Adoptētais bērns ir 2 gadus vecs. Bērna adopcijas pabalstu ir tiesības saņemt no 2019.gada 20.septembra līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai.

Tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu stājies spēkā 2000.gada 20.martā. Līdz 2019.gada 1.jūlijam adoptētais bērns jau ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Šādā gadījumā  bērna adopcijas pabalstu nepiešķir,  jo adoptētais bērns jau ir pilngadīgs.

Pabalsta apmērs

Pabalsta apmērs mēnesī ir :

  • no bērna piedzimšanas līdz bērna 7 gadu vecuma sasniegšanai – 107,50 euro 
  • no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 129 euro

Pabalsta pieprasīšanas termiņš

Iesniegums pabalsta piešķiršanai jāiesniedz 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās brīža.
Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem, skaitot no pabalsta pieprasīšanas dienas.

Piemēram:

Tiesas spriedums par 3 gadus veca bērna adopcijas apstiprināšanu stājies spēkā 2008.gada 10.septembrī. Iesniegumu bērna adopcijas pabalsta saņemšanai vecāks VSAA iesniedz 2020.gada 15.martā. Bērna adopcijas pabalsts tiks piešķirts no 2019.gada 15.septembra, proti, par iepriekšējiem 6 mēnešiem.

Pabalsta piešķiršanas termiņš

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu pieņem mēneša laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi pieprasījumu par pabalsta piešķiršanu.

Pabalsta saņemšana

Pabalstu bez maksas pārskaita saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Citi VSAA pabalsti

Pēc adopcijas apstiprināšanas adoptētais bērns iegūst laulībā dzimuša bērna tiesisko stāvokli kā personiskajās, tā mantiskajās attiecībās.
Tādejādi adoptētājām ir tiesības arī uz visiem pārējiem regulāri izmaksājamajiem pabalstiem, kas tiek piešķirti personai, kura bērnu faktiski audzina un kopj:

Ja audzina bērnu ar īpašām vajadzībām:

Bērna adopcijas pabalstu izmaksā vienlaikus ar citiem pabalstiem, kas adoptētājam piešķirti par bērna audzināšanu un kopšanu.

Der zināt

Gadījumos, kad pabalsta pieprasītāja rīcībā nav tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu un arī VSAA rīcībā nav šādas informācijas, vecākam ir jāvēršas bāriņtiesā vai tiesā, kura apstiprinājusi  adopciju.

Publicēšanas datums: [19.12.2019]